Καί μετά τήν κατάργησιν τοῦ συμμετέχειν (τῶν ἀλλοδαπῶν) στίς ἐκλογές τί;

Αὐτὰ τὰ μοῦτρα δὲν ἀντέχονται μὲ τίποτα, ἰδίως ἐὰν γνωρίζουμε πὼς ἐξελέγησαν μὲ βάσιν αὐτὲς τὶς ψήφους.  Τί λέτε ὅμως;  Θά ἀλλάξῃ κάτι;  Ἤ μήπως πάντα αὐτές οἱ ψῆφοι θά πηγαίνουν ἐκεῖ πού τό χρῆμα ...ῥέει;

Αὐτὰ τὰ μοῦτρα δὲν ἀντέχονται μὲ τίποτα, ἰδίως ἐὰν γνωρίζουμε πὼς ἐξελέγησαν μὲ βάσιν αὐτὲς τὶς ψήφους.
Τί λέτε ὅμως;
Θά ἀλλάξῃ κάτι;
Ἤ μήπως πάντα αὐτές οἱ ψῆφοι θά πηγαίνουν ἐκεῖ πού τό χρῆμα …ῥέει;

Τελικῶς, παρὰ τὶς ἀθρόες ἑλληνοποιήσεις τῆς Φωφάρας καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίων της, τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς ἦταν παράνομη ἡ ψῆφος τῶν ἀλλοδαπῶν.
Βέβαια, καθυστέρησε ἀρκούντως ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ἀποφάσεως… Κι ἀκόμη περισσότερο καθυστέρησε ἡ …νομιμοποίησίς της, μέσα ἀπὸ τὶς βο(υ)λευτικὲς διαδικασίες… Δὲν ἦταν βλέπετε ἀνάγκη νὰ ἐπαναληφθοῦν οἱ ἐκλογές, λόγῳ ἀκυρώσεῶς τους, σὲ ἀρκετοὺς δήμους τῆς χώρας… (Ὅπως αὐτοὺς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Ἀθηνῶν…!!!)

Καὶ τώρα περνᾶμε στὸ σοβαρὸ ἐρώτημα.
Τί γίνεται μέ αὐτούς πού διαβιοῦν στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί χρόνια;
Μποροῦν νά λάβουν ἄδειες παραμονῆς; Καί ὑπό ποῖο πρίσμα; Θά μπορέσουν κάποτε νά ψηφίσουν; Καί πότε; Καί ὑπό ποιές προϋποθέσεις;
Θά ἰσχύσῃ τό Ἑλληνικό Σύνταγμα ἤ τό Εὐρωπαϊκό;

Διότι καλῶς συνέβησαν τὰ παραπάνω, ἀλλὰ τὸ νὰ ἐθελοτυφλοῦμε, σὲ θέματα ποὺ πλέον εἶναι σοβαρότατα κοινωνικὰ προβλήματα, εἶναι σὰν νὰ βάζουμε τὰ χέρια μας καὶ νὰ βγάζουμε τὰ μάτια μας…
Οἱ πολιτικὲς τῶν κυβερνώντων ἔως σήμερα ἦσαν καταστροφικές, στὸ ζήτημα αὐτό.
Οὔτε εἶχαν, οὔτε ἔχουν οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ἔχουν σαφὴ μεταναστευτικὴ πολιτική.
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀπολύτου ἀνεγκεφαλίτιδος εἶναι τὸ νὰ ἔχουμε καταντήσῃ ὁ σκουπιδότοπος τῆς Εὐρώπης.
Ὄχι διότι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ξεβράστηκαν ἐδῶ εἶναι σκουπίδια, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἀντιμετωπίζονται ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους καὶ τοὺς ἐντολοδόχους τους.
Τοὺς μαζεύουν, τοὺς χώνουν σὲ μίαν ἀποθήκη, καλὴν ὥρα σὰν τὴν χώρα μας, κι ὅταν θὰ χρειστοῦν κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς προωθοῦν ἤ τοὺς ἀποῤῥοφοῦν ἤ ἁπλῶς τοὺς …πνίγουν.  Τί ἀξία ἔχει ἡ ζωή τους ἐμπρός στά παγκόσμια τραπεζικά συμφέροντα;
Οἱ ἄλλοι σὰν σκουπίδια εἶναι, κυριολεκτικῶς ὁ ἕνας ἐπάνω στὸν ἄλλον καὶ τελικῶς καταντοῦν ἐπικίνδυνοι καὶ γιὰ τοὺς ἰδίους τοὺς ἑαυτούς τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐμᾶς. Διότι μὲ τόσην συσσώρευσιν εἶναι δεδομένον πὼς ἡ ἐγκληματικότης θὰ ἐκτιναχθῇ στὰ ὕψη… Κι ὄχι ἀπαραιτήτως (ποὺ ἐλέγχεται κι αὐτό…!!!) διότι μᾶς κουβάλησαν ὅλους τοὺς ἐγκληματίες τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ διότι σὲ τόσο μικρὸ χῶρο εἶναι δεδομένον πὼς τὰ …νέα «διαδίδονται» πιὸ γρήγορα καὶ οἱ συγκρούσεις εἶναι …μεγαλύτερες!!!

Καὶ ναί, πρέπει ἐπὶ τέλους ἤ νὰ ἀρνηθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον τὸ ἐθνικὸ συμφέρον τὸ ἐπιτάσσει, τὴν ἐπιστροφὴ ἐδῶ, αὐτῶν ποὺ διέφυγαν στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ νὰ διεκδικήσουμε τὴν κατάργησιν τῶν συμφωνιῶν ποὺ μᾶς ὑποχρεώνουν στὰ παραπάνω.
Εἴπαμε… Τὸ νὰ ἐκμεταλλεύονται οἱ διεθνεῖς τραπεζίτες κατὰ περίπτωσιν ὅλες τὶς πληθυσμιακὲς ὁμάδες τοῦ πλανήτου, κατὰ τὰ ἐπὶ τόπου συμφέροντα ποὺ ἔχουν ἀναπτύξῃ, εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Δῆλα δή, ἐὰν γιὰ παράδειγμα ὁ ἴδιος διεθνὴς τοκογλύφος ἤ τραπεζίτης ἐκμεταλλεύται μίαν φυλὴ στὴν Κένυα, καταπατῶντας της κάθε δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν, εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ πολεμήσουμε, σὲ ἐκεῖνον τὸ τόπο ποὺ αὐτὸς ἔχει ἁρπάξη. Ὅπως φυσικὰ ὁ πόλεμος γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τῶν ἐλληνικῶν περιουσιακῶν στοιχείων δὲν θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Ἀλάσκα οὔτε ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη. Ἐδῶ θὰ γίνῃ.
Διότι αὐτὸς ὁ τραπεζίτης ἤ τοκογλύφος ἔχει καὶ κάπου ἐδῶ στὴν Εὐρώπη συμφέροντα, ἤ ἀκόμη κι ἐδῶ, μέσα στὴν χώρα μας. Κι ὁπωσδήποτε δὲν τὸν συμφέρουν τὰ πολλὰ μέτωπα.
Μὲ ἕνα μέτωπο, ἄν τὲ τὸ πολὺ δύο, τὰ καταφέρνει.

Μὲ πολλὰ μέτωπα ἀρχίζει καὶ βραχυκλώνει…

Τὸν ἐξυπηρετοῦν τὰ φθηνὰ ἐργατικὰ τῆς Ἀφρικῆς.
Τὸν ἐξυπηρετοῦν διπλὰ ποὺ αὐτὰ τὰ φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια εἶναι κι ἀπολύτως ἐλεγχόμενα μέσῳ τῆς θρησκείας.
Τὸν ἐξυπηρετοῦν ἀκόμη περισσότεροι ὅλοι οἱ …«ἀντιῤῥατσιστές», ποὺ «συμπτωματικῶς» οὐδέποτε στρέφονται ἐναντίον του, ἀλλὰ πάντα στρέφονται κατὰ αὐτῶν ποὺ …στρέφονται ἐναντίον του.

Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι καὶ τὰ σημεῖα κλειδιὰ ποὺ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε.
Τί μᾶς συμφέρει; (Ὄχι μόνον ἐμᾶς ἀλλὰ καὶ τοὺς Κενυάτες τοῦ παραδείγματος.)
Μᾶς συμφέρει νά μετακινούμεθα, κατά πῶς ἐξυπηρετεῖ τούς τραπεζίτες, ἤ μᾶς συμφέρει νά παρεμένουμε στίς ἑστίες μας καί νά τούς πολεμοῦμε ἀπό ἐκεῖ, μέ τά ὅπλα πού τρέμουν; Διότι τὸ νὰ μείνω στὶς πατρογονικές μου ἑστίες μεγαλώνει τὶς πιθανότητες ἐπιῤῥοῆς στοὺς γύρω μου, ποὺ …«ὅλως τυχαίως» μιλᾶμε τὴν ἴδια γλῶσσα, ἔχουμε τὰ ἴδια ἤθη κι ἔθιμα καὶ τὶς ἴδιες ἀνάγκες.

Πῶς θά μπορέσω νά κάνω ἀντίδρασιν ἤ ἀντίστασιν ἀπό τό Βερολίνο ἤ ἀπό τό Λονδίνο; Καί πόσο βαθύς γνώστης θά εἶμαι τῶν κοινωνικῶν μας προβλημάτων, ὅταν θά παραμένω ξένος μέσα στούς ξένους; Ὅπως δῆλα δή κι ὁ ὁποιοσδήποτε ἐγκαθίσταται σήμερα στήν χώρα μου;

Ἄς τὰ σκεφθοῦν αὐτὰ ὅλα καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ.
Κάποιοι τὰ ἔχουν ἀντιληφθῇ…
Κάποιοι ἄλλοι ὅμως ἔχουν ἀκόμη σχέσεις …ἀπωθητικὲς μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν κοινὴ λογική.
Ἄς προσγειωθοῦν. Ἄς ἀπομακρύνουν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ποὺ θησαυρίζουν μὲ τὸν πόνο τοῦ κοσμάκη.
Ἄς ξαναπιάσουν τὰ δεδομένα ἀπὸ τὴν ἀρχή… Δὲν μᾶς τὰ ἔχουν πῇ καὶ τόσο καλά… Μᾶς ἔχουν ἀποκρύψῃ πολλὰ δεδομένα…
Δεδομένα ποὺ ὅσο δὲν τὰ συμπεριλαμβάνουμε στὶς παραμέτρους, ποὺ θὰ συνυπολογίσουμε, γιὰ νὰ καταλήξουμε σὲ συμπεράσματα, μᾶς ὁδηγοῦν βεβαιωμένα σὲ λάθος συμπεράσματα.

Ἐδῶ ἔχουμε πρόβλημα… Δὲν μποροῦμε ἄλλο νὰ χάνουμε χρόνο μὲ τὶς ἀνεγκεφαλίτιδές τους καὶ νὰ δίδουμε χρόνο στοὺς δυνάστες μας νὰ μᾶς καταπατοῦν καθημερινῶς καὶ περισσότερο.

Φιλονόη

Τέλος το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» για αλλοδαπούς στις δημοτικές εκλογές

Τροπολογία με την οποία αφαιρείται το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στις δημοτικές εκλογές από ομογενείς και νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς τρίτων χωρών, κατέθεσε στη Βουλή  ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του «νόμου Ραγκούση» που αφορούν τη συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών, περιλαμβανομένων πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής, στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 14-21 του επίμαχου Ν. 3838/2010 έρχεται σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 460/2013 «Ιθαγένεια τέκνων αλλοδαπών και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές». Με την απόφασή του αυτή, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διάταξεις που έδιναν τη δυνατότητα στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να συμμετέχουν στις εκλογές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφερόταν ότι «οι διατάξεις του ν. 3838/2010 καθ’ όσον αναγνωρίζουν σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, μη έχοντες καν την ιδιότητα του ομογενούς, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως α’ βαθμού, παραβιάζοντας έτσι την αρχή ότι τα πολιτικά αυτά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά σε Έλληνες πολίτες, δεν είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα».

Σύμφωνα με το ΣτΕ, το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος.

Ομοίως το ΣτΕ είχε κρίνει ότι και ο τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προέβλεπε ο επίμαχος νόμος 3838/2010 προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές καθώς  η πολιτογράφηση που προέβλεπε, γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης που ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30/04/2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 07/05/2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού, η οποία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης  βουλευτές της ΝΔ είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή ζητώντας να γίνουν απαραίτητες ενέργειες, ακόμα και επαναληπτικές εκλογές , σε όσους δήμους διαπιστωθεί ότι το αποτέλεσμα κρίθηκε από τη συμμετοχή εκλογέων τρίτων χωρών κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Πρόκειται, ανέφεραν, για «ξεκάθαρη αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και της γενικής βούλησης των εκλογέων και, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να επαναληφθούν οι εκλογές της Β’ Κυριακής».

Στο πλαίσιο αυτό ζητούσαν από τον αρμόδιο υπουργό συγκεκριμένες ενέργειες «ώστε να καταγραφεί η βούληση του εκλογικού σώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, στις περιπτώσεις που καταφανώς αλλοιώθηκε από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3838/2010».

Πηγή

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply