Ὥρα νὰ τιμωρήσουμε ἐμπράκτως τὶς πολυεθνικὲς τύπου «Lidl»

Τὰ καταστήματα Lidl:

Εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα μὲ τεράστια καταστήματα-ἀποθῆκες καὶ μὲ ὄπλο τὰ δικά τους εἰσαγώμενα φθηνὰ προϊόντα ἐπιδίωξαν νὰ μονοπωλήσουν τὴν ἀγορά.

Μόλις ἐσταθεροποιήθησαν, ἄρχισαν τὶς ὕπουλες καὶ ἀλαζονικὲς ἐπιθέσεις στὸν πολιτισμὸ καὶ στὶς παραδόσεις τῶν Ἑλλήνων.

  • Παραποίησις τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὰ προϊόντα τους.
  • Ἁπάλειψις τοῦ σταυροῦ ἀπὸ ἐκκλησίες.
  • Ἀνοίγουν τὶς ἑορτὲς καὶ τὶς Κυριακές.
  • Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων.
  • Ἀποφεύγουν μὲ διάφορα κολπάκια νὰ πληρώνουν φόρους καὶ εἰσφορές.
  • Τὰ τελικὰ κέρδη τῆς ἑταιρείας φεύγουν καὶ ἐπενδύονται ἢ ἀποταμιεύονται ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Καί, ἐπειδὴ πλέον ἔχασαν καὶ τὸ τελευταῖο τους ὀπλο, τὶς (κάποτε) φθηνὲς τιμές, μιᾶς καὶ οἱ καταναλωτὲς μποροῦν πιὰ νὰ βροῦν χαμηλότερες τιμὲς καὶ καλλυτέρας ποιότητος προϊόντα, σὲ ἑλληνικὲς ἁλυσίδες πολυκαταστημάτων καὶ καταστήματα, πρέπει τώρα πιὰ οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες καταναλωτὲς νὰ τοὺς τιμωρήσουν, στρεφόμενοι στὸν ἀνταγωνισμὸ καὶ ἐνισχύοντας ἀμιγῶς ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις.

Τὰ ἴδια ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε καὶ γιὰ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐπίσης σὰν τὴν «Lidl» παραποιοῦν ἑλληνικὰ τοπία, σύμβολα, παραδόσεις, ἤθη κι ἔθιμα μὰ κυρίως ἐκμεταλλεύονται τοὺς Ἕλληνες, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους ἐνᾦ κατὰ κύριον λόγο φορολογῶνται, ἐὰν φορολογῶνται, σὲ φορολογικοὺς παραδείσους, δίχως νὰ προσφέρουν τὸ ἐλάχιστο στὶς τοπικὲς κοινωνίες, ὅπου ἐπιχειροῦν.

Εἶναι τοὐλάχιστον ήθική μας ὑποχρέωσις νὰ τοὺς πετάξουμε, διὰ παντός, ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *