Θά μάθουμε τό τί ἐκέρδισε ἡ χώρα ἀπό τίς τόσες ἐκποιήσεις;

Ὁδηγῶντας πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Λαρίσσης-Κοζάνης συνήντησα ἕνα τέτοιο φορτηγό, μὲ τὸ σῆμα τῆς, πρώην, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καὶ νῦν Lafarge…

Μίας κερδοφόρου κι εὐρώστου ἑλληνικοτάτης ἑταιρείας, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ ξεπωλήθησαν ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὸ ξεπάτωμα τῆς χώρας. (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΗΕ κλπ)
Συνέχεια

Χρήσιμοι ποὺ εἶναι οἱ (κάθε λογῆς) …πετσίτες!!!

Κι ἔτσι κάνουν «τράμπα» μὲ τὴν ΝΟΒΑΡΤΙΣ.
(Πολίτικαλ) μπίζνες ἂς γιούζουαλ…

«….Πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν πρόκειται νὰ ἀνοίξῃ μύτη. Ἔτσι θὰ μείνουν ὅλα. Κουκουλωμένα. Ὅπως πάντα! Καθ’ ὅτι ὁ κόραξ τοῦ κοράκου τὸ μάτι τί δέν τὸ κάνει εἴπαμε; Συνέχεια

Λόγῳ ἀνάγκης μειώσεως τῶν τιμῶν ἐπεμβαίνει ὁ εἰσαγγελεύς γιά τήν Gazprom;

Ἐδῶ κι ἕναν χρόνο, κατὰ καιρούς, διαβάζουμε πὼς ἡ Gazprom μᾶς πουλᾶ κατὰ 30% ἀκριβότερο τὸ φυσικὸ ἀέριο, σὲ σχέσι μὲ τὴν ὑπόλοιπο Εὐρώπη. (Πλὴν τῶν Σκοπίων).
Αὐτὸ φυσικὰ εἶναι ἕνα ἀκόμη δεῖγμα ἀγάπης ποὺ μᾶς τρέφουν οἱ Ῥῶσσοι… Ἀλλὰ ἄς μὴν ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἀγάπες τους περισσότερο.
Γιὰ τὴν ὥρα ἔχουμε θέμα ληστρικῆς ἐπιδρομῆς, σὲ ἀκόμη ἕναν τομέα, ποὺ λέγεται θέρμανσις καὶ ποὺ τελικῶς, ὡς συνήθως, ἔπρεπε νὰ φθάσῃ ὁ κόμπος στὸ χτένι γιὰ νὰ ξυπνήσῃ ἡ εἰσαγγελία. Συνέχεια