Ἡ Κεφαλογιάννη δηλώνει ἐπισήμως πὼς θὰ μᾶς στείλῃ γιὰ σφαγή, ὅπως ἔκανε ὁ Βενιζέλος!

Ἡ Κεφαλογιάννη δηλώνει ἐπισήμως πὼς θὰ μᾶς στείλῃ γιὰ σφαγή, ὅπως ἔκανε ὁ Βενιζέλος!2 Τί εἶπε τό γύναιον καί δέν τήν πιάσαμε στό κυνήγι;
Τί εἶπε τό σούργελον καί δέν σηκώθηκε κανεῖς νά τῆς ῤίξῃ μερικά χαστούκια;
Τί εἶπε τό ἀνύπαρκτον ὑπανθρωπάριον καί δέν τήν πετάξαμε, μέ μία κοτρώνα σφικτοδεμένη στόν λαιμό, στόν Μαλλέα;
Μόλις τώρα δέν δήλωσε αὐτό τό κατασκεύασμα πώς θά ἐξακολουθήσῃ τό ἔργον τοῦ Βενιζέλου καί τοῦ Κεμᾶλ; Κι ἀκόμη τῆς ἐπιτρέπουμε νά στέκεται ὄρθια;Τόσο κάφροι καταντήσαμε ἐμεῖς πλέον; 
Εἶναι τόσο ἠλίθιοι, ποὺ τίποτα περισσότερο δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε ἀπὸ αὐτούς!

Εἶναι τόσο ἀνιστόρητοι, ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς ὑμνοῦν  τὸν πραγματικό μας σφαγέα!
Εἶναι τόσο ἀνήθικοι, ποὺ οὐδέποτε θὰ ντραποῦν γιὰ τὰ αἴσχη τους, πιστεύοντας μάλλιστα πὼς διεξάγουν μέγιστον ἔργον ὑπέρ μας!!!
Νὰ χαρῶ κάτι ἀνεγκεφάλους «σωτῆρες». Κάτι ἀνηθίκους  προδότες. Κάτι λύκους μὲ προβιὰ προβάτου. 
Ποιοί; Οἱ Ἐφιᾶλτες.

Δηλώνει λοιπὸν ἡ μανδὰμ πὼς ἐξακολουθεῖ τὸ ἔργον τοῦ Βενιζέλου. 
Χμμμ…
Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν, ποῦ σταμάτησε ὁ Βενιζέλος κι ἀπὸ ποῦ θὰ τὸ πιάσουν ἐτοῦτα τὰ νούμερα τὸ γαϊτανάκι.
Ὁ Βενιζέλος μᾶς φόρεσε τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία, διότι ἤθελε νὰ ἐξυπηρετήσῃ τοὺς φίλους του τοὺς Ἄγγλους, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν αὐτοὶ τὰ πετρέλαια τῆς Μοσούλης. Ἔπρεπε λοιπὸν κάποιος νὰ ἀπασχολῇ τὴν τότε ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, πρὸ κειμένου νὰ δράσουν ἀνενόχλητοι οἱ κατ’ ἐξοχὴν δουλέμποροι καὶ ὑπάνθρωποι τοῦ  πλανήτου. 
Ὅλα δῆλα δὴ στὸν βωμὸ τοῦ χρήματος, πρὸ κειμένου οἱ Ἄγγλοι τραπεζῖτες, οἱ παγκόσμιοι ἔμποροι ὅπλων καὶ τὸ Ἑβραϊκὸν συμβούλιον (ποὺ ὅλως «τυχαίως» μόλις εἶχε μεταφερθεῖ στὴν Νέα Ὑόρκη!!!) νὰ στήσουν ἐκεῖνες τὶς ὑποδομὲς, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργηθῇ λίγο ἀργότερα τὸ Ἰσραήλ. 
Δῆλα δή, χάθηκαν δύο γενεὲς Ἑλλήνων, πρὸ κειμένου νὰ ἁρπάξουν κάποιοι κάτι βρωμοπετρέλαια, καὶ κάποιοι ἄλλοι νὰ ἀποκτήσουν δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπὶ τῶν Παλαιστινίων. 
Μὲ τὴν ἐπικουρία φυσικὰ τῶν Γάλλων, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Γερμανῶν, τῶν Ῥώσσων!!! Ὤ, ναί, κι αὐτὰ τὰ καθίκια ἐκεῖ ἦταν! Χάριζαν ὅπλα στὸν Κεμάλ, πρὸ κειμένου νὰ τελειώνῃ μὲ τοὺς Ἕλληνες. Κι ὅσους σώθηκαν, τοὺς τακτοποίησαν στὴν «θερμὴ ἀγκαλιὰ» τῆς Σιβηρίας! (Καὶ τοῦ χρόνου!)
Τί δέν καταλάβαμε;
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Βενιζέλος δὲν ὁλοκλήρωσε τὸ ἔργο του τότε, διότι μᾶς ἄφησε χρόνους, κι ἐπεὶ δὴ τότε δὲν εἶχε ἀποφασισθεῖ ἀκόμη (ὀρθότερα εἶχε ἀλλὰ ἀνεβλήθῃ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως γιὰ ἀργότερα), σήμερα ἡ μανδάμ, μαζὺ μὲ τὸ ἐπιτελεῖον τοῦ Σαμαρᾶ, τοῦ Μπενοβούβαλου καὶ τοῦ Κουρέλη ἀπεφάσισαν νὰ συνδράμουν, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε στὸ πέρας τῶν σχεδιασμῶν Βενιζέλου-Ἀγγλίας-στέμματος-Σιωνιστῶν-Ῥώσσων-Γερμανῶν-Γάλλων-Ἰταλῶν κλπ κλπ κλπ. 
Μᾶς βάζουν στὸν πόλεμο ποὺ ξεκινᾶ (οὐσιασιτκῶς ξεκίνησε), τελειώνουν μὲ τὴν Τουρκία ἐντὸς ὁλίγου καὶ στὸ μεταξὺ τὸ Ἰσραὴλ ἀποκτᾶ τὴν πρωτοκαθεδρία στὴν περιοχή, διότι τὸ ἀραβικὸ στοιχεῖο ἐμποδίζει τὰ σχέδιά τους. Πῶς θά κάνουν τήν λωρίδα τῆς Γάζας ἕνα ἀπέραντο Λάς Βέγγας; Πῶς θά ἀπαλλαγοῦν διά παντός ἀπό τούς «τρομοκρᾶτες»; (Πού οἱ ἴδιοι φυσικὰ συντηροῦν καὶ χρηματοδοτοῦν!!!) Πῶς θά τελειώνουν διά παντός μέ κάθε ἐνοχλητικόν στήν περιοχή;
Ἀφῆστε λοιπὸν τὴν Ἑλλάδα νὰ πάῃ στὴν νέα σφαγή, πρὸ κειμένου νὰ ἀπασχοληθῇ ἡ Τουρκία καὶ νὰ δροῦν λίγο νοτιότερα ἐλεύθεροι ὅλοι οἱ παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου. (Ἀκοῦς Ἐρντογᾶν; Μᾶς τελείωσες καὶ δὲν τὸ ἔχεις πάρει χαμπάρι!!! Ἀλλὰ στὸ μεταξὺ σοῦ ἐπιβάλλει ἡ βαρβαρικὴ φύσις σου, καθῶς καὶ ὁ προγραμματισμὸς ποὺ σοῦ ἔχουν κάνει, νὰ ἐπιφέρῃς ἕνα ἀκόμη ὁλοκαύτωμα!!!)
Τί ἄλλο ἔκανε ὁ Βενιζέλος, γιά τό ὁποῖον ἐτοῦτα τά ἀνθελλήνισα τσόκαρα καλοῦνται σήμερα νά ἐξακολουθήσουν τό ἔργο του;
Χμμμμ…. 
Παρέδωσε κυριολεκτικῶς στοὺς Τσάμηδες καὶ στοὺς Ἀλβανοὺς τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ καὶ μετά, καὶ παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς ὁ Κωνσταντῖνος, μὲ τὸν Μεταξᾶ καὶ τὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ ἦταν ἐκεῖ καὶ προήλαυναν, ὁ  Βενιζέλος, ὥς κακομαθημένο κωλόπαιδο, τοὺς ὑπεχρέωσε νὰ στραφοῦν πρὸς Θεσσαλονίκη. Μίαν Θεσσαλονίκη ὅμως, ποὺ τότε οἱ Ἑβραῖοι ὅριζαν τὴν τύχη της, καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἤθελαν νὰ πέσῃ στὰ χέρια τῶν Βουλγάρων. Ἔκαναν λοιπὸν τὶς κατάλληλες συνεννοήσεις καὶ τὴν ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ  στὸν Κωνσταντῖνο καὶ στὸν Γεώργιο. Ἄκαπνοι σχεδὸν μπῆκαν οἱ δικοί μας ἐκεῖ. Γιὰ τὸ τυπικὸν κάτι ἀστεῖες μπαταριές, ἐπὶ τῆς οὐσίας ὅμως ἡ Θεσσαλονίκη ἐντὸς δύο ἡμερῶν παρεδόθῃ! Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ κάνῃ ὁ Βενιζέλος τὰ χατήρια στὰ σόγια του. 
Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, πὼς ἐσώθῃ ἡ Θεσσαλονίκη…. Καλά… Μὲ τοὺς Βαλκανικοὺς ξεκίνησε τὸ ξήλωμα. Μὲ τὸν Α’ Παγκόσμιον πόλεμο ὁλοκληρώθῃ. Ἦταν πρὸ πολλοῦ σχεδιασμένον νὰ παραμείνουν οἱ Βούλγαροι ἐντὸς τῶν ὑπαρχόντων σημερινῶν συνόρων, διότι ὥς προμετωπίδα τῶν Ῥώσσων, οἱ λοιποὶ κρατοῦντες τοῦ πλανήτου δὲν τοὺς ἤθελαν στὴν Μεσόγειο. Τόσες ἀπωθήσεις λοιπὸν ἔφαγαν κι αὐτοὶ ἐκεῖ, Θράκη καὶ Μακεδονία ὀρέγονταν. Ἀλλὰ δὲν τὰ εἶχαν καλὰ μὲ τὸ ἑβραίκὸ στοιχεῖο τότε, ὁπότε πάει καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, πάει καὶ τὸ Μοναστήρι. Μὲ τὶς ὑγεῖες μας!
Κι ὁ Ῥῶσσος παρέμεινε ἐγκλωβισμένος ἐκτὸς Μεσογείου. Λέτε νά τό ξέχασε; 
Αὐτὸ φαντάζομαι καλοῦνται σήμερα ἐτοῦτα τὰ τσόκαρα νὰ ἐξακολουθήσουν κα]ινὰ ὁλοκληρώσουν. Καί δέν ντρέπονται νά τό ὁμολογοῦν δημοσίως; Δέν κυττοῦν τά μοῦτρα τους στόν καθρέπτη γιά νά καταλάβουν τό πόσο ἀνίκανοι, ἠλίθιοι κι ἀνθέλληνες εἶναι; Τί πρέπει τέλος πάντων νά κάνουμε γιά νά συνειδητοποιήσουν πώς εἶναι ἐν τελῶς ὁλίγιστοι, ἡμιμαθεῖς κι ἐπικίνδυνοι; Νά πιάσουμε ἐμεῖς τά ὅπλα καί νά ἀρχίσουμε νά τούς καθαρίζουμε ἕναν ἕναν;
Τί θέλουν λοιπόν τώρα; Νά δώσουμε καί τήν ὑπόλοιπη Ἤπειρο; Καί τήν ὑπόλοιπη Μακεδονία; Αὐτό ἦλθαν νά μᾶς ἐπιβάλλουν;
Τί ἄλλο θά συνεχίσῃ ἡ μανδάμ; 
Τί ἄλλο ἄφησε ἀνολοκλήρωτον ὁ μέγιστος προδότης τοῦ ἔθνους Ἐλευθέριος Βενιζέλος;
Τὸ Ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς ΜΙκρᾶς Ἀσίας τοῦ ξέφυγε, κατὰ ἕνα μέρος του. Ἄλλαξοπίστησε, ἄλλαξε τὸ ὄνομά του, κατήργησε τὴν μνήμη του, τὴν ἱστορία του, τοὺς φυλετικούς του δεσμούς, τὴν γλώσσα του τὴν ἔκρυψε…
Γιατί; Μὰ γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ἀπὸ τὸν σφαγέα! 
Τώρα λοιπόν, τώρα ποὺ σιγὰ σιγά, καὶ δειλὰ δειλά, ξεπροβάλλει ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὸ τόσο καταπιεσμένον καὶ κυνηγημένον Ἑλληνικὸ στοιχεῖον, τώρα ποὺ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔπεβίωσαν (καὶ πῶς κατάφεραν ἄρα γέ νά ἐπιβιώσουν;)  μποροῦν, μὲ νηπιακὰ βήματα, νὰ τολμοῦν νὰ ὀνειρεύονται συνθῆκες ἐλευθερίας, τώρα λοιπὸν αὐτὸ πάλι πρέπει νὰ παύσῃ!
Ἀπὸ ἐπάνω ὁ Ῥῶσσος ποὺ καραδοκεῖ νὰ ἁρπάξῃ τμήματα τῶν ἐδαφῶν τῆς Τουρκίας, (ποιά ἐδάφη ἄρα γέ ἐποφθαλμιᾶ) κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅλα τὰ κοράκια τοῦ πλανήτου, (καὶ τὸ στέμμα καὶ οἱ ἀμερικανοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕβραῖοι… Τί σύμπτωσις κι αὐτή; Πάντα οἱ ἴδιοι πρωταγωνιστὲς βρὲ παιδιά!!!!) 
Ἀπὸ κάτω οἱ Κοῦρδοι, παρέα μὲ τὴν Συρία, τὸ Ἰράν καὶ τὶς λοιπὲς ἄλλες κατακαιόμενες περιοχὲς τοῦ πλανήτου. 
Μήπως κάποιος ἀπό ἐμᾶς ὀνειρεύεται ἀκόμη νά πατήσῃ τό πόδι του στήν Πόλι; Καλά, ἄς μὴν φάῃ, ἔχουμε γλαρόσουπα μὲ μπόλικους γλάρους μέσα! Καὶ τὶ γλάρους!
Κεφαλογιαννέϊκους, Σαμαρικούς, Μπενοβουβαλικούς, Κουρελικούς, Τσιπρέικους, Παπαρρηγέικους…. Ἔχουμε προδότες ἐδῶ μέσα….. ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ…. Τόσους πολλούς, ποὺ ἔχουμε νὰ μοιράσουμε κι ἀπὸ ἐπάνω!
(Ἀλήθεια, γιατί ὁ Ἀλέξης δέν διεκδίκησε τήν ἐξουσία πραγματικῶς; Γιατί ἐπέλεξε νά παραμείνῃ στήν ἀντιπολίτευσιν; Τί στό καλό φοβᾶται; Μήπως κι αὐτός ξέρει; Ἔεεεεεεε;) 
Ὅπως καταλαβαίνετε τὸ σχέδιο εἶναι παλαιότατον. Σήμερα ἐπὶ τέλους μπαίνει σὲ ἐφαρμογή, μὲ στόχον φυσικὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ ἀλλότρια συμφέροντα. Οὐδέποτε τὴν Ἑλλάδα! 
Οἱ κάθε λογῆς κουδουνισμένοι, Κεφαλογιάννηδες καὶ μή, τὸ μόνον ποὺ ἔχουν κατὰ νοῦ εἶναι νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ τῶν χρηματοδοτῶν τους. Οὐδέποτα τὰ δικά μας!
Εἴμαστε λοιπὸν ἀπολύτως ὐπεύθυνοι γιὰ τὴν θρασύτητά τους!
Διότι ἐμεῖς τοὺς ἐκλέξαμε, ἐμεῖς τοὺς συντηρήσαμε τόσες δεκαετίες κι ἐμεῖς, ὄχι αὐτοί, θὰ σφαγιασθοῦμε ἐντὸς ὁλίγου, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ σχέδια τῶν «ἀφεντάδων». Ἡ κάθε ἀνεγκέφαλη Κεφαλογιάννη δὲν ἔχει ἀνάγκη. Ἔχει καὶ περιουσία νὰ κάθεται ἐπάνω της, καὶ πλᾶτες γιὰ νὰ βασίζεται καὶ μεγάλη βλακεία γιὰ νὰ τὴν ἀναπαράγῃ! 
Ἀντιθέτως, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τίποτα! Ἔχουμε κι ἐλλιπὴ μόρφωσιν, κι ἐλλιπὴ ἀντίληψιν καὶ φυσικὰ ἀνυπαρξία κρίσεως, γιὰ τὸ πιὸ εἶναι καλὸ καὶ συμφέρον γιὰ τὸν τόπο. Προέχει πάντα ὁ κάθε μας φόβος, τὸ μικρορουσφέτι μας καὶ τὸ μεγάλο μας βόλεμα. Ὅταν ὅμως θὰ σφάζονται τὰ παιδιά μας, πρὸς ὄφελος τραπεζικῶν λογαριασμῶν, τότε νὰ μᾶς δῶ. 
Δὲν ξέραμε, δὲν θέλαμε νὰ μάθουμε, δὲν θέλαμε νὰ σκεφθοῦμε. 
ΠΑΡΑ, ΜΑ ΠΑΡΑ, ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ!!!!!
Δὲν μᾶς λυπᾶμαι διόλου!
Φιλονόη.  
Υ.Γ. 1.Ἕλληνες!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Μᾶς ξεπουλοῦν!  Καὶ δυστυχῶς μας, τὸ ὁμολογοῦν δημοσίως! Τόση θρασύτης! Καὶ δὲν θέλει κανεῖς μας νὰ ἀντισταθῇ! Μᾶλλον ἔτσι πρέπει τελικῶς! 
Υ.Γ.2. Ἴδιοι σεναριογρᾶφοι, ἴδιες μαριονέτες, ἴδια θύματα! 
Υ.Γ.3. Ἡ ἰστορία ἐπαναλαμβάνεται μόνον γιὰ νὰ μᾶς καταδείξῃ πὼς ἐμεῖς, καὶ μόνον ἐμεῖς, εἴμαστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ ὅσα μᾶς συμβαίνουν. Μόνον ἐμεῖς! Κανεῖς ἄλλος! Καὶ μὴν ἀκούσω πὼς μᾶς ξεγέλασαν. Ἄς μὴν εἴμαστε ἠλίθιοι καὶ ἡμιμαθεῖς γιὰ νὰ μὴν μᾶς ξεγελοῦν!Ἡ Κεφαλογιάννη δηλώνει ἐπισήμως πὼς θὰ μᾶς στείλῃ γιὰ σφαγή, ὅπως ἔκανε ὁ Βενιζέλος!1
Υ.Γ.4. Ποιοῦ τό ἔργο ἐξακολουθεῖ ἡ μανδάμ; Χμμ… Αὐτοῦ τὸ ἔργον ποὺ ἐξακολουθοῦσε καὶ ὁ Παυλάρας! Καταπληκτικὴ φωτογραφία! Δέν βρίσκετε;
σχετικὰ θέματα:

Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.

Ἡ αὐτόνομη δημοκρατία τοῦ Πόντου!

Ὁ Βενιζέλος τῆς ἧττας

Ἀριστερὰ καὶ Μικρὰ Ἀσία.

Τὸ τελειωτικὸν κτύπημα γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων.

Ἡ νῆσος Σάσων.

Ἰδιώνυμον Βενιζέλου, Μακρόνησος, ἐγκύκλιος 1010

Ὅπου δὲν ὑπάρχει λόγος, πίπτει …βιβλίον!

Οἱ βουλγαρικὲς φιλοδοξίες στὰ Βαλκάνια.

Ἡ πρότασις Βενιζέλου ὑπὲρ Κεμᾶλ γιὰ τὸ ΝΟΜΠΕΛ εἰρήνης!

Ἔνωσις τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα (1η Δεκεμβρίου 1913)

Ἡ «ἐκτέλεσις τῶν ἕξ». (σὰν σήμερα)

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Χιμάρας. (5 Νοεμβρίου 1912)

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης

Τὰ λάθη τοῦ Βενιζέλου.

Ὑπάρχει εὐθύνη ΚΚΕ γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή;

Πῶς πέθανε ὁ Μεταξᾶς τελικῶς;

Βουλγαρία, ὁ καπηλευτὴς Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καὶ ἱστορίας.

Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου.

(Visited 457 times, 1 visits today)
Leave a Reply