Ὅ,τι ἑλληνικό…

Πρὸς ἀφανισμό…

Κάπου «πῆρε» τὸ μάτι μου ἕνα δημοσίευμα γιὰ τὸν φίλη καὶ τὶς «θέσεις» του περὶ ἀρνήσεως τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου.
Μάλιστα, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὁ συντάκτης ἰσχυριζόταν πὼς ἐὰν ὁ Φίλης δὲν ἀνακαλέσῃ κινδυνεύει μὲ φυλάκισιν τριῶν ἐτῶν, λόγῳ τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος «ἀντιῤῥατσιστικοῦ» τους «νόμου».
Αὐτὸ ποὺ δὲν σκέφθηκε ὁ συντάκτης ἦταν πὼς τὸν πρόλαβε ἡ ῥεπούση, μὲ τὸ νὰ …ἐξαιρέσῃ τὴν γενοκτονία κάθε ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἀπὸ τὸ ἔν λόγῳ νομομαγείρεμα, ἀφ΄ ἑνός, ἀλλὰ καὶ τὴν σθεναρὴ ὑποστήριξιν τῆς νέας τάξεως πρὸς τὴν «κυβέρνησιν» τσίπρα-καμμένου, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀκριβῶς τέτοιες θέσεις, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ στοχεύει ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὶς καυτηριάζουν..

Ὅ,τι ἑλληνικό...1
αὐγή

Φυσικὰ θὰ πρέπη πάντα νὰ θυμόμαστε πὼς ὁ φίλης εἶναι πλέον ὁ ὑπουργὸς ἀ-παιδείας, τὴν στιγμὴ ποὺ ψίθυροι τὸν φέρουν νὰ μὴν διαθέτῃ κἄν πτυχίο.
Καὶ γνωρίζουμε ὅλοι μας πὼς δὲν χρειάζεται οὔτε τὸ ὄνομά του νὰ γράφῃ σωστά, ἐὰν ἁπλῶς λέῃ ναὶ σὲ ὅλα ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν!!!
Λέτε λοιπόν νά μήν εἶναι προσεκτικά ἐπιλεγμένος ἀπό τούς ἐργοδότες του;
Λέτε νά ἀρθρογραφοῦσε στήν soro-«αὐγή» δίχως «πλᾶτες»;;
Λέτε νά παραμένῃ ἀκλόνητον καί ἀκούνητο παραστάδι τοῦ soro-τΣύριζα, δίχως τίς ἀνάλογες …ἀδειοδοτήσεις κι ἐντολές;

Ὁ κάθε φίλης δὲν εἶναι …«τυχαῖος»!
Ἡ θέσις ποὺ τοῦ φόρεσαν δὲν εἶναι …«τυχαία»!
Ἡ «κυβέρνησις» ποὺ μᾶς στόλισαν δὲν εἶναι …«τυχαία»!!!
Τὰ πάντα λειτουργοῦν βάσει σχεδίου καὶ δὲν θὰ ἐπιτραπῇ μὲ μερικοὺς γραφικούς, καλὴν ὥρα, ἤ καὶ θιγέντες ἀπογόνους τῶν θυμάτων, νὰ ἐκφέρουν λόγο. Στὶς δημοκρατίες τους ὁ λόγος ποὺ δὲν τοὺς λιβανίζει, φιμώνεται.
(Διαβᾶστε Θουκυδίδη, ἐὰν θέλετε νὰ κατανοήσετε τὸ τὶ ἀκριβῶς μᾶς ἔρχεται!!!)

Σοσια-λΗστές!!!

Ἤ μήπως νά περιμένουμε ἀπό τήν «δικαιοσύνη» νά λειτουργήσῃ;
Λέτε νά στραφῇ ἡ δικαιοσύνη, ἐρμηνεύοντας …δικαίως τόν «νόμο» κατά τοῦ …ἑαυτοῦ της καί τῶν χρηματοδοτῶν της;
Δὲν νομίζω… Διότι ὁ ὑφιστάμενος δὲν μπορεῖ νὰ κρίνῃ τὸν προϊστάμενο, δίχως νὰ εἶναι προετοιμασμένος νὰ ὑποστῇ τὶς ἀνάλογες συνέπειες.
Καὶ στὸ σημερινὸ ἑλλαδοκαφριστὰν δὲν ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ ὑποστοῦν τέτοιου εἴδους συνέπειες.
Ἄς πάῃ στὰ κομμάτια ἡ Ἑλλάς, ἀρκεῖ νὰ σωθοῦν τὰ τομάρια μας.

Διάβασα κάπου ἀλλοῦ γιὰ τὶς ὑστερικὲς κραυγὲς ἀρκετῶν …εἰδικῶν (καὶ «εἰδικῶν»), ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀνακοινώσεις Περιστέρη, γιὰ τὴν Ἀμφίπολιν. Μακρὺ ἀπὸ ἐδῶ, κοντὸ ἀπὸ ἐκεῖ… Νὰ πάρουν καὶ λίγη δημοσιότητα ὅλοι οἱ μαϊντανοί, μὰ κυρίως νὰ ἀπομειώσουν, ὅσο τὸ δυνατόν, τὶς  …«ἐθνικιστικές» διαπιστώσεις τῆς Περιστέρη.
Λὲς καὶ ἡ Περιστέρη μᾶς ξημέρωσε …ἐθνικίστρια καὶ πρέπει νὰ ἀποδομηθῇ, ὄχι γιὰ τὰ εὑρήματά της, ἀλλὰ γιὰ τὶς (ὅποιες, μὴ δεδηλωθεῖσες) ἰδέες της.
Τοῦ Κοτρούλη ὁ γάμος. Θὰ ἀκουσθοῦν ὅλες οἱ «ἀπόψεις» πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀκουστῇ τὸ συμπέρασμα τοῦ ἐρευνητοῦ.
Εἶναι βλέπετε κι αὐτὸ …ἐνοχλητικό. Ἄρα πρὸς φίμωσιν!!!
Διότι ὁ στόχος εἶναι ἡ ὁμογενοποίησις. Σὲ μίαν ὁμογενοποίησιν δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ γνώσεις ἱστορικές, γιὰ συνειδητοποίησιν τῆς εὐθύνης καὶ τῆς κληρονομίας καὶ ὁπωσδήποτε εἶναι τοὐλάχιστον ἐγκληματικὸ τὸ νὰ προωθεῖται ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἀλήθεια.
Μαζάνθρωποι πρέπει νὰ καταντήσουμε. Κατ’ ἐπέκτασιν …πνίξτε τὴν Περιστέρη, ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς Περιστέρες (ὁποιοσδήποτε συνειρμός σας εἶναι ἄκαιρος κι ἄστοχος!!!), ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐπιστήμη!!!

Διάβασα καὶ γιὰ τὸ κόψιμο ἐφοπλιστικῶν, ἐπιχειρηματικῶν καὶ βιομηχανικῶν κύκλων, καθὼς καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἰσραήλ, νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν ἀποκατάστασιν τῶν προσφύγων (λέν, ἀλλὰ ἐννοοῦν τῶν ἐποίκων).
Οὔτε ἕνας ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «κυρίους» καὶ τὶς «κυρίες» κόπηκε καὶ πόνεσε γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν αὐτοχείρων, γιὰ τὶς οἰκογένειές τους, γιὰ τοὺς ἀστέγους, γιὰ τοὺς πεινασμένους, γιὰ τοὺς χρεωκοπημένους, γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ τρέμουν ἀπὸ τὸ κρύο, γιὰ τοὺς ἐνήλικες ποὺ μετατρέπονται σὲ δουλάκια, γιὰ τοὺς πρώην ἐλευθέρους καὶ νῦν ἀπολύτως κατεστραμμένους ἐπιχειρηματίες, ποὺ οὐδέποτε θὰ πάρουν συντάξεις, γιὰ τὴν δημόσια περιουσία ποὺ λεηλατεῖται, ὅταν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ …καθυστερημένα φιλέσπλαχνοι, διεσφάλησαν τὶς καταθέσεις τους σὲ κάποια νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ. Καταθέσεις ποὺ «ἔκτισαν» μὲ ἀπάτες, φοροαποφυγές, «δωράκια», συμφωνίες διαπλοκῆς, ἀνομίες, δωροδοκίες…
Σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξαν ποτὲ αὐτοὶ οἱ ἰθαγενεῖς ἄνθρωποι στὸ ὀπτικό τους πεδίο, σὰν νὰ μὴν ἔζησαν στὶς γειτονιές τους, σὰν νὰ μὴν προσέφεραν στὶς ἐπιχειρήσεις τους.
Τόσους αἰῶνες, ὅλες αὐτὲς οἰ οἰκογένειες, ποὺ σήμερα ἐμφανίζονται ἐπὶ πλέον, ἐκτὸς ἀπὸ φιλάνθρωπες καὶ …ἀριστερίζουσες, ἐπεβίωσαν καὶ θησαύρισαν καὶ ἀπεκαταστάθησαν οἰκονομικῶς ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς γύρω τους ὑπῆρχαν κάποιοι χαχόλοι, καλὴν ὥρα, ποὺ πιστὰ καὶ μὲ προσήλωσιν, δούλευαν ὡς σκλάβοι. Γιὰ αὐτοὺς ὅλους δὲν περίσσεψε λίγη εὐσπλαχνία, οὔτε κἄν γιὰ ἕνα συσσίτιο ἤ γιὰ μία φιλοξενία σὲ κάποια ἀπὸ τὰ ὑποστατικά τους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν κοιμοῦνται στοὺς δρόμους οἱ γονεῖς καὶ νὰ μὴν ἐξαφανίζονται τὰ παιδιά  στὰ ὀρφανοτροφεῖα.
Ψιλὰ γράμματα λέμε…

Μὰ ξαφνικά, ἔτσι, ξαφνικά, ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ὁ soros  ἔδωσε τὶς σχετικὲς ἐντολές-ὁδηγίες-κατευθύνσεις, κόπηκαν ὅλοι καὶ σπεύδουν νὰ ἀναλάβουν τὸ κόστος διαβιώσεως προσώπων ποὺ οὔτε εἶδαν, μὰ οὔτε καὶ θὰ ξαναδοῦν ποτὲ στὴν ζωή τους.
Μία γερὴ διαφήμισις, νὰ ἀκουστοῦν ὀνόματα, ποσά… Νὰ θαυμάσουμε βρὲ ἀδελφὲ τὴν νέα προπαγάνδα… Νὰ θεωρήσουμε ὁλίγον τὶ …ἀνθρώπους τὰ σαρκοβόρα καὶ νὰ τοὺς δόσουμς ἄφεσιν…

Μέ 15.000 εὐρῶ ἐτησίως νά πληρώνουμε τόν κάθε ἕναν πού θά …αἰτεῖται ἄσυλο;

Πόσες ΜΚΟ ἄρα γέ θά θησαυρίσουν πάλι;
Πόσα ΔΙΚΑ μας λεφτά θά …λοξοδρομήσουν πρός αὐτές;
Πόση λεηλασία θά ὑποστοῦμε ξανά καί ξανά, πρό κειμένου νά χορτάσουν τήν ἀκόρεστή τους δίψα γιά χρῆμα κι ἐξουσία;

Εἴδατε λοιπόν ἐσεῖς κάποιον Ἕλληνα νά ἀπολαμβάνῃ κάτι ἀπό τά ὀφέλη τῶν …«φιλανθρωπιῶν»  τους;
Ὄχι;
Εἴδατε κάποιον Ἕλληνα νά ἔχῃ μία στοιχειώδη ἀνταποδοτικότητα γιά τούς τόσους φόρους πού τοῦ ἐπιβάλλουν;
Ὄχι;;
Εἴδατε μήπως κάποιον Ἕλληνα νά ἐκπαιδεύεται μέ ἑλληνική παιδεία κι ὄχι μέ …πολυπολιτισμική;
Ὄχι;
Εἴδατε μήπως κάποιον Ἕλληνα  ἄστεγο νά τόν φιλοξενοῦν σέ κάποιον χῶρο φιλοξενίας;
Ὄχι;
Εἴδατε κάποιον Ἕλληνα νά τόν προστατεύουν οἱ κυβερνήσεις;
Ὄχι;
Εἴδατε μήπως κάποιον Ἕλληνα νά ἀπολαμβάνῃ τά τόσα ὀφέλη πού παρέχουν οἱ ΜΚΟ;
Ὄχι;

Καὶ οὔτε θὰ δεῖτε… Διότι δὲν περισσεύουν γιὰ Ἕλληνες  τέτοια.
Γιὰ τοὺς Ἕλληνες βούρδουλας, ἀμνημοσύνη, σαχλαμάρα, ἐκβιασμοί, ἐκφοβισμοί, ἀπειλές, λεηλασία, κρύο, πείνα…
Καὶ πολλὰ μᾶς εἶναι…

Μπήκαμε δῆλα δὴ στὴν τελικὴ εὐθεία τῆς ὑλοποιήσεως αὐτῶν ποὺ ἀπεφάσισαν, δίχως ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς.
Τὸ χθὲς τὸ ξεχνᾶμε, ἐὰν θέλουμε νὰ ἐπιβιώσουμε.
Ξεχνᾶμε ἐπίσης κι ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴχαμε. Δὲν μᾶς ἀνήκουν. Οὔτε κἄν ἡ ἱστορία ἤ οἱ μνῆμες μας.
Ἀμφισβητεῖται πλέον, ἐπισήμως, ἀκόμη καὶ τὸ δικαίωμά μας στὴν ἐπιβίωσιν

Ἱστορία, παιδεία, συνείδησις, ἀλήθεια, ἔρευνα, ἐπιστήμη, ἐπιχειρηματικότης, αὐτάρκεια, ἐλευθερία εἶναι μερικὲς πολὺ ἀφηρημένες ἔννοιες τώρα πιά, ποὺ ὅσο κυλᾷ ὁ καιρός, τόσο πιὸ ἀφηρημένες θὰ ὁμοιάζουν.
Ὅσοι θὰ τολμοῦν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὲς τὶς ἔννοιες ἐκτὸς ἀπὸ …γραφικοί, ἐὰν ἐνοχλήσουν, θὰ καταντοῦν καὶ …ἐνοχλητικοί.
Καὶ τὴν συνέχεια τὴν γνωρίζουμε.

Τώρα ὁ σώσων ἑαυτόν…
…ἀργότερα, ὅσοι θὰ ἐπιβιώσουν, πάλι …ὁ σώσων ἑαυτὸν θὰ εἶναι, γιὰ λίγο.
Ἡ τελικὴ εὐθεία, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, ἐννοεῖται σὰν μία διαρκῆς ἀγωνία, γιὰ ἐμᾶς, νὰ ἐπιβιώσουμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ αὐτούς, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ σχέδιά τους.

Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ «κλειδί» τοῦ γρίφου,  ποὺ καλούμεθα νὰ λύσουμε, μὰ καὶ τῆς ἀποφάσεως ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ λάβουμε.
Θά ἀφεθοῦμε στόν ἀφελληνισμό πού μᾶς ἐπιβάλλουν ἤ θά σταθοῦμε στά πόδια μας, πολεμώντας γιά τά αὐτονόητα;
Κι ὅταν λέω αὐτονόητα, δὲν ἀναφέρομαι σὲ «περασμένα μεγαλεῖα» ἀλλὰ σὲ μελλούμενες ἐπαναδομήσεις.
Ἐπαναδομήσεις, ποὺ εἶτε τὸ θέλουμε, εἶτε ὄχι, ἐφ΄ὅσον εἴμαστε τμήματα τοῦ Φυσικοῦ περιβάλλοντος, θὰ τὶς ξεκινήσουμε συντόμως, ὑποχρεωτικῶς καὶ ὁδηγούμενοι ἀπὸ τὴν Ἀνάγκη γιὰ ἐπιβίωσιν,  ὅπως κάνουν ὅλα τὰ πλάσματα αὐτοῦ τοῦ πλανήτου.
Ἐπαναδομήσεις ποὺ θὰ συμβοῦν, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τὶς ὀρθές τους βάσεις.

Κι ἐδῶ, πρὶν σᾶς ἀφήσω, θὰ ἀνοίξω μία σύντομον παρένθεσιν:

Ὅ,τι ἑλληνικὸ διώκεται, καταστρέφεται, ἀλλοιώνεται.
Πρῶτος στόχος τους ἡ ἀποκοπή μας ἀπὸ τὴν μνήμη. Ἡ μὴ συνέχειά μας δῆλα δή.

(Βλέπε ὅλα τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν γλῶσσα, στὴν ἀποδόμησιν τῆς ἱστορίας, στὴν γελοιὸποίησιν τῶν ἡρώων, στὴν προσβολὴ τῶν συμβόλων, στὸν ἐκφοβισμό μας γιὰ μὴ χρήσιν τῆς σημαίας, στὴν προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ κατὰ κάθε ἀληθείας καὶ ὑπὲρ κάθε ἀσυναρτησίας…)

 Δεύτερος στόχος τους ἡ οἰκειοποίησις συμβόλων, κληροδοτημάτων, γνώσεως, πληροφοριῶν, ἐπιστήμης, ἀκόμη καὶ …φυσικῶν νόμων!!!

Ὅ,τι ἑλληνικό...3

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Τρίτος καὶ τελικὸς στόχος τους ἡ ἀπόλυτος καὶ δίχως ἀντιδράσεις-ἀμφισβητήσεις ἐπικράτησίς τους.
(κατὰ πῶς σχεδιάζουν, ὄχι κατὰ πῶς θὰ συμβῇ!!!)

Ὅ,τι ἑλληνικό...2

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ποῦ …κολλᾶ ὅλο αὐτό τό σκηνικό πού ἔστησαν;;;
Στὴν πραγματικότητα.
Ἀπὸ τὴν μία θαύουν (π.χ. Ἀμφίπολις) ἀπὸ τὴν ἄλλην στὸ δεκαπλάσιον …ξεθαύονται διαρκῶς νέοι …«σύνδεσμοι» μὲ τὸ χθές. (Τὸ ΔΙΚΟ μας χθές!!!) Σύνδεσμοι ποὺ ὅσο καὶ νὰ θέλουν νὰ μειώσουν τὴν βαρύτητά τους, ὑπάρχουν καὶ πολλαπλασιάζονται…
(Πρόσφατα παραδείγματα στὴν Κρήτη, στὰ Κύθηρα, στὴν Ἀρκαδία, στὴν Λακωνία, στὴν Ἀττική, στὸν Φενεό…)

Ἀπὸ τὴν μία ἐπιβάλλουν τὴν ἀμνημοσύνη, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην οὐσιαστικῶς ἐγείρουν τέτοια ἀκραῖα συναισθήματα, ποὺ κάτω ἀπὸ ἄλλες συνθῆκες θὰ εἶχαν ξεχαστῆ πράγματι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκονται νὰ ξεχαστοῦν. (Ποιός ξεχνᾶ τήν …ἀναγέννησιν πού ἔφερε ἡ ῥεπούσιος ὑστερία; Στὸ τελευταῖο καφενεῖο πήγαινες καὶ ὅλοι κάτι εἶχαν να τῆς φορτώσουν!!! Γιὰ αὐτὸ τὴν …ἀπέσυραν!!!)
Ἡ δράσις λοιπὸν φέρνει ἀντίδρασιν.

Ἀπὸ τὴν μία ὁδηγοῦν τὴν χώρα σὲ κατακερματισμό, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ ἄνθρωποι, σὰν μονάδες, σὰν ἄτομα,  ἐπανασυνθέτουν τὰ κομμάτια τους γιὰ νὰ ξαναγίνουν Ἄνθρωποι. Καὶ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ τὸ κάνουν ὅλοι, ἀρκεῖ νὰ τὸ κάνουν αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ τὸ κάνουν.
Καὶ τὸ κάνουν. Σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Γῆς μας.
Καὶ τὸ ξέρουν… Καὶ τὸ τρέμουν…

Καὶ βιάζονται…

Μά θά προλάβουν; Ἤ γιά μία ἀκόμη φορά θά τήν …πατήσουν;

Κλείνοντας αὐτὴν τὴν παρένθεσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ σημείωμα, ἄς θυμηθοῦμε, γιὰ ἀκόμη μία φορά, τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τὸ τὶ πρέπει νὰ γίνουμε. Οἱ πολιτεῖες πέφτουν ἀπὸ τὶς Κερκόπορτες.
Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε νὰ φτιάξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ νέες βάσεις, γερές, τὶς δικές μας πολιτεῖες, ὀφείλουμε, πρῶτα πρῶτα, νὰ σφραγίσουμε κάθε πιθανὴ Κερκόπορτα, ξεκινώντας ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κρύβονται μέσα μας.
Τὸ «παιχνίδι» δὲν εἶναι χαμένο. Τώρα ξεκινᾶ.
Καὶ ὄχι μόνον τώρα ξεκινᾶ, ἀλλὰ ὁ ἐπόμενος γύρος εἶναι κι ὁ πιὸ ἐνδιαφερων.
Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε αὐτὴν τὴν φορὰ Πανέτοιμοι!!!

Φιλονόη

 

Ἔριξα καὶ μία ματιὰ στὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Συρία καὶ στὴν εὑρυτέρα περιοχή.
Εἶδα τὰ ῥωσσικὰ στρατεύματα νὰ «ἀπειλοῦν» τὸ ἰσραὴλ καὶ τοὺς «δικούς» μας νὰ χαίρονται, διότι ἐπὶ τέλους ἕνας (χριστιανός) ἡγέτης ἀντιστέκεται στὴν ἐπέλασιν τῆς νέας τάξεως.
Δὲν εἶδα

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply