Ἡ Ξεχασμένη Ἐπανάστασις

Η ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ,

1916-1920

 

Στὸ συγκεκριμένο ἔργο παρουσιάζεται καὶ ἀναλύεται τὸ κίνημα τῶν Ἑλλήνων Ἐπιστράτων, ἕνα ἀπὸ τὰ πολὺ λίγα «καθαρὰ» ἐπεισόδια τῆς Συγχρόνου Ἱστορίας τοῦ τόπου μας.
Κατὰ τὸν συγγραφέα τοὐλάχιστον, τὸ κίνημα αὐτὸ δὲν ἦταν «ἀτελής», «πρωτογενὴς» Φασισμός, ὅπως συνήθως θεωρεῖται ἀπὸ καθεστωτικοὺς συγγραφεῖς, ἀλλὰ ἀντίθετα ὁλοκληρωμένη, περίπου τελεία μορφὴ Φασισμοῦ∙ καὶ αὐτόό, ἐπειδὴ τὰ μεσαῖα κοινωνικὰ στρώματα, μαζὺ μὲ τοὺς ἐργάτες καὶ τοὺς ἀγρότες (ὅ,τι καλλίτερο, δηλαδή, διαθέτει μία ἀνθρώπινη κοινωνία) συσπειρώθηκαν, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ξενικὴ ἐπιβουλή, γύρω ἀπὸ ἕναν λαϊκὸ βασιλιά, ποὺ ὑποστηρίζετο ἀπὸ εὐφυεῖς καὶ γενναίους ἀξιωματικοὺς τοῦ Στρατοῦ μας.

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply