Ἐξαρτήσεις.

Ἐξαρτήσεις.Ὅταν ἡ αὐτοεκτίμηση εἶναι χαμηλή, οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ἀποζημιωθοῦν ἀκολουθῶντας κάποια πρότυπα συμπεριφορᾶς, ποὺ θὰ τοὺς δώσουν πλασματικὴ αὐτοεκτίμηση.
Γεμίζουν τὸ κενὸ ποὺ τοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη αὐταξίας μὲ σχέσεις ἐξαρτήσεως.

Οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως μπορεῖ νὰ εἶναι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὴν δουλειά, μὲ τὸ φαγητό, μὲ τὸ ἀλκοόλ, μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ μὲ διαφόρους τρόπους συμπεριφορᾶς.
Οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στὶς ἐξαρτήσεις γιὰ  νὰ νοιώσουν καλλίτερα μὲ τὸν ἑαυτό τους.

Ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη, πρέπει καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ……….τότε ἡ προσπάθεια στρέφεται στὸ νὰ ἀνταποκριθῇκάποιος σὲ ἐξωτερικὰ ὑψηλὰ πρότυπα καὶ αὐτὸ κάνει ἀδύνατο τὸ να ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὰ ποὺ εἶναι καὶ θέλει ἀληθινά.
Ὑπάρχει ἔνα ἐσωτερικὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ θέλει ὁ ἴδιος καὶ σὲ ἐκείνα ποὺ πιστεύει ὅτι θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐκεῖνον, προκειμένου νὰ πάρῃ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχή τους.

Ὅταν κάποιος ἀρχίζῃ νὰ τιμᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτό του, τότε κτίζει ὅλο καὶ περισσότερο μέσα τοῦ γνήσια αὐτοεκτίμηση καὶ καταλαβαίνει ὅτι οἱ προτιμήσεις του, οἱ ἐπιλογές του καὶ οἱ στόχοι τοῦ εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἀξίζουν, ὅπως ἀξίζουν καὶ τῶν ἄλλων.

Σταματᾶ  νὰ προσποιεῖται τὸν τέλειο καὶ συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι ἔνας ἄνθρωπος στὸν δρόμο τῆς ἐξελίξεως. Μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰ λάθη του καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ γιὰ νὰ μάθῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ  καλλίτερα καὶ ὄχι γιὰνὰ  τιμωρῇτὸν ἑαυτό του.
Δεν ἔχει καμμιὰ σημασία πόσο καιρὸ ἔζησε κάποιος μὲ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση.
Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα μπορεῖ νὰ κάνῃ μιὰ καινούρια ἀρχή.
Ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι μιὰ νέα σελίδα καὶ ἐπάνω σὲ αὐτὴν μποροῦν νὰ γραφοῦν νέες, ἐξαιρετικὲς περιπέτειες.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply