Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)6Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔγραψα ἕνα κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔθιξε, δίχως νὰ τὸ θέλω, προσωπικῶς τὸν Σταύρο Βιτάλη.
Τὸ κείμενον εἶναι αὐτό:

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Ὁ Σταύρος Βιτάλης, ἄγνωστός μου σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδον, πρόεδρος τοὺ Πατριωτικοῦ Μετώπου, κατὰ πῶς διαβάζω στὰ διάφορα ἱστολόγια, ἔχει κάνῃ ἀγῶνες γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίσι. Ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς πάντα στηρίζω τοὺς ἀγωνιστές, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονται, ἰδίως αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶναι ἐθνομηδενιστές, θὰ ἔλεγα πὼς γενικῶς, μὲ τὸν Σταύρο Βιτάλη εἴμαστε στὴν αὐτὴν πλευρά. Οὐδέποτε λοιπὸν ὑπῆρξε πρόθεσις, ἀπὸ τὴν πλευρά μου νὰ θίξω τὸν ἴδιο ἤ τὶς κινήσεις τοῦ κόμματός του.
Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ ἐὰν ἐγὼ εἶμαι κατὰ τῶν κομμάτων, δὲν μπορῶ νὰ ἀκυρώσω τὶς ὅποιες δράσεις, πατριωτικοῦ περιεχομένου, ἔχει κάνει αὐτὸ τὸ κίνημα-κόμμα, ἤ κάποιος ἄλλος.
Ἐὰν λοιπὸν ἐθίγῃ προσωπικῶς, τοῦ ζητῶ συγγνώμη. Ἡ πρόθεσις μου νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸ θέμα τῆς ζέας δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ προσωπικὲς ἐμπάθειες, οὔτε μὲ κάποιαν στόχευσι πρὸς τὸ ἄτομό του,  ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάγκη νὰ βγῇ ἐπὶ τέλους ἡ ἀλήθεια στὸ φῶς.

Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου οὐσιαστικῶς, ὁ στόχος μου οὐδέποτε ἦταν ὁ ἴδιος ἤ τὸ ΠΑΜ καὶ οἱ δράσεις τους ἤ οἱ στοχεύσεις τους. Οὔτε τὸ Ἀλληλέγγυον φυσικὰ μὲ ἀφορᾶ. Οὔτε ἡ τράπεζα σπόρων ποὺ ἐδόμησε ὁ Βιτάλης, ἐὰν οἱ προθέσεις της εἶναι καλὲς κι ἀγαθές.
Τὸ πρόβλημά μου εἶναι ἄλλου εἴδους κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν τάξι καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν ὅσων λέμε καὶ κάνουμε γενικῶς στὴν ζωή μας καὶ εἰδικῶς στὸ θέμα τῆς «ζέας», ποὺ ἔχει πέσῃ τόση παραπληροφόρησις.

Πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου, ἔμαθα γιὰ τὴν πώλησι σπόρων ζέας ἀπὸ τὸ Ἀλληλέγγυον, διότι κάπου, κάπως, κάτι εἶχε συμβῇ μὲ τὸ πρόσωπο ποὺ καλλιέργησε τὴν «ζέα» στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν διατίθενται σπόροι ἐλεύθερα. Ἡ πρώτη ἀνακοίνωσις, ἀπὸ τὸ «Ἀλληλέγγυον», γιὰ τὴν «ζέα», ποὺ θυμᾶμαι, δίχως εἰσαγωγικά,  ἦταν ἡ ἐξῇς:

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)2

Ἀπὸ σιτηρὰ δὲν κατέχω. Ἄρα δὲν μπορῶ νὰ κρίνω κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω ὡς ὀρθὸ ἤ λάθος.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι τὸ τὶ σπόρος εἶναι τελικῶς…
Δίκοκκος ἤ τρίκοκκος εἶναι ὁ σπόρος τῆς «ζέας»;
Ἐγὼ ἀπὸ σιτάρια, εἴπαμε, δὲν γνωρίζω.
Μπορεῖ μήπως κάποιος ὅμως νά μέ διαφωτίσῃ;
Πάντως μονόκοκκος δὲν εἶναι καὶ ὅπως ἀποδεικνύεται, ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις, δὲν εἶναι καὶ τόσο σπάνιος.
Διότι ἕνας σπάνιος σπόρος δὲν πωλεῖται μὲ τοὺς …τόνους!!!
Σωστά;
Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

Ἄρα, ἀπὸ ὅσα διαβάζω παραπάνω, ἡ ζέα ὑπῆρχε, ἔως τὶς 22 Ὀκτωβρίου 2012, δίχως εἰσαγωγικά.
Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ διαβάσετε πὼς τὸ «ζέα» δὲν εἶναι μέσα σὲ εἰσαγωγικά, ὡς ὤφειλε, ἀλλὰ σκέτο.
Δῆλα δή, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβάνομαι ἀκόμη καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ ὅλον αὐτὸ τὸν σάλο, ἡ «ζέα» ποὺ ἦταν τότε δίχως εἰσαγωγικά, ἄν καὶ τὰ χρειαζόταν, δὲν εἶναι θέμα ποὺ ἀπαιτεῖ μίαν δημοσία συγγνώμη, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ παρεπλανήθησαν. Καὶ αὐτοὶ ποὺ τῆς τὰ ἔβγαλαν τὰ εἰσαγωγικὰ δὲν ἔχουν αἰσθήματα ἐνοχῆς γιὰ τὴν παραπλάνησι.
Μήπως ἐγώ εἶμαι τόσο παράξενη τελικῶς;

Καὶ πάει καλά…
Ἐγὼ εἶμαι, ἄς ποῦμε, μίζερη καὶ παράξενη καὶ ἀνισόῤῥοπη.
Τί ἄλλαξε ἀπό τότε ἔως σήμερα;
Ἡ διαφήμισις ἀφοροῦσε σὲ πώλησι ζέας κι ὄχι «ζέας». Κι ὅλα αὐτὰ στὶς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ 2012, μὲ ἀνακοινώσεις ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ 2012.
Σήμερα; Τώρα; Τί γίνεται; Ντύθηκε μέ εἰσαγωγικά τό «ζέα»;

Ὄχι, δὲν ντύθηκε. Ἀκόμη ὡς ζέα κυκλοφορεῖ, μόνον ποὺ τώρα ἀπέκτησε διευκρινιστικό παρατσούκλι.
Βέβαια, στὶς 13 Αὐγούστου 2013, ἔχουμε μίαν ἀνακοίνωσι ποὺ διευκρινίζει κάπως μερικὲς …ἀσάφειες.

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)3Βάσει λοιπὸν τῶν ὅσων ἀναγράφονται παραπάνω, ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, ἐδῶ, δὲν ὑπάρχει ζέα. Πάπαλα!!!
Ὅμως στὴν παράγραφο «6» ἄλλα πάλι διαβάζουμε.
Διαβάζουμε πὼς ὑπάρχει ζέα ἀλλὰ ἔχει ἀλλάξει ὄνομα…
Τί νά σκεφθῶ λοιπόν ἐγώ ὁ ἀπόγονος;
Ἐν τάξει… Ὁ Βιτάλης δὲν εἶναι ἀπατεώνας ποὺ μᾶς πούλησε «ζέα» γιὰ ζέα, πρὸ ἑνὸς ἔτους. Παραπλανημένος ἦταν.
Ὅταν ὅμως ἔμαθε τὴν ἀλήθεια, περὶ τοῦ ἐὰν ὑφίσταται ἤ ὄχι ζέα, τί ἔκανε; Τῆς φόρεσε εἰσαγωγικά; Τήν ἔχωσε μέσα σέ παρένθεσι; Ἤ τήν ἄφησε ὡς εἶχε;
Μᾶς ἐνημέρωσε; Ἔπιασε τίς ἀνακοινώσεις ἀμέσως; Ἤ μήπως πέρασαν μῆνες καί μῆνες γιά νά ἀρχίσῃ νά ἀποκαλύπτεται πώς τελικῶς ἡ ζέα, δίχως εἰσαγωγικά, μᾶς τελείωσε;

Πρώτη ἐπίσημος ἀνακοίνωσις, γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι ζέα, ἐμφανίζεται, μὲ τὴν ἀνασκευὴ τοῦ μύθου περὶ ζέας, στὶς 13 Αὐγούστου 2013, ὅπως φανερώνει καὶ ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ τὴν σελίδα τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, παραπάνω.
Δευτέρα ἀνακοίνωσις δὲν ὑπῆρξε. Οὔτε συγγνώμη ἐζητήθῃ. Οὔτε ἀποζημιώθησαν οἱ χιλιάδες τῶν καλλιεργητῶν, κατὰ τὶς δηλώσεις πάντα τοῦ Βιτάλη, πού, ἄς ποῦμε, ἀπὸ παρανόησι, δική του, ἀγόρασαν ἕνα προϊὸν ποὺ δὲν ἦταν αὐτὸ τὸ προϊόν, γιὰ τὸ ὁποῖον ἐνημέρωθηκαν.
Κάνω λάθος; Ἄς μὲ βοηθήσῃ κάποιος νὰ ἀποσαφηνίσω τὸ τὶ ἀκριβῶς ἔχει συμβῇ, διότι μπερδεύτηκα…
Νά ἀναζητήσω μήπως τήν ὁδηγία τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἐνώσεως γιά τήν προστασία τῶν καταναλωτῶν; Ἤ ὄχι;

Πάντως, παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς ἡ ζέα ἔπαψε νὰ ὑφίσταται, ὡς σπόρος, στὶς 6 Σεπτεμβρίου 2013, ἐπανέρχεται τὸ ὄνομα της, δίχως εἰσαγωγικά, σὲ νέα ἀνακοίνωσι. Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)4

Ἡ ἀπεικόνισις ἀπὸ ἐδῶ.
Ὁπωσδήποτε πιὸ ξεκάθαρη ἡ ἀνακοίνωσις, ἀλλὰ ἡ ζέα ζέα… Δίχως εἰσαγωγικά. (Στὶς 18 Σεπτεμβρίου μεσολάβησε ἄλλο δελτίον τύπου, ποὺ  ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΜΟΝΟΝ ΦΟΡΑ,  ἡ ζέα φορᾶ εἰσαγωγικά. Καὶ πάλι ὅμως ἐξακολουθεῖ ἡ ἀναφορά σὲ αὐτὴν ὥς ζέα, λίγο πρὶν ἐφαρμόσουν τὰ εἰσαγωγικά, οἱ συντάκτες τοῦ δελτίου τύπου.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἀναφέρεται, στὶς ὑπόλοιπες ἀνακοινώσεις, ἐὰν δὲν κάνω κάποιο λάθος, σὰν ἀρχαῖος σπόρος καὶ ἄλλα παρόμοια περιγραφικά.

Ποῦ λοιπόν εἶναι ἡ δική μου ἔνστασις ἀρχικῶς;
Γνωρίζουν μέσα στό Πατριωτικό Μέτωπο, καθώς φυσικά καί ὅλοι αὐτοί πού ἀναφέρονται στό θέμα «ζέα», γιά τήν ἱστορική ἀλήθεια τοῦ δημητριακοῦ;
Θά μποροῦσαν νά μᾶς παρουσιάσουν μερικά ἀπό τά ἱστορικά τους εὑρήματα, πού ἀποδεικνύουν:
1ον. πὼς πράγματι ὁ Βενιζέλος τὴν ἐξαφάνισε πρὸ ἑνὸς περίπου αἰῶνος
2ον. πὼς πράγματι ἔως τὴν ἐποχὴ τοῦ Βενιζέλου ὑφίστατο ζέα στήν χώρα μας, μέ αὐτό τό ὄνομα;
3ον. πώς πράγματι τά εὑρήματα τῶν ἀρχαίων δημητριακών ὀνομάζονταν ζέα ἤ ζειαί ἤ ζεία;

Διότι, ἐξ ὅσων γνωρίζω ἐγώ, ἡ δημοσία περιφορὰ ἀνακριβιῶν, ἰδίως γιὰ ὅσα ἀφοροῦν σὲ καταναλωτικὰ ἀγαθά, διέπονται ἀπὸ σημαντικοὺς κανόνες/ὅρους/νόμους, ποὺ προστατεύουν τὸν καταναλωτὴ γιὰ τὶς ὅποιες ἀποσιωποιημένες πληροφορίες, δὲν τοῦ μετέφερε ὁ πωλητής.
Γνώριζαν λοιπόν αὐτοί πού πώλησαν τούς παραπάνω σπόρους πώς ο ὅρος «ζέα» δέν ὑφίσταται;
Μποροῦν νά μᾶς παρουσιάσουν τίς ἱστορικές ἀποδείξεις γιά τά ὅσα ἰσχυρίζονται, δίχως τίς περιλήψεις καί τίς «ἐκτιμήσεις» τῶν συγχρόνων ἐρευνητῶν ἤ καί ἀπατεώνων;
Τί γίνεται μέ τούς καταναλωτές, πού ἀγόρασαν σπόρους, πιστεύοντας πώς ἀγοράζουν τό ἀρχαῖο δημητριακό τῆς ζέας, γιά τό ὁποῖον τόση πλύση ἐγκεφάλου ὑπέστησαν, ἐδῶ καί τοὐλάχιστον δύο χρόνια; Θά ἀποζημιωθοῦν γιά τήν ζημία τους; Κι ἀπό ποιόν; Ἀπό αὐτόν πού πρωτοανέφερε τήν ζέα; Ἀπό αὐτόν πού τήν πρωτοπούλησε; Ἤ ἀπό αὐτόν πού τήν πούλησε, ἄν καί γνώριζε πώς δέν ὑπάρχει;

Φιλονόη.

Ἐδῶ ἡ ὁδηγία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως γιὰ τὴν προστασία τῶν καταναλωτῶν.

Η πώληση και οι εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών

Οι κανόνες που πλαισιώνουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εγγυώνται στον καταναλωτή ένα στοιχειώδες όριο ομοιόμορφης προστασίας. Εξασφαλίζουν ιδίως την προστασία του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος προς τους όρους της σύμβασης.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 99/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αφορά τη νόμιμη εγγύηση και τις εμπορικές εγγυήσεις.

Η έννοια της νόμιμης εγγύησης αφορά τη νομική προστασία του αγοραστή από ελαττώματα των αγορασθέντων προϊόντων. Η νομική αυτή προστασία έχει καταστεί υποχρεωτική από το νόμο και δεν εξαρτάται από τη σύμβαση. Η οδηγία θεσπίζει κατά τον τρόπο αυτό την αρχή της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τους όρους της σύμβασης.

Η έννοια της εμπορικής εγγύησης, αντίθετα, προϋποθέτει την εκδήλωση της βούλησης ενός ατόμου, του εγγυητή, ο οποίος αυτοκαθίσταται υπεύθυνος για ορισμένα ελαττώματα.

Η οδηγία δεν χρησιμοποιεί την ορολογία της νομικής και εμπορικής εγγύησης. Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «εγγύηση», καλύπτει μόνο τις εμπορικές εγγυήσεις που ορίζονται ως εξής: «κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή του παραγωγού προς τον καταναλωτή, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ οιονδήποτε τρόπο του αγαθού σε περίπτωση που το καταναλωτικό αγαθό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση».

Καταναλωτικό αγαθό θεωρείται κάθε ενσώματο κινητό πράγμα, εκτός από:

 • τα αγαθά τα οποία πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο από δικαστική αρχή·
 • το νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν είναι συσκευασμένα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·
 • την ηλεκτρική ενέργεια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από αυτό τον ορισμό τα μεταχειρισμένα αγαθά που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς όταν ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην πώληση.

Αντιθέτως, η οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας καταναλωτικών αγαθών τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν.

Συμβάσεις πωλήσεως

Τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.
Τα καταναλωτικά αγαθά τεκμαίρονται σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης, εφόσον κατά την παράδοσή τους στον καταναλωτή:

 • ανταποκρίνονται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή και έχουν τις ιδιότητες του αγαθού εκείνου που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα·
 • είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα αγαθά του ιδίου τύπου·
 • είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε·
 • η ποιότητα και οι επιδόσεις τους είναι ικανοποιητικές λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του αγαθού και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του σχετικά με αυτά.

Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του αγαθού και εμφανίζεται εντός δύο ετών από τη στιγμή αυτή. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται έλλειψη συμμόρφωσης εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη αυτή.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται όταν το αγαθό δεν ανταποκρίνεται στις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του όταν αποδεικνύει:

 • ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·
 • ότι διόρθωσε τη σχετική δήλωση κατά τη στιγμή της πώλησης του αγαθού·
 • ότι η απόφαση για την αγορά δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη σχετική δήλωση.

Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από κακή εγκατάσταση του καταναλωτικού αγαθού εξομοιούται με έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, όταν η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης του αγαθού και έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή ή υπ’ ευθύνη του. Τούτο ισχύει εξίσου όταν το αγαθό, το οποίο προοριζόταν να εγκατασταθεί από τον καταναλωτή, εγκαταστάθηκε από τον καταναλωτή, η δε κακή εγκατάσταση οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.

Η έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν:

 • αποδειχθεί το αντίθετο·
 • το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Όταν μια έλλειψη συμμόρφωσης επισημαίνεται στον πωλητή, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει από αυτόν:

 • είτε την επισκευή του αγαθού είτε τη δωρεάν αντικατάστασή του εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον καταναλωτή·
 • είτε ανάλογη μείωση του τιμήματος είτε την ακύρωση της σύμβασης, εάν η επισκευή και η αντικατάσταση του αγαθού αποδεικνύονται αδύνατες ή δυσανάλογες, ή εάν ο πωλητής δεν χρησιμοποίησε άλλο τρόπο αποζημίωσης εντός εύλογης προθεσμίας ή χωρίς σημαντικές δυσχέρειες για τον καταναλωτή.

Η ακύρωση της σύμβασης δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη.

Όταν θεμελιώνεται ευθύνη του τελικού πωλητή έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης που απορρέει από πράξη ή παράλειψη του παραγωγού ή προγενέστερου πωλητή εντασσομένου στην ίδια αλυσίδα συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλου μεσάζοντος, ο τελικός πωλητής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά παντός υπευθύνου.

Συμμόρφωση της εμπορικής εγγύησης

Η εμπορική εγγύηση, δεσμεύει νομικά τον πωλητή ή παραγωγό που την προσφέρει σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο έγγραφο της εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση. Η εγγύηση πρέπει να επισημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει εξάλλου τα νόμιμα δικαιώματα και να καθορίζει σαφώς ότι αυτά τα δικαιώματα δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει επίσης να προσδιορίζει σε απλή και κατανοητή γλώσσα το περιεχόμενο της εγγύησης και τα ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης, και κυρίως τη διάρκεια και την εδαφική της έκταση καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή.

Εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, η εγγύηση του παραδίδεται εγγράφως ή υπό τη μορφή άλλου σταθερού μέσου. Το κράτος μέλος στο οποίο το καταναλωτικό αγαθό διατίθεται στο εμπόριο μπορεί να επιβάλει στο έδαφός του να συντάσσεται η εγγύηση σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Η μη συμμόρφωση της εμπορικής εγγύησης στις διατάξεις της οδηγίας δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της και ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει την τήρησή της.

Άλλες διατάξεις προστασίας του καταναλωτή

Οι συμβατικές ρήτρες ή συμφωνίες που συνάπτονται με τον πωλητή και οι οποίες καταργούν ή περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα που θεσπίζονται από την οδηγία δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις, σύμφωνες με τη Συνθήκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

Πλαίσιο

Η οδηγία αυτή θεμελιώνεται στο Πράσινο βιβλίο που εξέδωσε η Επιτροπή το 1993 για τις εγγυήσεις των καταναλωτικών αγαθών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Σημείωσις

Καὶ κυττᾶξτε τώρα κάτι συμπτώσεις…
Τὴν ἄνοιξι λοιπὸν μοῦ τηλεφώνησαν κάποιοι, ποὺ ἐπίσης πωλοῦσαν «ζέα», ὅπως τὸ Πατριωτικὸν Μέτωπον, τὸ Ἀλληλέγγυον, ἡ τράπεζα σπόρων καὶ ὁ Σταῦρος Βιτάλης, γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσουν πὼς ὁ Ἀντωνόπουλος, μὲ τὰ ζυμαρικὰ «ζέα», κι ὄχι μὲ τὸν σπόρο «ζέα» εἶχε καταθέσῃ ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ ΟΛΩΝ αὐτῶν ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὸ ἐμπορικὸ ὄνομα τῆς ἐπιχειρήσεως του.
Οὔπς… Τί ἔγινε; Τήν ἄνοιξι εἶπα;
Μπᾶ… σύμπτωσις… Κάτι δὲν κατάλαβα καλά…
Γιὰ νὰ τὸ ξαναπιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή… Κι ἐὰν βρεθῇ κάποιος ποὺ ξέρει λεπτομέρειες, ἄς μᾶς ἐνημερώσῃ…
Εἰλικρινῶς, μένοντας μὲ ἀπορίες δυστυχῶ… Δυστυχῶ πολύ!!!
Χρειάζομαι κατ’ ἐπειγόντως ἀπαντήσεις.

*Ἡ ἀνακοίνωσις, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅ,τι βρίσκεται στὸ ἠλεκτρονικό μου ταχυδρομεῖο, ὡς μήνυμα, εἶναι καὶ στὴν σελίδα τοῦ ΠΑΜ ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες σελίδες τοῦ διαδικτύου.

Ἡ λέξις Αἰγαῖον προέρχεται ἀπὸ τὴν Αἴγα. Ἐγκυκλοπαιδικῶς αὐτό…

σχετικὰ θέματα

Ἡ ζέα ὑπάρχει; Καί εἴμαστε συκοφάντες;

Τὰ γερμανικὰ μεταλλαγμένα σιτάρια μᾶς τὰ πωλοῦν σὰν «ζέα».

Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα γιὰ τὴν …ζειᾶ!!!

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)

πηγὲς γιὰ τὰ παραπάνω ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 2,320 times, 1 visits today)
13 thoughts on “Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

 1. Αγαπητέ φίλε , από πού καί ως πού πρέπει να απολογούμεθα στον καθένα πού νομίζει πως θίγεται από την ελεύθερη κατάθεση της γνώμης του ή της κριτικής του? Για να σε βοηθήσουμε , καθώς έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτήν την κατασκευή περί ζειάς , εδώ καί 2 χρόνια (καί η Φιλονόη έχει συμβαλει αποφασιστικά σε αυτό-άσχετα άν τώρα πράττει το αυτονόητο), Ο κύριος αυτός στην αρχή θεωρούσε ζεα το triticum dicoccum L. , ενδεικτικά βλ. http://alfeiospotamos.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2720.html καθώς καί σε πολλά άλλα blogs , όπως http://autochthonesellhnes.blogspot.gr/2013/01/triticum-dicoccum.html. Μάλιστα όπως θα δείς διαφημίζει αγορά δίκοκκου από Ιταλία. Στην συνέχεια φέρνει από Γερμανία . Σου θυμίζω το γέλιο πού έπεσε με το ξεφόρτωμα τού Franckekοrn, από τούς σχλιαστές. Είχε προηγηθεί η αλλαγή πλέυσης από δίκοκκο σε σπέλτα-ντίνκελ. Ας θυμηθούμε τον περίφημο ορισμό, μάλλον τού συνεργάτη του κ. Γρηγορίου ως δίκοκκον αγιακό σπαρτόν. Ακολούθως ο ίδιος στο ΙΟΝΙΟΝ fm πρός το τέλος της εκπομπής (αυτά υπάρχουν σε αρχεία) ομολογεί ότι γνώρισε την γλουτένη καί δε έχει ξαναφάει ψωμί πρό 8μήνου από τον κ. Γρηγορίου καθώς επίσης ότι το Franckekοrn πού έφερε ήταν ακτινοβολημένο, όπως το δήλωσε καί ο κ. Γρηγορίου στην “διάλεξη” στην Θηβαική Αρχαιογνωσία
  http://www.youtube.com/watch?v=FRGM1pI8ItQ στην 1ώρα καί 10 λεπτά της 28-4-13. Αν δεν έχεις δεί βιντεάκια τού εν λόγω κυρίου στο άρωμα Ελλάδας γιά τη ζέα καί όχι μόνο χάνεις! Ο κύριος αυτός δηλώνει εκεί ότι έχει πάει μόλις μέχρι την Ε’ γυμνασίου τού παλιού , ενώ ο Πρόεδρος τού Συλλόγου νομίζει ότιέχουν φέρει Καθηγητή Πανεπιστημίου καί τον προσφωνεί κ. Καθηγητά. Φυσικά καί δεν έχουμε θέμα με τα πτυχία τους, αλλά το μικρόφωνο θέλει μέτρο!
  Καλωσορίσατε στην Πραγματικότητα καί στον Ορθολογισμό

  • Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς πληροφορίες. Πολύτιμες.
   Γιὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Γρηγορίου τώρα τὰ ἀνακαλύπτω. (Καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ πτυχία. ἘΚτιμῶ πάντα τοὺς ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ἐρευνητές, μὲ τὴν προϋπόθεσι πὼς δὲν στοχεύουν σὲ κάποιο κέρδος.)
   Πράγματι, λόγῳ Ἀϋφαντοῦ, δημοσίευσα κι ἐγὼ τὰ περὶ ζέας. Ὅταν ὅμως συνειδητοποίησα πὼς μὲ ἐξαπάτησαν κατέβασα τοὺς τόνους κι ἄρχισα νὰ ἐρευνῶ.
   Γιὰ τὴν ὥρα, κι ἐφ΄ ὅσον ὁλοκληρώσουμε τὸν πρῶτο κύκλο ἀναρτήσεων αὔριο, γιὰ τὸ θέμα, θὰ περιμένω τὶς μηνύσεις, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν στὴν εἰσαγγελία τὰ στοιχεῖα. Ἐὰν δὲν ἔλθουν οἱ μηνύσεις συντόμως θὰ ἀναγκαστῶ μόνη μου νὰ καταθέσω στὴν εἰσαγγελία τὰ σχετικά.

 2. Στο ανωτέρω σχόλιο, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ο ιστότοπος της ραδιοφωνικής εκπομπής : http://www.ionionfm.gr/display.greek.news.php?artid=46478&Mid=17&sub1=1 . Το επίμαχο σημείο-ομολογία γιά στείρο σπόρο-ακτινπβολημένο είναι στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ανεξάρτητα από αυτο (γιατί πολλά συμβαίνουν), το αρχείο υπάρχει. Πάντως , δεν είναι απαραίτητο το θέμα να συνεχισθεί εκ μέρους σας, αφού έτσι κι΄αλλιώς οι φωνασκίες του εκεί θα μείνουν, γιατί δεν έχουν πού να πάνε εκ μέρους του. Δεν συμφωνείται ότι δεν έχει γούστο να κάνεις μηνύσεις , αλλά να σού κάνουν? Αλλωστε όλα τα blogs ανακρούουν πρύμναν καί είναι υπέρ σας . Σε λίγο καιρό όλα θα είναι παρελθόν γιά να ασχοληθούμε με σοβαρώτερα θέματα. Τελειώνοντας λέγω ότι το θέμα δεν θα ήταν σοβαρό άν εισήγαγε αλεύρι ντίνκελ-σπέλτα , ας ήταν καί ακτινοβολημένο, πού είναι μάλλον καλύτερο από το λευκό αλεύρι πού καταναλώνει ο Ελληνας στην πλειοψηφία του. Σοβαρεύει πού το διέθεσε στούς αγρότες καί στούς ερασιτέχνες αγρότες. Γιατί τι θα κάνουν το προϊόν που θα παράξουν. Δεν είδατε πού σο δελτίο τύπου της 6-9-2013 κάνει λόγο γιά μηχανές καθαρισμού από το Εξωτερικό? Δύσκολο πράγμα τα ντυμένα σιτηρά. Πάντως υπάρχουν καί υβρίδια ού ξεφλουδίζουν σαν τα γυμνά σιτηρά. Μήπως όμως καί αυτοί τάθελαν καί τάπαθαν, καθώς μάλλον προτιμούν να γίνουν εξυπνότεροι καί Αρχαιοέλληνες τρώγοντας , παρά διαβάζοντας καί μελετώντας, κι άς ήταν γιά το θέμα της ζέας. Τι Θεόφραστος, τι Ομηρος, τί Ηρόδοτος, τι Γαληνός, Διοσκουρίδης, όλο καί κάτι θάμενε. Ηθελαν βλέπεις μετάγγιση dna. Αφελή παιδιά οι συνέλληνές μας..
  ΥΓ Αρχισε η νέα διάθεση σπόρων. Το βιντεάκι , έστω καί χωρίς τον κ. Γρηγορίου αξίζει να το δεί καί ξαναδεί κάποιος. Δεν υπάρχει πιά ζειά. Εξαφανίσθηκε. Υπάρχει όμως η βαθειά Ευρώπη, το Γερμανικό Αρμα με τούς δορυφόρους του. Παρατηρείστε την ομιλία του , κυρίως εκεί πού μιλάει γιά την Αγία Hildegard von Bingen (πράγματι έχει ανκηρυχθεί Αγία , αλλά δεν το ξέρει) , το βίντεο την δείχνει σε δεύτερο πλάνο αλλά εκίνος την παρουσιάζει ως ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ. Μεγάλο ντοκουμέντο καί αυτή η παρουσίαση, καθώς φαίνεται πως μας τελείωσε Αϋφαντής καί Γρηγορίου καί πάμε πιά σε γερμανία πλευρά. Αναζητείστε πληροφορίες γιά την μοναχή αυτή. Εχει ενδιαφέρον καί πάσα ομοιότητα με Ελληνικές καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματικές. Αλλωστε μπορεί στον μεσαίωνα να έπασχαν λιγάκι από γνώση οι Κεντροευρωπαίοι , οι σύγχρονοι όμως ξέρουν να πλάθουν καλά το παραμύθι τους, όχι σας εμάς. Νομίζω ότι βρέθηκε το νέο θέμα : αντί γιά ζειά , ντίνκελ, αντί γιά Ελληνες Αυφαντή καί Γρηγορίου, Αγία Hildegard.
  Με τις υγείες μας καί μετά μού λέτε γιά μηνύσεις.
  Ο Χειώνας προβλέπεται συναρπαστικός.

  • Πράγματι, συναρπαστικότατος προβλέπεται αὐτὸς ὁ χειμώνας.
   Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν θά, ἤ δὲν θά, ἀσχοληθοῦμε, αὐτὸ τὸ θέμα γιὰ ἐμᾶς ἔκλεισε, γιὰ τὴν ὥρα. Ἐφ΄ ὅσον δημοσιεύσαμε (γιὰ τὶς 12:30 σήμερα εἶναι προγραμματισμένο) καὶ τὸ τρίτο μέρος τῆς «ἀληθείας τῆς ζέας», γιὰ τὴν ὥρα σταματᾶμε. Ὄχι φυσικὰ διότι φοβόμαστε τὸν ἐκνευρισμὸ τοῦ ἐν λόγῳ κυρίου ἀλλὰ διότι ἔχουμε πολὺ σοβαρότερα νὰ ἀσχοληθοῦμε.
   Τέλος, θὰ συμφωνήσω ἀπολύτως, ἄν καὶ μὲ ἐνοχλεῖ, πὼς ναί, εἴμαστε ἀπολύτως ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις μας. Ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὲς μᾶς ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή. Ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε. Ἀληθές…

Leave a Reply