Οἱ …«αὐτόχειρες δολοφόνοι»

Σημεῖον σταθμός, γιὰ τὸν προβληματισμό μου, ἀναφορικῶς μὲ κάποιους μεγάλους φόνους στὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, ἐστάθη μία συζήτησις μὲ κάποιον, πρὸ ἐτῶν, ποὺ μελέτησε πολὺ προσεκτικὰ τὸν τρόπο δολοφονίας τοῦ Κένεντυ καὶ τοῦ Καποδιστρίου.
Τρόπος, ποὺ κατ’ αὐτόν, ἦταν ἀκριβῶς ἴδιος καὶ περιελάμβανε μίαν φονικὴ σφαίρα (Μόνον!!!) ποὺ εἰσῆλθε ἀπὸ τὴν κάτω πλευρὰ τοῦ κρανίου τῶν φονευθέντων αὐτῶν ἡγετῶν.
Ἐὰν οἱ παρατηρήσεις του εἶναι ὀρθές, τότε οὔτε οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, μὰ οὔτε κι ὁ Ὄσβαλντ, ἦσαν δολοφόνοι, παρὰ κάποιοι ἄλλοι, δίπλα σὲ αὐτοὺς τοὺς ἄνδρες, ποὺ μποροῦσαν νὰ σκοτώσουν δίχως νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ καί, ποὺ πολὺ πιθανόν, νὰ ἔπεσαν μὲ τὰ σώματά τους, ἐπάνω σὲ αὐτοὺς τοὺς ἄνδρες, τάχα μου γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσουν.
Σημαντικὴ λεπτομέρεια: δίπλα στὸν Καποδίστρια, ἀλλὰ καὶ στὸν Κένεντυ, ὑπῆρχαν σωματοφύλακες.

Ἡ σημαντικὴ …«συμπτωματική» λεπτομέρεια εἶναι στὸ πῶς οἱ φερόμενοι ὡς δολοφόνοι …ἐτελεύτησαν!!!
Ὁ Κωνσταντῖνος Μαυρομιχάλης ἐπὶ τόπου ἐφονεύθη. Ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, πέρασε ἀπὸ δίκη γιὰ νὰ φονευθῇ ἀπὸ στρατιωτικὸ ἀπόσπασμα.
Τὰ ἀρχεῖα τῆς δικής γιὰ τὸν θάνατο τοῦ κυβερνήτου θεωροῦνται ἑπτασφράγιστον μυστικὸ ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ δὲν θὰ δημοσιευθοῦν.
Ὁ Ὄσβαλντ ἐδολοφονήθη ἀπὸ τὸν Τζὰκ Ῥούμπι, ἕναν ἀμερικανοεβραῖο, πρὶν προλάβῃ νὰ ἀπαντήσῃ σὲ ἐρωτήματα ἤ νὰ δικασθῇ.
«Σύμπτωσις», μὲ πολλὰ πολλὰ εἰσαγωγικά, λέγεται αὐτό.

Ὅμως δὲν εἶναι μόνον αὐτοί.
Ἡ δολοφονία τοῦ ἀρχιδοῦκος Φραγκίσκου Φερδινάρδου καὶ τῆς συζύγου του Σοφίας στὸ Σεράγεβο …«ὑπέγραψε» τὴν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.


Ἕναν μόλις χρόνο πρίν, στὴν Θεσσαλονίκη, εἴχαμε τὴν δολοφονία τοῦ βασιλέως Γεωργίου, ποὺ ἐσφράγισε τὸ ξεπούλημα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ὁ δολοφόνος του, κάποιος Σχοινᾶς, ἐκπαραθυρώθη!!!
(Ἤ τὸν …ἐκπαραθύρωσαν!!!)

Ἐὰν κυττάξουμε στὰ λίγο παλαιότερα χρόνια, στὴν ἐπανάστασιν, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅταν μία δολοφονία δὲν παρουσιάζετο ὡς δολοφονία, δὲν εἴχαμε ἔνοχο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν εἴχαμε …ἐκπαραθυρώσεις. Κι ἔτσι οἱ δολοφόνοι τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, μὰ καὶ τοῦ Καραϊσκάκη, γιὰ τὴν ἐπίσημο ἱστορία ἁπλῶς …δὲν ὑπάρχουν.
Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Μεταξᾶ ἤ τὸν Κορυζῆ.
Γενικῶς ἔχουμε ἕνα θέμα γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε, ὡς κράτος, νὰ χαρακτηρίσουμε κάτι σὰν δολοφονία, ἐὰν αὐτὸ δὲν ἐξυπηρετῇ τοὺς πραγματικοὺς ἐξουσιαστές μας, τοὺς τραπεζίτες.
Κι ἔτσι, ἕνας τυχαῖος κι ἄσχετος Σχοινᾶς ἐκπαραθυρώνεται, ἀλλὰ ἡ δολοφονία τοῦ Γεωργίου ἐξυπηρετοῦσε, πάντα …«ὅλως συμπτωματικῶς» τὶς βλέψεις καὶ τὰ συμφέροντα Ἰταλίας καὶ Αὐστρίας στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου.

Ὑπάρχουν κι ἄλλες ἀνεξιχνίαστες, στὴν πραγματικότητα, δολοφονίες. Τοῦ Δηληγιάννη, τοῦ Λαδᾶ, τοῦ Λαμπράκη, τοῦ Δραγούμη…
Ἄλλοτε ὑπάρχει ἐπίσημος ἔνοχος κι ἄλλοτε ὄχι.
Ἄλλοτε μᾶς ὑποδεικνύουν ἕναν ἔνοχο ἔτσι, γιὰ νὰ ἀπασχολούμεθα κι ἄλλοτε δὲν ἐμφανίζεται κάποιος ἔνοχος καὶ ἀκόμη τὸν …ἀναζητοῦν. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ὅμως ὁ ἔνοχος …ἐκπαραθυρώνεται θορυβωδῶς!!! Πάντως ὅλες αὐτὲς οἱ δολοφονίες ἀφοροῦν σὲ πολιτικὲς πιέσεις, σὲ μυστικὰ ἐπικίνδυνα καὶ σὲ δουλοποιήσεις λαῶν. Γιὰ αὐτὸ καὶ συχνὰ βλέπουμε …λαοὺς νὰ «καθαρίζουν» τοὺς ἡγέτες τους!!!

Σαφῶς καὶ δὲν ἀναφέρονται, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο ἱστορία, οἱ ἐκατομμύρια δολοφονίες τῶν ἀνωνύμων πολιτῶν, ποὺ καθημερινῶς σφαγιάζονται, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, λόγῳ ἐντολῶν ἀπὸ πρόσωπα καὶ κέντρα ἐξουσίας, πού, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀποδεικνύεται πὼς ἦσαν οἱ ἐμπνευστὲς καὶ τῶν πολιτικῶν δολοφονιῶν.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὑπάρχει φυσικὰ καὶ ἡ θεωρία τῆς …«μαγικῆς σφαίρης», γιὰ τὴν περίπτωσιν Κένεντυ…
Αὐτὸ πάλι εἶναι ἄλλη ἱστορία…

Σημείωσις β΄, Μάρτιος 2023.

Αὐτό:

προσφάτως εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Λίγο ἔως πολύ, τοὐλάχιστον κάποια πρόσωπα, τὸ ἐγνώριζαν καί, ναί, ὁ πυροβολισμὸς προῆλθε ἀπὸ τὸ ὅπλο τοῦ …συνοδηγοῦ!!!
Ὤ τί κόσμος …μαμάάάάάάά`!!!

εἰκόνες ἀπό: ἐδῶ, ἐδῶἐδῶἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply