Χρήματος ἀντικατάστασις ἐπισήμως μὲ …κουπόνια!!!

Ἐπιβεβαίωσε ἡ Ὑπουργὸς τὴν πρόταση τῆς πληρωμῆς τῶν ἐργαζομένων μὲ Κουπόνια.

Ἀναμένουμε νὰ ἐπιβεβαιώσῃ  καὶ τὴν πρόταση τῶν ἐπικυριάρχων γιὰ «τὸ δικαίωμα τῆς πρώτης νυκτός», τὸ ὁποῖον εἶχαν οἱ φεουδάρχες κατὰ τὸν μεσαίωνα, ἐπὶ τῶν δουλοπαροίκων τους.

Λάλλας Παναγιώτης

*καὶ τὸ πήδημα συνεχίζεται!!!

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply