Ἐλέγχοντας τὸν φόβο…

Ἐλέγχοντας τὸν φόβο...Οἱ φόβοι μας καὶ οἱ ἀνασφάλειές μας, κακοὶ σύμβουλοι, εἶναι αὐτοὶ ποὺ συνήθως μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ παραβοῦμε τοὺς κανότες τοῦ κάθε φυσικοῦ νόμου.
Ἡ Φύσις εἶναι ὁδηγὸς καὶ κριτήριον.
Μᾶς ἐνημερώνει πάντα γιὰ τὸ ποῦ μποροῦμε καὶ δικαιούμεθα νὰ φθάνουμε.
Κάθε προσπάθεια παραβιάσεως τῶν φυσικῶν νόμων μᾶς ἀπογυμνώνει καὶ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πράγματι εἴμαστε, καθὼς ἐπίσης κι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ πράγματι μποροῦμε νὰ κάνουμε.

Ὅσο μακρύτερα τῆς Φύσεως διαβιοῦμε, τόσο περισσότερες ἄμυνες ἀποκτοῦμε καὶ τελικῶς τόσο περισσότεροι φόβοι μᾶς σκιάζουν καὶ μᾶς θολώνουν τὴν ἀντίληψιν.
Ἡ λῦσις σὲ κάθε μας πρόβλημα εἶναι νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας, νὰ ἀντικρύσουμε μὲ θάῤῥος τοὺς φόβους μας, νὰ κουβεντιάσουμε μαζύ τους καὶ νὰ διαπιστώσουμε πὼς ἦσαν χάρτινοι δράκοι.
Μὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ πρέπει πρῶτα νὰ κατανοήσουμε τοὺς μηχανισμοὺς ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους συνδεόμεθα καὶ ἐντὸς τῶν ὁποίων ὑπάρχουν μόνον ἀπαντήσεις. Ἐκεῖ οἱ φόβοι δὲν χωροῦν.
Ἁπλῶς μᾶς μειώνουν τὶς εὐκαιρίες νὰ φθάσουμε ταχύτερα ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ νὰ διαλυθοῦν οἱ φόβοι μας χρειάζονται …ἐκπαίδευσιν. Χρειάζεται νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν προσπάθεια ἐλέγχου τους καὶ σταδιακῶς νὰ ἀπομειώνεται ἡ ἔντασίς τους. Ἕνα βῆμα τὴν φορὰ εἶναι ἀρκετό.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἐλέγχοντας τὸν φόβο…

Leave a Reply