Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!! (β)

Ἐμπρησμοί, λέει, ἰδιωτικῶν ὀχημάτων, στὴν Ἀττική, ἔως ἀκόμη καὶ στὸ ὑπέρ-φρουρούμενον Κολωνάκι.
Ἤ, ἄλλως, στὴν …καρδιὰ τῶν «ὑπὲρ ἄνω ὑποψίας καὶ νόμου» διαφόρων «γνωστῶν-ἀγνώστων» ὑπέρμπροοδευτικῶν, ποὺ διαφεντεύουν τὴν χώρα, ἐλέῳ πSoros (βιτρίνα τῶν Rothschild), τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Τρόμος στοὺς ἰθαγενεῖς καὶ ἔμμεσος ἐνοχοποίησίς τους ἀπὸ τὰ διάφορα κέντρα παραπληροφορήσεώς τους, ὅπως φυσικὰ καὶ  ἀπὸ τὶς «δυνάμεις περιφρουρήσεως τῆς τάξεως» τὶς γνωστὲς καὶ ὡς ἀστυνομικές.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Οἱ κυρ-Παντελῆδες τοῦ κόσμου μας, οἱ γνωστοὶ καὶ ὡς λαϊκὲς μάζες, εὐθύνονται γιὰ τὴν …ἀνοχή τους καὶ πρέπει νὰ πληρώσουν τὸ …«μάρμαρον». Λέει…

Ὥρα νὰ πληρώσουν οἱ …«κυρ-Παντελῆδες»!!!

Σᾶς πακαλῶ λοιπὸν νὰ δώσετε ἰδιαιτέραν σημασία στοὺς παρακάτω στίχους, διότι τελικῶς, ὡς γνωστὸν καὶ ὡς συνήθως, εἶναι ἀπολύτως ἀποπροσανατολιστικοί, ἐφ΄ ὅσον οἱ κυρ-Παντελῆδες τοῦ κόμου μας εἶναι ἀμέτρητοι, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ χρήσιμοι …ἠλίθιοι, ποὺ ἐὰν καταλλήλως προσεγγισθοῦν θὰ χρησιμεύσουν ὡς μέλη στρατῶν, πανετοίμων νὰ θυσιασθοῦν γιὰ μίαν …ἰδέα!!!

Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε παιδιὰ …κυρ-Παντελήδων εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνουν τὶς ζημιές. Ἤ ὄχι;

Προσοχή!!! Προσοχή ἐδῶ!!!
οἰκογένεια Τζαβέλλα ἀπὸ τὸ Σούλ(λ)ι μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη ὅλους τοὺς ἀπογόνους της ποὺ ὁ καθεὶς ἐξ αὐτῶν εἶναι ἐκφραστὴς καὶ μίας διαφορετικῆς (ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως!!!) ἰδεολογίας, ἱκανῆς ὅμως νὰ πολώσῃ ἰδιαιτέρως τοὺς κάθε λογῆς …κυρ-Παντελῆδες, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς χρησιμοποιήσῃ πρὸς ὄφελός της καὶ πρὸς ὄφελος τῶν συμφερόντων ποὺ ὑπηρετεῖ. 

Ὅπως λοιπὸν βλέπετε ἀπογόνους αὐτῆς τῆς οἰκογενείας νὰ καταλαμβάνουν τὴν μία ἢ τὴν ἄλλην πλευρὰ πολώσεως, ἔτσι θὰ τοὺς ἐντοπίσετε καὶ σὲ κάθε πόλεμό μας νὰ πρωτοστατοῦν ἐπιδεικνύοντας μάλιστα ἰδιαίτερο ἡρωϊσμό, στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων.

Κατ’ ἐμὲ λοιπόν, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ πολεμικὴ φυλή, εἶναι ἀνίκανοι νὰ διαχειρισθοῦν ἐν περιόδῳ εἰρήνης ζητήματα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπηρετοῦν, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους, διάφορα ἐχθρικὰ πρὸς ἐμᾶς τοὺς …κυρ-Παντελῆδες, συμφέροντα καὶ σκοπούς.

Τί μάθαμε ὅμως γιά τούς διαφόρους ἐμπρησμούς σέ ὀχήματα τῶν …κυρ-Παντελήδων;
Ἐνδιαφέροντα στοιχεία μᾶς παραθέτει τὸ STAR.

πηγὴ

Ὅμως, λίγα τετράγωνα παρακάτω, στὰ Ἐξάρχεια, συνέβη κάτι ἄλλο. Κάτι ποὺ θυμίζει (προεόρτια ἀπὸ) ἐπεισόδια στὴν Γαλλία (2005-λεπτομέρειες στὸ βιβλίον τοῦ κου Ἠλιοπούλου: «ἡ μεγάλη Ἀντικατάστασις», ἐκδόσεις Πελασγός), ἐπεισόδια γιὰ τὸ …«Κοράνι» (2009, καταστροφὴ τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, προστάδιον μνημονίων) ἀλλὰ καὶ γενικότερα τακτικὲς διασαλεύσεως τῆς τάξεως ἀπὸ τὰ ἔμμισθα πιντιὰ τοῦ πSoros, ποὺ ἀποφασίζουν -διόλου τυχαίως- νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς …προπομπὸς ἄλλων γεγονότων, μᾶλλον ἐφιαλτικῶν γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες!!! (βλέπε μνημόνια καὶ τὶς πρὸ αὐτῶν κινητοποιήσεις, μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο Γρηγοροπούλου.)

πηγὴ

Ὅπως λοιπὸν εὔκολα κι ἐσεῖς διαπιστώνετε στὸ Κολωνάκι μποροῦν  οἱ ἀστυνομικοὶ νὰ δράσουν καὶ νὰ ἀποτρέψουν τοὺς ἐμπρηστές, μελετῶντας τὰ στοιχεία μὲ τὴν ἡσυχία τους καὶ δίχως παρενοχλήσεις. Ἐκεῖ εἶναι ποὺ σπεύδουν ἄμεσα πρὸ κειμένου νὰ ἀποτρέψουν κάθε νέα προσπάθεια ἐμπρησμοῦ μὰ καὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης δολιοφθορᾶς.
Στὰ Ἐξάρχεια ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἰσχύει, ἐνᾦ ἐπίσης μαθαίνουμε πὼς πέραν τῶν γνωστῶν (συνήθως ἐκ Κολωνακίου) «μπροοδευτικῶν» δροῦν ἀνενόχλητοι καὶ ἀλγερινοὶ (ἂχ πόσο λείπει σήμερα ἕνας Κατσώνης!!!), ποὺ σαφῶς δὲν ἔχουν μπροοδευτικὸ καὶ «ἰδεολογικὸ» πρόσχημα γιὰ νὰ καταστρέψουν. Τὰ δικά τους κίνητρα, ἐπισήμως, εἶναι ἄγνωστα (ἤ, τὸ πολύ-πολὺ νὰ ὑπαχθοῦν στὸ γενικὸ «ἐγκληματικὲς πράξεις»), ἐφ΄ ὅσον, βάσει τῶν πολιτειακῶν ἀπόψεων ὅλοι αὐτοὶ οἱ μετανάστες θὰ «ἐνσωματωθοῦν» στὸν -σὲ γενικὲς γραμμὲς- ἑλληνικὸ φιλήσυχο κοινωνικὸ ἱστό. (Ἤ, ἄλλως, μᾶς ὑπόσχονται πὼς κι αὐτοί, μὲ τὴν σειρά τους, θὰ «μετουσιωθοῦν», σὰν κι ἐμᾶς, σὲ …κυρ-Παντελῆδες σῦν τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὤρα, εἴτε λόγῳ ἐγκληματικῆς τους φύσεως εἴτε λόγῳ ἄνωθεν ἐντολῶν, πραγματοποιοῦν καὶ μερικὲς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες!!!)
 

Ὅμως οἱ ἐμπρησμοὶ συμβαίνουν, ἀναστατώνουν τὶς γειτονιές, καταστρέφουν περιουσίες καὶ ὁ (πραγματικὸς) σκοπός τους δὲν εἶναι γνωστός. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἔχουμε μίαν ἐπίσημο παραδοχὴ καὶ ἀνάληψιν εὐθύνης γιὰ μέρος τῶν ἐμπρησμῶν καὶ κατασροφῶν, ποὺ ὅμως ἀναφέρονται μόνον σὲ ὀχήματα τοῦ δημοσίου, σὲ ΑΤΜ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, στὸ ἴδρυμα μητσοτάκη καὶ σὲ ὀχήματα γερμανικῶν (ἢ ἑλληνογερμανικῶν) ἐπιχειρήσεων καὶ συμφερόντων.  

πηγὴ

Συνεπῶς γιά ποιούς …κυρ-Παντελῆδες συζητᾶμε; Ἤ μήπως αὐτό εἶναι κάτι ἄλλο πού δέν ὁμολογεῖται.
(Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ πόσο …«τυφλὰ» ἦσαν τὰ κτυπήματα!!!)

Ἐπίσης… Τὰ 38 ὀχήματα ποὺ κατεστράφησαν, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρονται στὶς παραδοχὲς τῶν (φερομένων ὡς) ὑπευθύνων ὁπωσδήποτε καὶ δὲν ἀφοροῦν μόνον στὰ παραπάνω.

Γιατί κατεστράφησαν λοιπόν τά ὑπόλοιπα ὀχήματα; Κι ἐάν δέν ἐμπλέκονται αὐτοί πού ὁμολογοῦν τούς ἐμπρησμούς στήν καταστροφή ὀχημάτων ἰδιωτῶν τότε ποιοί ἐμπλέκονται ἤ ποιοί εὐθύνονται;
Καί πόσο ἄσχετον εἶναι τό περιστατικό στά Ἐξάρχεια πού ναί μέν δέν ἦταν ἐμπρησμός ἀλλά συνέβη στήν αὐτήν περίοδο;

Οἱ δὲ δημοσιοκάφροι ἰσχυρίζονται, γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω, μαζὺ μὲ τὴν ἀστυνομία, πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πιέσεως ποὺ ἀσκεῖ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις πρὸς τοὺς καταληψίες.
Σὲ μίαν ἄλλην ἐποχή, σὲ μίαν ἄλλην χώρα, μὲ μίαν στοιχειώδη ἐλευθεροτυπία, μὲ μίαν σχετικῶς ἀνεξάρτητο δικαιοσύνη, μὲ «καθαρὴ» ἀστυνομία καὶ μὲ ἔναν σχετικὰ ἀνεξάρτητο κρατικὸ μηχανισμό, θὰ μποροῦσα πράγματι νὰ ἀποδεχθῶ τὶς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεις. Ὅμως στὴν δική μας χώρα, 
ποὺ μόνον γιὰ νὰ προστατευθοῦν καὶ νὰ ὑποστηριχθοῦν τὰ μνημόνια παλεύουν ἅπαντες, μὲ αὐτὸν τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ ποὺ ἐλέγχεται ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκάλυπτα ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, μὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες παρακρατικῶν, ποὺ χρηματοδοτῶνται κι ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν πSoros, μὲ αὐτὴν τὴν ἀστυνομία ποὺ σακατεύει γέροντες καὶ ἀναπήρους, μὲ αὐτὴν τὴν δικαιοσύνη ποὺ στέκεται σοῦζα στὶς ἐντολὲς τῶν πολυεθνικῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως διατηρῶ ὅλες μου τὶς ἐπιφυλάξεις κι ἀναζητῶ πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δημοσίως ὁμολογοῦνται, τὸ τί, πιθανόν, νὰ κρύβεται. 

Καί, κατ’ ἐμέ, αὐτὸ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα δὲν στοχεύει στὸ νὰ τρομοκρατηθοῦν μόνον οἱ …κυρ-Παντελῆδες τοῦ κόσμου μας καὶ νὰ μουδιάσουν πλήρως, ἀλλὰ καὶ στὸ νὰ ζητήσουν μόνοι τους περισσότερα μέτρα προστασίας τους καί, συνεπῶς, καταστολῆς τους.
Ἀφ’ ἑτέρου -σὲ ἐπίπεδον διαισθήσεως καὶ μόνον- ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ Κολωνάκι δὲν εἶναι μέσα στὶς …«συμφωνίες» ὅπου ἐπιτρέπονται δολιοφθορές, τὸ νὰ κτυποῦν μὲ «τυφλὰ» κτυπήματα κι ἐκεῖ, κάτι προμηνύει. Τί ὅμως;

Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον πάντως ἐμεῖς ἂς προετοιμαζόμεθα καλοῦ κακοῦ, διότι οἱ ἡμέρες εἶναι …πονηρές, ὁ κόσμος ἤδη εἶναι στὰ …«κάγκελα» μὲ τὸ ἐποικιστικὸ καὶ μὲ τὶς τακτικὲς τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων καὶ οἱ «νεοέλληνες» μὲ τὸ ζόρι παραμένουν ἥρεμοι. Τὸ Κολωνάκι, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἡ …παραφωνία μέσα στὰ παραπάνω καὶ ἐμεῖς, ποὺ δὲν εἴμαστε κάτοικοι Κολωνακίου, ἀλλὰ δὲν «τσιμπᾶμε» στὶς προπαγάνδες, κάτι ὀσμιζόμεθα περίεργον. Τί δὲν ξέρω, πάντως ὄχι καὶ τόσο καλὸ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς…
Τὸν νοῦ μας λοιπόν!!! Κάτι ἔρχεται… 

Φιλονόη

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *