Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.

Ἔχουμε ξανὰ ἀναφερθῇ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιόν μας στὴν ἐνέργεια τῶν κυμάτων, κι ὄχι μόνον.
Τὸ ζήτημα ὅμως καθίσταται πλέον ἰδιαιτέρως σημαντικό, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς τὰ νησιά μας ἔχουν θέμα ἐνεργεικὸ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ὅλα αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴν ὑπόστασι τῆς χώρας στὰ διεθνῆ δρώμενα. Συνέχεια

Τὸ μυστικὸ πλέγμα τῆς Γῆς καὶ ὁ μυστικὸς πόλεμος γιὰ τὸν ἔλεγχό του.

Εἶχα διαβάσῃ ἐλάχιστα γιὰ τὸ θέμα καὶ σήμερα, μελετῶντας τὸ παρακάτω κείμενον, ξαφνιάστηκε εὐχάριστα. Ὄχι γιὰ τὸ ὅτι (καὶ ποῦ) «ὑπό-δεχόμεθα» ἐξωγηΐνους. (Αὐτὸ προσωπικῶς τὸ ἔχω ξεκαθαρίσῃ μαζύ τους. Δὲν θὰ συναπαντηθοῦμε… Ἔχουμε μαλώσῃ!!!) Ἔλαβα πληροφορίες ὅμως ποὺ ἐπιβεβαιώνουν κάποιες δικές μου παρατηρήσεις καὶ κάποιες σκόρπιες σκέψεις, ποὺ ὅμως ἐβασίζοντο σὲ μελέτη κειμένων τῶν παππούδων μας κι ὄχι σὲ οὐφολογίες. 
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνεθουσίασε εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ὑπάρξεως τοῦ πλέγματος, ποὺ γιὰ κάποιους λόγους δὲν Συνέχεια