Δηλωθεὶς ὡς «ἀγνοούμενος»

Φωτογραφία τοῦ Χρήστου Πασχάλη ἡ Πασχαλίδου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη στὰ Κουβούκλια τῆς Προύσσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὸ 1914.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ οἰκογένειά του ἐγκατεστάθη σὲ ἕνα χωριὸ τῆς Φλωρίνης, τὴν Λακκιᾶ, ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀμύνταιο. Ἐκεῖ ὁ Χρῆστος ἐγνώρισε καὶ ἐνυμφεύθη τὴν Ἀρσενοῦ Μπογιαννίδου μὲ τὴν ὁποίαν καὶ ἀπέκτησαν τρία παιδιά.

Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ πολέμου ὁ Χρῆστος Πασχαλίδης ἐκλήθη νὰ καταταγῇ στὸ «28ο Σ.Π.», γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν πατρίδα του, ἀφήνοντας πίσω τὴν ἔγκυο σύζυγο καὶ τὰ δύο ἀνήλικα παιδιά του.

Ἔκτοτε ἡ οἰκογένειά του δὲν τὸν ξανὰ εἶδε καὶ θεωρεῖται «ἀγνοούμενος», καθὼς τὰ ἴχνη τοῦ ἐχάθησαν στὶς 08-01-1941 στὸ ὕψωμα «1200» τῆς Κλεισούρας.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δηλωθεὶς ὡς «ἀγνοούμενος»

Leave a Reply