Διότι ἐνίοτε τὰ ἀρνάκια μεταμορφώνονται σὲ λύκους…

Λοιπὸν ἐπειδὴ ἀκούω πολλά…

Ἔχω σταλῆ στὸ παρὰ τσὰκ πολέμου στὰ σύνορα (15 Νοεμβρίου τοῦ 1983) καὶ εἶδα ἀρνιὰ νὰ γίνονται λύκοι….
Λύκοι ποὺ ἔκλαιγαν γιατὶ τελικὰ ὁ Πόλεμος δὲν ἔγινε!!!

Ἔχω ἐπιστρατευθῆ καὶ σταλῆ στὰ σύνορα σὲ κρίσή μὲ ἄρωμα πολέμου (Μάρτιος τοῦ 1987)…
Καὶ πάλι εἶδα ἀρνιὰ νὰ γίνονται λύκοι….
Λύκοι ποὺ ἔκλαιγαν γιατὶ τελικὰ ὁ Πόλεμος δὲν ἔγινε!!!

Καὶ ἐπειδὴ τὰ 3/4 τῆς ζωῆς μου διαβάζω Ἱστορία, θὰ σᾶς ὑπενθυμήσω ὅτι πρὶν σχεδὸν 44 χρόνια, 318 γενναῖοι, ὁπλισμένοι μόνο μὲ Μ1 καὶ Τόμσον, ἐκράτησαν σὲ ἔνα πλάτωμα, μέσα σὲ ὀρύγματα ποὺ εἶχαν δημιουργήση οἱ ὀβίδες ἀπὸ τὸ σφυροκόπημα τοῦ πυροβολικοῦ τοῦ ἐχθροῦ, ἐπὶ 60 ὦρες …6.900 πανόπλους Τούρκους στρατιῶτες καὶ λύγισαν μόνον ὅταν ἐπροδόθησαν!!!

Λοιπὸν ὅταν ἀκοῦτε τὸν Ἐρντογὰν νὰ κάνῃ τὸν μάγκα νὰ θυμάστε πὼς τὸν φόβο του νὰ ἀναμετρηθεὶ μὲ τὸν Ἕλληνα προσπαθεῖ νὰ κρύψῃ…

Ἔχει πάρει εἴδηση ὅτι ἡ Πολιτικὴ μας Ἡγεσία εἶναι χέστες καὶ πουλημένοι καὶ κάνει αὐτὸ ποὺ ξέρει καλλίτερα…
Νὰ φοβερίζῃ…!!!

Ψυχραιμία καὶ ἀποφασιστικότητα θέλει μόνον!!!

Καὶ ἡ ἀποφασιστικόότης ποὺ δὲν ἐπιδεικνύεται ἀπὸ τοὺς Κυβερνῶντες καὶ τοὺς Ἀντιπολιτευομένους, ἐὰν χρειασθῇ θὰ ἐπιδειχθῆ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ Ἕλληνα πολίτη!!!

Ἐγὼ αὐτὸ πιστεύω καὶ δὲν ὑπάρχει κάποιος ἢ κάτι ποὺ μποροῦν νὰ μοῦ ἀλλάξουν γνώμη.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply