Φόρος στὰ κατοικίδια ἀπὸ διεστραμμένα μυαλὰ γιὰ τελείους …δούλους!!!

Γράφαμε πρὸ καιροῦ γιὰ τὸ θέμα τοῦ φόρου τῶν κατοικιδίων, πού, βάσει τῶν τότε διαφαινομένων, ἦταν καὶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν πρὸ τῶν πυλῶν. Ἕνας φόρος ποὺ ἔφθασε, ἐπὶ τέλους, διότι οἱ …«σωτῆρες» μας ἀρνοῦνται νὰ λειτουργήσουν αὐτοτελῶς. Ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ ὑπάρχουν, σαφὴς ἐξάρτησίς τους ἀπὸ τὰ σαπροφυτικὰ τοκογλυφικὰ κέντρα τοῦ πλανήτου, πού, ἐπὶ τέλους, σιγὰ σιγά, ἀποκαλύπτουν τὸ ἀηδιαστικό τους «σκεπτικό», μαζὺ μὲ τὶς πραγματικές τους προθέσεις.

Αὐτὰ ὅμως ἀφῳροῦσαν στὴν Γερμανία τοῦ Γ΄ Ῥάιχ κι ὄχι στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν τοῦ Δ΄ Ῥάιχ.
Διότι ἄν καὶ γενικῶς τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἐφ΄ ὅσον ἐλέγχεται καὶ ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ καθεστὼς τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τοῦ Δ΄ Ῥάιχ, δείχνει φιλόζῳον, ἐν τούτοις προωθεῖ νόμους ποὺ προϋπῆρχαν τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κάθε Ῥάιχ καὶ ἔρχονται σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὶς φαινομενικὲς φιλοζῳϊκές του προθέσεις.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Βλέπετε ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» τῶν πιθήκων καὶ τῶν μαϊμούδων, ποὺ μᾶς δουλοποιεῖ ἀδιακρίτως, βασιζομένη στὶς θεωρήσεις τῶν ἀπογόνων τῶν Φωκάδων-Καλλέργηδων, μεριμνᾶ γιὰ τὴν δική μας δουλοποίησιν περισσότερο, παρὰ γιὰ τὴν προστασία τῶν ζωντανῶν, ποὺ παραμένουν ἀπροστάτευτα.
Κι ἔτσι, στὴν λεηλατημένη χώρα μας, ἐντὸς τῆς ὁποίας «ἄρχουν» οἱ μαριονέτες τῶν Βρυξελλῶν, ἡ ὑπερφορολόγησις, ὡς μέσον …«ἀναπτύξεως» εἶναι δεδομένη, οἱ ἀλεξιάδηδες τρίβουν τὰ χέρια τους ποὺ ἔχουν …λαμβάνειν* καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων, ποὺ φυσικὰ ἐλέγχεται ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἀνεγκεφάλους ἐγκεφάλους τῶν Βρυξελλῶν, στέλνει κάθε εὐρόπουλο στὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων.
Ἀποτέλεσμα;
Ἡ εἰκόνα τοῦ Βερολίνου, μὲ τὰ χιλιάδες κατοικίδια πρὸς εὐθανασίαν, μετὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016 θὰ εἶναι ἡ καθημερινότης μας, ἐφ΄ ὅσον στὰ συσσίτια δὲν παρέχεται ἐπὶ πλέον τροφὴ γιὰ αὐτά, μὰ οὔτε καὶ θὰ μᾶς …λυπηθοῦν, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἀποφασίσουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε. Ὅποιος πεινᾷ σταδιακῶς χάνει καὶ τὴν ἀνθρωπιά του.
Πρὸς τοῦτο γέμισαν οἱ ἐξοχές μας ἀπὸ ἀγέλες ἀδεσπότων ζῴων, ποὺ ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τους.

Σκοτῶστε τὰ κατοικίδιά σας!!!

Στὴν Γερμανία τοῦ μεσοπολέμου, ἀρχικῶς, ἔγινε τὸ πρῶτο αὐτὸ φοροληστρικὸ πείραμα καὶ ἐπέτυχε πλήρως. Τώρα ἐπαναλαμβάνεται στὴν χώρα μας καί, δυστυχῶς, δὲν πρόκειται, κατὰ πῶς σχεδιάζεται, νὰ εἶναι προσωρινό.

Ὅπως λοιπὸν τότε στὴν Γερμανία, ἔτσι καὶ τώρα στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τους, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ὅ,τι δὲν χρειάζεται (ἰθαγενεῖς, ἀδέσποτα) ἐξοντώνεται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες.
Κι ὅλο αὐτὸ συμβαίνει, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν σκιζοφρενικὴ ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν σαπροφυτικῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων, εἴτε ἐδῶ εἴτε καὶ στὴν Γερμανία.
Τὰ πάντα, γιὰ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα, εἶναι μέσα γιὰ νὰ διατηρήσουν μορφὲς δυνάμεως καὶ ἐξουσίας, διατηρώντας τοὺς λαοὺς ἐν πλήρῃ καταστολῇ. Ἔχουν, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν δυναμικὴ νὰ αὐξάνουν, κατὰ τὸ δοκοῦν, τὰ θύματά τους, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ τοὺς ἐξυπηρετῇ ἢ ἁπλῶς τοὺς εὐαρεστῇ. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ συναισθήματα, μὲ χρῆμα ἢ μὲ ἄλλες διεργασίες, παρὰ μόνον μὲ τὶς ἐμμονικές τους ὁπτικὲς καὶ ἀντιλήψεις.

Τὸ θέμα μὲ τὸν φόρο στὰ κατοικίδια πρέπει νὰ τὸν δοῦμε ὡς ἀκόμη μίαν ἀνάμειξη τῶν κρατικῶν γραφειοκρατικῶν δομῶν στὶς ὑποθέσεις μας.

Μόνο τὰ διεστραμμένα κεντροευρωπαϊκὰ μυαλά, οἱ ἀπόγονοι δουλοπαροίκων θὰ μποροῦσαν νὰ φαντασθοῦν ἔναν τέτοιον τρόπο κρατικῆς ἐπιβολῆς…

Τὸ κράτος, τὸ πανίσχυρο κράτος, τὸ ἐλεήμον κράτος, τὸ κράτος τιμωρός, τὸ κράτος θεός…..
ΑΑὐτὰ δὲν ἀρμόζουν σὲ λαοὺς ὅπως ὁ ἑλληνικὸς μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα ἐλευθερίας.

«Ἕνας»

Φυσικὰ τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ περιμέναμε νὰ τοὺς ἀπασχολῇ εἶναι ἡ πραγματικὴ φροντὶς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ περιβάλλοντος. Πρὸς τοῦτον καὶ καλὸ θὰ εἶναι, ἐπὶ τέλους, νὰ κρίνουμε καὶ νὰ διακρίνουμε πίσω ἀπὸ τὶς κορῶνες. Τὰ περὶ διασώσεως τοῦ πλανήτου παραμένουν προσχήματα γιὰ αὐτούς, καθὼς φυσικὰ καὶ τὸ ξαφνικό τους, σχετικὰ πρόσφατο, κόψιμο γιὰ τὰ τετράποδα. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐξαγγελίες τελικῶς στρέφονται πολὺ εὔκολα εἰς βάρος μας, μὲ κάθε εὐκαιρία (βλέπε καὶ πράσινες ἐνέργειες, μαζὺ μὲ πράσινα ἄλογα καὶ λοιπὲς παπαρολογίες…!!!), ἀλλὰ συνήθως ἐμεῖς βλέπουμε μόνον τὸ τυράκι καὶ οὐδέποτε τὴν φάκα.

Ἕνα μάτσο ἠλίθιες κουδουνισμένες μαριονέτες οὐδέποτε θὰ μποροῦσαν νὰ δράσουν ὑπὲρ τοῦ συνόλου, παρὰ μόνον νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ στενά, ἀτομικά, κοντόφθαλμα μικροσυμφέροντά τους. Συνυπολογίζοντας πὼς μέσα σὲ ὅλον αὐτὸν τὸν συρφετὸ ἐμφωλεύουν πάντα ἀμέτρητοι παρανοϊκοί, ποὺ πίσω ἀπὸ τὶς δημόσιες βιτρίνες τους ἐκτονώνουν τὴν κάθε σκοτεινή, ἀτομική, κατὰ περίπτωσιν, προσωπικότητά τους, τότε ἴσως νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ τελικῶς ἐπιφέρουν στὶς ζωές μας, ἀλλὰ καὶ στὸν πλανήτη γενικότερα. Καί, δυστυχῶς μας, ὅσοι προβάλλονται ὡς …«σωτῆρες» μας, οὐδόλως διαφέρουν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἤδη γνωρίσαμε καὶ ἀπὸ τὴν καλὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη. Παραμένουν διαχρονικῶς ὁ ἕνας συνέχεια τοῦ ἄλλου, ποὺ τὸ μόνον ποὺ ἔμαθαν νὰ κάνουν καλῶς, εἶναι νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους ἔως κεραίας. Στὴν πραγματικότητα ὅπως τώρα, ἔτσι καὶ τότε, δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιὸς φαίνεται νὰ κυβερνᾷ (ἀλεξέι, φρειδερίκος γουλιέλμος), ἀλλὰ τὸ ποιοὺς στοχοποιεῖ ἕνα τέτοιο μέτρο καί, καταληκτικῶς τὸ ἐὰν πράγματι ἐξυπηρετῇ, ἤ ὄχι, τὰ ἴδια τὰ τετράποδα, τοὺς Εὐρωπαίους πολῖτες, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιον τὸν πλανήτη μας.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι ὅλο θυμᾶμαι, σὲ κάτι τέτοιες περιπτώσεις, μίαν ἀπολύτως χαζὴ φιλόζωη, ποὺ τῆς τὰ λέγαμε, πρὸ ἐτῶν, ἀλλὰ ἐκείνη μᾶς θεωροῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὸ …ἀνθρώπινον εἶδος. Τώρα τὴν βλέπω νὰ σκούζῃ διότι, ὅπως καὶ τότε, πάλι μόνον τὸ …τυράκι βλέπει. Τὴν φάκα, ποὺ στέκεται ἐκεῖ ἀκριβῶς, ἀδυνατεῖ νὰ τὴν διακρίνῃ… Κρίμα… κρίμα… Διότι γεμίσαμε χαζοὺς ἀλλὰ ὄχι καὶ μὲ ἀνθρώπους…

 

 

2 thoughts on “Φόρος στὰ κατοικίδια ἀπὸ διεστραμμένα μυαλὰ γιὰ τελείους …δούλους!!!

  1. …ὅσοι ἔχουν παραμείνει ζωντανοί ἔχουν την καρδιά τοῦ Δούλου…
    Εὐτυχῶς γιά τούς ”Ἀφεντάδες”.. οἱ ἐπαναστατες ἔχουν πεθάνει ὅλοι….

    • Καλὸ εἶναι αὐτό, ἐκ μίας ἀπόψεως, ἐφ΄ ὅσον πάντα πίσω ἀπὸ τοὺς ἐπαναστάτες τρίβουν τὰ χέρια τους οἱ πράκτορες.
      Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε εἶναι προτιμοτέρα ἡ κατάῤῥευσις παρὰ ἡ προσπάθεια διατηρήσεως κάποιων ἐκ τῶν χαμένων… Σκέψου…

Leave a Reply