Λουκιανός.

Λουκιανός.

Ἐρμότιμος δίς κατηγορούμενος
ΛΥΚΙΝΟΣ:Ὅσον, ὦ Ἐρμότιμε,τῷ βιβλίῳ καί τῇ τοῦ βαδίσματος σπουδή τεκμήρασθαι,παρά τόν διδάσκαλον ἐπειγομένῳ ἔοικας· ἐνεόνεις γοῦν τι μεταξύ προϊών καί τά χείλη διεσάλευες ἠρέμα ὑποτονθορύζων καί τήν χεῖρα ὦδε κἀκεῖσε μετέφερες ὤσπερ τινά ῥῆσιν έπί ἑαύτοῦ διατιθέμενος, ἐρώτημα δή τι τῷν ἀγκύλων συντιθείς ἤ σκέμμα σοφιστικόν ἀναφροντίζων, ὡς μηδέ ὁδῷ βαδίζων σχολήν ἄγοις, ἀλλ᾿ἐνεργός εἶης ἀεί σπουδαῖον τι πράτον καί ὅ πρό ὁδοῦ σοι γένοιτ᾿ἄν ἐς τά μαθήματα.
ΕΡΜΟΤΙΝΟΣ: Ν΄Δί᾿, ὦ Λυκῖνε, τοιοῦτό τι· τήν γάρ χθιζήν συνουσίαν καί ἅ εἶπε πρός ἡμᾶς, ἀναπεμπαζόμην ἐπιὼν τῇ μνήμῃ ἕκαστα· χρή δέ μηδένα καιρόν οἶμαι παριέναι εἰδότας ἀληθές ὄν τό ὑπό τοῦ Κῴου ἰατροῦ εἰρημένον,ὡς ἄρα «βραχύς μέν ὁ βίος μακρή δέ ἡ τέχνη.»καίτοι ἐκεῖνος ἰατρικῇς περί ταῦτ᾿ἔλεγεν, εὐμαθεστέρου πράγματος· φιλοσοφία δέ καί μακρῷ τῷ χρόνῳ ἀνέφικτος, ἤν μή πάνυ τις ἐγρηγοργώς ἀτενές ἀεί καί γοργόν ἀποβλέπῃ ἔς αὐτήν, καί τό κινδύνευμα οὐ περί μικρῶν-ἤ ἄθλιον εἶναι ἐν τῷ πολλῷ τῷν ἰδιωτῷν συρφετῷ παραπολόμενον ἤ εὐδαιμονῆσαι φιλοσοφήσαντα…..
*********************
Λυκῖνος: Ἐρμότιμε, ἀπό τό γρήγορον βάδισμά σου καί ἀπό τό βιβλίον σου δείχνεις ὅτι πηγαίνεις,κατ᾿εὐθείαν εἰς τόν δάσκαλον. καί καθώς ἐβάδιζες, κινοῦσες τά χείλη ἤρεμα ψιθυρίζοντας, καί τά χέρια σου ἐδῶ κι᾿ἐκεῖ, ὡσάν νά συνομιλῇς μέ τόν ἑαυτόν σου· θά σκεπτόσουν κάποιο ἀπό ἐκείνα τά προβλήματα, ἤ θά μελετοῦσες κάποια σοφιστικά ζητήματα, ἀκόμα καί ὅταν περπατᾶς εἰς τόν δρόμον φροντίζεις νά μήν χάνῃς χρόνον, ἀλλά νά ἀπασχολῇς τήν σκέψιν σου μέ κάτι σοβαρόν ὥστε νά σέ βοηθήσῃ εἰς τήν μάθησιν.
Ἐρμότιμος: Μά τόν Δία Λυκῖνε, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Συλλογιζόμουν τό χθεσινόν μάθημα, καί ἐκτιμοῦσα ὅλα, ὅσα μᾶς εἶπε. Ἐπειδή συμφωνοῦμε μέ ἐκεῖνο πού μᾶς εἶπεν ὁ Ἰπποκράτης, ὅτι «ὁ μέν βίος βραχύς, ἡ δέ τέχνη μακρᾶ». Ἐκεῖνος βέβαια τό ἔλεγε διά τήν Ἰατρικήν, ἡ ὁποία μανθάνεται εὐκολότερα. Ὅμως τήν φιλοσοφίαν δέν ἠμπορεῖς νά τήν κατακτήσῃς, ἀκόμα καί ἐάν ἔχεις πολύν χρόνον εἰς τήν διάθεσίν σου, παρά μόνον ἐάν εἶσαι διαρκῷς ἀνήσυχος, καί τήν ἀτενίζεις μέ ὀξυδερκές βλέμμα. Καί δέν εἶναι ἀσήμαντα πράγματα αὐτά πού διακινδυνεύεις, διότι εἶτε θά χαθῇς ὡσάν κακομοίρης μέσα εἰς τόν συρφετόν τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, εἶτε θά βρῇς τήν εὐτυχίαν μέσα εἰς τήν φιλοσοφίαν.! 
Τάσος Γκολέμης.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply