Ὁ Νταράλας καὶ οἱ συναυλίες του.

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν ὁ Νταράλας ἀπεφάσισε νὰ ἀναστηλώσῃ τὸ πρόσωπο τοῦ μΠΑτΣΟκ στὴν κοινωνία μας.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ἐπανένταξι τῆς συζύγου του στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει διόλου ὁ «λόγος» του, ἡ «σκέψις» του καὶ καμμία πράξις του.
Οὔτε οἱ προθέσεις του. Οὔτε τὰ σχέδιά του! Οὔτε τὰ ὄνειρά του!

Μὲ ἐνδιαφέρει μόνον ἕνα πρᾶγμα σὲ σχέσι μὲ αὐτὸ τὸ «ὄν».  (Καθῶς καὶ ὅλα τὰ ὅμοιά του!)
Μὲ ἐνδιαφέρει  μόνον ἡ γνώμη τοῦ Στελάρα!

Συνέχεια

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply