Ὑπάρχει πράγματι ἀσύμμετρος ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα…

…ἀλλὰ δὲν μᾶς λὲν πὼς ἡ μεγελυτέρρα ἀσύμμετρος ἀπειλὴ εἶναι οἱ καρπαζοεισπράκτορες καὶ  τοποτηρητὲς τοῦ Βερολίνου…

Ἂς εἴμαστε σοβαροί…
Οὐτε ὁ στρατηγὸς ἄνεμος φταίει, οὔτε ἡ ἀσύμμετρος ἀπειλή…
Ὅσο γιὰ τὰ αὐθαίρετα, οἱ ἴδιοι τὰ νομιμοποίησαν γιὰ νὰ εἰσπράξουν περισσότερα χρήμματα γιὰ τὰ γερμανικὰ ταμεῖα.

Ἄνεμοι πάντα θὰ φυσοῦν καὶ φωτιὲς ἐνδέχεται νὰ ἁνάψουν ἀλλὰ σημασία ἔχει νὰ τὶς προλάβῃς στὴν ἀρχή τους…

Ὅσο γιὰ τὶς ἀσύμμετρες ἀπειλὲς  ποὺ ψελλίζουν, τὶς  δημιούργησαν οἱ ἴδιοι μὲ τὶς πολιτικές τους μετατρέποντας τὴν χώρα σὲ ξέφραγο ἀμπέλι, ὥστε ὁ κάθε ἕνας νὰ εἰσέρχεται ὅποτε θέλει, ὅταν θέλῃ, δηλώνοντας ψευδῆ στοιχεῖα χωρὶς ἐξακρίβωση καὶ νὰ κάνῃ ὅ,τι τοῦ γουστάρῃ ἢ ὅ,τι τὸν ἔχουν διατάξη αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔστειλαν.

Σημασία ἔχει ἡ πρόληψις καὶ ἡ ἑτοιμότης.
Ἐδῶ δὲν εἴχαμε οὔτε τὸ ἕνα μὰ οὔτε καὶ τὸ ἄλλο.

Ἀντὶ γιὰ πρόληψη εἴχαμε μείωση τῶν ἀνδρῶν τοῦ Π.Σ. κατὰ 4 χιλιάδες ἀλλὰ καὶ τῶν μέσων πυροσβέσεως, μείωση τοῦ προσωπικοῦ δυναμικοῦ καὶ κατάργηση σωμάτων ἐλέγχου καὶ προλήψεως, ὅπως αὐτὸ τῶν μοτοσικλετιστῶν.
Οἰκονομήσαμε ὅμως  περισσότερα εὐρὼ γιὰ τὰ ἀδηφάγα ταμεῖα τῆς φράου Μέρκελ!!!

Ἀντὶ γιὰ ἑτοιμότητα εἴχαμε ὠχαδερφισμὸ στὴν ἀρχή, ὀλιγωρία καὶ κακὸ συντονισμὸ μετέπειτα μὲ κακίστη ἐκτίμηση τῆς πυρίνου ἀπειλῆς.

Μία χώρα μὲ ἀποσαθρωμένο τὸν κρατικὸ μηχανισμό, μὲ κακοσυντηρημένα μέσα πυροσβέσως, μὲ περικοπὲς σὲ δημόσιες δαπάνες, ποὺ σχετίζονται ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωση τῶν πολιτῶν (ἡ ὁποία ἐπίσης ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς καὶ  μόνον ἀπὸ τὴν πλήρη ἀπό-ὀργάνωση καὶ ἀποῤῥύθμιση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ), εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτὸ πὼς εὑρίσκεται σὲ τεράστιο κίνδυνο.
Ἀρκεῖ μόνον νὰ τηροῦν οἱ φοροεισπράκτορες καὶ δήμιοι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Τρόικας καὶ τῶν δυνάμεων κατοχῆς, γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ στὴν καταστροφή…

Καὶ ἂν λέῃ τὴν ἀλήθεια ὁ Καμμένος, ἕναν στρατὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ πάρῃ τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ ὥστε νὰ δράσῃ, παράλληλα μὲ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις, τότε ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως τοῦ στρατοῦ, ἐάν δέν ὑπηρετῇ τά Ἐθνικά Δίκαια;

Ἂς μᾶς πῇ ὅταν ἀπασχολῇ τὸν στρατὸ μέσα στὰ χὸτ σπὸτ, ἔχει πάρῃ τήν ἀναγκαία ἄδεια τοῦ ΝΑΤΟ, ἐφ’ ὅσον δροῦν παραλλήλως πολιτικές καί ὄχι μόνον δυνάμεις;

Ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι αὐτὸ τὸ σκυλολόι ποὺ τὸ φτύνουν καὶ νομίζει ὅτι βρέχει καὶ ποὺ ἔχει ἐνσωματωθῆ μὲ τὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας .

Ἐ, ἐφ’ ὅσον δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ξεκολλήσουμε, ἂς τοὺς ξεφορτωθοῦμε μαζὺ μὲ τὶς καρέκλες τους.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *