Ἀναθεώρησις ἱστορίας;;;

Ἀναθεώρησις ἱστορίας;;;ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙ ΜΟΥ:
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

=θεμελιώδης θέσις=
Ἄνοιξαν τὸ ζήτημα τῆς ἱστορίας τοῦ 20ου αἰῶνος καὶ τοῦ Μεγάλου πολέμου τὰ ΜΜΕ, οἱ Ἀριστεροὶ καὶ οἱ Καθεστωτικοὶ καὶ τὴν παρουσιάζουν ἀνήθικα καὶ αἰσχρὰ διαστρεβλωμένη!

Ἡ ἰδικὴ μας συνοπτικὴ ἀποτίμησις:

1. Ὁ μεγάλος πόλεμος, που διήρκεσε ἀπὸ τὸ 1914 ἕως τὸ 1945, ὑπεκινήθη μὲ δεξιοτεχνίαν καὶ δολιότητα ἀπὸ τὸν Διεθνὴ Τοκογλύφο μὲ σκοπὸν τὴν πλήρη καὶ ὁριστικὴν ἐνθρόνισίν τοῦ στὴν παγκόσμιον Κοσμοκρατορίαν. Ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἐπετεύχθη πλήρως.
2. Κύριος στρατηγικὸς στόχος τοῦ πολέμου ὁ ὁποῖος ἐπετεύχθη πλήρως καὶ ἐνωρὶς μὲ πρωτοφανῆ εὐκολία ἧτο ἡ κατάκτησις τῆς Ῥωσσίας καὶ ἡ σφαγὴ τῶν Ῥωμανῶφ.
3. Ὁ Διεθνὴς Τοκογλύφος ὡς κύριον ὅπλον τοῦ ἀγῶνος τοῦ πρὸς τὴν Κοσμοκρατορίαν ἐνεπνεύσθη/ἐδημιούργησε/ἐχρησιμοποίησε καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν Ἀριστερὰ καὶ τὴν Ἀριστερὰ ἰδεολογία, τὸν Μαρξισμόν, τὸν Μπολσεβικισμὸν καὶ τάς συναφεῖς δορυφόρους ἰδεολογίας καὶ κινήματα.
4. Ἐνῶ ἐφαίνετο ὅτι ὁ πόλεμος εἶχε λήξει, οἱ κατακεκτημένοι πληθυσμοὶ τῆς Εὐρώπης ἐπανεστάτησαν στὴν Ἰσπανία, τὴν Ἰταλία, τὴν Γερμανία καὶ ὁ Διεθνὴς Τοκογλύφος κατέστειλε τὴν ἐξέγερςίν των μὲ μοναδικὴν σκληρότητα καὶ λύσσα. Τὸ συμβὰν αὐτό, τὸ ὁποῖον εἶναι γνωστὸν ὡς Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, δὲν ἔφερε ἱστορικὸν ἀποτέλεσμα καὶ ἐὰν δὲν εἶχε συμβῆ ὁ κόσμος σήμερον θὰ ἧτο ἀκριβῶς ὅπως εἶναι σήμερον.
5. Μεταπολεμικῶς, μοναδικὸς σκοπὸς τοῦ Κοσμοκράτορος πλέον Διεθνοὺς Τοκογλύφου ἦτο καὶ εἶναι ἡ συνεχὴς στερέωσις/ἐδραίωσις τῆς ἀπολύτου ἐξουσίας του, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ἐργάζεται νυχθημερόν συντόνως καὶ παντοιοτρόπως. Σήμερον δὲ κύριος στόχος του, τὸν ὁποῖον προωθεῖ μὲ ἄκαμπτον ἀποφασιστικότητα, εἶναι ὁ ὁριστικός, πλήρης, βιολογικὸς καὶ γεωγραφικὸς ἀφανισμὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνοτήτων καὶ πρὸς τοῦτο κύριον διαβολικῆς ἐμπνεύσεως ὅπλον του εἶναι ὁ Ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης ὑπὸ Μωαμεθανῶν καὶ Νεγριδῶν.

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀναθεώρησις ἱστορίας;;;

Leave a Reply