Θῦμα …ἰδεοληψίας κι ὄχι τῆς Βορείου Κορέας

Ὁ ἄτυχος νεαρὸς ποὺ ἀφέθη ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Βορείου Κορέας, γιὰ νὰ πεθάνῃ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς μακρᾶς κρατήσεώς του, εἶναι λιγότερο θῦμα τοῦ βαρβάρου καθεστῶτος καὶ περισσότερο θῦμα τῆς ἰδεοληψίας που κυριαρχεὶ στὴν Δύση καὶ μὲ βάση τὴν ὁποίαν, ἐμεῖς οἱ Δυτικοὶ ἄνθρωποι, εἴμαστε ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς δημοκρατίας στὸν κόσμο.

Καὶ ὄχι μόνον ἀρμόδιοι, ἀλλὰ καὶ ἠθικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ ὅ,τι κατὰ τὴν ἄποψή μας κακὸ συμβαίνει στὸν πλανήτη καὶ ὑποχρεωμένοι νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν ἐπικράτηση αὐτῶν πού, αὐτοκολακευόμενοι, ἀποκαλοῦμε οἰκουμενικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, νομίζοντας ὅτι ὅλη ἡ ἀνθρωπότης συμμερίζεται τὶς ἀπόψεις μας καὶ ἐπιθυμεῖ τὴν ταὔτιση μαζύ μας.

Δὲν ἔχουμε καταλάβῃ ὅτι οἱ πολιτισμοὶ εἶναι ἀποτελέσματα ἐπινοήσεως καὶ ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια ὑπάρχουν ὡς μοντέλα ποὺ λειτουργοῦν, σὲ πολλὲς δυνατὲς καταστάσεις ἰσοῤῥοπίαας.
Νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει μόνον μία ἐκδοχή, τὴν ὁποία ἐμεῖς ἀνακαλύψαμε καὶ πρέπει, τώρα, νὰ τὴν ἐπιβάλουμε καὶ στοὺς ἄλλους, μὲ ἱεραποστολικὸ ζῆλο, ἔστω καὶ διὰ τῆς βίας.

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκὼν

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply