Βουλγαρικὲς κατασκοπευτικὲς δράσεις ἐν Ἑλλάδι

Ὁ λόγος σήμερα γιὰ τὴν Комитет за държавна сигурност (Komitet za dǎržavna sigurnost – Νταρζάβνα Σίγκουρνοστ) μὲ τὰ ἀρχικά: КДС.
(Κᾶ Ντὲ Σέ). Γνωστὴ κι ὡς Κρατικὴ Ἀσφάλεια, ὅπως εἶναι η μετάφρασις στὴν ἑλληνική.

Πρόκειται γιὰ τὴν συνέχεια τῶν γνωστῶν κομιτατζήδων ποὺ ἕδρασαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀλλὰ καὶ στὴν συνέχεια, στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἀργότερα. Ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ ἐστελεχώθη ἀπὸ πολὺ νωρὶς μὲ ἄτομα ποὺ δὲν εἶχαν ἰδιαιτέρους ἐνδοιασμοὺς στὸ νὰ σκοτώσουν ἢ νὰ διαπράξουν ὁποιανδήποτε εἰδεχθῆ πράξη.
Ἤδη, ἀπὸ τὰ μέσα τῆς περιόδου μεταξὺ Α’ και Β’ ΠΠ, ἡ βουλγαρικὴ Κρατικὴ Ἀσφάλεια, ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ Σοβιετικὸ κράτος.
Πρωτοστατεῖ στὶς ἐργασίες τῆς Γ’ Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς (Κομιντὲρν) καὶ ἀναπτύσσει δράση ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Μακεδονίας.
Ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ διάστημα καὶ μετά, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἀναλαμβάνει κυριολεκτικῶς τὴν φροντίδα καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν τῆς Κρατικῆς Ἀσφαλείας, γιὰ νὰ καταλήξῃ πλέον νὰ εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς γνωστῆς μας Κᾶ Γκὲ Μπέ, μαζὺ μὲ τὴν Stazi ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὑπηρεσίες.
Τὸ 1962, δημιουργεῖται ἕνα κομμάτι ποὺ ὀνομάζεται «Ὀργάνωσις 7». Ἡ τύπου Smersh μυστικὴ ὀργάνωσις, ξεκίνησε τὶς ἀποστολές της τὸ 1963 καὶ μέχρι καὶ τὸ 1972 εἶχε ἀναλάβη 10 ἀποστολὲς ἐναντίον Βουλγάρων ποὺ εἶχαν διαφύγη στὶς ἀκόλουθες ἐννέα χῶρες: Βρεταννία, Δανία, Αἰθιοπία, Ἰταλία, Σουηδία, Ἐλβετία, Τουρκία, Γαλλία καὶ Δυτικὴ Γερμανία. Οἱ στόχοι αὐτῶν τῶν ἀποστολῶν ἔφεραν κωδικὲς ὀνομασίες: «Προδότης», «Τυφλός», «Μαῦρος», «Ἄμλετ», «Λακές», «Βοῦς», «Χῆρος» καὶ «Χ». Φυσικά, ἀντικειμενικὸς στόχος τῆς Ὀργάνώσεως, ἦσαν οἱ «ἀντικαθεστωτικοὶ» ποὺ ἐγνώριζαν πάρα πολλὰ καὶ ποὺ ἀποτελοῦσαν κίνδυνο γιὰ τὴν ἰδίαν τὴν Κρατικὴ Ἀσφάλεια. Φῆμες γιὰ τὴν ὕπαρξη μιᾶς τέτοιας ὐπηρεσίας τὴν περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου κυκλοφοροῦσαν στὴν Βουλγαρία γιὰ πολλὰ χρόνια, καὶ ἐῶ καὶ εἴκοσι χρόνια, ξεκινῶντας ἀμέσως μετὰ την πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος.

Στὴν Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «μαύρη περίοδο» τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων, ἡ Κρατική Ἀσφάλεια ἀναπτύσσει δράση μὲ πολλούς καὶ διαφόρους τρόπους. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωσις τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅπου στὸ Βουλγαρικὸ μοναστήρι τοῦ Ζωγράφου (Ἱερᾶ Μονὴ Ζωγράφου), ἐντάσσονται πράκτορες τῆ Κᾶ Ντὲ Σέ, οἱ ὁποῖοι μὲ ῥᾶσα, παριστανοντας τοὺς μοναχούς καὶ ἐξοπλισμένοι μὲ κρυφὲς φωτογραφικὲς μηχανές, ἀρχίζουν νὰ καταγράφουν τοὺς θησαυροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας. Παραμένει ἄγνωστο ἐὰν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐκλάπησαν γιὰ νὰ καταλήξουν στὰ χέρια τῆς Κρατικῆς Ἀσφαλείας. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι πολλὰ κείμενα ἐφωτογραφήθησαν καὶ κατέληξαν στὰ ἐργαστήρια τῆς ὑπηρεσίας.

Μυστικὸς πράκτωρ τῆς βουλγαρικῆς Ἀσφαλείας στὴν Ἑλλάδα τὴν περίοδο ποὺ ἠγωνίζετο στὸν ΟΦΗ καὶ τὸν Παναθηναϊκό, ἦταν σύμφωνα μὲ ῥεπορτὰζ τῆς ἱστοσελίδος «mediapool.bg» ὁ Θωμᾶς Λαφτσῆς.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ ῥεπορτάζ, ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Λέφσκι εἶχε προσληφθῆ στὴν Κᾶ Ντὲ Σὲ τὸνν Ἀπρίλιο τοῦ 1980 μὲ τὸ ψευδώνυμο «ψηλὸς» κακαί, ἐν συνεχείᾳ, ἦλθε στὴν Ἑλλάδα.
Συγκεκριμένα, ὁ Λαφτσῆς μετεγράφη τὸ 1981 στὸν ΟΦΗ, ὅπου ἠγωνίσθη ἔως καὶ τὸ 1983 ἀλλὰ στὴν συνέχεια ἐπέρασε στὸν Παναθηναϊκὸ ἔως τὸο 1985. Στὴν συνέχεια, μετεκόμισε στὸ Βέλγιο γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν  ΟΦΗ ἀπὸ τὸ 1987 ἔως τὸ 1989. Δὲν εἶναι σαφὲς τὸ ποιὰ ἀκριβῶς ἦταν ἡ ἀποστολὴ τοῦ Λαφτσῆ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Βέλγιο, ἀλλά, ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες τὸν θέλουν νὰ ἀνήκῃ στὴν «Ὀργάνωση 7» ἡ ὁποία, κατὰ τὰ φαινόμενα ἐξακολουθοῦσε ἀκόμη τὴν δράση της. ἂν καὶ φαίνεται βασικὸς στόχος νὰ ἦσαν οἱ Βούλγαροι ποδοσφαιριστὲς τῶν ἐλληνικῶν ὁμάδων, ὑπάρχουν ἐνδείξεις διαβρώσεως πολιτικῶν καὶ ἐπιχειρηματικῶν φορέων τῆς Ἑλλάδος.

Σήμερα, ἡ βουλγαρικὴ Κρατικὴ Ἀσφάλεια ἔχει δημιουργήση ἕνα δυνατὸ ἐπιχειρησιακὸ κέντρο στὴν Χαλκιδική, ἀπὸ ὅπου ἔχει ἐξαπλωθῆ ἕνα σημαντικὸ δίκτυο κατασκόπων, σχεδόν σὲ ὅλην τὴν χώρα. Οἱ ἀνᾷ τὴν Ἑλλάδα κατάσκοποι τῆς Κᾶ Ντὲ Σέ, εὑρίσκονται κυριολεκτικῶς σὲ κάθε σημεῖο «κλειδὶ» ἐλέγχοντας κάθε «ἱστὸ» τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Μὲ «προπέτασμα καπνοῦ» μικρὲς καὲ μεγάλες ἐπιχειρήσεις (ὅπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νυκτερινά κέντρα, μανάβικα κλπ), ἀλλὰ καὶ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, κατασκοπεύουν τὰ πάντα, δίδοντας πληροφορίες γιὰ τὸ πῶς κινῶνται οἱ Ἕληνες κι ὄχι μόνον οἱπολιτικοὶ ἢ οἱ ἐπιχειρηματίες, μὰ ἀκόμη κι ὁ ἀπλὸς λαός. Πολλὲς φορὲς δὲν διστάζουν δὲ νὰ δημιουργήσουν ἀκόμη καὶ σχέσεις ἢ καὶ νὰ παντρευθοῦν ἀκόμη, μὲ Ἔλληνες ἢ μὲ Ἐλληνίες, πρὸ κειμένου νὰ ἔχουν ἕνα ἰσχυρὸ ἄλλοθι διαμονῆς τους στὴν Χώρα μας.

Ἀποφασιστικὸ ῥόλο φαίνεται νὰ ἔχῃ παίξῃ ἡ ἀποκαλουμένη «βουλγαρικὴ μαφία» ἡ ὁποία ὅμως χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ  βουλγαρικὸ κράτος, κατὰ ἕνα μεγάλο ποσοστό.
Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια οἱ ἐδῶ κατάσκοποι τῆς Κᾶ Ντὲ Σὲ προσπαθοῦσαν ἐμμέσως νὰ πιέσουν πρὸς τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Μακεδονίας πρὸς ὄφελος τῆς Βουλγαρίας. Τὰ πρόσφατα ὅμως γεγονότα τῶν Πρεσπῶν τοὺς ἔκαναν νὰ ἀφήσουν, γιὰ λίγο, στὴν ἄκρη αὐτὸ τὸ σχέδιο, καθὼς ἔβλεπαν τὸν ἀγῶνα τους νὰ χάνεται στὰ χαρτιὰ τῶν Τσίπρα – Ζάεφ. Χρηματοδότησαν δὲ ἀντιδράσεις ἐντὸς τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιπολίτευση, πρὸ κειμένου νὰ μὴν περάσῃ ἠ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».   Παρ’ ὄλα αὐτὰ ὅμως τὸ σχέδιο παραμένει.

Ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι ἡ Κᾶ Ντὲ Σὲ συνεργάζεται, σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, μὲ τὴν τουρκικὴ ΜΙΤ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ῥωσσικὴ FSB.

Ὅπως γίνεται φανερό, ἡ προσπάθεια νὰ περικυκλώσουν τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἔχει ἐπιετευχθῆ.

Δὲν θὰ ἤθελα σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον νὰ ἀναφερθῶ στὸ τὶ κάνει ἀκριβῶς ἡ ἑλληνικὴ ΕΥΠ, γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα, γιατὶ θὰ κλάψη κι ὁ κάθε εὐτυχισμένος.
Θὰ ἐπιστήσω ὅμως τὴν προσοχή σας στὸ ἐξῆς: Σχεδὸν κάθε Βούλγαρος καὶ κάθε Βουλγάρα ποὺ εὐρίσκονται στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἐν δυνάμει πράκτωρ τῆς Κᾶ Ντὲ Σέ. Φυσικὰ πάντα ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ πρέπη νὰ ἐρευνοῦμε τὸν τρόπο ζωῆς τους γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν πρόκειται πράγματι γιὰ πράκτορες ἤ ὄχι.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 665 times, 1 visits today)
Leave a Reply