Ἡ Ἑλλὰς δὲν «ἀποκαθίσταται» μὲ ἀλλαγὴ εἰκόνων.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν «ἀποκαθίσταται» μὲ ἀλλαγὴ εἰκόνων.ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ τὸ διαδίκτυο μιὰ σειρὰ ἀπὸ βίντεο μὲ θέμα τὴν Ἑλλαδα. Κοινὰ χαραχτηριστικὰ ὅλων αὐτῶν τῶν βίντεο εἶναι:

  • (α) οἱ ἀναφορὲς ποὺ κάνουν στὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ κυρίως στὴν κλασσικὴ Ἑλλάδα,
  • (β) ἡ ἔμφαση ποὺ δίνεται στὸ θέμα τῆς οἰκουμενικότητας τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας,
  • (γ) ἡ παρουσίαση τῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς ποὺ ἀπαντᾶται σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν ἠπειρωτικὴ εἴτε γιὰ τὴ νησιώτικη καὶ
  • (δ) ἡ προσπάθεια ποὺ γίνεται ἀπ’ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῶν βίντεο (ἠθοποιούς, ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων ἢ ἁπλοὺς πολίτες), βασιζόμενοι πάντα στα παραπάνω, νὰ δείξουν σ’ ὅλο τὸν κόσμο ὅτι κακῶς ἡ Ἑλλάδα βάλλεται ἀπὸ παντοῦ κι ὅτι εἶναι ἄδικο αὐτὸ ποὺ τῆς συμβαίνει τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια.

Εἶναι φανερὸ ὅτι σκοπὸς αὐτῶν τῶν βίντεο εἶναι ν’ «ἀποκατασταθῇ» ὁ τόπος στὴ συνείδηση ὅλου τοῦ «πολιτισμένου» κόσμου, νὰ «τονωθῇ» ἡ ἐθνικὴ «περηφάνεια» τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ θεραπευθῇ ὁ «πληγωμένος» ἐγωισμός τους καὶ νὰ θυμηθοῦν ποιοί «πραγματικά» εἶναι!
Ὅμως ἐκεῖνος πούχει μάθει νὰ σκέφτεται, κι ἄρα διαθέτει κάποια κρίση, γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ὅσα τέτοια βίντεο καὶ ν’ ἀναρτηθοῦν στὸ διαδίκτυο τίποτα δὲν πρόκειται ν’ ἀλλάξῃ γιὰ τὸν τόπο καὶ κανένας ἀλλόεθνος δὲν θὰ σχηματίσῃ διαφορετικὴ ἄποψη ἀπ’ τὴν ἤδη ἀρνητικὴ πούχει γιὰ τοὺς Ἕλληνες.
Καὶ τοῦτο γιατὶ καθημερνῶς ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δίνουμε συνέχεια δικαιώματα γιὰ νὰ μᾶς διασύρουν καὶ νὰ μὴν μᾶς ὑπολογίζουν καὶ πολὺ οἱ ἄλλοι λαοί. Ἑπομένως οἱ ἀνοησίες ποὺ συνεχίζουμε νὰ κάνουμε ὁμοθυμαδὸν σ’ ὅλα τὰ ἐπίπεδα δὲν μποροῦν παρὰ νὰ δίνουν τροφὴ γιὰ ἀρνητικὰ σχόλια πρὸς τὸ πρόσωπό μας, ἀκυρώνοντας τὴν ἴδια στιγμὴ τὶς ὅποιες καλὲς προθέσεις τῶν δημιουργῶν αὐτῶν τῶν βίντεο.
Ἀντὶ λοιπὸν νὰ γεμίζουμε μέσῳ διαδικτύου τὶς ἀποβλακωτικὲς ὀθόνες μὲ βίντεο γιομάτα ἠλίθιους συναισθηματισμούς, θάταν προτιμότερο νὰ δοῦμε ἂν μποροῦμε ὡς κοινωνία νὰ κάνουμε προτάσεις πολιτισμοῦ καὶ πνεύματος γενικότερα ποὺ νὰ ἐνδιαφέρουν πανανθρώπινα (ἐμεῖς οἱ ἴδιοι κι ὄχι μέσῳ ἀναφορῶν στὰ περασμένα), ἂν εἴμαστε σὲ θέση νὰ σεβαστοῦμε τὴ γλῶσσα μας καὶ μέσῳ αὐτῆς τὴν ἱστορικὴ συνείδηση ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε (ἀλλὰ τελικὰ δὲν ἔχουμε), ἂν διαθέτουμε τὶς κατάλληλες ἀντιστάσεις γιὰ νὰ πάψουμε νὰ πιθηκίζουμε μπροστὰ στὸ κάθετι ξενόφερτο καὶ τέλος ἂν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ δώσουμε στοὺς νέους ἀνθρώπους μιὰ Α Λ Λ Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α ποὺ δὲν θὰ βγάζῃ ψηφοφόρους ἀλλὰ Π Ρ Ο Σ Ω Π Α.
Ἐξυπακούεται ὅτι γιὰ νὰ συμβοῦν ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπῃ νὰ κάτσουμε ὅ λ ο ι μ α ζ ὶ ν ὰ δ ο υ λ έ ψ ο υ μ ε σ κ λ η ρ ὰ πρὸς τέτοιες δύσκολες κι ἐπώδυνες κατευθύνσεις. Δυστυχῶς, τὰ βίντεο αὐτὰ ὅπως καὶ κάτι ἄλλες ἐπιφανειακὲς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν στὸ παρελθόν (ὅπως ἐκείνη ἡ γελοιωδέστατη νὰ τυπωθοῦν γραμματόσημα μὲ τὴν ἔνδειξη Hellas κι ὄχι Greece) δὲν θ’ ἀποτρέψουν τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὸ νὰ μετατραπῇ σιγά-σιγὰ σὲ μιὰ κοινωνία γκαρσονιῶν καὶ νὰ βυθιστῇ κάποια στιγμὴ μέσα στὸν ὀχετὸ ποὺ λέγεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Ἐρινύες Τίσις

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ Ἑλλὰς δὲν «ἀποκαθίσταται» μὲ ἀλλαγὴ εἰκόνων.

Leave a Reply