Γιὰ μίαν (ἐπιδοματικὴ) εὐρωπαϊκὴ μΠατρίδα κόπτονται ὅλοι

Ὁ Κάπλαν εἶναι Ἀλβανὸς καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν οἰκογένειά μου (μαζὺ μὲ ἀδερφὸ καὶ ἕνα δύο ἐξαδέλφια) ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1993.
Πρὸ καιροῦ μὲ ἐρώτησε ἀγωνιωδῶς (θεωρῶντας, ὅπως ὅλοι οἱ γνήσιοι καλοὶ ἄνθρωποι, ὅτι ἕνας κοσμογυρισμένος ξέρει) γιὰ τὸ πότε βλέπω τὴν εἴσοδο τῆς Ἀλβανίας στὴν εὐρωπαϊκὴ πατρίδα.
Τοῦ εἶπα δὲν ξέρω βέβαια, ἀλλὰ γιατί θέλει τόσο πολὺ νὰ μποῦν στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Θεώρησα ὅτι θὰ μοῦ ἀνέφερε κάτι γιὰ ἐπιδοτήσεις καὶ ΕΣΠΑ καὶ ἀλλὰ τέτοια χρήσιμα καὶ ὄμορφα @ρχιδιλίκια…
Μοῦ εἶπε, χωρὶς περιφράσεις, ὅτι θέλει τὰ παιδιά του νὰ πᾷν μὲ χαρτιὰ στὴν Γερμανία ἢ τὴν Σουηδία, γιατί, ὅπως εἶχε ἀκούση, τοὺς ἔχουν σπίτι δωρεὰν καὶ βοηθήματα, ἀκόμη κι ἂν δὲν δουλεύουν.

Γιὰ τὸν Κάπλαν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη εἶναι ἕνα μέρος γιὰ νὰ παίρνουν ἐπιδόματα τὰ παιδιά του…
Γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι ἕνα μέρος νὰ δηλώνη ἐννεαόροφο
τὴν Κρήτη καὶ νὰ παίρνουν ἐπιδοτήσεις οἱ ἐλιές του…
Γιὰ τὸν Πορτογάλο κάτι ἀνάλογο…
Γιὰ τὸν Γάλλο ἡ ἀναγκαία βοήθεια γιὰ νὰ γίνῃ πλανητικὴ δύναμις…
Καί, τέλος, γιὰ τὸν Γερμανό, ἕνας χῶρος μὲ δασμολογικὰ τείχη νὰ πουλᾷ τὰ προϊόντα του χωρὶς σκοτοῦρες καὶ ἐνδόμυχα ὁ τρόπος νὰ ἐπανέλθῃ στὰ πλανητικὰ πράγματα, μετὰ τὴν «ἀτυχία» δύο παγκοσμίων πολέμων.
Ὅλοι κάτι θέλουν γιὰ τὴν πάρτη τους καὶ σὰν γνωστοὶ ἀπατεῶνες τὸ κρύβουν πίσω ἀπὸ τὸ παπαρολόγημα τῆς ὁλοκληρώσεως καὶ τῆς ἀλληλεγγύης.

Αὐτοὶ ποὺ φαίνεται νὰ τὸ ἔχουν κατανοήση ὁμοίως ὅπως τοὺς βόλευε αὐτό, εἶναι οἱ ἑλληνικὲς πολιτικὲς ἡγεσίες, ποὺ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη ηὗραν τὸ ἀποκούμπι ποὺ θὰ τὶς ἀπήλλασσε ἀπὸ τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στὸ ἔθνος καὶ τὴν ἱστορία.

Δυστυχῶς γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ καθάρματα ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας φθάνει συντομότερα ἀπὸ ὅτι ὑπελόγιζαν.
Θὰ σταματήση ἡ μάσσα βέβαια, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ξανὰ ζήσῃ τὴν ἀπαξία καὶ τὴν περιφρόνηση….
Ὅπως τοῦ ἀξίζει ἐξ ἄλλου.

«Ἕνας» 

Σημείωσις φιλευρωπαϊκή…

Γιὰ σκεφθεῖτε ὅλοι ἐσεῖς ποὺ ὑβρίζετε τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ ἀδιαφορία….

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Φινλανδία ἔχει πρόβλημα μὲ τὴν Ῥωσσία (ἢ οἱ βαλτικὲς δημοκρατίες, ἢ ἡ Πολωνία), θὰ ἦταν διατιθέμενος ὁποιοσδήποτε ἀπὸ σᾶς νὰ στείλῃ τὸ παιδί του ἔστω γιά νά φυλάξῃ μίαν ὥρα σκοπιά σὲ κάποια ἀποθήκη βάσεως 200 χιλιόμετρα ἀπό τά φινλανδο-ῥωσσικά σύνορα; 
Οὐδεὶς ἀπολύτως…!!!

Γιά ποιάν ἀλληλεγγύη μιλᾶτε βρὲ ἀχρεῖοι καί τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλληλεγγύη;
Θὰ μποροῦσε, γιὰ παράδειγμα, ἡ Γερμανία ἢ ἡ Ὀλλανδία νὰ σταματήσῃ ἄμεσα τὶς εἰσαγωγὲς ἤ τὶς ἐξαγωγὲς στὴν Τουρκία; Κάτι τέτοιο θὰ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια ἐργασίας χιλιάδων ἴσως πολιτῶν τῶν χωρῶν αὐτῶν…

Γιὰ ποιάν ἀλληλεγγύη μιλᾶτε λοιπόν ῥὲ ἀρχιπαπάρες καὶ ποιὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο;
Ἠλίθιοι…  Ἔεεε ἠλίθιοι…!!! 

40 χρόνια τρῶτε αὐτὸ τὸ παραμύθι ἀμάσσητο, ἀρχικοπρίτες…

Συντάσσομαι ἀπολύτως μὲ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ τὶς χῶρες ποὺ μᾶς γράφουν στὰ παπάρια τους, γιατί εἶναι σοβαρὲς χῶρες καὶ ὄχι χῶρες ἠλιθίων.
Βάστα Ἄγκελα …..μέχρι νὰ βάλουν μυαλὸ οἱ κοπρίτες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ μίαν (ἐπιδοματικὴ) εὐρωπαϊκὴ μΠατρίδα κόπτονται ὅλοι

  1. Ὁ βασικὸς κανόνας τῆς πολιτικῆς: “Ὅλοι κάτι θέλουνε”. (Πρῶτος τὸ εἶπε ὁ Μέττερνιχ καὶ τὸ ἀνήγαγε ἐπισήμως σὲ ἀξίωμα ὁ Κίσσιγκερ.)

Leave a Reply