Καμμένος – Μᾶνος δεμένοι μέ …ἀοράτους ἱστούς;

Καμμένος - Μᾶνος δεμένοι μέ ...ἀοράτους ἱστούς;

Ἀκόμη μία ἔρευνα τοῦ Χατζησάββα ἔρχεται στὸ φῶς γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ παραμέτρους ποὺ ἀγνοούσαμε.
Σήμερα μαθαίνουμε, γιὰ παράδειγμα, σχετικὰ μὲ κάποιους δεσμοὺς ποὺ ἔδεναν καμμένο-Μαυρῖκο. 
Ἐὰν ἀληθεύῃ ἡ ἑταιρική-μετοχικὴ σχέσις τους, στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ Μαυρίκου, τότε πολλὰ ἀνατρέπονται καὶ κάποιοι (ὀνόματα δὲν λέμε) θὰ κληθοῦν νὰ δόσουν λεπτομερεῖς ἐξηγήσεις συντόμως. Ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ ἐκδότης …σιώπησε διὰ παντός. Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ἀλληλοδιαπλοκῆς ἐκδοτῶν-πολιτικῶν ἔχει περάση στὴν φάσιν τῆς ἀποσυνθέσεως καὶ βρωμᾶ, μεταδίδει τὴν μόλυνσιν καὶ μᾶς ὑποχρεώνει ὅλους μας, ἐνασχολουμένους καὶ μή, νὰ …μετακινηθοῦμε ἐλαφρῶς κάτι βήματα, γιὰ νὰ μὴ μᾶς παρασύρῃ ἡ διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως.

Ἀλλὰ ὄχι μόνον.
Αὐτὸ φαντάζει ὡς ἀσήμαντος λεπτομέρεια, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς εἶναι …πταισματάκι ἐμπρὸς στὰ ὑπόλοιπα.
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ τὰ ἀμυντικὰ προγράμματα τῆς χώρας, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἄμυνα τῆς χώρας, μᾶς γεμίζουν σαπάκια, πλουτίζοντας τὰ μιάσματα τῆς ἐγχωρίου πολιτικῆς σκηνῆς καὶ τὰ ἀνθελλήνιστα καθάρματα τῶν πολυεθνικῶν.

Ἀκυρώνεται ἡ παραγγελία γιὰ τὰ «σαπάκια» τοῦ Καμμένου…

Συζητᾶμε γιὰ τοὺς (φερομένους ὡς) ὑπουργοὺς ποὺ διαχειρίζονται μεγάλο μέρος τοῦ δημοσίου χρήματος, μὲ τὸ …ἀζημίωτον, γιὰ νὰ μᾶς παραμυθιάζουν καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν οἱ ἐργοδότες τους νὰ μᾶς λεηλατοῦν.
Συζητᾶμε γιὰ τὴν κατ’ ἐπανάληψιν (καὶ πολὺ συστηματική) …ἐξαφάνισιν τῶν φακέλλων, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν διαπλοκή, τὶς ἐξαρτήσεις καὶ τοὺς ἱστοὺς ποὺ «δένουν» τὶς γραμμὲς τοῦ χρήματος μεταξύ τους. Κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον ὅσοι ἔχουν ἐμπλακεῖ σὲ θέσεις σχετικὲς καὶ γνωρίζουν καὶ μποροῦν νὰ ἀποδείξουν.
Μὰ …κινδυνεύουν ἐὰν μιλήσουν. Καὶ συνήθως ὁ φόβος ὑπερισχύει τοῦ καθήκοντος.

Μὲ περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ:

Κι ἐδῶ:

Κι ἐδῶ ἐγὼ θὰ ἐμπλέξω τὴν κωνσταντοπούλου καὶ  τὴν «ἔρευνά» της (μέσω τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ συνεκροτήθη) γιὰ τὸ τμῆμα τοῦ «χρέους» ποὺ προέκυψε ὡς «ἀπεχθές».
Αὐτὴ ἦταν ποὺ ἰσχυρίσθη πὼς κάποιο τμῆμα τοῦ «χρέους» εἶναι ἐπαχθές. Συμφωνεῖ αὐτό τό συμπέρασμα τῆς ἐπιτροπῆς μέ τίς διάφορες ἐσωτερικές ἔρευνες τοῦ ὑπουργείου ἀμύνης, γιὰ παράδειγμα; Ἤ ὄχι;

Τὰ (ἐπίσημα) συμπεράσματα τῆς ἐπιτροπῆς ἐδῶ.

Καμμένος καὶ Μάνος λοιπὸν σήμερα. Τὸ ἴδιο «χρέος», διαφορετικὰ πρόσωπα, ταυτόσημες τακτικὲς προστασίας τῶν πατρόνων τους.

Φιλονόη

Leave a Reply