Ἐρμότιμος δὶς κατηγορούμενος

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ:
Ἐρμότιμος δὶς κατηγορούμενοςἘρμότιμος δὶς κατηγορούμενος

ΛΥΚΙΝΟΣ:  Ὅσον, ὦ Ἐρμότιμε, τῷ βιβλίῳ καὶ τῇ τοῦ βαδίσματος σπουδὴ τεκμήρασθαι, παρὰ τὸν διδάσκαλον ἐπειγομένῳ ἔοικας· ἐνεόνεις γοῦν τι μεταξὺ προϊὼν καὶ τὰ χείλη διεσάλευες ἠρέμα ὑποτονθορύζων καὶ τὴν χεῖρα ὦδε κἀκεῖσε μετέφερες ὤσπερ τινὰ ῥῆσιν έπὶ ἑαύτοῦ διατιθέμενος, ἐρώτημα δὴ τι τῷν ἀγκύλων συντιθεὶς ἤ σκέμμα σοφιστικὸν ἀναφροντίζων, ὡς μηδὲ ὁδῷ βαδίζων σχολὴν ἄγοις, ἀλλ᾿ἐνεργὸς εἶης ἀεὶ σπουδαῖον τι πράτον καὶ ὅ πρὸ ὁδοῦ σοι γένοιτ᾿ ἄν ἐς τὰ μαθήματα.

ΕΡΜΟΤΙΜΟΣ: Ν΄Δί᾿, ὦ Λυκῖνε, τοιοῦτό τι· τὴν γὰρ χθιζὴν συνουσίαν καὶ ἅ εἶπε πρὸς ἡμᾶς, ἀναπεμπαζόμην ἐπιὼν τῇ μνήμῃ ἕκαστα· χρὴ δὲ μηδένα καιρὸν οἶμαι παριέναι εἰδότας ἀληθὲς ὄν τὸ ὑπὸ τοῦ Κῴου ἰατροῦ εἰρημένον, ὡς ἄρα «βραχὺς μὲν ὁ βίος μακρὰ δὲ ἡ τέχνη.»
καίτοι ἐκεῖνος ἰατρικῇς περὶ ταῦτ᾿ ἔλεγεν, εὐμαθεστέρου πράγματος· φιλοσοφία δὲ καὶ μακρῷ τῷ χρόνῳ ἀνέφικτος, ἤν μὴ πάνυ τις ἐγρηγοργὼς ἀτενὲς ἀεὶ καὶ γοργὸν ἀποβλέπῃ ἔς αὐτήν, καὶ τὸ κινδύνευμα οὐ περὶ μικρῶν-ἤ ἄθλιον εἶναι ἐν τῷ πολλῷ τῷν ἰδιωτῷν συρφετῷ παραπολόμενον ἤ εὐδαιμονῆσαι φιλοσοφήσαντα…..

*********************

Λυκῖνος: Ἐρμότιμε, ἀπὸ τὸ γρήγορον βάδισμά σου καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίον σου δείχνεις ὅτι πηγαίνεις, κατ᾿εὐθείαν εἰς τὸν δάσκαλον. καὶ καθὼς ἐβάδιζες, κινοῦσες τὰ χείλη ἤρεμα ψιθυρίζοντας, καὶ τὰ χέρια σου ἐδῶ κι ἐκεῖ, ὡσὰν νὰ συνομιλῇς μέ τόν ἑαυτόν σου· θά σκεπτόσουν κάποιο ἀπό ἐκείνα τά προβλήματα, ἤ θά μελετοῦσες κάποια σοφιστικά ζητήματα, ἀκόμα καὶ ὅταν περπατᾶς εἰς τὸν δρόμον φροντίζεις νὰ μὴν χάνῃς χρόνον, ἀλλά νὰ ἀπασχολῇς τὴν σκέψιν σου μὲ κάτι σοβαρόν, ὥστε νὰ σὲ βοηθήσῃ εἰς τὴν μάθησιν.

Ἐρμότιμος: Μὰ τὸν Δία Λυκῖνε, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Συλλογιζόμουν τὸ χθεσινὸν μάθημα, καὶ ἐκτιμοῦσα ὅλα, ὅσα μᾶς εἶπε. Ἐπειδὴ συμφωνοῦμε μὲ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς εἶπεν ὁ Ἰπποκράτης, ὅτι «ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρᾶ». Ἐκεῖνος βέβαια τὸ ἔλεγε διὰ τὴν Ἰατρικήν, ποὺ μανθάνεται εὐκολότερα. Ὅμως τὴν φιλοσοφίαν δὲν ἠμπορεῖς νὰ τὴν κατακτήσῃς, ἀκόμα καὶ ἐὰν ἔχῃς πολὺν χρόνον εἰς τὴν διάθεσίν σου, παρὰ μόνον ἐὰν εἶσαι διαρκῶς ἀνήσυχος, καὶ τὴν ἀτενίζεις μέ ὀξυδερκὲς βλέμμα. Καὲ δὲν εἶναι ἀσήμαντα πράγματα αὐτὰ ποὺ διακινδυνεύεις, διότι εἶτε θὰ χαθῆς ὡσὰν κακομοίρης μέσα εἰς τὸν συρφετὸν τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, εἶτε θὰ βρῇς τὴν εὐτυχίαν μέσα εἰς τὴν φιλοσοφίαν.!

ἐλευθέρα ἀπόδοσις.
Τάσος Γκολέμης.

 

(Visited 158 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐρμότιμος δὶς κατηγορούμενος

Leave a Reply