Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!3Δέν σᾶς κάνει μεγάλη ἐντύπωσιν ἡ βεβήλωσις μόνον αὐτῶν τῶν προσώπων πού δέν ἄρεσαν, στήν ἐπίσημο ἱστορία;
Δέν σᾶς προβληματίζει πού ὁ ἕνας παρουσιάζεται ὡς  ἥρως (δεῖτε τὴν οἰκογένεια Κοντοσταύλου καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε) κι ὁ ἄλλος ὡς ὑπάνθρωπος;
Ἐμέναν αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια πάντα μὲ προβλημάτιζε. Κι ὅσο κυλοῦν τὰ χρόνια, τόσο βεβαιώνομαι πὼς κάποια ὀνόματα, καθὼς καὶ τὶς δράσεις τους, καλὸ εἶναι νὰ τὰ κρατᾶμε στὴν μνήμη μας ὁλίγον …ἀμαυρωμένα, γιὰ νὰ μὴν χαλᾶμε τὴν σούπα τῆς ἰσοπεδώσεως καὶ τῆς ἀφασίας. Ὅπως αὐτὸ τοῦ  Γρίβα-Διγενῆ.
(Ἐνᾦ τὸ ὄνομα παπανδρέου νὰ τὸ θεωροῦμε …τέλειο πρότυπον ἱκανοῦ καὶ ἀξίου τέκνου τοῦ σιωνισμοῦ!!!)

Ναί, ὁ Γρίβας μετεῖχε σὲ ὅλες τὶς μάχες τῆς Μικρασιαστικῆς Ἐκστρατείας καὶ τοῦ Ἀλβανικοῦ Μετώπου.
Ναί, ἦταν ἕνας πολεμιστὴς ποὺ ἐκπαιδεύθηκε ἀπὸ συγκεκριμένο σύστημα ἐκπαιδεύσεως γιὰ νὰ προσφέρῃ τὶς ὑπηρεσίες του πρὸς τὴν Πατρίδα.
Ναί, ὁ Γρίβας ἐπίσης φέρεται ὡς ἱδρυτὴς τῆς ὁμάδος Χ, ἐπὶ κατοχῆς, ἀλλὰ συστηματικῶς ἀποκρύπτονται τὰ ὀνόματα ἄλλων, ὅπως τοῦ Βουλπιώτου γιὰ παράδειγμα, ποὺ εἶχαν τὴν ἰδέα τῆς ὁμάδος Χ. (Ἤ ἀκόμη καὶ τοῦ Παπάγου ποὺ ὁ Γρίβας ἦταν γιὰ χρόνια ὑπασπιστής του.)
Ναί , ὁ Γρίβας κυνήγησε κομμουνιστές, μὰ κομμουνιστὲς κυνηγοῦσαν τότε καὶ οἱ βενιζελικοί, καὶ οἱ παπανδρεϊκοί… Εἰδικῶς ἐκεῖνος ὁ Βενιζέλος (ἀλλὰ καὶ ὁ Πλαστήρας) ἦταν κυριολεκτικῶς κομμουνιστιφᾶγος*. Πῶς γίνεται νά εἶναι ἡ ἡγεσία κομμουνιστοφάφος καί τά σώματα ἀσφαλείας, ποὺ διοικοῦνται ἀπὸ τὴν ἰδίαν ἐξουσία, κάτι ἄλλο;
Ναί, ὁ Γρίβας διεκήρυξε τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων, ὑπὸ τὴν διοίκησίν του. Κι αὐτό, ἀπὸ μόνον του, στέκεται ὡς τὸ μεγαλύτερον ἔργο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρῃ πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ εἰδικῶς πρὸς τὴν ἰδιαιτέρα του Πατρίδα.

Ἐγὼ κρατῶ ἕνα στοιχεῖον, ἀνεξαρτήτως τῆς προπαγάνδας ποὺ καθημερινῶς ὑπομένουμε:
Ὁ Γρίβας ξεκίνησε τὴν Ε.Ο.Κ.Α.  καὶ ἡ Κύπρος, σύσσωμος, δίχως δευτέρα σκέψιν, στήριξε μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις, μὴ ὑπολογίζοντας τὶς ἀναγκαῖες θυσίες. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς συνιστᾶ ἐλευθερία!
Ὄχι αὐτὸ ποὺ τοὺς ὑπεσχέθησαν ἢ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἔδωσαν γιὰ ἐλευθερία ἢ αὐτὸ ποὺ μετὰ τοὺς ἔκλεψαν. Ἐλευθερία συνιστᾶ ἡ σκέψις.
Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει λόγους, κίνητρα, στόχους καὶ δὲν ὑποτάσσεται στὴν ὁποιανδήποτε μορφὴ δουλείας.
Ἐλεύθερος εἶναι ὁ ὀραματιστὴς καὶ ὁ στρατιώτης τοῦ κοινοῦ τῆς κοινωνίας του ὀράματος.
Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν θὰ περιορισθῇ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου, ὅταν εἶναι νὰ προσφέρῃ τὸ λιθαράκι του γιὰ τὸ κοινὸ καλό.
Ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ βάζει τὸ κοινὸ καλὸ ἐπάνω κι ἀπὸ τὴν ζωή του.
Καὶ ἡ ΕΟΚΑ ἀκριβῶς αὐτὸ προσέφερε στοὺς Κυπρίους ἀδελφούς. Ὄχι τὸ ὄραμα τῆς Ἐλευθερίας ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν ἐλευθερία!!!
Διότι ΕΟΚΑ δὲν ἦταν μόνον τὰ μέλη της ἀλλὰ σύσωμος ὁ Ἑλληνισμὸς ποὺ ἀγωνιοῦσε καὶ πάλευε μαζύ της!!!
Σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου!
Κι αὐτὸ τὸ δῶρο Ἐλευθερίας σπάνια τὸ ζεῖ κάποιος σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του!!!
Γιατὶ ἡ Ἐλευθερία, ὅπως καὶ τὰ πάντα, δὲν εἶναι κατάστασις ἀλλὰ στιγμές. 

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!3

Αὐτὴ ἡ λάμψις, ἡ χαρά, ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ πίστη, ἡ δέσμευσις μὰ κυρίως ἡ Ἐλευθερία, δὲν ζωγραφίζεται εὔκολα στὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων!!!

Νέοι, γέροι, παιδιὰ ἦσαν ἐκεῖ καὶ πολέμησαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.
Θυσίες ἀμέτρητες… Αἷμα ἄφθονον καὶ πάλι…

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!9 Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!6 Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!1

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!


Τὰ Φυλακισμένα Μνήματα, ἀκόμη καὶ σήμερα, στέκουν ἀδιάψευστος μάρτυρας τοῦ διαρκοῦς φόβου, τῆς κάθε ἐξουσίας, ποὺ ὅταν ἀντιλαμβάνεται μίαν ἀπόλυτον σύμπραξιν ἐναντίον της, τρέμει ἀκόμη καὶ τοὺς …νεκρούς!!!

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!7

Σήμερα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἐπέλεξαν νὰ προσκυνήσουν. Πρώτο τους ἔγκλημα ἡ ἐπιβολὴ τῆς λήθης, μαζὺ μὲ τὴν ποινιοποίησιν τῆς μνήμης.
Ἐπόμενον ἔγκλημα ἡ παράδοσις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἡ κατασυκοφάντησις τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ ἡ ἀπαξίωσις τῶν ἡρώων, μέσα ἀπὸ ἀμέτρητες ὑποχωρήσεις, παραχωρήσεις καὶ παραιτήσεις, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν κατάργησιν τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ἀπὸ τὰ Φυλακισμένα Μνήματα.

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!11

Τὸ μεθεπόμενον, ὁλοκληρωτικόν, ἔγκλημα (καὶ τελικόν) λέγεται ἀπόλυτος παράδοσις, ποὺ ξεκίνησε μέν, μὲ τὰ μνημόνια, ἐπισήμως, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα συμβαίνει τώρα, στὶς συνειδήσεις ὅλο καὶ περισσοτέρων, μὲ ἐκδηλώσεις ἀπαξιώσεως καὶ προσβολῆς μνήμης..
Διότι τὸ μεγαλύτερον ἔγκλημα τῶν ἡμερῶν μας δὲν εἶναι ἡ πτωχοποίησίς μας, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἔγκλημα τῆς μνήμης ποὺ στοχεύει κατ’ εὐθείαν στὴν ὕπαρξίν μας.

Τώρα, ἕξι δεκαετίες καὶ κάτι μετά, μὲ ἕνα ὁλόκληρο καθεστὼς ἐναντίον μας, ἐπιβάλλεται, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν σημαντικότητα τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ Διγενῆ.
Τώρα, ἕξι δεκαετίες καὶ κάτι μετά, ἐπιβάλλεται νὰ βροῦμε νέα πρότυπα γιὰ κοινοὺς ἀγῶνες…
Τώρα, ἕξι δεκαετίες καὶ κάτι μετά, ἄς ἀναρωτηθοῦμε, ἐπὶ τέλους, γιὰ τὸ εἶναι πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ γιὰ τὸ ἐὰν τὴν δικαιούμεθα…
…γιατί, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὴν ἔζησαν, ποὺ τὴν βίωσαν, ποὺ πῆραν μέρος στοὺς ἀγῶνες τῆς ΕΟΚΑ εἶτε ὡς στρατιῶτες της, εἶτε ὡς συνεργάτες της, εἶτε ὡς ἁπλοῖ ὑποστηρικτές της ἔχουν κάτι σπουδαῖο νὰ μᾶς διδάξουν: τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία ποὺ κερδίζει μόνον αὐτὸς ποὺ ἔχει ὀράματα καὶ πατρίδα

Καλὴν Λευτεριά!
Εἶθε κι ἐμεῖς…

Φιλονόη

Σημειώσεις – Προβληματισμοὶ –  Ἐρωτήματα

Ναί, ὑπάρχει ἀκόμη μία λεπτομέρεια, ποὺ δὲν τὴν ἔχουμε ὑπολογίσει.
Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραῆλ ξεκίνησε νὰ παγιώνεται τὸ 1948. Ἡ Κύπρος, ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα (1561) ὅμως ἐθεωρεῖτο ἐπαρχία τῶν ἑβραίων.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Εἶναι τυχαῖος ὁ σχεδιασμός τῆς ἀντιστάσεως γιά τήν ἐκδίωξιν τῶν Ἄγγλων;
Εἶναι τυχαῖον πού ἐπετράπη σέ ὑψηλόβαθμο ἀξιωματικό τοῦ στρατοῦ νά ὀργανώσῃ τόν ἀγῶνα;
Εἶναι τυχαῖον πού σύσσωμος ὁ πλανήτης τότε ὑπεστήριξε αὐτήν τήν προσπάθεια;

Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!10

Ξεχνιέται ἡ ἀμέριστος βοήθεια καί ὑποστήριξις (ἀκόμη καὶ μὲ ἐμπόλεμες διαθέσεις) κατά Ἑλλήνων, κατά τήν διάρκεια τῆς …«ἀνακωχῆς», πού στήν πραγματικότητα ἦταν ἐκεῖνο τό χρονικό διάστημα πού ἀπαιτεῖτο γιά νά καταλάβουν οἱ τοῦρκοι ὅλο τό ὑπόλοιπο τμῆμα πού τούς εἶχε χαρισθῆ;
Ξεχνᾶμε τ
ό «ἡ Κύπρος κεῖται μακράν» τοῦ «ἐθνάρχου», πού μᾶς τόν ἐφύτευσαν ὡς …σωτήρα;
Ξεχνᾶμε
τίς συμφωνίες τῆς Ζυρίχης καί τίς προσκλήσεις τοῦ Μακαρίου;

Δὲν ἀπαξιώνω φυσικά, κατ’ οὐδέναν τρόπο, τὸ πάθος γιὰ ἐλευθερία τῶν Κυπρίων Ἀδελφῶν μας. Ἀντιθέτως. Τὰ θαυμάζω καὶ τὰ ζηλεύω καὶ τὰ ἐπικροτῶ μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις.
Κι ἐὰν σήμερα ἀπαιτεῖτο καλῶς θὰ ἔκαναν νὰ ἐπανελάμβαναν αὐτὰ ποὺ ξεκίνησαν τὸ 1955. Ὅμως ἐὰν γνωρίζουμε, ἢ κατανοοῦμε, τὸν βαθύτερον συνδυασμὸ (καὶ σχεδιασμό) τῶν γεγονότων, τότε εἶναι δύσκολο νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν.
Ὁ Κολοκοτρώνης ἠρνήθη στὸν Ἀνδροῦτσο τὴν …«καθαριότητα» τῶν Φαναριωτῶν καὶ τῶν προεστῶν, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους. Λάθος; Σωστό;
Πάντως τοὺς ἐμφυλίους τους ἀκόμη τοὺς πληρώνουμε σήμερα.
Κι ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κρίνοντας πάντα, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς καὶ ὡς Φιλικός, ἀλλὰ καὶ ὡς …συμπέθερός τους, τελικῶς διεσφάλισε γιὰ ἀκόμη δύο αἰῶνες τὶς ἐξουσίες τους ἐπάνω μας.

Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως στοὺς γείτονες …«περιουσίους» μας.
Δούλεψαν πολύ, ὑπογείως καὶ παρασκηνιακῶς, οἱ ἑβραῖοι γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ σχεδιασμός τους.

Κι ἐπέτυχαν πολλά… Ἤδη τὶς πλουταπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Κύπρου αὐτοὶ τὶς ἐκμεταλλεύονται.
Τί νά κάνουν λοιπόν τούς Ἄγγλους μέσα στά πόδια τους; Ἤ τούς Τούρκους;
(Ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἡ τουρκοκυπριακὴ κοινότης ἦταν ἀνύπαρκτος. Μετά, ποὺ ἐντέχνως τὴν ἐνδυνάμωσαν, τῆς ἔδωσαν καὶ …ἐνδιαφέροντα ῥόλο. Ῥόλο τόσο καθοριστικὸ γιὰ τὴν Κύπρο, ποὺ σύσσωμος ὁ Ο.Η.Ε. τῶν Rothschild, περιφρουροῦσε τὰ ἐδάφη ποὺ εἶχαν ἀποφασισθῇ νὰ δοθοῦν στὴν Τουρκία, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς εἰσβολῆς, εἰς βάρος κάθε διεθνοῦς συνθήκης κι ἐννοίας δικαίου!!!)

Ἡ ΜΕΓΑΛΗ προδοσία τῆς Κύπρου ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Μακάριο!

Ἡ …«σιωπή» τῶν «συμμάχων» μας γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς Κύπρου…

Γιατί ΔΕΝ ἀντέδρασαν οἱ Ἄγγλοι ὅταν ἅρπαξαν τήν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι;

Τὸ περιβόητο «ΣΗΜΑ KISSINGER» γιὰ τὴν Κύπρο.

Ἀπὸ τὸ 1956 προετοίμαζαν τὴν διχοτόμησιν τῆς Κύπρου!!!Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!10

Ἀμερικανικὲς ῥουκέττες ὑδραργύρου ἔριχναν στὴν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι.

Τώρα ποὺ δὲν χρειάζονται ἄλλο (καί) τοὺς Τούρκους, ἐφ΄ ὅσον σπεύδουν κάτι ἀναστασιάδηδες καὶ τουρκόφιες νὰ παραδόσουν κάθε εἴδους ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἀμφισβητεῖται καὶ αὐτῶν ἡ κατοχή!!!Ὅταν λέμε ΕΟΚΑ ἐννοοῦμε Ἐλευθερία!!!12

 

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;

Πάλι θυμήθηκαν τὴν …«κατεχομένη Κύπρο»!

Ἡ Κύπρος κεῖται …κοντά, ὅταν ἔτσι θέλῃ τὸ …Ἰσραήλ!!!

Τώρα ἡ Κύπρος, γιὰ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις, εἶναι ἐλευθέρα.
Τώρα μπορεῖ μόνη της νὰ διαχειρίζεται τὸ ποῦ θὰ δόση τὰ πετρέλαιά της, τὴν ἐθνική της κυριαρχία, τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν της.
Τώρα θυμήθηκαν πὼς τὴν ἀδίκησαν.
Τώρα φταῖν οἱ κακοὶ Τοῦρκοι ἀλλὰ ὄχι τὰ καθάρματα Ἄγγλοι κι ἑβραῖοι. Τώρα ἔχουμε δημοκρατία ἐκεῖ, ὅπως καὶ σὲ ὅλην τὴν «πεπολιτισμένη μας Εὐρώπη».
Καὶ φυσικὰ τώρα ὁ Γρίβας εἶναι κακός, φασίστας, ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ.,

Γενικῶς πρέπει νὰ θυμόμαστε πὼς τὶς ἐπαναστάσεις, ἰδίως ἐὰν ἐπιτύχουν, δὲν τὶς σκαρφίζονται μόνοι τους οἱ ἐπαναστᾶτες. Ἑκατονάδες ἐπαναστάσεις ἐπνίγησαν στὸ αἷμα τῶν πρωταγωνιστῶν τους καὶ δὲν μαθαίνουμε κάτι γιὰ αὐτές. Ὅπως, γιὰ παράδειγμα, οἱ ἀμέτρητες, μικρὲς ἤ μεγάλες ἐπαναστάσεις ποὺ ἔγιναν κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουκροκρατίας ἐδῶ, στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου, ποὺ ἀπέκτησε τὸ ὄνομά της, λόγῳ τοῦ αἵματος, τὸ ὁποῖον συχνὰ πυκνὰ τὴν ἔπνιγε.
Μαθαίνουμε ὅμως μὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειες κάθε τὶ ποὺ ἀφορᾶ στὴν τελευταία. Ὄχι διότι ἦταν καλλίτερα ὀργανωμένη καὶ ἦταν ἀναπόφευκτον νὰ …ἐπιτύχῃ, ἀλλὰ διότι ἦταν …προαποφασισμένο νὰ ἐπιτύχῃ.
Ἐχρηματοδοτήθη, ἐσχεδιάσθη καὶ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ μία μασωνικὴ ἑταιρεία, ἐδανειοδοτήθη, ἂν καὶ μὲ ἐμφύλιον, ἀπὸ τοὺς γνωστούς μας τραπεζίτες καὶ ἐξηφανίσθησαν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀπειλοῦσαν τὴν ἐξουσία τῶν δικῶν τους ὀργάνων. (Ἀνδροῦτσος, Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης…)

Ἄς εἴμαστε αὐτὴν τὴν φορὰ πιὸ προσεκτικοί. Ἀνδροῦτσοι δὲν ἐμφανίζονται συχνά.
Καὶ οἱ Κολοκοτρώνηδες ἐπίσης, ὅταν ἐμφανίζονται, ἂς εἶναι πιὸ προσεκτικοί.
Αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν ἔχουμε περιθώρια γιὰ λάθη.

* Προσωπικῶς ἀπεχθάνομαι τὸ «…φάγος». Ὅταν θέλῃς νὰ διασώσῃς καὶ νὰ περιφρουρήσῃς τὴν Πατρίδα σου, ἐφ΄  ὅσον ἔχουν εἰσχωρήσει στοιχεῖα ποὺ καταλύουν τοὺς δεσμοὺς συνοχῆς, τότε τὸ «…φάγος» δὲν εἶναι ἡ βελτίστη ἐπιλογή, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν οἱ κίνδυνοι. Ὑπάρχουν πολὺ πιὸ λογικοί, ἠθικοί, ἔντιμοι τρόποι γιὰ νὰ καταργήσῃ κάποιος, διὰ παντός, τὸν ἐσωτερικὸ κίνδυνο τῆς δηλητηριάσεως. Ἡ σφαγὴ ποὺ φέρνει τὸ «…φάγος» δημιουργεῖ ἀντίδρασιν καὶ τελικῶς ὑποσκάπτει ἐκ τῶν ἔσω τὸν πραγματικὸ σκοπό.

Οἱ φωτογραφίες ὅλες ἀπὸ ἐδῶ.
Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὰ «Φυλακισμένα Μνήματα» τοῦ φίλου Κωνσταντίνου Δημητριάδου, ποὺ προσφάτως ἀνεκάλυψε τὸ ἔγκλημα τῆς ἀφαιρέσεως τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας ἀπὸ αὐτά.

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply