Ἡ Λύρα.

Ἡ Λύρα.Ὄσσα δὲ μὴ πεφίληκε
Ζεύς, ἀτύζονται βοᾶν
Πιερίδων ἀΐοντα,
Γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾿ ἀμαιμάκετον.

(Πινδάρου Πύθεια α´.)

Πολυτέκνου θεᾶς, ὦ Μνημοσύνης
θρέμματα πτερωτά, χαραὶ τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ τῶν μακάρων Ὀλυμπίων ἀείμνηστα
κ᾿ εὐτυχῆ δῶρα· ἐπὶ τὰ νῶτα ἀκάμαντα
τῶν ζεφύρων, πετάξατε ταχέως. 5
Ἐσᾶς προσμένει ἡ γῆ μου· ἐκεῖ τὰ σφάγια,
καὶ τ᾿ ἄνθη ἐκεῖ πλουτίζουσι, καὶ ἡ σμύρνα,
χιλίους ναούς· τοὺς ἔκτισαν ἀνίκητα
τῆς ἱερᾶς Ἐλευθερίας τὰ χέρια.

Ἦλθεν ἡ ποθητὴ ὥρα· στολίζουσι 10
τὴν κεφαλὴν σεβάσμιον τῆς Ἑλλάδος
ἡ δάφναι, φύλλα ἀμάραντα θριάμβων·
καὶ σεῖς χρυσά, σεῖς ἀμβροσίοδμα ρόδα
τοῦ παραδείσου ἐλικωνίου, συμπλέξατε
σήμερον τὸν ἁγνὸν στέφανον· μόνη, 15
ἁμάργαρος, ὁλόγυμνος, αὐτάγγελτος,
τὸ καθαρὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀναβαίνει
ἡ Ἀρετή· ἀλλ᾿ ἂν ἡ Πιερίδες
τὴν λαμπρᾶν τῆς χαρίσωσιν ἀκτίνα
ἀφθόνητος τιμᾶται· ἐπαινουμένη 20
τοὺς ἐπιγείους χοροὺς τότε δὲν φεύγει.

Ἀνδρέου Κάλβου, πρόλογος, λυρικά

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
9 thoughts on “Ἡ Λύρα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Λύρα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λύρα. ᾨδὴ Πρώτη. Ὁ Φιλόπατρις. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Δευτέρα. Εἰς Δόξαν » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Τρίτη. Εἰς Θάνατον » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Τετάρτη. Εἰς τὸν Ἱερὸν Λόχον » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Πέμπτη. Εἰς Μούσας » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Ἕκτη. Εἰς Χίον » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Ὀγδόη. Εἰς Ἀγαρηνοὺς » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Ὠκεανός » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply