Ἡ πόρνη εἶναι πιὸ γλυκιά..

Ἡ πόρνη εἶναι πιὸ γλυκιά..Ὅπως κι ἐὰν τὸ κάνουμε ναί, ἡ πόρνη εἶναι πάντα πιὸ γλυκιά.
Ἔχει κάτι ἀπὸ τὸ ἀπαγορευμένο, ἀπὸ τὸ βρώμικο, ἀπὸ τὸ ἀπρεπές…
Ἄν κι ὅλοι, ἐπισήμως, τὴν καταδικάζουν, παρὰ ταὔτα σπεύδουν νὰ τὴν ἀπολαύσουν, μὲ κάθε εὐκαιρία.
Γνωρίζω πολλούς, ποὺ ἄν καὶ φροντίζουν νὰ διατηροῦν ἕνα «εὐπρεπὲς προσωπεῖον» γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, παρὰ ταὔτα τὸ …ξένο, ποὺ εἶναι πάντα πιὸ γλυκό, πιὸ ἀπρόσιτο καὶ πιὸ κατακριτέο, εἶναι κι αὐτὸ ποὺ τελικῶς προτιμοῦν οἱ περισσότεροι…

Πῶς μοῦ ἦλθαν σήμερα ὅλα αὐτά γιά τίς πόρνες;
Χμμμ…
Μοῦ ἔστειλαν τὸν Καρατζαπαίρνη νὰ ἀκούσω καὶ νὰ θαυμάσω…
Ὤ, ναί, αὐτὸν ποὺ ἔχει τελειώσῃ, ἀλλὰ ἔχουν ξεχάσῃ νὰ τοῦ τὸ ποῦν…
Ὤ, ναί, αὐτὸν ποὺ δὲν συνυπέγραψε στὰ μνημόνια ἀλλὰ στήριξε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις τὶς κυβερνήσεις ποὺ τὰ ἔφεραν.
Ὤ, ναί, αὐτὸν ποὺ ἄν καὶ δὲν κατάφερε νὰ μᾶς σώσῃ, μὲ δύο στελέχη του ὑπουργούς, ἐξακολουθεῖ νὰ θέλῃ νὰ μᾶς σώσῃ…

Καί τί ἰδέα μοῦ ἦλθε τελικῶς;
Ἐάν τό Καρατζαπαίρνη ἰσχυρίζεται πώς ἡ πιστή σύζυγος εἶναι τό ΛΑΟΣ καί ἡ πόρνη ἡ Χρυσῆ Αὐγή, μήπως, λέω μήπως, μᾶς ἔχουν ἐμπλέξῃ σέ λάθος  ἐκτιμήσεις γιά τό ποιός εἶναι ποιός;

Διότι ἄλλο ἡ Πηνελόπη κι ἄλλο τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σκηνικό.
Δὲν συγκρίνονται αὐτά…
Διότι ἄλλο ἡ πιστὴ σύζυγος κι ἄλλο ἡ πόρνη…
Δὲν συζητᾶμε γιὰ τὴν βάσιν τοῦ προβλήματος ἀλλὰ γιὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔχουν πείσῃ πὼς εἶναι ἡ βάσις τοῦ προβλήματος.
Διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ πίστις ἤ ἠ ἀπιστία ἀλλὰ ἡ ἀναθεώρησις τῶν πάντων…

Κακὰ τὰ ψέμματα ὅμως…
Τὸ Καρατζαπαίρνη εἶπε μίαν μεγάλη ἀλήθεια…
Τὸ ΛΑΟΣ παραμένει νόμιμος σύζυγος τοῦ συστήματος καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἀκόμη, πόρνη τοῦ συστήματος. (Ἔως νὰ ἀδειοδοτηθῇ, νὰ ἐλεγχθῇ, νὰ περάσῃ ἀπὸ ἰατρικοὺς ἐλέγχους χρειάζεται χρόνος…. Ἔως τότε θὰ κυκλοφορῇ μὲ …τσεκούρια, σὰν κάτι τσεκουράτους, ποὺ ὅμως πέρασαν ἀπὸ τὶς ἐξετάσεις καὶ τώρα χαίρονται τὴν νομιμοποίησίν τους καὶ τὴν ἀποδοχή τους ἀπὸ τὸ καθεστώς!!!)

Καί ξέρετε κάτι;
Προσωπικῶς ἐπιλέγω νὰ μὴν πάρω κάτι οὔτε ἀπὸ τὴν πιστὴ σύζυγο τοῦ συστήματος, τὸν Καρατζαπαίρνη, οὔτε ἀπὸ τὴ …ἄπιστη πόρνη τοῦ συστήματος, τὴν Χρυσῆ Αὐγή.
Προσωπικῶς ἐπιλέγω νὰ πάρω μόνον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἔλθῃ, τὸ «παράλογον», τὸ «ἄτοπον», τὸ «ἐκτὸς ὁρίων», ποὺ ὅμως ἀκυρώνει καὶ ἐξαφανίζει καὶ τὶς νόμιμες συζύγους τοῦ καθεστῶτος ἀλλὰ καὶ τὶς πόρνες του.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Γιὰ ὅσους ὅμως ἔχουν ἀμφιβολίες, ἄς ἐξακολουθήσουν νὰ ἐπιλέγουν μεταξὺ νομίμων συζύγων καὶ ἱεροδούλων.  Εἶναι διασκεδαστικόν, ἐὰν τὸ δῇς μὲ ἄλλο μάτι… πιό… ἀνοικτό!!!

Υ.Γ.2. Ἐάν τὀ ΛΑΟΣ εἶναι νόμιμος σύζυγος, ἡ ΝουΔουΛάρα τί εἶναι; Ἡ πενθερά;

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply