Λύοντας τὸν …«μέσα» μας Προμηθέα!!!

«Μοῦ ἔφαγαν τὰ συκώτια», ἀκοῦμε συχνὰ πυκνὰ νὰ ὁμολογοῦν οἱ συνάνθρωποί μας.
«Μᾶς ἔφαγαν τὰ συκώτια», μαρτυροῦμε ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, διαβιώντας στὸν κόσμο τῶν καταχραστῶν, τῶν δοσιλόγων, τῶν ἐξαγορασμένων, τῶν ἀτίμων, τῶν ἀδίκων καὶ τῶν ὑπανθρώπων…
Ναί, μᾶς τὰ «ἔφαγαν» καὶ μᾶς τὰ «κατατρώγουν», ὅσο ἀκόμη κρατοῦμε μέσα μας δεμένο τὸν (ἑαυτόν μας) Προμηθέα!

Τόκυο…
Γνωρίζουν τὶ ἐπικαλοῦνται…
…ἀκόμη κι ἐὰν …δὲν γνωρίζουν!!!

Ἡ ἀπελευθέρωσις μπορεῖ νὰ συμβῇ μόνον ὑπὸ τὶς ἐξῆς προϋποθέσεις:

  1. Τῆς πλήρους συνειδητοποιήσεώς μας γιὰ τὸ «ψευδές» τῶν εἰκόνων ποὺ σχηματίζουν τὰ «δεσμά» μας.
  2. Τῆς ἀπολύτου κι ὁριστικῆς ἀποφάσεώς μας γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ «δεσμά» μας… Καί,
  3. Τῆς ὑλοποιήσεως κάθε ἀποφάσεως, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπελευθέρωσίν μας.

Τὸν κόσμο μας, ποὺ εἶναι οἱ στιγμές μας, τὰ συναιθήματά μας καὶ ἡ δημιουργικότης μας, τὸ φτιάχνουμε ἐμεῖς, μόνοι μας, μὲ ἄθλους, καθημερινούς. Κάθε ἡμέρα ἔχουμε μίαν μικρὴ ἢ μεγάλη νίκη νὰ σημειώσουμε, ἀπέναντι στὴν βρωμιὰ καὶ στὸ ψέμμα.
Κάθε μας στιγμὴ κάτι κερδίζουμε καὶ κάτι δομοῦμε.
Κάθε μας βῆμα κάπου μᾶς ὁδηγεῖ καὶ τὸ γνωρίζουμε.
Στὴν πραγματικότητα «κτίζουμε» μέσα μας τὶς προαναφερόμενες προϋποθέσεις ποὺ θὰ ἀκυρώσουν τὰ «δεσμά» μας καὶ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἀναπνεύσουμε ἀπολύτως ἐλευθέρως.

Ὅλος ὁ πλανήτης σήμερα, συνειδητῶς ἢ μή, ἐγκαλεῖ τὶς «δυνάμεις» τῆς Φύσεως νὰ τὸν ἐνισχύσουν γιὰ νὰ «ἀπελευθερώσῃ» (γιὰ ἀρχή) τὸν μέσα του Προμηθέα.
Ὅλος ὁ πλανήτης συνεργεῖ στὸ μεγαλειῶδες αὐτὸ ἔργον τῆς Ἐλευθερίας…
Κι ὅσο ὅλος ὁ πλανήτης δρᾶ ὑπὲρ Ἐλευθερίας, τόσο βρωμίζονται τὰ σύμβολα, οἱ ἔννοιες καὶ οἱ περιπλέκονται οἱ διαδρομές…
Ὅμως οἱ πληροφορίες εἶναι ἤδη μέσα μας καὶ δὲν δύναται κάποια δύναμις, ὁποιασδήποτε ἰσχύος, νὰ ἀνακόψῃ αὐτὴν τὴν πορεία…!!!

ὁ Προμηθεὺς κατὰ τοὺς …Ῥοκφέλερ…
…δέσμιος καὶ ἀνίκανος νὰ λυθῇ…

Χορτάσαμε δηλητήριο… Ἀναμονή… Ὑπομονή…
Ὁ χρόνος ἐτελείωσε…
…ξεκινᾶμε τὸ «λύσιμο», κόμπο τὸν κόμπο, γιὰ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει καὶ νὰ ζήσουμε αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίσαμε ἔως σήμερα: τὴν Ἐλευθερία!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

καὶ εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply