Γερμανοί βασιλεῖς…

Εἶναι φανερὸ ὅτι πλεῖστοι ἐξ ὑμῶν ἀγνοεῖτε, ὅτι οἱ Βρεταννοὶ βασιλεῖς, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος (~;;;~1750) μέχρι καὶ τὰ μέσα τοῦ 20ου (1952) αἰῶνος, ἧτο 100% Γερμανοί.

Αὐτὸ δὲν τοὺς ἐμπόδισε νὰ φτιάξουν τὴν μεγαλυτέρα αὐτοκρατορία, ποὺ ἐγνώρισε ὁ κόσμος μας ἔως σήμερα, κονιορτοποιώντας τὴν Γερμανία δύο φορὲς μέσα στὸν 20ο αἰῶνα.

Ἡ πρώτη συνέβη μὲ τὴν μὲ 50% βρεταννικὸ (σκοτσέζικο) αἷμα βασίλισα, ποὺ ἦταν ἡ Ἐλισσάβετ.

Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος 5ος (βασιλεὺς στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο), ὅσο καὶ ὁ βασιλεὺς Γεώργιος 6ος (βασιλεὺς καὶ υἱὸς τοῦ 5ου κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) ὁμιλοῦσαν τὴν Γερμανικὴ ὡς μητρικὴ γλῶσσα (καὶ ἦταν πράγματι).

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply