Πολιτισμὸς σοῦ λέει…

Κι ἐμεῖς τὸ πιστεύουμε…. Κι ὄχι μόνον τὸ πιστεύουμε ἀλλὰ αὐτό-χριζόμεθα ὑπερασπιστές του (ἢ δίχως στοιχεία πολέμιοί του), ἀν τί νὰ φτύσουμε τὰ μυάσματα ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας καὶ νὰ σταθοῦμε, ἀκόμη καὶ μόνοι μας ἐὰν ἀπαιτεῖται, μακρὰν τῶν παρανοιῶν τους καὶ τῶν ὕβρεών τους. Διότι πολιτισμός, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν ὅ,τι προήγαγε τὴν ἐλευθερία σκέψεως τοῦ Ἀνθρώπου, τὴν δημιουργία ὀφελίμων ἔργων καὶ τὴν αὐτοβελτίωσιν τοῦ ἀτόμου, μὰ οὐδέποτε τὴν ἀσυδοσία. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ὁ,τιδήποτε σέβεται τὸ κατὰ Φύσιν διαβιεῖν καὶ οὐδέποτε ὑπηρετεῖ ἢ προάγει τὸ παρὰ Φύσιν. Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὀ βαθὺς καὶ εἰλικρινὴς σεβασμὸς τῆς διαφορετικότητος καὶ οὐδέποτε ἡ Ὕβρις καὶ ὁ βιασμὸς τῆς διαφορετικότητος.

Πολιτισμός, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦταν αὐτὸ ποὺ ἐπέτρεπε -μὰ καὶ ἐπέβαλε- στὸ ἄτομον νὰ παράγῃ ἔργο ὑπὲρ τοῦ συνόλου καὶ οὐδέποτε ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τοῦ συνόλου.
Πολιτισμὸς ἦταν καὶ  παραμένει ἡ προβολὴ τῆς ὀμορφιᾶς καὶ ἡ κατὰ Φύσιν ἐπιλογὴ καὶ οὐδέποτε ἡ ἀνάδειξις τῆς ἀσκήμιας ἢ τῆς παρὰ Φύσιν Ὕβρεως.

 

Πολιτισμὸς ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ὁ,τιδήποτε γαληνεύει τὶς αἰσθήσεις. Οὐδέποτε κάτι ποὺ τὶς ἀγριεύει καὶ τὶς προσβάλλει.

Βανδαλοι ψηφοφόροι βανδαλίζουν ἐλεύθερα

Βεβηλώσεις ἐπὶ βεβηλώσεων…

Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ θεωρεῖται πολιτισμὸς ἠ βαβελοποίησις τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου μας, ὅταν, ἀποδεδειγμένα, ἡ ἐπιβίωσις τῆς κάθε τοπικῆς διαφορετικότητος, μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, ἐδομήθη ἐπάνω στὴν κατὰ Φύσιν ἐπιλογή. Τὸ νὰ πάρω τὸν Ἰάπωνα ἢ τὸν Κινέζο ἢ τὸν Ἀφρικανὸ, γιὰ παράδειγμα, καὶ νὰ τὸν φέρω ἀνάμεσα στοὺς Ἰταλοὺς ἢ στοὺς Ἄγγλους ἢ στοὺς Ἕλληνες, δὲν προάγει πολιτισμό, παρὰ μόνον βιασμὸ τῆς φύσεως καὶ τοῦ κάθε Ἰάπωνος (ἢ Κινέζου ἢ Ἀφρικανοῦ), μὰ καὶ τῆς φύσεως τοῦ κάθε Ἰταλοῦ (ἢ Ἄγγλου ἢ καὶ Ἕλληνος!).

Γενοκτονία στοχευμένη ἡ ἀπόδοσις ἰθαγενείας!!!

Διαλύοντας δὲ τὶς διάφορες φυλὲς τοῦ κόσμου μας, ἢ ἀνεχόμενοι τὸ νὰ διαλύουν ἄλλοι αὐτὲς τὶς φυλές, δὲν συνιστᾶ πολιτισμὸ μὰ ἀ-ποπολιτισμό, ἔως καὶ αὐτοκατασροφή.
Τὸ νὰ ἐπιβάλω σὲ κάθε Ἰταλὸ (ἢ Ἄγγλο ἢ Γερμανὸ ἢ Ἰσπανὸ ἢ Ἕλληνα ἢ Εὐρωπαῖο τέλος πάντων) νὰ θεωρῇ ὠς φυσικὴ πολιτισμικὴ ἀναγκαιότητα τὴν συμβίωσίν του μὲ ὅσα ἄτομα, κάθε φυλῆς, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, τοῦ ἐπιβάλλονται, θυμίζει μεσαιωνικὴ γαλέρα μὲ κάθε χρώματος καὶ φυλῆς δούλους κωπηλάτες, ποὺ ἐξυπηρετοῦν μόνον αὐτὸν ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν γαλέρα.

εἰκόνα

Οὐδέποτε ὅμως τὸν δοῦλο κωπηλάτη…
Ὁ,τιδήποτε διατηροῦσε ἢ διατηρεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ κατάστασιν τέτοιαν ποὺ νὰ τοῦ στερῇ βαθμοὺς αὐτογνωσίας, ἐπικοινωνίας καὶ δικαιώματος προασπίσεως τῆς διαφορετικότητός του, συνιστᾶ ὁμογενοποιητικὸ μηχανισμὸ καί, μὲ ἄλλα ὀνόματα, ἐπαναφορὰ τῆς δουλείας, ἐφ’ ὅσον τὸν μετατρέπει σὲ ὑποζύγιον ἂνευ ταὐτότητος.

Πολιτισμὸς λοιπὸν σοῦ λέει, εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει σήμερα… «Πολιτισμός»… «Πολιτισμὸς» τῆς πολυπολιτισμικότητος ποὺ καταργεῖ τὴν ἀτομικότητα, τὴν διαφορετικότητα καὶ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ καλοῦ. «Πολιτισμὸς» τῆς ὁμογενοποιήσεως καὶ τῆς ἀχρηστίας. «Πολιτισμὸς» τῆς ἀσκήμιας καὶ τοῦ βιασμοῦ. «Πολιτισμὸς» τῆς ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς ἀποσαθρώσεως. «Πολιτισμὸς» τοῦ σαπροφυτισμοῦ καὶ τῆς βλακείας.
«Πολιτισμὸς» βαπτίζεται πλέον ἡ καταστροφή. «Πολιτισμὸς» τοῦ βαρβάρου καὶ μισανθρώπου τοκογλύφου ποὺ ἐπιβάλλεται, μὲ ὅλα τὰ μέσα, πρὸ κειμένου νὰ ἀλλοιώσῃ ἔννοιες, ἀντιληπτικότητες μά, κυρίως, δικαίωμα ἐπιβιώσεως τοῦ Ἀνθρώπου.
Ὁ «πολιτισμὸς» τῆς Ὕβρεως εἰς βάρος τῆς Φύσεως καὶ καταληκτικῶς εἰς βάρος τῆς Ἀνθρωπότητος.

Αὐτὸ ἔχουμε καὶ αὐτὸ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι πολιτισμός.
Θά τό δεχθοῦμε; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

(Visited 227 times, 1 visits today)
Leave a Reply