Ἡ γυφτοπούλα

Ἡ γυφτοπούλα...«Ὑπάγωμεν, Ἀϊμᾶ», ἐψιθύριζεν εἰς τὸ οὖς τῆς νέας, ἀποτυπὼν ἕνα φλογερὸν φίλημα ἐπὶ τῆς παρειᾶς αὐτῆς. […]

O Μάχτος ἔκλεπτε τὰς περιπτύξεις, ἔκλεπτε τὰς θωπείας, ἔκλεπτε τὰ φιλήματα. […]

Φιλήματα, ὧν δὲν ἀρκεῖ βίος ἀνθρώπου ἵνα ἐξαλείψῃ τὰ ἴχνη ἐκ τῶν χειλέων, ἀλλ’ ὁ θάνατος μόνος ἁρπάζει αὐτὰ ἐκ τοῦ στόματος»

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
«Ἡ Γυφτοπούλα».

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply