Διαβιοῦμε τὴν ἀπαρχὴ μεγάλων ἐξελίξεων

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν μᾶς ἐπεσκέφθη.
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὀ Κινέζος πρόεδρος ἐπίσης μᾶς ἐπεσκέφθη.
Ἀμέσως μετὰ πακιστανικὰ ἀεροσκάφη παρεβίαζαν (τρεῖς φορὲς ἔως τώρα) τὸν ἐθνικὸ ἐναέριό μας χῶρο…
Τὴν ἰδίαν περίοδο κορυφώνεται καὶ  πολλαπλασιάζεται ἡ εἰσβολὴ λαθροεποίκων, ποὺ ἐπὶ πλέον διαμοιράζονται σὲ ὄλην τὴν ἐπικράτεια, ἐκθέτοντας σὲ σοβαροὺς κινδύνους τὴν κοινωνία μας ἐν τῷ συνόλῳ της…

Ὁ Ἐρντογάν, στὸ μεταξύ, διαλύει τὶς συριακὲς συνοριακὲς γραμμές, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξαφανίσῃ τοὺς Κούρδους, ἤ, ἔστῳ, νὰ ἀποσοβήσῃ/περιορίσῃ τὸν κίνδυνο δημιουργίας Κουρδιστάν.
Παραλλήλως, ἀνεξαρτήτως τῶν διαφόρων ἐξαγγελιῶν, κάτι (φαίνεται νὰ) μαγειρεύῃ μὲ τὸν Τρᾶμπ -(άκουλα)…

Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς (καὶ στόλος ἐπίσης) ἐξοπλίζει δικές μας στρατιωτικὲς μονάδες ἐντὸς τῆς χώρας μας καὶ μετατρέπει τὴν Μακεδονία (Καβάλα κυρίως) σὲ ΝΑΤΟϊκὴ βάσιν, ἐνᾦ ἡ Κύπρος θωρακίζεται (γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν, βεβαίως-βεβαίως, τὰ συμφέροντα τῶν πετρελαιάδων!!!)…

Τὸ Ἰσραήλ, ποὺ ἔως προσφάτως ἦταν ὄλο ἀγκαλίτσες καὶ φιλάκια μὲ τοὺς Τούρκους, τώρα ἀνοικτὰ προβάλλει τὰ τσιράκια του, ποὺ μᾶς συνιστοῦν νὰ ὑπέρ-ἐθνικοποιηθοῦμε, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως δεσμεύεται νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συμφέροντα.

Ἡ Ἀλβανία, ποὺ δὲν εἰσῆλθε, λόγῳ Γάλλων, στὴν Ἡνωμένη (τους) Εὐρώπη, μᾶς κουνᾶ ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλο, ὑποστηριζομένη ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν πSoros καὶ τὰ ἔμμισθά του πρακτορίδια.
Ὁμοίως καὶ τὰ πSoro-Σκόπια στὴν αὐτὴν τακτική.

Ἡ Γερμανία σὲ ἀδιέξοδα (οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτειακὰ) ἐπιχειρεῖ νὰ ἰσοπεδώσῃ κι ἐμᾶς, μὰ καὶ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ Νότου, μήπως καὶ ἐπιτύχῃ νὰ ἐπιβιώσῃ γιὰ λίγο ἀκόμη, ἐνᾦ ἤδη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀργοπεθαίνει.
Ἡ Ἀγγλία ὄμως ἐξῆλθε τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τους καὶ ἡ Γαλλία, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ δείχνει νὰ ὑπερασπίζεται ἐθνικὲς ἑλληνικὲς θέσεις… (!!!)

Ἐδῶ ἔχουμε τὰ κούλλλιικα κατάλοιπα τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, νὰ μᾶς ζαλίζουν τὰ μέζεα μὲ ἀσχετοσύνες, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐπιχειροῦν, μὲ ὄλα τὰ μέσα, νὰ ὁλοκληρώσουν ἕνα γενικὸ πλιατσικολόγημα, ἐφ΄ ὅσον (εἴτε τὸ ἀντιλαμβάνονται – εἴτε ὄχι) τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν καταῤῥέει, ἀλλὰ μαζὺ του καὶ ἀμέτρητοι μηχανισμοὶ ποὺ τὸ ἐδόμησαν καὶ προσέφεραν σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ πανάθλια κουδουνισμένα δικαιολογίες ὑπάρξεως…

Κι ἐμεῖς, μουδιασμένοι, δὲν ξέρουμε ποῦ νὰ στραφοῦμε καὶ πῶς νὰ ἀντιδράσουμε, μήπως κι ἐπιτύχουμε, σὲ κάποιον βαθμό, νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὰ …ἄσωστα!!!
Δὲν μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε τὸν πανικό μας καὶ τὴν ἀμηχανία μας, μά, τὸ κυριότερον, ἐνᾦ ἡ διαίσθησίς μας μᾶς κρούει κώδωνες κινδύνου, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἢδη ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἔχουμε πρὸ πολλοῦ παγιδευθῆ σὲ δίκτυα καὶ δεσμὰ ποὺ ὄχι μόνον δὲν μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε, ἀλλὰ μᾶς ἀκινητοποιοῦν ὅλο καὶ περισσότερο. Γενικῶς εἴμαστε παγιδευμένοι σὲ ἕναν ἱστὸ ποὺ ἔστησαν κάθε λογῆς ἀνθέλληνες, ἀπὸ τὸν ὁποίον φαίνεται ἀδύνατον νὰ διαφύγουμε. Κατ’ ἐπέκτασιν, ὅπως δείχνουν καὶ φαίνονται τὰ δεδομένα μας ἐλπίδες ἀνύπαρκτες…

Κι ἐδῶ τίθεται ἕνα μεγάλο ἐρώτημα, ποὺ ὅλοι μας καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε, πρὸ τῶν μεγάλων γεγονότων ποὺ ἔπονται: Ἀξίζει τόν κόπο νά ἐπιβιώσουμε ἤ ὄχι;
Ἐὰν ἡ ἀπάντησις μέσα μας εἶναι θετική, τότε εἶναι βέβαιον πὼς ἀκόμη καὶ τὴν ὑστάτη στιγμὴ θὰ ἀνακαλύψουμε τρόπους γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε.
Ἐὰν ἡ ἀπάντησις εἶναι δύσκολο νὰ …ἀπαντηθῇ, λόγῳ τοῦ προτέρου …«ἐντίμου βίου» μας, καλλίτερα νὰ μὴν προβληματιζόμεθα… Ἂς ἀπολαύσουμε, γιὰ ὅσο, αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε, διότι ἐὰν ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε καταφατικῶς, θὰ ἀπαντήση, ἀν τί γιὰ ἐμᾶς, ἡ Φυσικὴ Ἐπιλογή.
Ἐὰν τέλος ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀρνητικὴ (ποὺ ναί, γιὰ κάποιους κι αὐτὸ εἶναι διακριτό), τότε, τοὐλάχιστον, ἂς σπεύσουμε νὰ ἐνισχύσουμε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν προ-ἀποφασίσῃ πὼς μποροῦν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, ὄχι τόσο διότι τὸ ἀξίζουν, ὅσο διότι σίγουρα μέσα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιτύχουν νὰ ἐπιβιώσουν, θὰ ἀναδυθῇ μία «νέα τάξις Ἀνθρώπων» (οὐδὲ μία σχέσις μὲ τὸ σημερινὸ «μοντέλο» τῶν σαπροφύτων καὶ τῶν μεθοδεύσεών τους καὶ τοῦ «νέου ἀνθρωπίνου εἴδους»), πού, θέλουν δὲν θέλουν, ἀντέχουν δὲν ἀντέχουν, μποροῦν δὲν μποροῦν, θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ στήσουν νέα θεμέλια γιὰ τὸν κόσμο μας.

Διαβιοῦμε λοιπὸν ἐντὸς τῆς περιόδου ἐκείνης ποὺ ἡ μία ἐποχὴ ἔφθασε στὸ τέλος της καὶ ἡ ἄλλη, σιγά-σιγά, θὰ ξεκινήση. Σὲ κάθε ἀνάλογον τέτοιαν περίοδο τοῦ παρελθόντος κατεγράφοντο μεγάλες ἀπώλειες σὲ ἀνθρωπίνους πληθυσμοὺς καὶ τὸ «γενικὸ πρόσταγμα» εἶχε ἡ Ἀνάγκη.
Ἀκόμη δυσκολευόμεθα νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, διότι ἀκόμη ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε,;ἢ ἔστᾦ νὰ ὑποψιασθοῦμε, τὸ τί πράγματι μᾶς συμβαίνει. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅμως πὼς πράγματι μᾶς συμβαίνει καὶ οὐδόλως ὅλο αὐτὸ σχετίζεται μὲ ὄλες τὶς παραπάνω πρόσφατες (ἐθνικὲς καὶ διεθνεῖς) ἐξελίξεις. Αὐτὰ τὰ γεγονότα (συναντήσεις ὑψηλὰ ἰσταμένου προσωπικοῦ, παραβιάσεις, ἀπειλές, συμφωνίες, διαφωνίες, πολεμικὲς προετοιμασίες) συμβαίνουν γιὰ ἔναν καὶ μόνον λόγο: γιὰ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσουν τὸ βλέμμα καὶ νὰ μᾶς συσκοτίσουν τὴν ἀντιληπτικότητα, καθ’ ὅσον χρόνο θὰ ἐπιχειροῦν νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ …προφητεύσουν τὸ τί ἔρχεται.
Αὐτοὶ δῆλα δὴ ἐπιχειροῦν στὴν πραγματικότητα νὰ προλάβουν τὶς ἐξελίξεις πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὶς πιθανότητες ἐπικρατήσεώς τους γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀγνοοῦν τὸ ποιὲς θὰ εἶναι αὐτὲς οἱ ἐξελίξεις, πανικόβλητοι «παίζουν» σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα κι …ὅ,τι πιάσουν!!!

Τὸ «παιχνίδι» εἶναι ἐπάνω μας. Ὅσο κι ἐὰν αὐτὸ μᾶς φαίνεται ἀδιανόητον, εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Τὸ γιατί καὶ τὸ πῶς δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ἐπεξηγήσουμε ἀκόμη, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας ἀγνοοῦμε βασικὲς παραμέτρους τοῦ εὐρυτέρου «σκηνικοῦ». Τὸ νὰ ἑστιάζουμε στὸ «σκηνικὸ» ποὺ στήνουν «φίλοι» κι ἐχθροὶ δὲν ἀπαντᾶ στὰ ἐρωτήματά μας, διότι μᾶς κρατᾶ τὸ βλέμμα περιορισμένο σὲ στενὰ πλαίσια τέτοια, ποὺ τελικῶς ἀποτελοῦν πολὺ μικρὸ τμῆμα τῶν εὐρυτέρων ἐξελίξεων.
Ὅμως… Τὸ «παιχνίδι» εἶναι ἐπάνω μας.
Γιατί;;  Μά, διότι, τοὐλάχιστον αὐτὴν τὴν περίοδο, τὸ μόνον ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι νὰ ξανά-δομήσουμε τὴν κόσμο μας ἀπὸ τὴν ἀρχή. Καί ἀπό ἀλλοῦ θά μπορούσαμε νά ξεκινήσουμε ἐάν ὄχι ἀπό τόν τόπο μας; 

Φιλονόη

εἰκόνα 

(Visited 431 times, 1 visits today)
17 thoughts on “Διαβιοῦμε τὴν ἀπαρχὴ μεγάλων ἐξελίξεων

 1. Συμφωνω με ΟΛΟ το σκεπτικο, εκτος της παραγραφου που αναφερει το ισραηλ.
  Το “κρατος” αυτο ηταν, ειναι και θα ειναι “αγκαλιτσες και φιλακια” με τους Τουρκαλαδες για τους κατωθι λογους:

  1) Την Τουρκια την κυβερνουσαν ανεκαθεν απ’ τα παρασκηνια εξισλαμισμενοι εβραιοι “ντονμε” ειτε πολιτικοι, ειτε στρατιωτικοι.
  Ακομα και σημερα που υποτιθεται οτι ειναι στα μαχαιρια αναμεταξυ τους, φευγουν καθημερινα απ’ τα κατεχομενα, πλοια μεταφεροντας νερο στο ισραηλ. Αλλιως, οι Τουρκαλαδες θα τους ειχαν αφησει να λυσσαξουν απ την διψα.
  Μην ξεχναμε φυσικα οτι στον Αττιλα οι εβραιοι ολως τυχαιως βρισκονταν με τα υποβρυχια τους στην Κυπρο, στηριζοντας την εισβολη κατα το ιστολογιο του Σ. Καλεντεριδη.

  2) Αν δουμε τον χαρτη, θα προσεξουμε οτι η Τουρκια συνορευει στα ανατολικα με το Ιραν, χωρα που οι εβραιοι θεωρουν σημερα υπ’ αριθμον ενα εχθρο τους και θελουν να την σβησουν απ’ τον χαρτη ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.
  Οι σημερινοι αγιατολαδες, για τους ισραηλινους ειναι οι νεοι “Χιτλερς” οπως παλιοτερα ηταν ο Σανταμ Χουσεϊν που εξοντωσαν.
  Οι ισραηλινοι εχουν στειλει απ’ το 2003 (πιθανον και νωριτερα) πρακτορες της Μοσσαντ με την καλυψη του “επιχειρηματικου συμβουλου”, στις Κουρδικες περιοχες της Τουρκιας που συνορευουν με το Ιραν, κατασκοπευοντας το και βρισκονται ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ.
  https://www.newyorker.com/magazine/2004/06/28/plan-b-2

  3) Η Τουρκαλα Sibel Edmonds, μεταφραστρια του FBI το 2003 αποκαλυψε την αγαστη συνεργασια του AIPAC (Αμερικαν Ισραελι Πολιτικαλ Αξιον Κομιτι) με το TAC (Τουρκις Αμερικαν Κανσιλ-τωρα θαχει αλλαξει ονομα ) που ειχαν βαλει ΒΑΘΕΙΑ το χερακι τους στην τρομοκρατια της 11ης Σεπ 2001 και εξεδιωχθει κακην-κακως, σαν παρανοϊκη απ’ την υπηρεσια αυτην.

  • 1. Δὲν ἀλλάζει κάτι ὑπὲρ τῆς Τουρκίας ἡ παρουσία τῶν ντονμὲ ἐντὸς τῆς Τουρκίας. Ἀντιθέτως θὰ ἔλεγα μᾶλλον ἐπιδεινώνει.
   2. Τὸ Κουρδιστὰν θὰ γίνη, γιὰ νὰ ἀσφαλίσῃ τὸ Ἰσραήλ. Συνεπῶς ἡ Τουρκία ἐκεῖ θὰ ξεκινήση νὰ κλυδωνίζεται.
   3. Ἡ ῥῆξις τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Ἰσραῆλ ἀποτυπώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἐρντογᾶν (πρὸς ὥρας!!!).

 2. Λούλα, παρὰ τὴν ὀξυδέρκεια ποὺ (παρὰ τὶς σπουδές σου στὴν Ἀμερικὴ) σταθερῶς σὲ διακρίνει, νομίζω ὅτι ἐν προκειμένῳ δίκιο ἔχει (καὶ μάλιστα 100%) ἡ Φιλονόη μας.Οἱ ντονμέδες μπῆκαν στὸ παιγνίδι κυρίως μὲ τὸν Μουσταφὰ Κεμάλ. Πρωτύτερα -καὶ ἰδίως μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα- έγὼ τοὐλάχιστον δὲν ἔχω διαπιστώσει κινητικότητα ἰδιαίτερη τῶν ντονμέδων/ἰουδαίων (καὶ λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων).

  • Ἀπὸ ἐποχῆς ἀκόμη Σουλεϊμᾶν ἔχουμε τὸν ἔλεγχο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ …«περιουσίους». Ἡ ὑπόθεσις Ἰωσὴφ Νάζι μᾶς …ἀνατριχιάζει γιὰ τὸ πόσο πολὺ καὶ σὲ βάθος εἶχαν διαβρώση τὰ πάντα. Ἐν τούτοις πράγματι ἔως τότε ἦσαν μόνον ἰδουδαῖοι στὸ θρήσκευμα. Ἡ ἀλλαγή τους σὲ ντονμὲ ἦλθε σταδιακῶς, ἐνᾦ μὲ τοὺς νεοτούρκους πλέον διακρίνουμε τὴν ἀπόλυτο ἐπικράτησίν τους.

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Διαβιοῦμε τὴν ἀπαρχὴ μεγάλων ἐξελίξεων -

 4. Εξεφρασα μια απολυτως προσωπικη μου αποψη.
  Μπορει ο Ερντογαν να ξιφασκει με τον Νετανιαχου αλλα με τους αμερικανο-ιουδαιους ειναι μια χαρα.
  Παντα πιστευα και πιστευω οτι η Τουρκια ειναι ενας απ τους κρυψωνες των ιουδαιων οταν δουν τα σκουρα, αν και τελευταια παρατηρω οτι αρκετες συναγωγες ανοιγουν στην ….Κινα.

  Παραπανω μιλαμε φυσικα για ενα θεμα το οποιον αν πραγματοποιηθει ειτε ετσι ειτε αλλιως, δεν ξερω για σας, αλλα θα πραγματοποιηθει μ.Λ. (μετα Λουλα).
  Πρωταρχικος σκοπος των περιουσιων τωρα, ειναι η διαλυση της Χριστιανικης Ευρωπης και γενικοτερα της Χριστιανικης Δυσης. Τους μουσουλμανους τους εχουν στο χερι τους, ειτε με το καρωτο, ειτε με τις βομβες.
  Αυτο ομως που μου κανει τρομερη εντυπωση ειναι οτι ουδεις αναρωταται ποθεν και γιατι οι πολεμοι στην Μεση Ανατολη, ΠΟΙΟΝ σκοπον εχουν, (οπωσδηποτε δεν ειναι τα πετρελαια) και ΠΟΙΟΙ ξεσηκωνουν τους αφρικανικους αλλα και αλλους ΜΗ εμπολεμους λαους να λαθρο-μεταναστευσουν στην Ευρωπη.
  Το ιδιο συμβαινει και στην “αγαπημενη” Αμερικη του κ. Μιχαλοπουλου. Στελνουν καραβανια χιλιαδων εξαθλιομενων κεντρο-νοτιο-αμερικανων στα νωτα του κ. Τραμπ.

  Δεν ξερω.
  Μερικες φορες σκεπτομαι οτι αν ειχα χρηματα θα τυπωνα μερικες χιλιαδες αντιτυπα των “Πρωτοκολλων των Σοφων της Σιων” και θα τα φτηνοπουλαγα εξω απ’ το Πολυτεχνειο μπας και ξυπνησει κανας κνιτο-Τσιπραιος.

  • Ἔχουμε τοποθετηθῆ ἐπ΄ αὐτοῦ προσφάτως:
   https://filonoi.gr/2019/09/06/gia-poioys-ydrogonanthrakes-syzhtame/
   Μετακίνησις πληθυσμῶν κι ἐκκένωσις περιοχῆς γίνεται. Γιατί; Οἱ ἀπαντήσεις στὴν ἀπωτέρα (ἄγνωστον στοὺς πολλοὺς) ἰστορία.
   Ἐκκένωσις λοιπὸν Μέσης Ἀνατολῆς, Αἰγύπτου, Βορείου Ἀφρικῆς… Ποιός ἄλλος, πότε καί γιατί ἐπεχείρισε κάτι ἀνάλογον; Ποῦ κατέληξε; Τί θά ἐπαναληφθῆ συντόμως; Καί, κυρίως, γιατί θά ἐπαναληφθῆ συντόμως;

   • Φ.
    Διαβασα το αρθρο/αναλυση που παρεθεσες και πραγματι ειναι μια αντικειμενικη αναλυση, μονο που κολλησα στο:

    “Τὰ -δῆθεν- πυρηνικὰ τοῦ Ἰράν, τὰ ὁποία φυσικὰ πάλι οἱ «Ἀμερικανοὶ» ἔστησαν, εἶναι μία θαυμασία δικαιολογία ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ προστατευθοῦν οἱ ἐβραῖοι.”

    που με κανει να πιστευω πια το ρηθεν καποιου αραβα, οτι αν το λεγομενο κρατος του Ισραηλ βρισκοταν γεωγραφικα μεταξυ Γαλλιας και Ιταλιας, παλι οι “αμερικανοι” θα πολεμουσαν τρομοκρατες, με την μονη διαφορα οτι οι τρομοκρατες δεν θα ησαν μουσουλμανοι αλλα Χριστιανοι Γαλλοι, Ιταλοι Ολλανδοι, Αυστριακοι, Ισπανοι και γιατι οχι και Ελληνες; (μπορει και Μονεγασκοι.)
    Τωρα που γραφω αυτες τις γραμμες θυμαμαι μια “μελετη” που ειχαν προετοιμασει το 1996 αν δεν με απατα η μνημη μου, μερικοι “αμερικανοι” για τον επερχομενο νεοεκλεγεντα τοτε Πρωθυπουργο του Ισραηλ που ηταν παλι ο Νετανιαχου.
    Την “μελετη” αν και την εχουν κατεβασει απ την αρχικη ιστοσελιδα, μπορειτε να την δειτε εδω:
    https://www.palestineremembered.com/Acre/Articles/Story1351.html

    Ειναι λοιπον ξεκαθαρο οτι απο πολυ παλια καποιοι σχεδιαζαν για μας αυτα που ζουμε σημερα.

   • Τὸ ὀξύμωρον τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς οἱ φουκαράδες (ναί, τὸ ἐννοῶ!!!) ἑβραῖοι κατήντησαν οἱ …μπάτσοι τοῦ πλανήτου, γιὰ νὰ προωθηθοῦν κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;;;;;;;) στὴν Νοτιο-Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ νομίζουν, ἐπὶ πλέον, πὼς ἐπιτελοῦν «ἔργον θεοῦ» καὶ ἄλλες ἀρλουμπολογίες. Πολὺ φοβᾶμαι πὼς αὐτοὶ θὰ πονέσουν περισσότερο ἀπὸ ὅλους μας στὸ τέλος.

 5. Λούλα, καὶ πάλι μέσα ἔπεσες! Δὲν μοῦ λές, αὐτὸ μὲ τὶς συναγωγὲς στὴν Κίνα, ποῦ τὸ εἶδες; Ρωτάω (ἀγωνιωδῶς), ἐπειδὴ πραγματικὰ στὴν Κίνα (σὲ κραυγαλέα ἀντίθεση μὲ τὴν Ἰαπωνία) ὑπάρχουν πολλοὶ ἰουδαῖοι καί, ὅπως γράφω στὸ τελευταῖο βιβλίο μου (ἐὰν δὲν παινέψης τὸ σπίτι σου, θὰ πέση νὰ σὲ πλακώση), ὁ Μάο Τσέ-τουγκ ἦταν ἰουδαῖος. (Ἐξ οὗ καὶ “πρόεδρος Μάο” καὶ ὄχι “σύντροφος Μάο”/κοντουκάτορ Μάο” καὶ τὰ ρέστα.) Ὁ Μάο σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ ἤτανε σὲ μιὰ διαλεκτικὴ σχέση μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ ταλμούδ.
  Τί νὰ εἴπω, βρὲ Λούλα καὶ Φιλονόη, τί νὰ εἴπω…
  Πάντως ἐγὼ ἔχω κολλήσει στὸ ταμεῖο καὶ δὲν ἀπομακρύνομαι, μέχρις ὅτου μοῦ ἀποδοθῆ λογαριασμὸς λεπτομερής.

 6. Λούλα, τὴ φάση μὲ τὰ φτηνὰ ἀντίτυπα τῶν “Πρωτοκόλλων τῶν σοφῶν τῆς σιὼν” ἄστηνα καλλίτερα. Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι κινοῦνταν ἀπὸ τὴ λογικὴ (καὶ ὄχι ἀπὸ τὴ βία), αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ εἶχε γίνει, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, πολὺ καλλίτερος.

  • Ειλικρινα λυπαμαι πολυ με την σκεψη οτι εμεις οι Ελληνες εχουμε εξαθλιωθει τοσο πολυ, που πουλαμε την ψυχη μας για να εξοικονομησουμε μερικα ευρω παραπανω ή ακομα χειροτερα να εξοικονομησουμε μερικα ευρω.

   Μας εχουν κανει να εχουμε χασει οχι μονο την λογικη μας αλλα και τα λογικα μας, οπως αυτη η δυστυχη γυναικα που προχθες αυτοκτονησε με το αυτοκινητο της πεφτοντας στον γκρεμο εχοντας μεσα την αναπηρη κορη της.
   Φανταζομαι ΤΙ ψυχολογικο μαρτυριο (χωρια το οικονομικο) θα τραβηξε αυτη η γυναικα και σε τι απελπιστικη θεση θα βρισκοταν πριν παρει αυτη την αποφαση.
   Διοτι αν υπηρχε προνοια και κρατος πιθανον να μην ειχε γινει αυτη η τραγωδια.

   • Ξέρεις κάτι Λούλα… Ἔγραφα πρὸ ἐτῶν κάτι γιὰ τοὺς ἀπανωτοὺς ἐμβολιασμοὺς ποὺ ἔχουμε φάη.
    Ἔ, λοιπόν, ἐγὼ νομίζω πὼς ὁσονούπω θὰ τοὺς χάσουμε καὶ θὰ ἡσυχάσουμε.
    https://filonoi.gr/2014/12/26/mpoli/

 7. κ. Μιχαλοπουλε,
  Αρκει καποιος να ακολουθησει την πορεια του χρηματος και θα δει ξεκαθαρα ΠΟΙΟΙ και προς τα ΠΟΥ το σπρωχνουν.
  ΟΛΑ τα “αμερικανικα” κεφαλαια στην Κινα ειναι εβραϊκα, οποτε ευκολο ειναι να συμπερανη καποιος οτι οι εκει “λογισταδες, γραμματεις και φαρισαιοι” θα θελουν ναχουν απο κοντα και τον ραββινο τους.
  Ειναι πολυ θρησκος λαος αυτοι. Λατρευουν τον κο Φραγκλινο Μπεντζαμιν
  http://www.benjamin-franklin-history.org/100-dollar-bill/
  Ανοιξαν συναγωγες λεει στο Πεκινο, στο Τσανγκτσουν και στην Σαγκαη.
  Κι εκει ειναι που τους χαλαει την σουπα ο Τραμπ γιατι κανει προσπαθειες να γυρισει πισω τα εργοστασια στις ΗΠΑ.
  Χωρια που αν επιστρεψουν οι βιομηχανιες στις ΗΠΑ, οι φιλοι μας δεν θα μπορουν να κλεβουν την εφορια. Διπλο το κακο βλεπεις

  Οσο για το ταμειο μεινε κει φρουρος.
  Εγω μερικες φορες κοβω στην πλατη την ταμιακη μηχανη και τους λεω θα σας την φερω αυριο το πρωϊ.

 8. Kύττα, Φιλονόη, θὰ σοῦ πῶ (: ἀποκαλύψω) τί μοῦ εἶχε πεῖ “ἑλληνοαμερικανός”, δηλαδὴ πρακτοράκι, ποὺ εἶχε ἔρθει νὰ μὲ “ἐξετάση”, ἐπειδὴ εἶχα προταθῆ ἀπὸ παλαιὸ καθηγητή μου στὸ πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ὡς ὑποψήφιος γιὰ τὴν ἕδρα Ἱστορίας στὸ ἀμερικανικὸ κολλέγιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. (Τελικὰ μὲ κόψανε καὶ δώσανε τὴν ἕδρα στόν… Ἀ. Ἀνδριανόπουλο.)
  Μοῦ εἶχε πεῖ λοιπὸν τὸ ἐν λόγῳ πρακτορίδιον: “Ὁ λαὸς ποὺ παρουσιάζει μεγαλύτερες ὁμοιότητες μὲ τὸν ἀμερικανικὸ εἶναι οἱ κινέζοι”.
  Καὶ τὸ λέω πρὸς ἐμπέδωση: Ὁ Μάο Τσέ-τουγκ ἦταν ἰουδαῖος.

Leave a Reply