Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».3Πρὸ μερικῶν μηνῶν, ἐγὼ καὶ κάποιοι φίλοι μου, ἤλθαμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ΠΑΜ, γιὰ νὰ ἀγοράσουμε σπόρους ζειᾶς. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, νὰ ἀγοράσουμε σπόρους δικόκκου σιταριοῦ, εἰσαγωγῆς, ποὺ τελικῶς ἦταν ΦΑΡΟ ἤ ΝΤΙΝΚΕΛ. Ἔτσι πληροφορηθήκαμε ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἔφθασαν οἱ σπόροι.
Ἔτσι πιστεύαμε γιὰ μῆνες… Ἄμ δέ…
Ἔτσι θὰ θέλαμε, ἀλλὰ ἔτσι δὲν ἦταν…

Τὸν Ἰανουάριο ὁ φίλος Ἄγγελος, ποὺ ἐπίσης εἶχε ἀγοράσῃ μαζύ μου τοὺς σπόρους, συνομίλησε μὲ τὸν Βιτάλη, ἀναφορικῶς μὲ τὸ θέμα τῆς διατηρήσεως τῶν σπόρων. Σὲ αὐτὴν τὴν συζήτησι ὁμολόγησε ὁ Βιτάλης πὼς ὄχι, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κρατήσῃ ὁ φίλος μου σπόρους, διότι οἱ σπόροι εἶχαν ἀκτινοβοληθῇ καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ξανακαλλιεργηθοῦν.
Μοῦ τηλεφωνεῖ λοιπὸν ἀμέσως ἀναστατωμένος ὁ Ἄγγελος καὶ μοῦ μεταφέρει τὶς πληροφορίες.
Τοῦ ἐξήγησα φυσικὰ πὼς ἕνας ἀκτινοβολημένος σπόρος ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νὰ καρπίσῃ, ἀκόμη καὶ γιὰ μίαν μόνον φορά. Αὐτὸς ὅμως εἶχε ἕνα χωράφι γεμάτο φυτά. Συνεπῶς κάτι ἄλλο ἔτρεξε.

Τὸ θέμα δὲν ἔκλεισε ἐκεῖ.
Ἐπικοινώνησα μὲ τὸν Χρυσόστομο, ποὺ κατέχει τὸ θέμα τῶν σίτων, καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἄλλον στὴν χώρα μας, καὶ τοῦ μετέφερα τὶς ὑποψίες μου. Ὁ σπόρος, κατὰ τὰ τελικά μας συμπεράσματα, πρέπει νὰ ἦταν πειραγμένος. Δῆλα δὴ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ!!!
Καί πῶς νά τό ἀνακοινώσῃς αὐτό σέ τόσους καί τόσους συμπολῖτες σου πού πίστεψαν στόν καλό τόν σπόρο καί στόν πρωτογενῆ καί στόν ἀμόλυντο; Ἀφῆστε δὲ ποὺ δὲν εἴχαμε στοιχεῖα… Μόνον τὰ φυτὰ τοῦ Ἀγγέλου, ποὺ ναὶ μὲν μεγάλωναν φυσιολογικῶς, ἀλλὰ γνωρίζαμε ἤδη πὼς ὁ καρπός τους δὲν θὰ ἀπέδιδε σπόρο γιὰ ἀναπαραγωγή.

Κύλησαν οἱ μῆνες καὶ περιμέναμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ἐὰν θὰ προχωροῦσε αὐτὸ τὸ «παραμύθι τῆς ζειᾶς».
Βλέπετε, τὴν μεγάλη ζημιὰ τὴν ἔκαναν ὁ Ἀντωνόπουλος μὲ τὸν Ἁϋφαντῆ, ποὺ μίλησαν γιὰ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ζειᾶς, ὄχι γιὰ σιτάρι ζειᾶς. (Κάτι σὰν τὸ μπύρα ΑΜΣΤΕΛ, μπύρα ΜΥΘΟΣ, μπύρα ΒΕΡΓΙΝΑ… Ἔ, ἔτσι καὶ μακαρόνια ΜΙΣΚΟ, μακαρόνια ΣΤΕΛΛΑ, μακαρόνια ΖΕΑ… Τίτλος εἶναι!!!)
Ποιά εἶναι ἡ διαφορά;Τὴν μάθαμε κι αὐτήν. Ἡ λέξις «ζειᾶ» εἶναι ἐμπορικὸς τίτλος γιὰ τὴν ἐπιχείρισι τῶν ζυμαρικῶν κι ὄχι γιὰ τὸν σπόρο ποὺ καλλιεργεῖ (καὶ δὲν διακινεῖ, διότι γνωρίζει πὼς ἐὰν διακινηθῆ ὁ σπόρος, τότε αὐτομάτως θὰ καταῤῥεύσῃ τὸ παραμύθι!!!)   ὁ Ἀντωνόπουλος. Ὁ σπόρος ποὺ καλλιεργεῖ  ὁ Ἀντωνόπουλος εἶναι ὁ σπόρος μίας ἐνδημικῆς ποικιλίας, μονοκόκκου σιταριοῦ, πρωτογενοῦς ὁπωσδήποτε, ἤ κοντὰ στὸν πρωτογενῆ, ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων σπόρος ζειᾶς. Ὁ σπόρος ζειᾶς δὲν ὑφίσταται!!! Τέλος!!!

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ὅμως, ἄς δοῦμε καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀναφέρει τὸ ΠΕΛΙΤΙ, γιὰ τὴν ζειᾶ ἤ ζέα ἤ τέλος πάντων ὅπως τοὺς ἀρέσει…
Τί ἀναφέρει εἴπαμε; Τί; Ποῦ γράφει τί; Πότε τό ἔγραψε;Χμμμ… Γνωρίζουν ἀλλὰ στὴν σελίδα τους δὲν ἀναφέρουν κάτι. Οὔτε κἄν τὴν ὕπαρξίν της σὰν σπόρο. Οὔτε κἄν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ ποῦ…
Κι αὐτὸ εἶναι τοὐλάχιστον …περίεργο. Δὲν γίνεται μία παρέα ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, δῆλα δὴ μίαν παρέα ἀνθρώπων ποὺ ΕΙΝΑΙ ΕΡΑΣΤΕΣ τῆς τέχνης, μὲ τὴν ὁποίαν καταπιάστηκαν, νὰ μὴν γνωρίζουν κάτι γιὰ τὴν ζέα ἤ ζειὰ ἤ τέλος πάντων ὅπως τοὺς ἀρέσει.
Ὁ δὲ Ἀντωνόπουλος ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ξεκίνησε μὲ τοὺς ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν συγκέντρωσι τῶν πρωτογενῶν μας σπόρων. Τί ἀπέγινε στήν συνέχεια; Γιατί οἱ συνεργάτες του ἔπαψαν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν ζέα, ἀλλά καί μέ τόν Ἀντωνόπουλο; Τί ἄλλαξε; Μάλωσαν ἤ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο; Μήπως τελικῶς ἀκόμη ἀναζητοῦν τό ποιά εἶναι ἡ ζέα καί ποῦ κρύφτηκε; Μία ἔρευνα, ποὺ οὐσιαστικῶς ξεκίνησε ὁ Γαληνός, ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο χιλιάδες χρόνια, ἀλλά δέν ἔχει ἀποδόσῃ ἀκόμη καρπούς, μήπως ἐξακολουθεῖ σήμερα ἀπό τό ΠΕΛΙΤΙ;

Ἄλλο σημεῖον πολύ ἐνδιαφέρον;
Ἀναζητῆστε τὸ ποῦ, πῶς, γιατὶ ἔχει καταγραφῇ τὸ παραπάνω ὄνομα ζυμαρικοῦ στὴν Ἑλληνικὴ γραμματεία. Δὲν εἶναι καὶ τόσο δύσκολο. Μία ἀναζήτησις στὸ TLG εἶναι ἐφικτὴ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς. Καὶ τότε τὰ ξαναλέμε…

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ σήμερα τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ, ἤ ὄχι, τὸ ἐν λόγῳ σιτηρό, σὲ ποιὰν μορφή, σὲ ποιὰν ποσότητα καὶ σὲ ποιοῦ τὰ χέρια, ἄς ἐπιστρέψω στὰ τῶν μεταλλάξεων, ποὺ ἀναφέρω στὸν τίτλο. Σᾶς ἔγραψα παραπάνω γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ συγκεντρώσαμε, λίγο μὲ τὸ …σπασμένο τηλέφωνο, λίγο μὲ κάποιες ἔρευνες στὸ TLG, λίγο μὲ κάποιον ποδαρόδρομο, λίγο μὲ κάποιες ἀγορές, λίγο μὲ κάποιες καλλιέργειες…
Ὁ σπόρος ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΠΑΜ, ἀπὸ Ἰταλία, ἤ ἀπὸ ὅπου στὰ κομμάτια μᾶς τὸν ἔφερε, ἦταν πειραγμένος.
Κι ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ δική μας βλακεία καὶ ἀνεντιμότης.
Τό μάθαμε; Τί κάναμε γιά αὐτό;
Ἐγὼ πάντως δὲν ἔκανα κάτι.
Στὸ ἱστολόγιον εἶναι δὶς δημοσιευμένο τὸ κείμενον τοῦ Ἀϋφαντοῦ καὶ δὲν ἔκανα τὸν κόπο νὰ τὸ πειράξω.  (Ὄχι διότι δὲν ἤθελα ἀλλὰ διότι δὲν μποροῦσα ἀκόμη.)
Ὁμολογῶ πὼς ἀναζητοῦσα περισσότερα στοιχεῖα καὶ δὲν εἶχα ἡρεμήσῃ, τόσον καιρό, ἀλλὰ παρὰ ταὔτα, δὲν κατέβαζα ἤ δὲν διόρθωνα τὶς δημοσιεύσεις. (Κάτι ποὺ φυσικὰ ἔκανα μόλις τώρα!!!) Εἶναι πράγματι πολὺ δύσκολο νὰ κατηγορήσῃς κάποιον, ἤ κάποιους, γιὰ τὴν παραπληροφόρησι, δίχως σοβαρὰ στοιχεῖα στὰ χέρια σου.

Κι ἐρχόμαστε στὸν ῥόλο τοῦ Βιτάλη, τὸν ὁποῖον θὰ θεωρήσω, καλῇ τῇ πίστει, ἄνευ δόλου.
Πρὸ δέκα μηνῶν ἀνεκάλυψε πὼς ὁ σπόρος ποὺ μᾶς μοίρασε δὲν ἦταν πρωτογενής.
Τί ἔκανε; Ἔβγαλε μήπως κάποιαν ἀνακοίνωσι; Προσπάθησε μήπως νά ἐνημερώσῃ ὅλους αὐτούς πού τόν ἀγόρασαν καί τόν καλλιέργησαν; Ἤ μήπως χαμήλωσε τούς τόνους καί ψιθυριστά σχεδόν μᾶς πληροφοροῦσε γιά τήν ἀπάτη;
Καὶ καλά, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τί ἔπραξε; Βγῆκε νά ἀναζητήσῃ καλούς σπόρους ἤ μήπως ἐξακολούθησε τήν ἀπάτη;

Πρὶν προχωρήσω παρακάτω, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν διαβάσῃ, παρακαλῶ πολὺ νὰ  διαβάσουν προσεκτικὰ αὐτὸ τὸ κείμενον:

Ποιοί εἶναι οἱ ἐγκεκριμένοι σπόροι γιά νά γλυτώσουμε τό πρόστιμο;

Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενον λοιπὸν ἀναφέρεται πὼς ἀπαγορεύεται ἡ διακίνησις μὴ ἐγκεκριμένων σπόρων. Ἡ διακίνησις τῶν σπόρων ποὺ δὲν εἶναι ἐγκεκριμένοι, τίθενται ἐκτὸς νόμου καὶ ὅποιος θὰ τοὺς διακινῇ ἁπλῶς θὰ διώκεται.
Ποιοί εἶναι οἱ μή ἐγκεκριμένοι σπόροι;
Μὰ φυσικὰ ΟΛΟΙ οἱ πρωτογενεῖς σπόροι, ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστῇ μετάλλαξι ἤ γενετικὴ ἀλλοίωσι.
Τόσο ἁπλᾶ…

Τί σημαίνει αὐτό;
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐὰν ἐμεῖς δὲν φᾶμε ἀπὸ τὰ σκατὰ ποὺ μᾶς ταΐζουν, τότε πολὺ ἁπλᾶ μᾶς θέτουν ἐκτὸς νόμου καὶ καθάρισαν μαζύ μας.
Καί τί κάνει ὁ Βιτάλης γιά νά ἐνισχύσῃ τήν ἀντίστασι κατά τοῦ κατακτητοῦ καί νά βοηθήσῃ στήν αὐτάρκεια τῶν Ἑλλήνων; Μᾶς μοιράζει σπόρους πρωτογενεῖς ἤ σπόρους γενετικά τροποποιημένους;
Γιὰ προσέξτε:Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».1

Μία χαρὰ οἱ Γερμανοὶ προστάτευσαν τὸν σπόρο σιταριοῦ TRITICUM, SPELTAL, ὅπως γράφει τὸ χαρτί, (ἄραγε γιατί;;;).
Δὲν βλέπω νὰ γράφῃ ὅμως κάπου ΖΕΑ.
Αὐτὸ τὸ
TRITICUM τὸ εἶχαν οἱ ξένοι ἔως τώρα καὶ κάποιοι Ἕλληνες καλλιεργητές.

Κι αὐτό τό ΕΘΙΑΓΕ, τό ἰνστιτοῦτον σιτηρῶν, οὔτε κι αὐτὸ ἀναφέρει πουθενὰ τὴν ζέα.
Ῥέ μπᾶς καί εἶναι σπόρος φάντασμα;;;

Τὀ σχόλιον τῆς Μαριάννας γιά τό παραπάνω ἔντυπον.
Καὶ τὰ σχόλιά σας, μαζὺ μὲ ὅποιες σκέψεις σᾶς ἔρχονται, εὐπρόσδεκτα…
Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ ζέα ἤ ζειά ἤ ζειᾶ; Ποῦ τήν χάσαμε; Τόσο μεγάλη ἀπάτη πιά ἦταν αὐτός ὁ Βενιζέλος;
Διότι ὁ Βενιζέλος ἀπάτη ἦταν, ἀλλὰ εὐτυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ὄχι τόσο μεγάλη γιὰ νὰ μᾶς ἀφανίσῃ….

Ἐπανέρχομαι λοιπὸν στὸ ἐρώτημα.
Τί σκατά εἶναι αὐτά πού μᾶς φέρνει ὁ Βιτάλης καί τό ΠΑΜ;  Διότι τὸ παραπάνω ἔντυπον τὸ διακινεῖ ὡς ἀποδεικτικὸν γιὰ τὸ εἶδος τοῦ σπόρου ποὺ μᾶς φέρνει ἐκ νέου.
Θέλετε ἀπάντησι; Ἤ καταλάβατε; Ὁ Βιτάλης ἄνοιξε τὴν Κερκόπορτα γιὰ νὰ εἰσέλθουν ΝΟΜΙΜΩΣ κι ἄνευ δικῶν μας ἀντιῤῥήσεων τὰ μεταλλαγμένα στὴν χώρα μας. Ὁ σπόρος ποὺ κουβαλᾶ καὶ παρουσιάζει ὡς ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς ὁ καλικάντζαρος, εἶναι προϊὸν ἐργαστηρίου.
Εἶναι γενετικὰ τροποποιημένος σπόρος, δῆλα δὴ μεταλλαγμένος σπόρος, ποὺ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς τὰ μάτια. Εἶναι ἀποτελεσμα ἐργαστηριακῆς ἐπεμβάσεως, εἶναι κατοχυρωμένος καὶ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ἐγκεκριμένος. Ἄρα εἶναι γιὰ τὰ σκουπίδια τους κι ὄχι γιὰ τὰ χωράφια μας… (Αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔμειναν φυσικά, διότι μὲ τόσα φωτοβολταϊκά, οὔτε χωράφια μᾶς ἔμειναν…)

 Καὶ γιὰ νὰ τὸ κλείνουμε, διότι τὸ ἀστεῖο παρατράβηξε.
Ζέα ἤ ζειᾶ ἤ τῆς κολοκυθιᾶς ὁ μπάρμπας δὲν ὑπάρχει. Ὄχι τοὐλάχιστον ὅπως πιστέψαμε πὼς ὑπάρχει.
Κερκόπορτα ἄνοιγαν γιὰ νὰ μᾶς κάνουν νὰ τοὺς παρακαλοῦμε γιὰ νὰ μᾶς φέρουν μεταλλαγμένα στὰ χωράφια μας.
Τὰ μοναδικὰ μονόκοκκα σποράκια, ποὺ πράγματι εἶναι μὲ λιγότερη γλουτένη, καὶ πράγματι εἶναι γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ χωράφια μας εἶναι τοῦ καπλουντζᾶ. Μόνον!!! Πάπαλα! Ἴσως καὶ κάποιες ἀκόμη, λιγοστές, ποικιλίες μαυραγανιοῦ.
Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς πρόδωσαν καὶ πάλι Ἕλληνες…
Καὶ πρέπει νὰ τὸ σταματήσουμε ἐμεῖς πάλι… ΕΜΕΙΣ!!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ἐπεὶ δὴ τὰ βιολογικὰ τρόφιμα πρέπει νὰ προέρχονται ἀπὸ πρωτογενεῖς καλλιέργειες, δῆλα δὴ ἀπὸ μὴ γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, οὐσιαστικῶς ἡ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΒΙΤΑΛΗΣ καὶ τὸ ΠΑΜ θέτουν καὶ τὰ μεταλλαγμένα τρόφιμα στὴν κατηγορία τῶν βιολογικῶν. Ἄν καὶ ἡ πιστοποίησις δὲν ἀναφέρει κάπου πὼς ὁ σπόρος εἶναι βιολογικός, μὲ τὶς …ἀναβαθμίσεις τοῦ Βιτάλη μᾶς ξεσκίζουν!!! Κανονικότατα!!!

Κι ἐδῶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ΠΑΜ καὶ τοῦ Βιτάλη:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΖΕΙΑ.

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».2
Στα 1.66 ευρώ/κιλό, έκλεισε η τιμή του αρχαίου σπόρου, Σπελτ/Ζειάς.Στα 1.66 ευρώ το κιλό, έκλεισε η τιμή του αρχαίου σπόρου, Σπελτ/Ζειάς, από Τράπεζα Σπόρων της Γερμανίας.
Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».3
Η αύξηση από την περσινή τιμή, (1.50 ευρώ/κιλό), αιτιολογήθηκε από τους Γερμανούς, λόγω της «μικρής σοδειάς και της μεγάλης ζήτησης, του αρχαιότερου στον κόσμο αυτού Δημητριακού», που χρονολογείται σύμφωνα με την πιστοποίησή του, στην ηλικία των 12.000 ετών.Να επισημάνουμε εδώ, πως η τελική αυτή τιμή των 1,66 ευρώ/κιλό, συμπεριλαμβάνει την αγορά του σπόρου, τα μεταφορικά από την Κεντρική Γερμανία στην Ελλάδα, το ΦΠΑ, τα αποθηκευτικά, τα εργατικά, και τέλος τα διαχειριστικά έξοδα.Επίσης να υπενθυμίσουμε πως ο σπόρος αυτός, όντας πιστοποιημένος ως βιολογικός, επιδοτείται από τα προγράμματα της ΕΕ και στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Γεωργίας, για τους νέους καλλιεργητές με 160 ευρώ ανά στρέμμα, και για τους νυν καλλιεργητές, με 123 ευρώ ανά στρέμμα.Παρακαλούνται όλοι οι καλλιεργητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, οι οποίοι είτε δήλωσαν συμμετοχή στην προαγορά του σπόρου, είτε επιθυμούν να δηλώσουν προαγορά, να επικοινωνήσουν με τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυον, στο 21051414432105141443, για να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν την παραγγελία τους. Έτσι ώστε, το πολύ μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αρχές του Νοεμβρίου, ο σπόρος να έχει σπαρθεί.Παράλληλα, με στόχο τον συντονισμό της όλης προσπάθειας, αναχωρεί εκτάκτως για τη Γερμανία, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αλληλέγγυον κ. Σταύρος Βιτάλης, όπου και θα συναντηθεί με τους επιτελείς της Τράπεζας Σπόρων.

Ο Πρόεδρος του Αλληλέγγυον ακόμη, θα επισκεφθεί στη Γερμανία και την Τσεχία βιομηχανίες κατασκευής του μηχανήματος αποφλοίωσης της Ζειας, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί, με την ιδιαιτερότητα αυτή, του αρχαίου Δημητριακού. Μια ιδιαιτερότητα, η οποία, την ίδια ώρα που αποτελεί το πλεονέκτημά της (ανθεκτικότητα στις ασθένειες, προφύλαξη του σπόρου από εξωγενείς παράγοντες, διατήρηση των υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού κλπ), υπήρξε και η «επίσημη» αιτιολογία για την κατάργηση της καλλιέργειας του αρχαίου αυτού Δημητριακού στην Ελλάδα, στα 1927/1930, από την Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

«Την ώρα που οι ευρωπαϊκοί Λαοί, όπως οι Γερμανοί, οι Ελβετοί και οι Αυστριακοί, προσανατολίζουν «στο φουλ» την παραγωγή σιτηρών τους στο αρχαίο αυτό Δημητριακό, χαρακτηρίζοντάς το ως «φάρμακο» και «ψωμί του μέλλοντος», εμείς ως Έλληνες, στον τόπο αυτό που γεννήθηκε η Ζειά, πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, για να το επαναπατρίσουμε» δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αλληλέγγυον και του Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας Πατριωτικό Μέτωπο, όπως και ιδρυτής της Ελληνικής Τράπεζας Σπόρων, κ. Σταύρος Βιτάλης.

«Το όραμά μας που μετρά πια τρεις δεκαετίες, ήταν, είναι και παραμένει όρθιο και ζωντανό: Σε μερικά χρόνια, η ευλογημένη ελληνική γη, να σταματήσει την παραγωγή μεταλλαγμένων υβριδίων δημητριακών και φρουτολαχανικών. Να περιοριστεί τουλάχιστον η εισαγωγή άθλιας ποιότητας αλεύρων για το ψωμί του Λαού μας, και επιτέλους, η Ελλάδα, να γίνει ξανά η μήτρα εξαγωγών, κορυφαίας ποιότητας πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. Πάντα φυσικά με κεντρικό σημείο αναφοράς τον εξαθλιωμένο Έλληνα αγρότη, στον οποίο πρέπει να του δοθούν τα κίνητρα εκείνα, που να του επιτρέψουν να παράγει «καθαρά» προϊόντα, με υψηλή τιμή στη διεθνή αγορά, και με στόχο πάντα να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Κινήματος.
Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».4
Να σημειώσουμε ακόμη πως οι παραγγελίες για προαγορά σπόρων του αρχαίου Δημητριακού, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, μια που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τους 100 τόνους. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που αποδεικνύει πως σε αυτόν τον τόπο, παρά την άγριά και καταστροφική του εκμετάλλευση από τους διεθνείς τοκογλύφους και την αριστεροδέξια κομματοκρατία που τους υπηρετεί, παραμένει ολοζώντανη «η Ελλάδα που πονά, η Ελλάδα που ελπίζει, η Ελλάδα που αντιστέκεται».

Έτσι λοιπόν και το Κίνημά μας, με τις μικρές του δυνάμεις, χωρίς καμία βοήθεια και στήριξη από πουθενά, χωρίς να ζητά ανταλλάγματα από το Λαό, (και μάλιστα την ώρα που «μεσσίες και σωτήρες», αριστεροί, δεξιοί αλλά και περιθωριακοί καταθλιπτικοί παλαβιάρηδες, προσφέρουν στη πενόμενη ελληνική κοινωνία, «θεραπείαν δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακίαν»), αποδεικνύει με τη δράση και όχι με τα λόγια, ημερίδες, διημερίδες και φληναφήματα, πως ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».1
πηγή

σχετικὰ θέματα:

Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα γιὰ τὴν …ζειᾶ!!!

Τὰ γερμανικὰ μεταλλαγμένα σιτάρια μᾶς τὰ πωλοῦν σὰν «ζέα».

Ἡ ζέα ὑπάρχει; Καί εἴμαστε συκοφάντες;

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)

 

 Σημείωσις

Στὴν ἀρχικὴ ἀνάρτησιν, ἐκ παραδρομῆς, ἀν τὶ δικόκκου ἔγραψα μονοκόκκου.
Σήμερα, 13 Ἀπριλίου 2014, τὸ διεπιστωσα καὶ τὸ διόρθωσα.

(Visited 8,653 times, 1 visits today)
42 thoughts on “Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

 1. Μια επισήμανση για το Υ.Γ σας. Ο κ.Βιτάλης δεν έχει καμία σχέση με το ΕΠΑΜ που ο ”δαίμων του πληκτρολογίου” ήθελε να γράψετε. Ο κ.Βιτάλης είναι στο ΠΑΜ. ! Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω με πολλές ανησυχίες σας

 2. Ο αρθρογράφος κάτι πάει να πει αλλά τα μπλέκει. Θα μείνω μόνο στο κομμάτι των σιτηρών και όχι στα υπόλοιπα για το πως μεθοδεύτηκε η προώθηση της “ζειάς” στην Ελλάδα και το μέγεθος της πλάνης που με λίγο ψάξιμο αυτό είναι ολοφάνερο. Τα σιτηρά TRITICUM DICOCCUM , TRITICUM MONOCOCCUM και TRITICUM SPELTA, είναι υπαρκτές αρχαίες ποικιλίες. Αν τώρα ακτινοβολήθηκαν ή όχι οι συγκεκριμένοι σπόροι του κυριου δεν γνωρίζω, αυτό που γνωρίζω είναι πως υπάρχουν βιολογικοί καθαροί σπόροι των παραπάνω ποικιλιών…αμετάλλακτοι.
  Ένα ακόμη λάθος που κάνει ο αρθρογράφος είναι πως λέει ότι προωθούν TRITICUM MONOCOCCUM ως “ζειά”, εδώ πάλι τα μπερδεύει μιας και αυτό που προωθούν ως “ζειά” είναι το TRITICUM DICOCCUM και ενίοτε κάποιοι το TRITICUM SPELTA (αλεύρι ντίνκελ).
  Και για να κλείσω θα συμφωνήσω πως η “ζειά” είναι μία μπούρδα που ουδεμία σχέση έχει με τις παραπάνω ποικιλίες σίτου.

  ΕΡΡΩΣΟ

  • Ἀγαπητὲ Γεώργιε, ἡ πιστοποίησις, γιὰ τὴν ὁποίαν οὐσιαστικῶς ἔγινε καὶ ἡ ἀνάρτησις, παραπέμπει σὲ σπόρο «ἐγκεκριμένο» κι ὄχι σὲ σπόρο «ἀμετάλλακτο». Ἐπίσης, ἄν καὶ δὲν κατέχω πολλὰ ἀπὸ σπόρους δημητριακῶν, φίλοι καὶ συνεργάτες, ποὺ σαφῶς εἶναι καλλίτεροι γνῶστες, ἑτοιμάζουν μίαν μελέτη γιὰ τὸ τὶ εἶναι τί. Θὰ τὴν ἔχουμε συντόμως.
   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο.

 3. Κατ΄αρχην να ξεκαθαρισω πως ΔΕΝ εχω ιδιαιτερες γνωσεις ια τα δημητριακα , ομως … Επειδη ΞΕΡΩ τον κ.Βιταλη στην ¨χειροτερη¨ θα εκανε το ¨τερπνον μετα του ωφελιμου¨ ( και ΕΛΑΧΙΣΤΑ για το οφελος..! ) Ποτε ΔΕΝ εκρυψε απο που το προμηθευτηκε την πρωτη φορα και σιγουρα ταξιδεψε στην Μεσσοποταμια απ΄οπου κι εφερε σπορους ¨οι οποίοι είναι «ξεκλείδωτοι» και οι οποίοι θα σπαρθούν και θα εξετασθούν από επιστημονική επιτροπή, στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο¨ οπως γραφει στην σελιδα του ΠΑ.ΜΕΤ. Επισης αναφερει κ προειδοποιει ¨ Ούτε στην Ελλάδα, ούτε διεθνώς, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΖΕΙΑ. Όσοι ισχυρίζονται πως διαθέτουν πιστοποιημένη Ζειά, λένε απλά ψέματα.¨ , αν ηθελε να κανει απατεωνια η να εκμεταλευτει το ονομα Ζεια θα το αναφερε ;
  Και θελω να σας ερωτησω , σ΄ολη σχεδον την Ευρωπη που καλλιεργουν τον σπορο Spelt καλλιεργουν μεταλαγμενα τοσα χρονια ;; Και

  • Καί; Τί; Καί τί ἔγινε;
   Δέν θά ἦταν ὀρθότερον καί δικαιότερον καί ἠθικότερον νά μᾶς ἐνημερώσουν μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες, ἐξ ἀρχῆς, γιά νά ξέρουμε κι ἐμεῖς ἐάν θά τό ἀγοράσουμε ἤ ὄχι;
   Σὲ πληροφορῶ πάντως πὼς ἡ ἀνακοίνωσίς του γράφει ξεκάθαρα γιὰ ζειᾶ, βιολογική. Τὸ τὶ γράφει βέβαια ἡ βεβαίωσις, εἶναι ἄλλο ζήτημα.

 4. Ίσως έχεις δίκιο για το ορθότερο ή το δικαιότερο ή το ηθικότερο, αλλά νομίζω ότι σου διαφεύγει το πλέον κερδοφόρο. Σχεδόν όλες οι αναρτήσεις που αναπαρήγαγαν τα ίδια ψευδή και συνομωσιολογικά στοιχεία κατέληγαν με κάποιο τηλέφωνο εμπορίας σπόρων ή προϊόντων.
  Όσον αφορά το άρθρο – προσωπική πάντα άποψη – είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με κάποιες μικρές αβλεψίες.

 5. Αν γιά τις αναρτήσεις του καί τη συμπεριφορά του (κ.Βιτάλης) τον είχατε χαρακτηρίσει κρυπτοτραμπόκο, τώρα άν δείτε τα δελτία τύπου στο pamet.gr τις απειλές του σε όποιο site ή blog φέρνει αντίρρηση σε όσα ισχυρίζεται , σε όσα δεν συμφωνεί η αυτού μεγαλειότης , δεν έχετε δεί τίποτα.
  Απειλεί με μηνύσεις όλο τον κόσμο, απαιτεί ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΓΝΩΜΕΣ (κάποια δειλά blogs τού έκαναν το χατήρι) ,λέει πως ζητά από τη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τηλέφωνα καί διευθύνσεις.
  Ε όχι ρε παιδιά να τρομάξουμε από τον μουσάτο, τον Μπούλη Δικηγόρο του καί τον μάρτυρά του, όπως λέει, τον Πάνο τον Καμμένο.
  Ας τρομοκρατήσουμε τον Τρομοκράτη.
  Πώς θα το κάνουμε?
  Γελώντας με τις σαχλαμάρες του.
  Το γύρισε τώρα , η ζεια΄ζέα δεν υπάρχει λεέι, μόνο οι γερμανοί την έσωσαν, αλλά οι χαζοί δεν την πατένταραν ως ζει΄-ζέα, αλλά ως σπέλτα-ντίνκελ κι έτσι θα επωμισθεί αυτός το βάρος με το στείρο σπόρο (θυμάστε αυτός καί ο Γρηγορίου τα είπανε) να ξαναγίνει η ζειά Ελληνική. Πως θα γίνει όμως αυτό αφού ο σπόρος δεν ξαναφυτρώνει.
  Ε! θα μας πουλάει κάθε χρόνο καινούργιο σπόρο.
  Δείτε τον στο βιντεάκι να τον χαρείτε.
  Αυτός θα εμφανισθεί μπροστά σε Δικαστήριο με τούς δεκάδες blogers απένατί του?
  Μα θα είναι μηνυτής, ποίος θα τον ακούει?
  Δεύτερο πρόσωπο σε δίκη.
  Καί τι θα λέει?
  Αφού δεν μπορεί να έχει σκονάκι (έχει κάποιο πρόβλημα αντίληψης-γιά αυτό τον είχαμε συμπαθήσει.
  Ρε παιδιά να τού κάνουμε όλοι μηνύσεις (αφήστε τούς αγρότες πού τον ψάχνουνε για τούς στείρους σπόρους γιά να έχει τον πρώτο λόγο ως κατηγορούμενος? Τώρα στ’ αλήθεια
  1)Μήνυση γιά απειλή,
  2) Μήνυση γιά εξαπάτηση των αγροτών ,
  3) καταγγελία στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχάνων , αφού κατηγορεί όλες τις βιομηχανίες αλέυρων γιά τα δηλητήρια πού πουλάνε,
  4) Καταγγελία στους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς Βιολογικών Προϊόντων γιά την συκοφαντική δυσφήμηση ότι υπό τον μανδύα τους κρύβονται ανθυγειινά προϊόντα,
  5) καταγγελία στις οικονομικές διωκτικές αρχές για το άν δηλώνονται τα κέρδη του από τις νταλίκες σπόρων πού φέρνει, ή πως δηλώνονται τέλος πάντων,
  6) Καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες τού Υπουργείου Γεωργίας γιά το σύννομο των πράξεών του καί τις τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού,
  7) Μηνυτήρια αναφορά στις εισαγγελικές Αρχές γιά διασπορά φημών , ψευδών ειδήσεων καί πρόκλησης πανικού (μην κοιτάτε πού εμείς τον πάμε) στο κοινό καί πολλά άλλα.
  Θα μού πείτε θα αννεβεί το ποσοστό του στο 0,0000001 τα εκατό με αυτά καί αυτά , αλλά να μήν φοβούνται τα φιλαράκια με τον πρώτο τυχόντα πού θα τούς κάνει μπού.
  Αυτός να δείτε φόβο καί τρόμο, καθώς έχει καί ΜΕΓΑΛΑ εσωτερικά θέματα πολύ-πολύ μεγάλα.
  Καί από κεί τον ψάχνουν.
  Ψηλά το κεφάλι.
  Η ελευθεροτυπία , η ελεύθερη έκφραση της γνώμης έχει καί αναταράξεις.
  Εδώ πού τα λέμε, όλοι βάλατε το χεράκι σας με αυτή τη ζέα.
  Παραμύθι-παραμύθι τώρα, άντε να ξεμπλέξεις.
  Ελάτε όλοι θα βάλουμε πλάτη , όπως λέει ο Πρόεδρος καί είμαστε πάρα πολλοί, καί ταχουμε ΟΛΑ ΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ, έ!
  Απάντηση

  • Εμαθα πως επίκειται μεγάλη συνάντηση blogers στην Αθήνα στο τριήμερο καί μετά στη Θεσσαλονίκη μαζί με μεγάλη ομάδα αγροτών πού την πάτησαν με τούς στείρους σπόρους τού κ. Βιτάλη καί τού ΠΑΜ, γιά συνάντηση με μεγάλο (πολύ μεγάλο) Δικηγορικο Γραφείο πού έχει καί φοροτεχνικούς (έχει σημασία αυτό) ώστε άμεσα να γίνουν μηνύσεις καί αγωγές εκατομυρίων πού θα πάνε όλες δωρεά στό Κέντρο Σιτηρών τού Υπουργείου καί στο Γεωπονικό.
   Εχουν γνωμάτευση Ιάπωνα καθηγητή ειδικού στο πείραγμα των φυτών , βοηθός του δε, θα έρθει να καταθέσει ή να κάνει ένορκη μετά τις αγωγές. Τέλος το Cocopeli θα συμπαρασταθεί ενεργά.
   Ολα θα γίνουν άμεσα, ήδη το Δικηγορικό γραφείο έχει κάνει μεγάλη προετοιμασία, πρίν τις απειλές καί τούς λεονταρισμούς.
   Ολοι έχουμε αντιληφθεί τη στροφή γύρω από το “παραμύθι” της “ζέας-ζειάς”. Πάντως το παιγνίδι παίζεται καλά γιατί υποψιάζομαι πως οι διαρροές είναι βάσει σχεδίου.
   Ο Μαρτυριάρης

 6. ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΠΛΟΓΚ
  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 1 :
  Αλοίμονο! Ηρεμείστε όλοι σας πιά ! Μηνυσεις ο ένας , αγωγές οι άλλοι.
  Φυλάξτε τις δυνάμεις σας γιά την επίθεση των μεγάλων.
  Εννοώ αλευροβιομήχανους-Κυλινδρόμυλους, εισαγωγείς, Σούπερ Μάρκετ κλπ. Ολοι καλά-καλά κάνατε τη ζεια το ελιξήριο της αθαναίας καί τώρα αντιστέκεστε τάχα σο παραμύθι της.

  Ας εξασφαλίσει ο Βιτάλης πού έχει τον τρόπο , ότι οι εισαγωγές του δεν είναι ακτινοβολημένες-στείρες (εκείνο το mutant/D τού πιστοποιητικού με βάζει σε μεγάλες σκέψεις) καί όλα θα πάνε καλά.

  Είναι καλύτερα δηλαδή τα άλευρα (δεν λέω δηλητήρια όπως ο Βιτάλης) χωρίς ταυτότητα, από το ΝΤΙΝΚΕΛ τού Βιτάλη?
  Μακάρι όλοι να τρώγαμε ψωμί καί κουλουράκια από ντίνκελ επώνυμο, παρά το σφουγγαρένιο ψωμί πού αγοράζουμε. Βέβαια ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ο τρόπος παραγωγής τού ψωμιού από καλά άλευρα, καθώς οι αρτοποιοί το φτιάχνουν όπως καί τα υπόλοιπα, δηλαδή (νόμιμα πάντα) με τις κατάλληλες προσμίξεις βελτιωτικών καί διογκωτικών.
  Επανερχόμενος , λέω πως παρά την τσιμπημένη τιμή διάθεσης από τον Βιτάλη, ο δρόμος γιά την διατροφική , άς πούμε, αλλαγή ,όσον αφορά το ψωμί, δεν είναι εύκολο.
  Για αυτό υπάρχουν γκρίζα σημεία πού δεν τα διαβάζουμε. Μιλάει ο Βιτάλης, πού έιναι σαφές ότι ψάχνεται καί βιάζεται (καί δεν είναι καλό αυτό γιατί παίζει με τούς αγρότες, δεν καταννοεί ότι έχει αλλοιωθεί η ράτσα τους με τις επιδοτήσεις καί το εύκολο ακούραστο χρήμα) καί φοβάμαι ότι θα στραφούν εναντίον του,
  (αν δεν αποκτήσει καλούς καί έξυπνους καί ηθικούς συμβούλους, από Δικηγόρους μέχρι υπευθύνους Δημοσίων Σχέσεων) γιά διάφορα μηχανήματα πού δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ώστε να αυτονομηθεί από τις Βιομηχανίες.

  Ομως πρώτα βρίσκεις αυτά καί μετά εισάγεις τις νταλίκες.

  Αναρωτιώνται κάποιοι σχολιαστές γιά το τι θα την κάνουν την μελλοντική παραγωγή των χιλιάδων στρεμμάτων.
  Δεν το έχει σκεφθεί αυτό, τα σκέφτεται εν εξελίξει των ενεργειών του.
  Ας τού δώσουμε λίγο χρόνο γιά να λύσει το πρόβλημα της στειρότητος των σπόρων.
  Αιθεροβάμων είναι , μάλλον δεν έχει κακές προθέσεις, αλλά είναι μεγαλεπήβολα τα σχέδιά του (ακούστε τον πως μιλάει γιά τις πατάτες τού Καποδίστρια).
  Δείτε πως έπιασε το θέμα με την Τράπεζα Σπόρων.
  Σού λέει ο άνθρωπος … θα με αφήσουν οι Γερμανοί καί άλλοι να έχω σποροπαραγωγή ντίνκελ.?
  Οχι, θα κάνει πατέντες με τη σπορά του καί θα κατοχυρώσει δικούς του σπόρους (πολύ δύσκολο καί χρονοβόρο). Ομως καί ο ίδιος θα αναγκαστεί να τούς στειρώσει, γιατί μετά τι θα την κάνει την Τράπεζα?
  Ολοι οι αγρότες θα κρατάνε σπόρο, δεν θα παίρνουν από την Τράπεζά του (αν τον αφήσουν βέβαια), με αποτέλεσμα όλα τα εκτάρια πού θαχουν φυτευθεί με ντίνκελ σε λίγα χρόνια από τούς ίδιους αγρότες θα έχουν τόσο τροποποιήσει τούς σπόρους πού θα ξαναρχίσει ο Βιτάλης από την αρχή.
  Ασε πού οι ίδιοι οι αγρότες, όπως κάνουν καί σήμερα θα μας γεμίσουν με φυτοφάρμακα καί τοξίνες.
  Τι να το κάνεις το ντίνκελ μετά.
  Σίγουρα τα ξέρει αυτά ο Βιτάλης, μπορεί όμως να τα διαχειρισθεί?
  Είναι καθαρός από την άλλη γιά να τον στηρίξουμε? Θα παραμείνει καθαρός άν είναι πρός το παρόν?
  Εξηγείται κάτω από αυτήν την σκοπιά καί η έξοδός του καί το γλείψιμό του στούς ΜΟΥΣΟΥΛΜΆΝΟΥΣ της Μεσοποταμίας , μπα΄ς καί του δώσουν σπόρους.
  Αγαθοί σού λεέι είναι (είναι όμως έτσι?) γνήσια γεννήματα θα έχουν, κάτσε να τσιμπήσουμε κάνα σποράκι). Γνωρίζετε ότι κάθε έμπνευση πολιτική θέλει το παραμύθι της . ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 2.
  Απάντηση

 7. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 2 :
  Στην αρχή με στρωμένο δρόμο ξεκίνησε με τη Ζέα.
  Τώρα πού συναντά την αλλαγή τού κλίματος , βλέπουμε ότι το αλλάζει.
  ΟΧΙ πιά ζειά, αφήστε τον να δούμε πως θα φάει τα μούτρα του, είναι γοητευτική η προσπάθειά του.
  Αλλά κύριε Βιτάλη μου , μην λοξοκοιτάς πρός τα δεξιά τόσο πολύ, τι τάθελες αυτά με τον Καμμένο καί τούς Δικηγορους σου (ξέρεις τι λέω) τούς επώνυμους.
  Ποιός αγαπητέ θα ασχοληθεί με το όραμά σου?
  Ποιοί θα τούς αφήσουν να σου συμπαρασταθούν? τα κόμματά τους?
  Ξέρεις , έχεις ρωτήσει να μάθεις πόσο εύκολη λεία γιά την αντίδικο πλευρά είανι ένας μάρτυρας της αναγνωρισιμότητας τού ανωτέρω ?
  Αφού έτσι κι’ αλλιώς μόνος τα κάνεις όλα, μην ανοίγεις μέτωπα, πού θα τα προλάβεις όλα?
  Οσο γιά τούς καθηγητές σου, μιά χαψιά θα τον κάνουν τον Δρ Φράνκ καί τούς άλλους Ελληνες πού υπαινίσσεσαι πως διαθέτεις.
  (εκείνο το pedigree καί στη συνέχεια τα πιστοποιητικά τι τάθελες καί τα δημοσιοποίησες).
  Αν διέθετες θα φαινόταν , άσε πού οι εν Ελλάδι ειδικοί άχουν ήδη αρχίσει να δραστηριοποιούνται ακόμα καί στα blogs καί δεν είναι μαζί σου καί είναι μετρημένοι στα μισά δάκτυλα τού ενός χεριού.
  Ντίνκελ λοιπόν, καλά το άλλαξες, ηρεμία , γαλήνη καί επιείκια , καί στις δύο πλευρές.
  Είδες τι έγινε σε δύο χρόνια με τη ζέα.
  Από το τίποτα, έγινε κολοσσιαίο κάτι (κι ας έχεις απέναντί σου τον Αύφαντή- φιλαράκια μαθαίνουμε με τον διαγραφέντα Ιωνοθεραπευτή Κοσμίδη).
  Σε μία νύχτα μέσα έρχεται η καταστροφή.
  Αλλαξε λοιπόν το τροπάριο καί όλοι οι άλλοι τουλάχιστον δεν θα σε αγγίξουν.
  Απάντηση

 8. ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΝΑΖΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΑ.ΚΑΙ ΠΕΣΑΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΑΝΕ.ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ.Η ΖΕΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΡΙ.ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ.Η ΖΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ 6000 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΝΗΣΙ.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 14 ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΠΡΟΙΟΝ.

  • Ἀγαπητέ… ἡ λέξις ζέω (ζέα, ζειᾶ, ζῳή) κρύβουν μίαν πραγματικότητα: τροφή.
   Ὅλα τὰ σιτηρὰ ἦσαν ζεῖαι, ζέαι. (Ὁ Ἡρόδοτος δὲν εἶναι καὶ σὲ ὅλα του ἔγκυρος!!!)
   Σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος ἡ ζέα ὑπάρχει ἀλλὰ σημαίνει διαφορετικὰ πράγματα. Ἀλλοῦ σημαίνει σιτάρι, ἀλλοῦ κριθάρι, ἀλλοῦ βρώμη… Κατάλοιπον μέν, ποὺ δηλώνει σιτηρό, ὄχι πλῆρες ὅμως.
   Τὰ λοιπὰ περὶ νόμων βενιζελικῶν εἶναι παπαρολογίες.

Leave a Reply