Θά μᾶς σκοτώνουν γιά τό …νερό;

Ναί, γιατί ὄχι; Ἐπιστρέφουμε σὲ ἐποχὲς τέτοιες, ὅπου τὸ νερὸ ἀνῆκε σὲ ἕναν μόνον καὶ αὐτός, κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀπεφάσιζε ἐὰν θὰ τὸ μοιρασθῇ μὲ ἄλλους ἤ ὄχι. Ἀδίκως ἔπαιξε σέ τόσους ῥόλους τοῦ κακοῦ τσιφλικᾶ ὁ Κατράκης; Ἤ μήπως ὅλα αὐτά μᾶς ἦσαν ἄγνωστα;

Συνήθως βέβαια τὸ κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα. Ὅπως ἐπίσης εἶναι ψιλὰ γράμματα καὶ τὸ ἐάν, λογικῶς καὶ ἠθικῶς, τὸ νερὸ εἶναι δικαίωμα ὅλων τῶν ἐμβίων πλασμάτων. Ὅταν συζητᾶμε γιὰ …«μπίζνες» (καί) τὸ νερό, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ, ἀκόμη καὶ οἱ …ἀνάσες μας εἶναι μέσον πλουτισμοῦ. Ὅποιος ἔχει τὸ χρῆμα (καὶ τὶς ἀναγκαῖες δυνάμεις πραιτωριανῶν) ἀποφασίζει γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τὸ διαχειρισθῇ πρὸς ὄφελός του καὶ πῶς.

Τὸ ἐὰν θὰ λέγετε λοιπὸν «Κατράκης» ὁ ἰδιοκτήτης ἢ …«κουκουρούκου» οὐδὲ μίαν σημασίαν ἔχει.

Τί λέτε λοιπόν ἀγαπητοί μου;
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν τὰ ἴδια συμβαίνουν. Ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα, ἀλλάζουν τὰ προσχήματα, ἀλλὰ οὐδέποτε οἱ τακτικές. Κι ἀκριβῶς ὅπως ὁ Κατράκης στὴν παραπάνω ταινία, ἔτσι καὶ σήμερα κάποιοι, ἔτσι-θελικά, ἀπεφάσισαν πὼς τὸ νερὸ τοὺς ἀνήκει, ἂν καὶ πρόκειται γιὰ βασικὸ κι ἀναγκαῖον ἀγαθόν, γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, μὰ καὶ ὅλων τῶν ἐμβίων ὄντων καί, παρ΄ ὅ,τι διαβιοῦμε σὲ δημοκρατικὰ καθεστῶτα, ἐν τούτοις (πρὸς ὥρας) ἡ ΕΥΔΑΠ (εἰς τὰς Ἀθήνας) πράττει ὅσα χρειάζονται, πρὸ κειμένου νὰ προετοιμασθοῦμε καταλλήλως γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔπονται…

Ἰδιωτικῶν συμφερόντων τακτικὲς (καὶ) ἀπὸ τὴν ΕΥΔΑΠ

Ἰδιωτικῶν συμφερόντων τακτικὲς (καὶ) ἀπὸ τὴν ΕΥΔΑΠ

Μά εἶναι μόνον ἡ ΕΥΔΑΠ; Δέν εἶναι καί ἡ ΕΥΑΘ; Δέν εἶναι καί ὅλες οἱ κατά τόπους ὑπηρεσίες διαχειρίσεως ὑδάτων πού σιγά-σιγά, ἀλλὰ σταθερά, ἀποκαλύπτουν πώς δέν ἔχουμε δικαίωμα στό ὔδωρ; Γιατί ἄρα γέ ἔχουν οἱ πολυεθνικές χαρτογραφήση πλήρως ὅλον τόν ὑδροφόρο ὁρίζοντα; Γιά νά παίξουν; 

Ἐπισήμως ἡ διαχείρησις τῶν ὑδάτων ἔχει περιέλθη στὴν δικαιοδοσία τῶν Δήμων. Ἐπισήμως.
Ἔτσι λοιπὸν εἴδαμε πρὸ καιροῦ στὴν Θεσσαλονίκη νὰ …κόπτεται τὸ μπουτάριον γιὰ νὰ χαρισθῇ ἡ ἐκεῖ διαχείρησις σὲ μίαν ἑταιρεία …«περιουσίων», ἂν καὶ ὑπῆρξε ψήφισμα πολιτῶν ποὺ δὲν τὸ ἐνέκρινε…

Οἱ Ἰσραηλινοὶ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ νὰ ἁρπάξουν τὸ νερὸ τῆς Θεσσαλονίκης κι ἄς ὑπάρχῃ δημοψήφισμα ποὺ ΔΕΝ τὸ ἐπιτρέπει!!!

Τί σημασία ἔχει ὅμως τό τί θέλουν οἱ πολῖτες;
Σημασία ἔχει πὼς τὸ νερὸ δὲν εἶναι, κατ’ αὐτούς, δημόσιον ἀγαθόν… 
Κι ἐφ΄ ὅσον δὲν εἶναι, κατ’ αὐτούς, δημόσιον ἀγαθόν, ὀφείλουμε ἅπαντες νὰ συμμορφωθοῦμε…

Ἐφ΄ ὅσον τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν, ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς τὸ …ἀπαγορεύσουν!!!

Τί σημασία ἐπίσης ἔχει πού τά σχετικά πειράματα μέ τό νερό, σέ ἄλλες χῶρες, ἔχουν ὀδηγήση, ἐκτὸς ἀπὸ φτώχεια, σέ καθολικές γενοκτονίες;

Σημασία ἔχει νὰ εἴμαστε δοῦλοι διαρκῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς θὰ ποῦμε τὸ νερὸ νεράκι…

Τί σημασία ἔχει πού αὐτές οἱ πλούσιες χῶρες ἔχουν φτωχούς (καὶ ὑπὸ ἐξαφάνησιν) λαούς; Σημασία ἔχει πὼς οἱ πολυεθνικὲς ἐκεῖ ἐλέγχουν τὰ πάντα καί, ὁπωσδήποτε, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ὅλους τοὺς φυσικοὺς πόρους.

Τί σημασία ἔχει πού μάθαμε ἀλλοιῶς;
Ἤδη μᾶς προετοιμάζουν καταλλήλως γιὰ νὰ …ξεμάθουμε!!!

Ἐφ΄ ὅσον τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν, ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς τὸ ...ἀπαγορεύσουν!!!

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό1

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό2

Προπαγάνδα στὰ σχολεῖα κατὰ τοῦ δικαιώματος στὸ νερό3

Ἀλλὰ φταῖμε κι ἐμεῖς… Φταῖμε διότι χάσαμε τὸ μέτρον. Φταῖμε διότι οὐδέποτε κατανοήσαμε πὼς ἡ Φύσις ἔχει δικούς της νόμους καὶ κανόνες. Φταῖμε διότι πιστεύσαμε πὼς ἡ ἀφθονία τῆς φύσεως εἶναι λόγος πλουτισμοῦ μας, ἀδυνατώντας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ μέτρον ὅλων εἶναι τὸ σπουδαιώτερον κριτήριον ἐπιβιώσεως. Φταῖμε διότι ἀν τὶ νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας, τὰ ἐπαναλαμβάνουμε χειρότερα. Φταῖμε διότι ἀν τὶ νὰ συσπειρωθοῦμε καὶ νὰ κυττάξουμε πῶς θὰ σώσουμε τὸν Ἄνθρωπο καὶ τὸν πλανήτη, ἐμεῖς ἐνασχολούμεθα μὲ τὰ κόμματα, τὶς ἰδεολογίες καὶ τὰ προσωπικά μας μικροσυμφέροντα…

Τελικῶς, ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγώτερο, φταῖμε διότι, οὐδόλως δυνάμεθα νὰ διακρίνουμε τὰ πραγματικά μας προβλήματα, ἑστιάζοντας στὶς ἐκδοχές τους…
Νά πῶ καλά νά πάθουμε;
Ὄχι… θὰ πῶ μόνον πὼς μόνον ἐὰν πάθουμε θὰ μάθουμε… 

Ἐφ΄ ὅσον ὅμως συζητᾶμε γιὰ μικροσυμφέροντα καὶ γιὰ ἀνταλλάγματα καὶ γιὰ βολέματα, ἂς δοῦμε κι αὐτό, ποὺ εὐθέως προσβάλλει τὴν αὐτάρκεια, πρὸς ὄφελος (λέει) τῆς ὑδροδοτήσεως τῶν πολλῶν.
Ἀγνοοῦν σαφῶς κάποιοι πὼς ἐὰν δὲν ἔχουν νὰ φᾷν, θὰ βάλουν στὰ …ἀποτέτοια τους τὸ ἐὰν τρέχῃ νερὸ ἀπὸ τὶς βρύσες τῶν ξενοδοχείων, ἤ ὄχι…

VIDEO: Όλα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στον Αϊ Λια Νάξου

Αποφασισμένοι να μην αφήσουν να ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς του νερού από την γεώτρηση του Αϊ Λια στο δίκτυο που υδροδοτεί την Χώρα Νάξου είναι οι αγροκτηνοτρόφοι της περιοχής.

Το Σάββατο το πρωί συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να περιφρουρήσουν την εκτέλεση του έργου και «να διασφαλίσουν την ομαλότητα» όπως ανέφεραν στο naxostimes αστυνομικές πηγές.

Από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στην διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στον Αϊ Λια αγροκτηνοτρόφοι και κάτοικοι του Φιλωτιού και του Δαμαριώνα, πολλοί από τους οποίους κατέφθασαν στο σημείο με λεωφορεία. Επίσης, εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Βρούτσης (επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες για τα νησιά μας») και Αντώνης Βασαλάκης, ο πρόεδρος του Φιλωτιού Βασίλης Κρασσάς, ο δικηγόρος των αγροκτηνοτρόφων Γιάννης Δέτσης, μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης Νάξου και άλλοι πολίτες.

Οι διαμαρτυρόμενοι, στην προσπάθειά τους να περάσουν προς τον Αϊ Λια συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν σχηματίσει κλοιό κατά μήκος του δρόμου.

«Δεν θα αφήσουμε να εκτελεσθεί το έργο» δήλωσε στο naxostimes μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δαμαριώνα. «Είμαστε αποφασισμένοι, καθημερινά να βρισκόμαστε εδώ και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Το έργο θα σταματήσει» σημείωσε.

Ωστόσο ο π. Πρόεδρος του Δαμαριώνα Μιχάλης Καλαϊτζής δήλωσε στο naxostimes ότι ουδέποτε ήρθε σε συνεννόηση με τον κ. Νόκα, ούτε όρους έθεσε εκ μέρους των συντονιστικών επιτροπών, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην συνέντευξη τύπου της Παρασκευής. «Εγώ επικοινώνησα με τον κ. Νόκα, αλλά ουδέποτε δεν έθεσα όρους, ούτε σε κάποια συμφωνία ήλθα μαζί του» είπε.

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου οι αγροκτηνοτρόφοι ζητούσαν την παρουσία του δημάρχου Μανόλη Μαργαρίτη όπως και των αντιδημάρχων Μανώλη Πολυκρέτη και Δημήτρη Λιανού στην περιοχή, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν.

Μάλιστα ένας εξ αυτών επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους και τους ζήτησε να έλθουν να δουν «τα πρωτόγνωρα πράγματα που συμβαίνουν στον Αϊ Λια με την παρουσία των ΜΑΤ».

Αμέσως μετά τις συγκρούσεις και την ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες ένοιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου. Κάποιοι έκαναν λόγο για κτύπημα από γκλοπ αστυνομικού, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε μετά από ερώτημα του naxostimes.gr τόσο στην Αστυνομική Διεύθυνση, όσο και σε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δαμαριώνα – Φιλωτιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως τίποτα δεν έχει τελειώσει αφού οι αγροκτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να σταματήσουν το έργο.
Από την άλλη πλευρά και η δημοτική αρχή επιμένει στην συνέχιση του έργου και στην μεταφορά νερού στο δίκτυο που υδροδοτεί την Χώρα Νάξου.
«Έχει αναλάβει ο Εισαγγελέας και οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το έργο» τονίζει στο naxostimes πηγή από την δημοτική αρχή Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τί ἔλεγε ὁ ταλαίπωρος ἀνθρωπάκος; Πώς τούς κλέβουν τό νερό; Πώς οἱ γεωτρήσεις εἶναι ἰδιωτικές; Πώς ἄλλα εἶπε ὁ Δήμαρχος, ἄλλα ὑπεσχέθη καί ἄλλα κάνη; Πώς εἶναι καί οἱ ἴδιοι ἐπιχειρηματίες πού θά ἀπωλέσουν τό βασικότερόν τους ἀγαθό; Πώς θά τούς καταστρέψουν; Πώς ἀδίκως καί πρωτοφανῶς ἐπέδραμαν τά ΜΑΤ στήν Νάξο;
Ἔ καί; Ὅσα δίκαια καὶ νὰ ἔχῃ αὐτὸ ποὺ μετρᾶ εἶναι τὸ δίκαιον τοῦ …ἰσχυροῦ καί, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου, τοῦ …σαπροφύτου ποὺ ἔδωσε τὶς ἐντολές… Σιγὰ μὴν πονέσουν ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες κάποιων γραφικῶν οἱ δήμαρχοι καὶ τὰ ἐπιτελεία τους… 

Ναὶ βρὲ κουτά… τί νομίζατε; Στήν δημοκρατία νομίζατε πώς δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα; Σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὴν διαχειρίζονται ὡς …καραμέλλα. Τὰ ἀδιέξοδα εἶναι μόνον αὐτῶν ποὺ τὴν ἐπίστευαν…

Κι ἐπεὶ δὴ ὅπως στὴν Νάξο, ἔτσι κι ὁπουδήποτε, τὸ νερὸ ἱδιωτικοποιεῖται…
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν θὰ ἐρωτηθοῦμε…
Κι ἐπεὶ δὴ μᾶς ἔχουν γιὰ γενοκτονία…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁσονούπω θὰ μᾶς ἀντικαταστήσουν, κατὰ πῶς σχεδιάζουν, μὲ τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος ποὺ ἑτοιμάζουν, τῆς ἀπολύτου χαζομάρας καὶ τῆς ἀπολύτου βλακείας, δὲν θὰ ἔχη τέτοιες ἀνησυχίες…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀπὸ καιρὸ τώρα τὰ ψηφίσματα τὰ ἔχουν γραμμένα στὰ παλαιώτερα τῶν ὑποδημάτων τους…

…νὰ δεῖτε τὶ μᾶς ἔχουν γιὰ μετά…

Φιλονόη

Υ.Γ. Μήπως οἱ Ἰνδιάνοι ἀπεδείχθησαν ἐξυπνότεροι ἀπό ἐμᾶς πού ἔλεγαν κάτι γιά τήν σοφή διαχείρισιν τῶν φυσικῶν πόρων; Μήπως; 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply