Τελικῶς τὸ τέμενος στὸν Βοτανικὸ θὰ τὸ φτιάξῃ ὁ Μπόμπολας. Ἔ καί;

Τελικῶς τὸ τέμενος στὸν Βοτανικὸ θὰ τὸ φτιάξῃ ὁ Μπόμπολας. Ἔ καί;Γιὰ νὰ μὴν σκᾶμε δῆλα δή.
Εὐτυχῶς ὅμως, διότι ἐὰν ἐρχόταν κάποιος ἄλλος ἐργολάβος, Γερμανὸς ἄς ποῦμε, ἤ Ὁλλανδός, ἤ Ἄγγλος, θὰ ἔσκαγα…
Θὰ ἔσκαγα πάρα πάρα πάρα πολύ…
Νὰ μὴν μᾶς πάρουν τώρα τὴν δουλειὰ τὰ ξεπλυμένα τῆς Εὐρώπης… Δὲν κάνει…

Ἦλθεν ἡ ὤρα σας ἐπαναστάτες!
Μιλῶ γιὰ ἐσᾶς ποὺ πάντα λέγατε πὼς τζαμί δὲν θὰ γίνῃ εἰς τὴν Ἀθήνα!
Γι’ αὐτὸ ποτὲ δὲν κατεβήκατε σὲ καμμίαν κατ’ αὐτοῦ προσπάθειάν μας!
Λέγατε πὼς θὰ τὸ κάψετε,
θὰ τὸ χέσετε, θά, θά, θά….
Τὸ πῆρε λοιπὸν τὸ ἔργον ὀ μπόμπολας!
Τρεχᾶτε τώρα νὰ τὸ σταματῆσετε Γελοῖοι Σκατοπολιτικάντηδες Πατριδοκάπηλοι τοῦ κώλου!!
Ἄ, νὰ μὴν τὸ ξεχάσω!
Πωλῶ μπούργκα σὲ καλὴν τιμήν!

Ἠθικὸς Αὐτουργός
(Δημήτριος Δεσποτάκης)

Ὁ φίλος μου ὁ Δημήτρης εἶναι πολὺ ἐξοργισμένος μὲ τὴν ἀνάθεσι τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ τεμένους στὸν Μπόμπολα. Βασικὰ εἶναι πολὺ ἐξοργισμένος, καὶ μὲ τὸ δίκιο του, μὲ τὴν ἀνέγερσι τοῦ τεμένους….
Εἶναι πάρα πάρα πολὺ ἐξοργισμένος, καὶ μὲ τὸ δίκιο του, διότι τελικῶς, κατὰ πῶς φαίνεται, τὸ τέμενος θὰ γίνῃ.
Τί κι ἐάν κάποιοι, παλαιότερα, κατάφεραν καί μόλυναν τόν χῶρο;

Δὲν καταλαβαίνουν τίποτα τὰ μωαμεθανά!!!!
Ἔως καὶ τελετὲς ἐξαγνισμοῦ ἔχουν ἐφεύρῃ, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὶς δουλειές τους ἀνενόχλητοι.

Τελετή «ἐξαγνισμοῦ» σέ τέμενος. Οὔτε χοῖροι, οὔτε σκυλιά!

(Βέβαια, παραπλανητικὲς εἶναι οἱ τελετές!!!! Κάθαρσις ΟΥΔΕΠΟΤΕ μπορεῖ νὰ ἐπέλθῃ μετὰ ἀπὸ μόλυνσι, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο ζήτημα… Δικό τους… Ὄχι δικό μου!!! Δική τους καὶ ἡ μόλυνσις, τέτοιοι ποὺ εἶναι καὶ τὰ πιστεύουν αὐτά…)

Εἶναι τώρα ὥρα νά πετοῦν λοιπόν τόσο χρῆμα, οἱ διαχειριστές τῶν ναῶν τους, στίς χωματερές;
Πᾶμε καλά;

Τί κι ἐάν ὑπάρχῃ ἤδη τζαμί; (Τζαμιὰ νὰ λέμε… Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…!!!)

Κι ὅμως, τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει!!!

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν συζητᾶμε πλέον γιὰ τζαμί…
Γιὰ τέμενος συζητᾶμε.. Γιὰ τέμενος!!!
Ξέρετε τί σημαίνει τέμενος; Ἔ;

Αὐτά πού δέν θά σᾶς πῇ κανένας γιά τό τέμενος

Τί κι ἐάν κάποιοι ἄλλοι, ποὺ λέγονται «κυβερνῆτες», ἔχουν καταφέρῃ νά χαρίσουν ἕνα περιουσιακό στοιχεῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, πού ἀπό συμβολαίων-διαθήκης του ὅριζε πώς θά παραμείνῃ ΜΟΝΟΝ στήν κυριότητα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ; (Μέ αὐτήν τήν παράμετρο καταπιάστηκε κάποιος ἀπό τούς «ἐθνοσωτῆρες» μας; Ἔχουν ἀναρωτηθῆ γιά τήν νομική ὑπόστασι ἑνός τέτοιου ἐγχειρήματος; Οἱ φυσικοί κληρονόμοι ποῦ εἶναι; Ἔ;)
Τώρα τό Σύνταγμα θά διασφαλίσουν ὅμως τά κουδουνισμένα ἤ θά προστατεύσουν ἤ τό τομάρι τους;

Ἔχουμε λοιπὸν φθάσῃ στὸ διὰ ταὔτα. Καὶ τὸ «διὰ ταὔτα» ἀφορᾷ στὸ τέμενος.
Τὸ τέμενος ἀπεφασίσθῃ, ἀνετέθῃ ἡ ἀνέγερσίς του καὶ πᾶμε γιὰ ἄλλα… (Ὄχι ἀκριβῶς, ἀλλὰ τέλος πάντων…!!!)
Τοὐλάχιστον ἔτσι ἔχει ἀνακοινωθῇ.
Σωστά;

Καὶ ναὶ καὶ ὄχι…
Δὲν εἶμαι τὸ καταλληλότερον ἄτομο γιὰ νὰ ἐκφέρῃ γνῶμες περὶ ναῶν καὶ τεμενῶν, διότι δὲν μοῦ ἀρέσουν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ κτίσματα. Μοῦ περιορίζουν τὸ ὀπτικὸ πεδίον.
Ὅμως…

Ὅμως κάποιοι ἄνθρωποι, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς φίλοι μου, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ γνωστοί μου, ἔδωσαν πολὺ ἐνέργεια, χρόνο πολύτιμο καὶ πίστεψαν στὸ ὅ,τι μποροῦν νὰ ἀνακόψουν τὴν δόμησι τοῦ τζαμιοῦ.
Τοὺς θαυμάζω καὶ τοὺς τιμῶ… ἀλλά…
Ἀλλὰ δὲν συμφωνῶ μαζύ τους.
Ὄχι διότι θέλω τέμενος, τζαμί, ἐκκλησία, συναγωγή, ἀλλὰ διότι ἐφ΄ ὅσον ἔχουμε τόσους μουσουλμάνους στὴν χώρα μας, ἔχουν κι αὐτοὶ σαφὲς δικαίωμα νὰ θρησκεύονται, ὅπως φυσικὰ ἀνάλογον δικαίωμα ἔχουν οἱ χριστιανοί, οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Δωδεκαθεϊστές.
Ἐὰν δὲν θέλαμε νὰ δόσουμε τέτοιο δικαίωμα στοὺς ἰσλαμιστές, ἄς μὴν ἀνοίγαμε τὶς Κερκόπορτες.
Τὸ πρόβλημά μας λοιπὸν δὲν εἶναι στὸ ἐὰν θὰ ὑπάρχουν τεμένη, τζαμιά, ἰσλαμιστὲς ἀλλὰ στὸ ποιοὶ ἀνοίγουν τὶς Κερκόπορτες, πρὸ κειμένου νὰ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τέτοιου εἴδους διλήμματα. Παραμένουμε ἀκόμη στὸ σύμπτωμα καὶ χάνουμε τὸ αἴτιον.
Παραμένουμε στὸ νὰ βλέπουμε τὸ δένδρο καὶ χάνουμε τὸ δάσος…

Θὰ σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα.
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς ἔχουμε ἔνα σῶμα, τὸ ὁποῖον νοσεῖ βαρύτατα.
Ἐσωτερικῶς πάσχει ἀπὸ κάθε εἴδους καρκίνωμα κι ἐξωτερικῶς ἀπὸ πολλὲς γάγγραινες, σὲ κάθε του ἄκρο.
Κι ἔνᾦ ὅλες τὶς ἀσθένειες ποὺ σκοτώνουν αὐτὸ τὸ σῶμα τὶς ἔχουμε, ἐξ αἴφνης παρουσιάζεται ἕνα σπυρὶ στὸ μεσαῖο δάκτυλο τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ. Τὸ χέρι ὅμως ἤδη πάσχει κι αὐτὸ ἀπὸ γάγγραινα.
Μέ τί θά ἀσχοληθῇ αὐτός πού ἔχει τό πρόβλημα καί τό χέρι; Μέ τό σπυρί ἤ μέ τήν γάγγραινα; Ἐδῶ χάνει τὸ χέρι, στό σπυρί θά κολλήσῃ;
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ξεπεράσῃ τὴν γάγγραινα, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο, πάλι ἐσωτερικῶς διαθέτει ἀρκετοὺς καρκίνους. Τί εἶναι σημαντικότερον; Νά ἀντιμετωπίσῃ τό σπυρί πού διαρκῶς μεγαλώνει ἤ τούς καρκίνους;

Νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους λοιπόν;
Ἐδῶ ἔχουμε χάσῃ τὸ πᾶν κι ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μὲ τὸ σπυρί.
Κι ὅταν λέγω «τὸ πᾶν» σαφῶς καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὰ οἰκονομικὰ ἀπολεσθέντα, διότι τὰ θεωρῶ τὰ μικρότερα καὶ τὰ λιγότερα κακά, ἐμπρὸς στὴν ἠθική μας καὶ νοητική μας κατάντια.
Ὅλη ἡ χώρα ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἔργα τῆς τρόικα κι ὄχι μὲ τὸ ὅ,τι τὰ παιδιά μας ἠλιθιοποιοῦνται.
Ὅλοι μας ἐνδιαφερόμεθα μόνον γιὰ τὸ ἐὰν θὰ λάβῃ, ἤ ὄχι, νέα μέτρα τὸ στουρναροΣτουρνάρι κι ὄχι γιὰ τὸ ἐὰν ἔχουμε καταντήσῃ μία κοινωνία ἐλεγχομένων ὄντων, ποὺ πολὺ εὐχαρίστως θὰ θυσιάζαμε τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς ἐλευθερίας μας, πρὸ κειμένου νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν φραπεδιὰ καὶ τὰ μπουζούκια μας. (Ὄχι, δὲν ἀφορᾶ σὲ ὅλους αὐτό, ἀλλὰ σὲ ἀρκετούς!!!)
Σὲ ὅλους μας φταῖν οἱ Μέρκελ, οἱ Λαγκάρντ, οἰ τροϊκανοὶ κι ὄχι τὸ ὅ,τι τόσες δεκαετίες ψηφίζαμε αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔφεραν, διότι μᾶς βόλευαν τὰ «Τζοβόλα δῶς τὰ ὅλα», τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ τὸ «ἀνακαλύψαμε τὸ λεφτόδενδρο»….
Ὄχι λοιπόν…
Ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσι πὼς οἱ περισσότεροι, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ διαβάζουν σήμερα, θὰ ἐξοργιστοῦν, προτιμῶ νὰ ἀντιμετωπίσω τὴν κατάστασι ὥς ἔχει κι ὄχι ὅπως θὰ μᾶς βόλευε νὰ ἔχῃ.
Προτιμῶ λοιπὸν νὰ «μηδενίσουμε», νὰ τὰ πιάσουμε ἐκ νέου ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, νὰ ἰσοπεδωθοῦν τὰ πάντα, παρὰ νὰ συνεχίσουμε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταματήσαμε…

Καί ποῦ κολλοῦν τά τεμένη καί τά τζαμιά σέ ὅλο αὐτό;
Μὰ τὰ τεμένη, τὰ τζαμιά, οἱ ναοὶ κάθε εἴδους εἶναι τὸ σπυρί.
Ἐδῶ μᾶς καίει καὶ μᾶς τσουρουφλίζει νὰ τελείωνουμε μὲ τὶς γάγγραινες καὶ τοὺς καρκίνους…
Ἐδῶ τελειώνουμε σὰν κοινωνία… Μέ τά σπυριά θά ἀσχοληθοῦμε;
Δέν βλέπουμε πώς ἔχουμε ἤδη φθάσῃ στόν πᾶτο καί πώς σέ λίγο θά πρέπῃ κάπου νά πατήσουμε γιά νά ἀρχίσουμε τήν ἄνοδο;
Πῶς θά ἀρχίσουμε τήν ἄνοδο; Μέ τό νά πολεμᾶμε τζαμιά, τεμένη καί ναούς ἤ μέ τό νά ξαναφτιάξουμε τά πάντα ἀπό τό μηδέν; Ἔ;

Γιὰ κάποιον λόγο δὲν ἀνησυχῶ.
Εἶμαι βεβαία πὼς ὅλα θὰ πᾶν καλλίτερα ἀπὸ ὅσο φανταζόμαστε.
Ὅσο γιὰ τὰ τεμένη…
Τί νά σᾶς πῶ; Ἔχουν νόημα τήν στιγμή πού τήν χάσαμε τήν …κοινωνία πατέρα;

Φιλονόη

Σημείωσις

Παρ’  ὅλα αὐτὰ ὀφείλω νὰ ἀναγνωρίσω πὼς ὁ ἀγώνας κάποιων ἦταν ἰδιαιτέρως ἐπίπονος καὶ κοπιαστικός. Ἴσως νὰ μὴν ἀπέδωσε τώρα, ὅπως θὰ ἤθελαν, ἀλλὰ θὰ ἀποδόσῃ στὸ μέλλον, διότι ἔχουν ἤδη θέσῃ τὶς βάσεις γιὰ νὰ δεθοῦν μεταξύ τους καὶ νὰ ἀφοσιωθοῦν μὲ μεγαλύτερο ζῆλο, θέρμη καὶ δέσμευσι ἀπέναντι στοὺς ὅποιους στόχους τους. (Καλοὺς ἤ κακούς… Αὐτοὶ γνωρίζουν καλλίτερα!!! Ἐγὼ δὲν ξέρω… Ἀπὸ χωριὸ εἶμαι!!!) Ἄλλως τὲ οἱ ἀποτυχίες πρέπει νὰ μᾶς δυναμώνουν κι ὄχι νὰ μᾶς ἀπογοητεύουν… Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε εἶναι βέβαιον πὼς μόνον ἀπὸ τὶς ἀποτυχίες μας θὰ διδαχθοῦμε…
Κι ὅσο γιὰ τὸ τέμενος…
Καθῆστε βρὲ παιδιὰ νὰ ἔχουμε Ἑλλάδα σὲ λίγο, ποὺ θὰ πιαστῇ ὁ Μπόμπολας μὲ τὰ κτισίματα, τὰ σοβαντίσματα καὶ τὰ βαψίματα καὶ μετὰ βλέπουμε…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀπαιτοῦνται περὶ τὰ 90 τόσα ἐκατομμύρια γιὰ νὰ κτιστῇ…
Ἀγάλι ἀγάλι… Ἄς ἀναμένουμε καὶ τὴν …ἐπομένη ἡμέρα…
Οὐδέποτε γνωρίζουμε τὸ τὶ θὰ μᾶς ξημερώσῃ ἤ τὸ ποῦ θὰ ξημερώσουμε ἐμεῖς…
Ἄλλως τέ, ἀπὸ τὴν ἄνοιξι τοῦ 2011 κάποιοι θεωροῦσαν πὼς θὰ ἦσαν ἕτοιμα τὰ θεμέλια τοῦ τεμένους… (Φεβρουάριος τοῦ 2011 ἦταν ὅταν τὸ «βῆμα» δημοσίευε τὶς τότε κυβερνητικὲς ἀποφάσεις, δεσμεύσεις καὶ χρονοδιαγράμματα.) Γιατί ἄρα γέ δέν συνέβησαν ὅλα αὐτά; Κοντεύουμε στὰ τρία χρόνια πιά…
Κάποτε ἔγραφα γιὰ ἀχλάδες, ποὺ ἔχουν πίσω οὐρά… Τότε δὲν ξέρω ἐὰν ἤξερα, τώρα ὅμως ξέρω πὼς αὐτὲς οἱ οὐρὲς εἶναι τοὐλάχιστον περίεργες….
Ἀφῆστε δὲ ποὺ δὲν γνωρίζω τὸ ἐὰν θὰ ὑπάρχῃ Μπόμπολας σὲ λίγο…

σχετικὰ θέματα

Τελικῶς πόσο θά μᾶς κοστίσῃ τό τέμενος;

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τελικῶς τὸ τέμενος στὸν Βοτανικὸ θὰ τὸ φτιάξῃ ὁ Μπόμπολας. Ἔ καί;

  1. Σιγά το τέμενος…. θα χωράει 300 άτομα τη στιγμή που οι μουσουλμάνοι είναι χιλιάδες.. Ποιόν κοροίδεύουν; Θέλουν να ακούσουν και ευχαριστώ; Αμ δε………..

Leave a Reply