Ἡ σχέσις τῆς κλιματικῆς ψευδεπιστήμης μὲ τὴν καπναπαγόρευση.

Ἡ σχέσις τῆς κλιματικῆς ψευδεπιστήμης μὲ τὴν καπναπαγόρευση.Ὁ Fred Singer, ἀτμοσφαιρικὸς ἐπιστήμων καὶ διαστημικὸς φυσικός, εἶναι τῆς γνώμης ὅτι ἡ κλιματικὴ ψευδεπιστήμη προήλθε ἀπὸ τὴν ἀντικαπνιστικὴ ψευδεπιστήμη. Ἄν καὶ δὲν τοῦ ἀρέσει ὁ καπνός, ἀπορρίπτει πλήρως τοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι τὸ ‘παθητικὸ κάπνισμα’ εἶναι βλαβερό καὶ δηλώνει ὅτι ἡ ὑποτιθέμενη ἐπιστήμη πίσω ἀπὸ αὐτὸ “δὲν εἶναι μόνον ἐσφαλμένη, εἶναι ἐντελῶς ἄχρηστη.

“Λοιπὸν τὶ σημαίνουν ὅλα αὐτά; Τὸ νὰ κραδαίνουν κάποιοι τὸ “ὅπλο τοῦ τομπάκο” ἀναφορικὰ μὲ τὴν πλανητικὴ ὑπερθέρμανση ἢ ἄλλα ἐπιστημονικὰ θέματα ἀποκαλύπτει τὴν ἀπελπισία ὅσων στεροῦνται ἔγκυρων ἐπιστημονικῶν ἐπιχειρημάτων καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποφύγουν τὴν δημόσια ἀντιπαράθεση.

Τὸ ἄλλο ζήτημα εἶναι ἡ διεξαγωγὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς ἐπιστημονικῆς διαδικασίας. Ἡ διαφθορὰ τῆς ἐπιστήμης χάριν ἑνὸς σκοποῦ ποὺ κρίνεται ἄξιος, δὲν παῦει νὰ εἶναι διαφθορά καὶ ἔχει ὀδηγήσει σὲ ἀκόμη περισσότερη διαφθορὰ χάριν ἀνάξιων σκοπῶν – τὸν ἰδεολογικῶν αἰτιῶν ἰσχυρισμὸ περὶ ἀνθρωπογενοῦς πλανητικῆς ὑπερθερμάνσεως.”

Πηγή: http://news.heartland.org/newspaper-article/2011/01/03/secondhand-smoke-lung-cancer-and-global-warming-debate

Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι στὶς ἴδιες θέσεις ἦταν ποὺ προώθησαν τὴν Κλιματικὴ ἀπάτη καὶ τὴν Καπνοαπαγόρευση. Μὲ ἀκριβῶς τὶς ἴδιες μεθόδους, δηλαδή:

  • καμμία πραγματικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα σὲ δεδομένα
  • κατασκευὴ μοντέλων ὑπολογιστῶν ποὺ βγάζουν τὸ έπιθυμητὸ εἰκονικὸ ἀποτέλεσμα δίχως αὐτὸ νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ πραγματικὰ γεγονότα. Γιὰ παράδειγμα στὴν Καπνοαπαγόρευση, οἱ ὑποτιθέμενοι κίνδυνοι εἶναι ἀπλῶς στατιστικὴ ἀπάτη καὶ οἱ ὑποτιθέμενοι θανάτοι εἰκονικοί. Στὴν Κλιματική ἡ ὑποτιθέμενη ὑπερθέρμανση συμβαίνει μόνον σὲ μοντέλα ὑπολογιστῶν, κανένα ἐκ τῶν ὁποίων δὲν κατάφερε νὰ προβλέψῃ οὔτε τὸν καιρὸ τῆς ἐπομένης ἑβδομάδος!
  • χρήση ὅρων-κλειδιὰ καὶ διαφημιστικὲς ἐκστρατεῖες (προπαγανδιστικές, εἶνα μία πιὸ εὔστοχη περιγραφή) πρὸς ἐπιβολὴ μίας καὶ μόνον ἀποψεως ἐπὶ τῆς κοινῆς γνώμης
  • ἀποφυγὴ ἢ πιὸ σωστὰ πλήρης καταπίεση κάθε διαλόγου
  • ἐπιβολὴ συγκεκριμένης πολιτικῆς ἀτζέντας ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη τῶν πολιτῶν ἢ τὴν συμφωνία τους

Ὅλα ἄρχισαν μὲ τὴν Καπνοαπαγόρευση…

Τὸ τομπάκο ἔγινε τὸ πρότυπο τῆς προπαγάνδας, τῆς ἐπιστήμης τῶν δελτίων τύπου, τῶν ἐξώφθαλμων ψεμμάτων καὶ τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ τῆς διαφθορᾶς τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἀλήθειας καθὼς καὶ τῆς ὑπονομεύσεως τῆς δημοκρατίας. Εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ οἱ ἀκτιβιστὲς γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ τὴν ποτοαπαγόρευση ἔχουν δεχθεῖ μὲ μεγάλη προθυμία.

Αὐτοὶ εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία ἀπὸ ὁποιοδήποτε πακέτο τσιγάρων, ποτήρι κρασιοῦ ἢ μία ἔρευνα γιὰ φυσικὸ ἀέριο.

Τὰ παραπάνω συμπεράσματα προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων (Institute of Economic Affairs – IEA) μὲ τίτλο ”Quack Policy: Abusing Science in the Cause of Paternalism” (Ἡ πολιτικὴ τῶν τσαρλατάνων: κακοποιῶντας τὴν ἐπιστήμη γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ πατερναλισμοῦ), τοῦ Jamie Whyte, μέλους τοῦ IEA.

Ἡ βασικὴ θέση εἶναι ὅτι ἡ ἀντικειμεντικὴ ἔρευνα ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ δεδομένα καὶ ἡ ἐπιστήμη ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ προκατειλημμένους, μὲ οἰκονομικὲς βλέψεις, ἐπιστήμονες καὶ λομπίστες, ποὺ ἐργαζονται γιὰ λογαριασμὸ μίας προσωπικὴς πατερναλιστικῆς ἀτζέντας.

Πέρσεια Ἑκάτη
καὶ φρούριον
φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply