Χρήματος ἀντικατάστασις ἐπισήμως μὲ …κουπόνια!!!

Ἐπεβεβαίωσε ἡ Ὑπουργὸς τὴν πρόταση τῆς πληρωμῆς τῶν ἐργαζομένων μὲ Κουπόνια.

Ἀναμένουμε νὰ ἐπιβεβαιώσῃ  καὶ τὴν πρόταση τῶν ἐπικυριάρχων γιὰ «τὸ δικαίωμα τῆς πρώτης νυκτός», τὸ ὁποῖον εἶχαν οἱ φεουδάρχες κατὰ τὸν μεσαίωνα, ἐπὶ τῶν δουλοπαροίκων τους.

Λάλλας Παναγιώτης

*καὶ τὸ πήδημα συνεχίζεται!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply