Θά μάθουμε τό τί ἐκέρδισε ἡ χώρα ἀπό τίς τόσες ἐκποιήσεις;

Ὁδηγῶντας πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Λαρίσσης-Κοζάνης συνήντησα ἕνα τέτοιο φορτηγό, μὲ τὸ σῆμα τῆς, πρώην, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καὶ νῦν Lafarge…

Μίας κερδοφόρου κι εὐρώστου ἑλληνικοτάτης ἑταιρείας, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ ξεπωλήθησαν ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὸ ξεπάτωμα τῆς χώρας. (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΗΕ κλπ)

Ἄραγε οἱ θασιῶτες τοῦ ξεπουλήματος μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν τί ἐκέρδισε ἡ χώρα μὲ τὸ κλείσιμο ἢ τὸ ξεπούλημα τῆς ΑΓΕΤ τῶν ΕΛ.ΣΙ, τοῦ Λαυρίου, τοῦ Μαντουδίου, τοῦ Σκαραμαγκᾶ, τοῦ Νεωρίου, τῆς ΑΕΒΑΛ, τοῦ ΟΤΕ, τῆς Ὀλυμπιακῆς, τοῦ ΟΠΑΠ, τῶν ΚΑΕ, καὶ τόσων ἄλλων ἐπιχειρήσεων;;

Εἶναι δυνατὸν ὁ πολίτης νὰ ὑποστηρίζῃ τὶς πολιτικὲς μεθοδεύσεις τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων οἱ ὁποῖες χρεωκοποῦν τὶς ἐταιρείες καὶ νὰ τὰ βάζουν μὲ τοὺς ἐργαζομένους, στὰ πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ, ἀκολουθῶντας ὅ,τι τοὺς λέν τὰ ΜΜΕ;;;

Στὴν χώρα ἔχουν μείνη ἐλάχιστες πλέον κρατικὲς ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες κι αὐτὲς παραπαίουν…
Κι ὅμως…..ἀκόμη δὲν εἴδαμε τὴν περιβόητο ἀνάπτυξη τὴν ὁποία θὰ μᾶς φέρη ἡ περίφημος ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία ἡ ὁποία, παρεμπιπτόντως, σχεδὸν πάντα βασίζεται στὸ …κράτος.

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply