Ὑποβιβάζοντας τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδον τοῦ κτήνους…

Ὑποβιβάζοντας τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδον τοῦ κτήνους...

Ἄνθρωπος-Δοῦλος…
Δοῦλος-Ἄνθρωπος…
Πόσο μεγάλη ἤ μικρὰ διαδρομή ἀπαιτεῖται γιά νά μεταβῇ κάποιος ἀπό τήν μία στήν ἄλλην κατάστασιν;

Δυστυχῶς ἐλαχίστη. Ὄχι διότι ἀδυνατεῖ ἡ ἀνθρωπότης, συνολικῶς, ἀλλὰ διότι ἔχει ἐκπαιδευθεῖ, αἰῶνες τώρα, νὰ ὑπηρετῇ.
Ἄλλος ὑπηρετεῖ τὸν ἀφέντη του, ἄλλος τὴν δημοκρατία του κι ἄλλος τὸν …λογαριασμό του.
Αύτό, φαινομενικῶς, ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὴν ἐλευθέρα βούλησιν.
Μά πόσο ἀνεπτυγμένη εἶναι κι αὐτή;

Καί πόσα δεσμά πρέπει νά σπάσουμε γιά νά περάσουμε στήν …ἀντιπέρα ὄχθη;
Διότι Ἀνθρώπους τὴν σήμερον δὲν μπορεῖς νὰ μᾶς πῇς…
Κι ὅταν κάποιος δὲν εἶναι Ἄνθρωπος, ἀδυνατεῖ νὰ εἶναι κι ἐλεύθερος. Προσχηματικὰ θεωρεῖται ἐλεύθερος, διατηρώντας τὶς ἀναγκαῖες του ψευδαισθήσεις, πρὸ κειμένου νὰ αὐτοπραγματώνεται καὶ νὰ μὴν ἐπαναστατῇ.

Ἐναντίον ποίου ὅμως θά μποροῦσε, κατ’ ἀρχάς, νά ἐπαναστατήσῃ ὁ Ἄνθρωπος;
Μὰ φυσικά… Ἐναντίον τοῦ …ἑαυτοῦ του!!!

Μία, ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ἀποδείξεις τῆς ἱστορίας, διαφαίνεται μέσα ἀπὸ τὴν ἐθελοντικὴ ἐπιστροφὴ τῶν δούλων στὰ ἀφεντικά τους, σὲ μίαν περίοδο ποὺ ὄφειλαν, θεωρητικῶς, νὰ πράξουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα.

Contrary to what is commonly believed (σὲ ἀντίθεσι μὲ τὰ κοινῶς πιστευτά)…

Στὴν Ἀμερικὴ τοῦ Νότου, δεκάδες χιλιάδες σκλάβοι ἀποκτοῦσαν ἐλευθερία, εἴτε ἐξαγοράζοντάς την, εἶτε ἀπὸ καλὴ διάθεση τοῦ κυρίου τους.

Αὐτό, ποὺ ἐπίσης φαντάζει τρελλὸ εἶναι, ὅτι ἡ μεγάλη πλειοψηφία, μετὰ ἀπὸ μικρὸ διάστημα ἐπέστρεφε στὸ ἀφεντικό της, ζητώντας νὰ ξαναγίνουν σκλᾶβοι.
Μελετῶ ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν καιρό, αὐτὴν τὴν περίοδο καὶ ὁμολογῶ, ὅτι ἀνέτρεξα σὲ πολλὲς πηγὲς γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω τὸ γεγονός.

Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ πιστέψω…
Μετὰ βέβαια ἐσκέφθην τὸν σύγχρονο κρατισμὸ καὶ τὶς ὑπέρογκες φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις καὶ τὴν ἀνάγκη ποὺ νοιώθει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξουσιάζεται…. ἰδιαιτέρως ὁ Ἕλληνας δουλοπάροικος .

Μελετώντας τὴν σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ τῶν σκλάβων μὲ ἔκπληξη διεπίστωσα, ὅτι ἐν πολλοῖς συμπίπτει μὲ τὴν σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ τῶν ὑπηκόων τῶν τέως σοσιαλιστικῶν κρατῶν καὶ ἀπολύτως μὲ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ μπολσεβικικοῦ καθεστῶτος τῆς Σκανδιναυΐας .

Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ἐλευθερία, ἡ δὲ σύγχρονη σκλαβιά, ποὺ ὀνομάζεται σοσιαλισμός, μᾶς ὑποβιβάζει στὸ ἐπίπεδο τοῦ κτήνους .

«Ἕνας»

Συμφωνῶ μέ τόν «Ἕνα»;; Ἔχουμε ὑποβιβασθεῖ πλέον, ὡς Ἕλληνες, στό ἐπίπεδον τοῦ κτήνους;
Ναί, τὸ ἔχουμε πάθει σὲ μεγάλον βαθμό. Κοιμᾶται ἀκόμη, στὸ μεγαλύτερό του μέρος, ὁ Ἕλλην μέσα μας. Σὲ ὅλους μας. Σὲ ἄλλους λιγότερο καὶ σὲ ἄλλους περισσότερο… Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει διότι τὸ ἐπιλέξαμε, ἀλλὰ διότι ἄλλοι μᾶς τὸ ἐπέβαλαν.
Ἁπλῶς ἔχουμε ἀκόμη καιρό, ὅσον χρειάζεται, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν …«Μοίρα» μας, διότι δίχως νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, μὲ αὐτὲς καὶ μὲ τὶς ἄλλες …«δημοκρατικές μας διαδικασίες», χάσαμε τὸν στόχο μας, τὴν ταὐτότητά μας καὶ μεγάλο τμῆμα τῶν βαθμῶν Ἐλευθερίας μας.
Πρῶτα πρέπει νὰ ξανα-ἀνακαλύψουμε μέσα μας τὸν Ἄνθρωπο καὶ μετά, βῆμα τὸ βῆμα, πόνο τὸν πόνο, ἀγκομαχητὸ τὸ ἀγκομαχητό, θὰ τὴν κερδίσουμε λίγη λίγη αὐτὴν τὴν Ἐλευθερία. Ὅπως τῆς πρέπει κι ὄχι ὅπως μᾶς τὴν ἔμαθαν.

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ σημεῖον «κλειδί» ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.
Τὸ γιατὶ οί λαοί, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται πρέπει νὰ παραμένουν κτήνη, εἶτε μέσῳ τῆς βίας, εἶτε μέσῳ τῆς …«πειθοῦς» ποὺ ἐπιβάλλει ἡ προπαγάνδα. Γιατί οἱ λαοί νά μήν μποροῦν νά ἀποκτοῦν γνώσεις καί τελικῶς, σὲ κάποιον βαθμό, συνειδητότητα;
Γιατί πρέπει μέ τήν βία, λεκτικὴ ἢ σωματικὴ ἢ συναισθηματική, νά ὁδηγοῦνται ἐκεῖ πού τούς ὁρίζουν τά «ἀφεντικά;».
Γιατί πρέπει νά φθάνουμε στήν ἐξαθλίωσιν γιά νά εἴμαστε ἀπολύτως ὑπάκουοι καί τελικῶς ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι;
Μπορεῖ ἕνας λαός νά σταθῇ μόνος του, δίχως ἡγέτη;
Μπορεῖ κάποιος, σὰν μονάς, νά ἀπομακρυνθῇ ἀπό τήν «ἀγέλη» καί νά ἀναλάβῃ τά σχετικά τιμήματα;
Ἤ μήπως ὅλα αὐτά εἶναι πλασματικά καί ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ;

Ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ.
Ἡ ἐξαθλίωσις ἐπιτρέπει στὸν ἐπικυρίαρχο νὰ ἐλέγχῃ ἀπολύτως, ἐνῷ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχῃ αὐτὸ μέσῳ τῆς ἀριστείας. Μὰ ἐὰν ἐπιτραπῇ στὴν ἀριστεία νὰ ἀναδυθῇ, τότε ὁ ἴδιος θὰ χάση τὴν ἐξουσία του. Καταστρέφοντας ὄμως ἐκείνους τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν ἀριστεία, δύναται ὁ ἴδιος, μέσῳ τῶν γνωστῶν μηχανισμῶν, νὰ διατηρῇ στὰ χέρια του τὴν ἐξουσία.
Τὴν προτιμᾶ τὴν τρομοκρατία ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, διότι ἡ ἀλήθεια θὰ τὸν ἀπογυμνώση.
Τὴν προτιμᾶ τὴν βία ἀπὸ τὴν ἐλευθεριά, διότι ἡ ἐλευθερία τῶν ἄλλων τοῦ μειώνει τὶς βαθμίδες ἐλέγχου ἐπάνω τους.
Τὴν προτιμᾶ τὴν προπαγάνδα, διότι πείθει τὸ θῦμα του νὰ παραμείνῃ οἰκειοθελῶς θῦμα.
Ταὐτοχρόνως λεηλατεῖ τὰ πάντα καὶ συμπεριφέρεται σὰν ἐξουσιάστής ἐπὶ παντὸς ζῶντος καὶ μὴ κτήματος. Ἐλέγχει τροφή, γῆ, νερό, ἀέρα, κατοικίες, ἀσφάλεια καὶ τὰ στερεῖ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.
Ὅποιος τολμᾷ νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ κοπάδι πεθαίνει ἢ ἀπὸ πείνα ἢ ἀπὸ κακουχίες.
Στὸ κοπάδι μέσα, μὲ αὐτὸν τσοπάνη, προσφέρεται τοὐλάχιστον (προσωρινή) ἐπιβίωσις. Ἔξω ἀπὸ αὐτὸ βέβαιος θάνατος.
Αὐτὸ εἶναι τὸ παιχνίδι κι ὅποιος τὸ ἀμφισβητεῖ τελειώνει.
Τόσο ἀπλᾶ.

Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο οἱ πρώην σκλᾶβοι ἐπέλεγαν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δουλεία.
Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς κι ἐμεῖς παραμένουμε στὸ κοπάδι τῶν ἐντεταλμένων τσοπαναραίων μας.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο κάθε λαὸς οὐδέποτε ἐτόλμησε μόνος του, δίχως «τσοπάνη» νὰ βγῇ ἀπὸ τὸ «μαντρί»
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο στὴν πραγματικότητα οἰκειοθελῶς συμμετέχουμε στὸ νὰ διατηρῶνται τὰ δεσμά μας.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἀκριβῶς ὀφείλουμε, σὲ ἐμᾶς καὶ στὰ παιδιά μας, νὰ ἀλλάξουμε τὰ πρότυπά μας, τὰ ὅριά μας καὶ τὶς …ἀνάγκες μας!
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο εἶναι πολὺ μικρὰ ἡ ἀπόστασις ἀνάμεσα στὴν δουλεία καὶ στὴν ἐλευθερία: μία τόση δὰ ψευδαίσθησις ποὺ ἐμεῖς ἀποφασίζουμε νὰ τὴν καταργήσουμε…

Ἄλλως τέ…
Λησμονοῦμε δυστυχῶς πὼς τὰπρόβατα ἐνίοτε ὁδηγοῦνται καὶ στὰ σφαγεῖα…

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply