Ἰσραηλινῶν ὑποστήριξις στήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας;

Μὲ τὸν μουσιοῦ ἔχουμε κι ἄλλες φορὲς καταπιασθῆ, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ …ὀργή.
Σήμερα ἔρχομαι νὰ καταθέσω κάποιες ἀπορίες μου, διότι μὲ ξαφνιάζει ὁ φιλελληνισμός του καί, ἰδίως, αὐτὴν τὴν ἐποχή, ποὺ ὅλα ὁδεύουν πρὸς ἀποσύνθεσιν!!!
Θεωρῶ ἀνθέλληνα κάθε ἕναν ποὺ προσπαθεῖ νὰ ὑποδείξῃ σὲ ἐμᾶς τὸ τὶ θὰ κάνουμε καὶ τὸ τὶ δὲν θὰ κάνουμε ὡς Ἕλληνες. (Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς αἰσθάνομαι καὶ γιὰ κάθε ἕναν ποὺ ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ὁποιουδήποτε λαοῦ, μὴ σεβόμενος τὶς ἐπιθυμίες, τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ τοῦ ὁποιουδήποτε λαοῦ…)

Γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας δὲν ἔχουμε νὰ διαπραγματευθοῦμε. Οὔτε θὰ κάτσουμε νὰ ἀποδεικνύουμε τὸ ἐὰν τὶ σημαίνει Σλαῦος καὶ δῆ Σκοπιανός.
Γιὰ τὶς θέσεις Φριζῆ ὅμως ὀφείλουμε σοβαρὰ νὰ προβληματισθοῦμε καί, ἰδίως, γιὰ τὴν ἱστορική
 του ἀναφορὰ (ΤΑΛΜΟΥΔ) στὸ ὅτι πρῶτος ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἀνεγνώρισε δικαιώματα τῶν ἑβραίων στὴν Παλαιστίνη. (Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ; Μέ ποίαν λογική; Μέ πολιτικά κίνητρα; Μέ οἰκονομικά κίνητρα; Ἤ μήπως μέ κάποια ἄλλα, ἄγνωστα σὲ ἐμᾶς, κίνητρα;)

Ὁ Φριζῆς λοιπόν, ποὺ δὲν ἀρέσκεται στὶς ψηφοφορικὲς ἐπιλογὲς κάποιων συμπολιτῶν μας, ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὴν ἐξόντωσιν τῶν Παλαιστινίων, ποὺ θαυμάζει τὶς ἑλληνο-ἰσραηλινὲς φιλίες καὶ τοὺς φιλο-ἰσραηλινοὺς κουδουνισμένους μας, ποὺ λειτουργεῖ τάχα μου συμβουλευτικὰ πρὸς ἐμᾶς, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπολύτως ἐπεμβατικά, ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς ὑποστηρίξῃ στὸν ἀγῶνα μας γιὰ τὴν Μακεδονία. Ὁ Φριζῆς βρὲ παιδιά… Ὁ φριζῆς…
Καί δέν προβληματιζόμεθα μέ κάτι τέτοιο; Δέν ἀποροῦμε;

Μοῦ ἀρέσει φυσικὰ ποὺ κάποιος (ἀκόμη) μὴ Ἕλλην τοποθετεῖται ὑποστηρικτικὰ τῶν Ἐθνικῶν μας θέσεων, ἀλλά…
…ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ τὰ πράγματα.

Φιλονόη

Σημείωσις

Νὰ δεῖτε ποὺ τώρα, δειλὰ δειλά, ἕνας πρὸς ἕναν οἱ …ἀμέτοχοι, οἱ σιωπηλοὶ καὶ οἱ ἀδιάφοροι (ἀπὸ καλλιτέχνες ἔως πολιτικο-κομματικὲς κουδουνίστρες) θὰ ἀρχίσουν νὰ ὑπερ-πατριώνονται. Θὰ τὸ πάθουμε κι αὐτό, κατὰ πῶς φαίνεται. Ἰσραηλινὲς γραμμὲς εἶναι αὐτές…
Ἤ ὄχι; 

 

(Visited 1,354 times, 1 visits today)
Leave a Reply