Διατηρώντας τοὺς χαχόλους πάντα χαχόλους!!!

Πολὺ σωστὰ ἐπάνω παρουσιάζεται τὸ χρῆμα, ἀλλά, γιὰ ἄγνωστον λόγο, δὲν παρουσιάζεται ὁ πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα ἐλέγχων τοκογλύφος.
Τὸ ἐὰν θὰ λέγεται βασιλεία, δικτατορία, κομμουνισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, φασισμὸς ἢ δημοκρατία τὸ μοντέλο, δὲν ἔχει σημασία. Παραμένει προσχηματικό. Τὸ μοντέλον εἶναι ἴδιο ὁπουδήποτε…!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἐντέχνως διατηρῶνται οἱ συνθῆκες δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) στὰ ὅρια τῆς ἀνομίας, τὸ πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβάνεται κάποιος πολίτης, ὅταν θεωρεῖται ἐπισήμως πολίτης, εἶναι πὼς ἐὰν δὲν …συμπλεύσῃ μὲ τὴν γραμμὴ τῆς πολιτείας, τότε θὰ στοχοποιηθῇ καὶ τελικῶς, ἐὰν κριθῇ ἀπαραίτητον, θὰ ἀφανισθῇ.

Σὲ μίαν χώρα, ὅπου ἡ κληρονομικὴ διαδοχὴ τῶν θέσεων ἐξουσίας συγκαλύπτεται πίσω ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῶν οἰκογενειακῶν ὀνομάτων (τί μοῦ θυμίζει ἐμένα τοῦ ὑπηκόου αὐτό;;;), πρὸ κειμένου νὰ διαιωνίζεται ἡ παραμονὴ τῶν «τιτλούχων» καὶ «ἐκλεκτῶν» (ἢ ἀκόμη κι …«ἐκλεγμένων») σταθερὰ σὲ θέσεις ἐξουσίας, ὁ λαὸς τῶν χαχόλων καταντᾶ τελικῶς ἀναλώσιμον εἶδος συχνὰ πυκνά, μὰ πάντα δίχως νὰ ἐμφανίζονται οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι.

Σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ πρόθυμοι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς (φερομένους ὡς) ἐξουσιαστές, θεωρεῖται δεδομένον πὼς θὰ ξεπηδήσουν ἀπὸ κάθε …στροφὴ καὶ γωνία ὅσοι ἀναγκαῖοι ἀπαιτῶνται, γιὰ νὰ διατηρεῖται σταθερῶς, ἀνεξαρτήτως τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν τίτλων, ὁ πληθυσμὸς τῶν χαχόλων σὲ ἐπίπεδα δουλείας καὶ ἀνεχείας.

Ἐννοεῖται πὼς σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὁ διαχωρισμὸς τῶν πολιτῶν σὲ πολλὲς χρήσιμες κατηγορίες, εἶναι αὐτονόητος.
Κι ἔτσι, σκαλίζοντας τὰ παλαιά μας κείμενα, ἀνεκάλυψα ἕνα τέτοιο, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ναί, ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες πολιτῶν: οἱ πολλοί-χαχόλοι, οἱ ἐνδιάμεσοι-πρόθυμοι-ἐπιστάτες-κομματόσκυλα-συνδικαλιστὲς καί, φυσικὰ οἱ …«ἐκλεκτοί»!!!

Τί σημαίνει κεκτημένα; Νὰ σᾶς πῶ, στὴν σημερινὴ «πραγματικότητα» ποὺ ζοῦμε, ἔχω μίαν δυσκολία νὰ ἀπαντήσω.

Ἐὰν μὲ ῥωτούσατε μερικὰ χρονάκια πρίν, θὰ μποροῦσα νὰ ἀπαντήσω πιὸ εὔκολα. Θὰ μποροῦσα νὰ πῶ γιὰ παράδειγμα πὼς κεκτημένο εἶναι τὸ Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων. Ἤ οἱ συντάξεις τῶν γονέων μας. Ἤ τὰ (μεταξικά) ἐπιδόματα, οἱ (μεταξικές) ἀσφαλίσεις στὸ ΙΚΑ, ἤ ἀκόμη καὶ ἡ (πάλι μεταξική)  ἄδεια ἐργασίας.

 Σήμερα ὅμως δὲν μπορῶ νὰ τὸ πῶ!! Δὲν βλέπω πουθενὰ κάποιο κεκτημένο νὰ ὑφίσταται ὁπότε σιωπῶ…

Ὅμως, κάτι φιλαράκια, μοῦ ὑπέδειξαν νὰ δῶ γιὰ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας τὸ extra 3 πρὸ ὁλίγου, ὅπου ἐκεῖ ἔμαθα πὼς ὑπάρχουν τρεῖς  κατηγορίες πολιτῶν στὴν Ἑλλάδα σήμερα. Καὶ φυσικὰ ἔμαθα πὼς ὑπάρχουν κεκτημένα καὶ «κεκτημένα»!

πρώτη κατηγορία εναι ατὴ πο χει τ καταλόγιστον. Εἶναι οἱ βο(υ)λευτές μας!! Αὐτοί, ὅπως κάθε Γιάννης, κερνᾶ καὶ πίνει μόνη της. κε κα ν μν πρχαν κεκτημένα, καθημερινς δημιουργονται!!

δευτέρα κατηγορία εναι ατὴ πο χει τ προσβάσιμον. Εναι κάποιες μδες πο τος ναγνωρίζονται τ κεκτημένα τους, γιατὶ χουν καλὴν σχέσιν μ τν πρώτη κατηγορία. Εἶναι γιὰ παράδειγμα, τὸ προσωπικὸ τῆς ἐργατικῆς ἑστίας, ποὺ ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως, λαμβάνει πίδομα ….125.000 ερ γι σωματική καλλιέργεια κα ψυχαγωγία!!!  Ἢ εἶναι διάφορες περίεργες ΜΚΟ,  μαζὺ μὲ κάποιους συλλόγους, ποὺ πάλι ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως λαμβάνουν ὡς ἐνίσχυσι (καθαρὰ φιλανθρωπική!!!)  …20.000.000 εὐρῶ!!!

 

Τέλος, πάρχει κα τρίτη κατηγορία. Ατ δν χει κεκτημένα λλὰ «κεκτημένα»…  Αὐτὴ ἡ ὁμάς, καλὸ θὰ εἶναι νὰ κάτσῃ ἥσυχα ἥσυχα στὰ αὐγά της καὶ νὰ μὴν μιλᾷ πολύ. Γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ μιλᾶ, κάτι χάνει. Εἶναι βέβαια ἡ πολυπληθεστέρα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει κάποιαν σημασία!!! Εἶναι αὐτὴ ποὺ τῆς ἔκοψαν μισθούς, συντάξεις, ἐπιδόματα, ἄδειες, ψωμί, φαΐ, εὐπρεπὴ διαβίωσιν…  Ἀλλὰ εἴπαμε, καλλίτερα νὰ μὴν μιλᾷ γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ μιλᾶ, παθαίνει χάνοντας «κεκτημένα»….

Υ.Γ. Ἡ κα Νταράλα, ὡς ὑπουργὸς πάλι ἔλαμψε διὰ τῆς … ἀσυναρτησίας τοῦ λόγου της!!! Ἄλλα τὴν ἐρώταγαν, ἄλλα ἀπαντοῦσε!!! Καὶ κάπου ἐκεῖ πέταξε καὶ τὸ «κεκτημένα»!! Κρατούσαμε τὴν κοιλιά μας ἀπὸ τὰ γέλια!!! Μάλιστα μία φίλη,  εἶπε: «παιδιὰ πιὸ συνάρτητη κφορὰ λόγου πό ατὴν τς Νταλάρα … δὲν νομίζω τι χω κούσῃ ποτὲ στήν ζωή μου !!!»

Κα Νταράλα!!! Ἐδῶ δὲν μπόρεσες νὰ νοικοκυρέψῃς τὰ τοῦ οἴκου σου, τί προσπαθεῖς τώρα νά κάνῃς; Νά κάνῃς τήν Ἑλλάδα νταραλέικο;  Ἔ λοιπόν, δὲν θέλουμε!! Μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε καλλίτερα ἀπὸ ἐσέναν!! Κα ἐμεῖς δὲν χρωστμε 100 χιλιαρικάκια στος λληνες φορολογουμένους!!!  Φέρε πρώτα πίσω τὰ χρεωστούμενα καὶ μετὰ κᾶτσε νὰ μοιράζῃς ὑπογραφοῦλες κι ἑκατομμύρια!!!

Ὑπάρχουν κεκτημένα καὶ «κεκτημένα»!

(Στὰ παραπάνω μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ ὀνόματα καὶ τοὺς τίτλους. Ὅπου νταράλα βᾶλτε ἐσεῖς σήμερα βούτση ἢ σκουρλέτη ἢ δούρου ἢ κούλη ἢ μπουμποῦκο ἢ λεβέντη ἢ  ποταμίσιο ἢ τζήμερο ἢ καρατζαπαίρνη… εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο… Βιτρίνες καὶ μόνον βιτρίνες…!!!)

Ἂς μὴν κυττᾶμε λοιπὸν τὰ ψευδεπίγραφα: «δημοκρατία», «ἄμεσος δημοκρατία», «ἁπλῆ ἀναλογική», «σύνθετος ἀναλογική», «προεδρευομένη δημοκρατία», «βασιλευομένη δημοκρατία», «βασιλεία», «δικτατορία», «κοινοβουλευτισμός», «κομματοκρατία» ἢ ὅ,τι ἄλλο, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς ὅλα αὐτὰ εἶναι προσχηματικά.
Ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἰσχύει μόνον μία καὶ μόνον μέθοδος ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιοὺς τίτλους χρησιμοποιεῖ, γιὰ νὰ διατηρεῖται σὲ αὐτὴν τὴν ἐξουσία:

  1. Μία ἀρχή…!!! (Κάποτε σουλτάνος, αὐτοκράτωρ, βασιλεύς… Σήμερα τοκογλύφος ἐπισήμως!!! Κατὰ περιόδους εἴχαμε καὶ δημοκρατίες, ἀλλὰ ἐπίσης ἦσαν ψευδεπίγραφες. Ἕνας Περικλῆς δυνάστευε γιὰ τριάντα χρόνια κι ὄχι ὁ Δῆμος τῶν Ἀθηναίων!!!)
  2. Πρόθυμοι πραιτωριανοὶ κάθε «χρώματος» καὶ «ἰδεολογίας». (Κραυγαλέον παράδειγμα οἱ δοσίλογοι τῆς Κατοχῆς, ἀνεξαρτήτως «στρατοπέδου», ποὺ εὑρέθησαν «ἀποκατεστημένοι» ᾅμᾳ τῇ ἀλλαγῇ καθεστῶτος. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἄλλαξαν ἀκόμη καὶ τὰ ὀνόματά τους. Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας/παλινορθώσεως, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δικτατορίας προσφάτως!!! «Καθάρονται» οἱ «ἐκλεκτοί» κι ἐξακολουθοῦν τὰ ἐγκλήματά τους ἀτιμώρητοι!!!).
  3. Λαός, μάζα, μαζάνθρωποι, χαχόλοι, ψηφοφόροι, ἰδεολόγοι κλπ κλπ κλπ… Ἐδῶ ἔχουμε τὸ ἀπόλυτον δεῖγμα τῆς παρανοίας, ποὺ ἀλλάζει «στόχους» ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον κριθῇ ὡς ἀναγκαῖον κάτι τέτοιο ἀπὸ τοὺς ἐξουσιαστές της. Μετέχουν προθύμως ὁπουδήποτε θὰ τοὺς ὑποδειχθῇ καί, ἐπὶ πλέον, θεωροῦν κατὰ βάσιν πὼς μόνοι τους ἐπέλεξαν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁποιανδήποτε γραμμή, ἀγνοώντας ἢ λησμονώντας βασικὲς καὶ στοιχειώδεις ἱστορικὲς ἀποδείξεις, ποὺ καταδεικνύουν τὴν μαζικὴ χειραγώγησιν.

Ἐννοεῖται πὼς μέσα ἀπὸ τὶς πρόθυμες στρατιὲς τῶν προθύμων διαρκῶς θὰ ὑπάρχουν, ὅπως καὶ ὑπῆρχαν ἄλλως τέ, οἱ ἀναγκαῖοι πραιτωριανοὶ ποὺ θὰ ἀσκοῦν τὴν ἀπαραίτητον βία, πρὸ κειμένου νὰ κρατῇ/ἐπικρατῇ τὸ κράτος τῶν ἐργοδοτῶν τους.
Αὐτὸ εἶναι τὸ γενικὸ σχῆμα.
Τὰ ὀνόματα ἀλλάζουν.
Πράγματι, ὅπως λέει κι ἕνας φίλος, εἶναι πραγματικὰ ἄξιον μελετῆς καὶ θαυμασμοῦ τὸ πῶς μποροῦν κάποιοι νὰ διατηροῦν τὸ κράτος σὲ ἐπίπεδα συντηρήσεως τῆς ἀνομίας, σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ νὰ καταντᾷ ὅλο αὐτὸ μοναδικὸ παγκοσμίως φαινόμενον.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply