Οἱ νεοδήμιοι. (γ)

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους... Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι...

Κάποτε οἱ δήμιοι δὲν τολμοῦσαν νὰ ἐμφανίσουν τὸ πρόσωπό τους…
Τώρα τὸ ἐπιδεικνύουν ὑπερήφανοι…

Γιατί μᾶς προέκυψαν; Ἀπό ποῦ ξεκινᾶ τό κακό;
Πρὶν φθάσω στὸ νὰ ἀναζητήσω τὰ αἴτια, θὰ παρουσιάσω μερικὰ ἐπὶ μέρους βήματα τῶν ὅσων συνετέλεσαν γιὰ νὰ φθάσουμε σήμερα στὸ νὰ ἀντικρύζουμε τὴν εἰκόνα τῆς ἀποσυνθέσεως, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον.

Κάποτε ὁ Ἄνθρωπος δὲν εἶχε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποδείξῃ κάτι…
Ἀλλὰ πολὺ κάααποτε…. Πάρα πάρα πολύ….
Ἦταν αὐτὸς ποὺ ἦταν, λόγῳ φύσεως, καὶ τὸ μόνον ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε ἦταν τὸ νὰ παραμένῃ ἐντεταγμένος στὴν κοινωνία του, πράττοντας, κατὰ τὴν κρίσιν του, τὰ ἠθικά, τὰ ἔντιμα καὶ τὰ δίκαια…

Τὸ γιατὶ φθάσαμε στὸ σημεῖον νὰ θεωρεῖται ἐπικίνδυνον γιὰ τὴν δική μου ἐπιβίωσιν τὸ δίκαιον τοῦ ἀπέναντι, εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα, ποὺ σαφῶς θὰ προσπαθήσω νὰ προσεγγίσω, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι ἡ πραγματική μου στόχευσις.
Σήμερα θέλω ἁπλῶς νὰ καταδείξω τὸ πόσο ἐνάντια στὰ συμφέροντα τῆς Ἀνθρωπότητος εἶναι οἱ μεθοδεύσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται, οἱ ἐπαναστάσεις καὶ τὰ κινήματα… Πόσο ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ εἰκόνες ποὺ ἀντικρύζουμε σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον.
Μία εἰκόνα  διαλύσεως καὶ  ἀποσυνθέσεως εἶναι αὐτὸ ποὺ συγκεντρωτικῶς ἀποκομίζουμε..
Ἤ ὄχι;

Ἄς τὸ δοῦμε…

Καὶ ἰδοῦ τὸ ταινιάκι, γιὰ τὸ ὁποῖον δημιουργήθηκε αὐτὴ ἡ ἐνότης:

Οἱ νεοδήμιοι. (α)

Οἱ νεοδήμιοι. (β)

Ἀκοῦμε λοιπὸν σοβαρότατες ἀπειλὲς μέσα ἀπὸ τὴν μαγνητοσκόπησιν, ποὺ ἔγινε στὰ δικαστήρια Ἀθηνῶν (;;;) ἤ στὸ Πρωτοδικεῖον ἤ τέλος πάντων κάπου ποὺ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει.
Τυχαῖα; Πόσο τυχαία; Εἶναι δυνατόν νά τήν ἔχουν «στημένη» μέ τά κατάλληλα ἐργαλεῖα, πρό κειμένου νά καταγραφοῦν ὅλες οἱ ὑστερίες τῶν μετεχόντων;
Τί συνέβῃ;
Ἐθνικιστὲς δικηγόροι κατέθεσαν αἴτημα γιὰ νὰ ἀδειοδοτηθοῦν πρὸ κειμένου νὰ συντάξουν ψηφοδέλτιον.
Τό ἔχουν αὐτό τό δικαίωμα; Ἤ ὄχι;

Τί σημαίνει δημοκρατία; Δημοκρατία σημαίνει πὼς κρατεῖ ὁ Δῆμος. Δῆλα δὴ οἱ πολλοί.
Τὸ ἐὰν οἱ πολλοὶ θὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν ἄποψιν ἤ διαφορετικὴν εἶναι λεπτομέρεια.
Ἐὰν ἔχουν τὴν αὐτὴν ἄποψιν, τότε εἶναι ἁπλῶς ὑπήκοοι.
Ἐὰν ἔχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις, μὴ ὑποστηριζόμενες ἀπὸ ἐπιχειρήματα, τότε ἐπίσης εἶναι ἁπλοῖ ὑπήκοοι.
Τὸ ἐὰν ὅμως ἔχουν γνώμη, ἐπιχειρήματα, ἰσχυρὲς ἀλλὰ διαλακτικὲς θέσεις, τότε ΜΟΝΟΝ συζητᾶμε γιὰ σκεπτομένους πολῖτες.
Εἴδατε ἐσεῖς ἐκεῖ μέσα σκεπτομένους πολῖτες; Εἴδατε πρόσωπα πού δικαιοῦνται ἐλευθερίας;
Εἴδατε ἄτομα πού περιφρουροῦν τό δικαίωμα τοῦ λόγου καί τοῦ ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι;
Ἤ μήπως διακρίνατε μίσθαρνα ὄργανα πού ἁπλῶς αὐτογελοιοποιοῦνται;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Πῶς ἔμαθαν πώς τήν τάδε ὤρα καί τήν τάδε ἡμέρα θά καταθέσουν αὐτοί οἱ δικηγόροι τά αἰτήματά τους;
Μήπως ὅλο αὐτό ἐστήθῃ πρό κειμένου νά ἔχουμε μίαν ἀκόμη παράστασιν, γιά νά χορτάσουμε ἀπό θεάματα;

Τέλος, τὸ ἐὰν κάποιος εἶναι ἐθνικιστής, χρυσαυγίτης ἤ σκέτο πατριώτης τείνει σήμερα νὰ μὴν ἔχῃ ἀξία, ἐφ΄ ὅσον ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται πὼς ὁ πατριωτισμὸς δὲν σημαίνει μόνον περιφρούρησιν τῶν συνόρων μας, ἀλλὰ πολλὰ πολλὰ περισσότερα.
Τὸ ἔχουμε ἐξηγήσῃ πολλὲς φορές. Καὶ σαφῶς τὸ ἰδεολογικὸν ὑπόβαθρον μὲ τὸ ὁποῖον κάποιος στολίζει καὶ περιτυλίγει τὶς δράσεις του, μοῦ εἶναι ἀδιάφορον. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει καὶ μὲ ἀφορᾷ εἶναι οἱ ἴδιες οἱ δράσεις του καὶ τὸ κατὰ πόσον ὀφελοῦν, ἤ βλάπτουν, τὸ σύνολον.
Τὸ σίγουρον πάντως εἶναι ἕνα: Δημοκρατία δὲν σημαίνει νὰ ἀκούγεται ΜΟΝΟΝ αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ μοῦ  ἀρέσει ἀλλὰ κυρίως νὰ ἀκούγεται αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ δὲν μοῦ ἀρέσει κι ἐγὼ ἀν τὶ νὰ ἐκνευρίζομαι, νὰ καταθέτω ἐπιχειρήματα, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξω πὼς αὐτὸ ἤ τὸ ἄλλο εἶναι τὸ συμφερότερον γιὰ τὴν κοινωνία μας. Ἐπιχειρήματα ὅμως… Ὄχι ἀπειλές… Ὄχι προειδοποιήσεις…
Διότι ἐὰν ἐκστομίζω ἀπειλές, προειδοποιήσεις καὶ λοιπὲς φασιστικοῦ τύπου ἀνακοινώσεις, τότε ἐγὼ εἶμαι κατὰ πολὺ χειρότερος αὐτοῦ ποὺ ὑποτίθεται πὼς πολεμῶ…

Μοῦ δίδεται λοιπὸν ἡ εὐκαιρία νὰ γίνω σκεπτόμενος, νὰ ἀποκτήσω ἐπιχειρήματα, νὰ κατακρυμνήσω μέσα μου καὶ γύρω μου τοὺς μύθους περὶ προβατοποιημένων κοινωνιῶν.
Συμπεριφορὲς σὰν κι αὐτὴν ποὺ βλέπουμε στὸ παραπάνω ταινιάκι, καταδεικνύουν μόνον ἕναν: πρόβατα, σκύλοι, δεσμοφύλακες καθεστώτων, ποὺ χάνουν τὴν ἀποκλειστικότητα στὴν ἐξουσία καὶ λυσσαμένοι ἐξαπολύουν ὅλην τὴν ὀργή τους καὶ τὸ μένος τους κατὰ τῶν φερομένων ὡς ἀντιπάλων τους. (Φερομένων ὡς ἀντιπάλων τους ὅμως… Ὄχι πραγματικῶν ἀντιπάλων τους… Διότι ΟΛΟΙ τους ἐξυπηρετοῦν τὸ αὐτὸ …ἀφεντικό!!! Καὶ τὸ …ἀφεντικὸ θέλει διάσπασιν, ὄχι συνοχήν!!!)
Γελοῖοι ποὺ ἐπαναλαμβάνουν γελοιότητες, ὡς νεοσωτῆρες, ἀλλὰ κατ’  οὐσίαν ὡς νεοσφαγεῖς, ἤ ὀρθότερα, ὡς νεοδήμιοι.

Γιατί ὅλο αὐτό;
Πῶς κατάφεραν κάποιοι νά μᾶς φθάσουν σέ αὐτό τό ἐπίπεδον;
Εὔκολα…
Δὲν εἶναι σημερινόν. Δὲν εἶναι τοπικόν.
Εἶναι παλαιότατον καὶ παγκόσμιον. Ἐμπεριέχει τὴν γνωστὴ μεθόδευσιν τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε».
Ἀφορᾶ σὲ κοινωνίες σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Ἀπὸ τοὺς Ἰνδιάνους, ποὺ τοὺς ἔβαζαν νὰ σφάζονται μεταξύ τους, ἔως τοὺς Ἰνδοὺς ποὺ τοὺς χώρισαν σὲ Πακιστανοὺς καὶ Ἰνδούς.
Ἀφορᾷ στὴν Κίνα καὶ στὸ Ἰράν. Ἀφορᾷ στὴν Ἑλλάδα ποὺ γνωρίζουμε καὶ στὴν Ἑλλάδα ποὺ ξεχάσαμε…
Ἀφορᾷ στὰ πάντα…
Πάντα…
Μόνον ποὺ τώρα εἶναι τελειοποιημένες οἱ μέθοδοι καὶ τὰ συστήματα χειραγωγήσεως τῶν πληθυσμῶν.

Τὸ μῖσος, τὸ πραγματικὸ μῖσος, ποὺ διακρίνουμε στὸ βλέμμα κάποιων, κυρίως νεαρῶν, δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο, ἤ λιγότερο, ἀπὸ τὴν ἔκφρασιν τῶν …ἀποκηρυγμένων λόγων, ἀλλὰ μὲ ἄλλες ἐκφράσεις, ἄλλα λόγια, πιὸ …εὔπεπτα.
Τὸ νὰ ἀκούω γιὰ παράδειγμα τὸν φανατικὸ ἰσλαμιστή, νὰ ὀργιάζῃ καὶ τελικῶς νὰ σφαγιάζῃ ἀθώους, μόνον καὶ μόνον διότι δὲν πιστεύουν στὴν αὐτὴν θρησκεία, εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ νὰ ἀκούω τὸν φανατικὸ «ἀντιῤῥατσιστή» ἤ τὸν φανατικὸ χρυσαυγίτη.
Δὲν ὑπάρχουν ἀντίθετα, μὲ τὴν ἔννοιαν ποὺ τὰ ἀντιλαμβανόμεθα. Τὰ μόνα ἀντίθετα ποὺ ὑπάρχουν εἶναι αὐτὰ ποὺ ἐὰν τοὺς ἀλλάξῃς θέσεις, θὰ εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἴδια μὲ τὰ …ἀντίθετα, ποὺ ὑποτίθεται πὼς πολεμοῦσαν!!! Τόσο ἁπλᾶ!

Χρησιμοποιήθηκαν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ περιτιλύγματα λοιπὸν  γιὰ νὰ μᾶς χωρίσουν σὲ πολλὰ πολλὰ κομμάτια καὶ τελικῶς νὰ μᾶς ἐλέγξουν. Καὶ φαίνεται νὰ τὸ κατάφεραν.
Δὲν θέλει καὶ πολὺ κόπο πιὰ γιὰ νὰ ἐνσπείρουν ζιζάνια μέσα στὶς κοινωνίες.
Μία ΜΚΟ ἐδῶ, μία ΜΚΟ ἐκεῖ, λίγα κινήματα, πολλὰ κόμματα, συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι καὶ ἰδοῦ οἱ πολώσεις.
Ἀρκεῖ τὸ χρῆμα νὰ ῥέῃ ἄφθονον*.
Ἐὰν κρίνω μάλλιστα ἀπὸ τὸ βλέμμα αὐτῶν τῶν νέων ἀνθρώπων, ναί… ἔχουν τελειώσῃ ἤδη…  Εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι καὶ χειραγωγούμενοι… ἄρα καὶ …τελειωμένοι. Κι ἄς πιστεύουν τὸ ἀντίθετον!

Εἶναι λοιπὸν ἔτσι δομημένα ὅλα, γιὰ νὰ μὴν μπορῇ κάποιος νὰ ξεφύγῃ.
Κι ὅσο πιὸ φανατικὸς ὁ ἐμπλεκόμενος, τόσο πιὸ …διασκεδαστικός… Τόσο πιὸ χρήσιμος… καὶ ταὐτοχρόνως τόσο πιὸ …ὑποψήφιον θύμα. Διότι οἱ φανατικοὶ πάσχουν… Κι ὄταν κάτι πάσχῃ, τότε εἶναι κι εὐάλωτον… Συνεπῶς;

Ἐὰν λοιπὸν δὲν ξεκινᾷ κάποιος ἀπὸ ἀρχῆς ἐλεγχόμενος, τότε δὲν ἔχει καὶ πολλὲς ἐλπίδες νὰ ἐπιβιώσῃ στὰ πολιτικὰ δρώμενα..
Ἀρχικῶς λοιπὸν ξεκινοῦν κάποιοι ὡς κυνηγημένοι… περιθωριακοί…
Κατόπιν τοὺς προσεγγίζει κάποιος, ποὺ ξέρει, ἤ ἀκόμη χειρότερα, ἐνοποιοῦνται μὲ ἄλλην ὁμάδα, ποὺ «εἶναι μέσα στὰ πράγματα» καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα εἶναι εὔκολα ὅλα. Ἀρχίζει ἡ ἄνοδος. Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ ἐξυπηρετῇ ἡ ὅποια …ἰδεολογία τῆς ὁμάδος κάποια …ἀνώτερα συμφέροντα!
Θυμᾶμαι λοιπὸν προσφάτως μίαν ταινία ποὺ εἶδα κι ἀφοροῦσε στοὺς χούλιγκανς.

Σκηνή κι αὐτή… Ἔ;
Συμφωνεῖτε;
Νομίζω πὼς ὁ σεναριογράφος περιγράφει, ἴσως ἐν ἀγνοίᾳ του, ἀκριβῶς τὸ σκηνικὸ ποὺ σήμερα ἀντικρύζουμε γύρω μας… Κι ἀφορᾷ στὰ πάντα… Στὰ πάντα…

Οἱ παλαιοὶ κυνηγημένοι, ποὺ διεβίωσαν ὡς  ἀμυνομένοι σήμερα ἐπιστρέφουν  ὡς κυρίαρχοι, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν πὼς ναί, τότε δὲν ἐξυπηρετοῦσε νὰ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἔχοντες τὴν ἐξουσία ἀλλὰ τώρα ἐξυπηρετεῖ… Δῆλα δὴ καταλαμβάνουν τὴν θέσιν τοῦ …ἀντιθέτου τους!!! Τόσο ἁπλᾶ!
Κι ὄχι… δὲν ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα… Ὑπάρχει συγκεκριμένη στόχευσις καὶ προγραμματισμός.
Δὲν εἶναι πλέον πείραμα… Εἷναι ἡ ἐφαρμογή… Τὰ πειράματα τελείωσαν ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες…

Μέσα στὰ σχολεῖα, μέσα στὰ σπίτια μας, μέσα στὴν ἰδίαν τὴν κοινωνία μας λοιπὸν πλέον τὰ πάντα διαιροῦνται, κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ…
Σήμερα λοιπὸν ὁ ἔλεγχος τῶν πληθυσμῶν φαίνεται νὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ. Λίγο ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολὴ τῶν νέων δεδομένων…

Τὸ νὰ βλέπω λοιπὸν τὸν πόθο κάποιων νὰ ξαναντικρύσουμε εἰκόνες σὰν κι αὐτήν,

    15χρονο τὸ θῦμα τους...     Νεκρός, ὄχι διὰ ἰδεολογίες ἀλλὰ διότι ἦταν σπόρος κάποιου, πολὺ πιθανὸν ἰδεολογικοῦ τους ἀντιπάλου.

15χρονο τὸ θῦμα τους…
Νεκρός, ὄχι διὰ ἰδεολογίες ἀλλὰ διότι ἦταν σπόρος κάποιου, πολὺ πιθανὸν ἰδεολογικοῦ τους ἀντιπάλου.

μὲ κάνει νὰ κλαίω.
Σέ τί ἀκριβῶς διαφέρει αὐτή ἡ εἰκόνα ἀπό αὐτήν:

«φρουροὶ τῆς ἠθικῆς»

«φρουροὶ τῆς ἠθικῆς»

ἤ αὐτήν;

Ναί, 18 μηνῶν παιδί... Βιασμένο πρὶν νὰ σφαγιασθῇ... Διότι ὁ πόνος τοῦ ἄλλου τοὺς τρέφει...

Ναί, 18 μηνῶν παιδί…
Βιασμένο πρὶν νὰ σφαγιασθῇ…
Διότι ὁ πόνος τοῦ ἄλλου τοὺς τρέφει…

ἤ αὐτήν;

Δὲν φθάνει ποὺ πετσόκοψαν τὸν πατέρα, ὄχι ἀπαραιτήτως ἐχθρό τους, κατέσφαξαν καὶ τὸ παιδί...

Δὲν φθάνει ποὺ πετσόκοψαν τὸν πατέρα, ὄχι ἀπαραιτήτως ἐχθρό τους, κατέσφαξαν καὶ τὸ παιδί…

Καί ποιόν ἐξυπηρετεῖ τόσο αἷμα καί τόσος πόνος; Ἐμᾶς; Ἤ ὄχι;
Ποιός θά καταλάβῃ τήν ἐξουσία πραγματικά, μετά τό πέρας τῶν ἐπιχειρήσεων;
Οἱ λαοί τῆς γῆς ἤ μήπως οἱ γνωστοί καί μή ἐνοχλούμενοι, παλαιονεοταξίτες;

Ξέρω…
Διόλου ἀπασχολοῦν αὐτὰ ποὺ γράφω τοὺς λοβοτομημένους…
Οὔτε τοὺς ἀπασχολεῖ ὁ πόνος ποὺ θὰ προκαλέσουν…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς στὸ πρόγραμμα ἀποπληθυσμοῦ δουλεύουν κι αὐτοί, εἶτε ἐν γνώσει εἶτε ἐν ἀγνοίᾳ τους.

Εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ αὐτὲς τὶς εἰκόνες… Δὲν χόρτασαν ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ σκόρπισαν…
Κι ἀπὸ τοὺς βιασμένους νεκρούς… δὲν χόρτασαν…
Ἡ ἱστορία τελικῶς γράφεται πράγματι ἀπὸ τοὺς νικητές…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ νικητὲς ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἦσαν…
Κι ἐπεὶ δὴ ἦσαν πάντα πολὺ καλοὶ στὸ νὰ παρουσιάζουν τὰ δεδομένα κατὰ πῶς τοὺς ἐξυπηρετοῦσε…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ νὰ χρησιμοποιῇ κάποιος κυρίως τὸ συναίσθημα, ὡς βασικὸν μοχλό, δημιουργίας συνειδησιακῶν καταστάσεων εἶναι ἡ πιὸ ἁπλῆ μορφὴ προπαγάνδας…
Σήμερα, μόνον ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα ὅλης αὐτῆς τῆς προπαγάνδας, ποὺ ὑπογείως δεχθήκαμε, ἐντέχνως καὶ πολὺ μεθοδευμένα, ἀντιλαμβάνομαι πὼς ναί, οἱ πραγματικοὶ νικητές, ἀόρατοι ἴσως γιὰ κάποιους, ἦταν πάντα ἐκεῖνοι ποὺ θησαύρισαν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τῶν δύο μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν πολέμων καὶ ποὺ σήμερα, ἑτοιμάζοντας τὸν τρίτο μεγάλο πόλεμο, χρειάζονται ὁπωσδήποτε μερικὲς χιλιάδες ἀποκτηνωμένων ἀθρωποειδῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβάλουν τὶς νέες, πολὺ ἐξελιγμένες συνθῆκες τρομοκρατίας τους…

Ξεκινῶντας λοιπὸν προσφάτως μὲ τὰ ἐγκλήματά τους στὴν  Μέση Ἀνατολή, στὴν Γιουγκοσλαυΐα, πέρασαν στὴν Λιβύη, στὴν Αἴγυπτο, στὴν Παλαιστίνη, στὴν Συρία καὶ τώρα στὴν Οὐκρανία…
Ὅλος ὁ πλανήτης θὰ γίνῃ Κόλασις….
Ὅλος ὁ πλανήτης κατοικεῖται ἀπὸ ζόμπι πλέον, ποὺ κρίσιν δὲν ἔχουν καὶ ποὺ εἶναι ἕτοιμα νὰ αἱματοκυλήσουν ἔτσι, γιὰ πλάκα…
Γιὰ νὰ γελάσουν….
Διότι ὁ θάνατος τοῦ ἄλλου εἶναι πλέον διασκέδασις, γιὰ κάποιους ποὺ ἔτσι ἐκπαιδεύθησαν…
Καὶ εἶναι δικαίωμά τους νὰ διαχειρίζονται τὴν ζωή, τὸ μοναδικὸν αὐτὸ θαῦμα τῆς φύσεως, σὰν δική τους ὑπόθεσιν…
Δικαίωμα στὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο τῶν …ἄλλων!!! 

Αὐτοὶ εἴμαστε πλέον…
Τίποτα… Τίποτα… Κι ἁπλῶς ἀναμένουμε τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ τέλους μας…

Φιλονόη

*Σὲ σεμινάριον, πρὸ διετίας, οἱ παριστάμενοι ἤμασταν περὶ τοὺς ἑξήντα. Οἱ δεκαπέντε (15) ἦσαν ἐργαζόμενοι σὲ ΜΚΟ!!!!!!

 

Οἱ παρακάτω σύνδεσμοι  ἐμφανίσουν τὸ πρῶτο και τὸ δεύτερο τμῆμα τῆς ἐνότητος.

Οἱ νεοδήμιοι. (α)

Οἱ νεοδήμιοι. (β)

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ  ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply