Οἱ ἐπιχειρήσεις δανείζουν τὴν κυβέρνησιν γιὰ νὰ μπορῇ αὐτὴ νὰ τὶς καταστρέφῃ!!!

Οἱ ἐπιχειρήσεις δανείζουν τὴν κυβέρνησιν γιὰ νὰ μπορῇ αὐτὴ νὰ τὶς καταστρέφῃ!!!

Ἡ προκαταβολὴ φόρου 100% γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις, εἶναι ἄτοκο δάνειο πρὸς τὴν κυβέρνηση.
Μὲ ἄλλα λόγια…
Οἱ ἐπιχειρήσεις δανείζουν τὴν κυβέρνηση γιὰ νὰ συνεχίσῃ αὐτὴ νὰ καταστρέφῃ τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ τὴν οἰκονομία.

Ἀπὸ τὴν μία οἱ ἀναδρομικοὶ φόροι, γιὰ περασμένες χρήσεις, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ προκαταβολὴ φόρου γιὰ μελλοντικὲς χρήσεις.
Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀνέκδοτο, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου ἀστεῖο.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply