Λησμονημένοι κανόνες

«Μελέτα τὸ πᾶν»
Νὰ ἐξετάζῃς (σὲ βάθος) τὰ πάντα.
Περίανδρος

[3.1.172η] Ὁ Περίανδρος, υἱὸς τοῦ Κυψέλου, ἀπὸ τὴν Κόρινθο εἶπε:

 • Ἡ ἄσκησις εἶναι τὸ πᾶν.
 • Ὡραῖο πράγμα ἡ ἡσυχία, ἐπικίνδυνο πράγμα ἡ προπέτεια.
 • Τὸ κέρδος φέρνει ντροπή.
 • Ἡ δημοκρατία εἶναι καλλλιτέρα ἀπὸ τὴν τυραννίδα.
 • Οἱ ἡδονὲς εἶναι ἐφήμερες, οἱ ἀρετὲς ὅμως ἀθάνατες.
 • Ὅταν εὐτυχῇς, νὰ εἶσαι μετρημένος· ὅταν δυστυχῇῖς, φρόνιμος.
 • Ἐὰν εἶναι κάποιος νὰ τσιγκουνεύεται, καλλίτερα νὰ πεθάνῃ παρὰ νὰ ζήσῃ στερημένος.
 • Φρόντιζε νὰ κάνῃς τὸν ἑαυτό σου ἄξιο τῶν γονέων σου.
 • Ὅσο ζῇς, νὰ σὲ ἐπαινοῦν· ὅταν πεθάνῃς, νὰ σὲ μακαρίζουν.
 • Μὲ τοὺς φίλους σου νὰ εἶσαι ἴδιος, στὶς εὐτυχίες καὶ στὶς δυστυχίες τους.
 • Ὅποιον παραδεχτεῖς μὲ τὴν θέλησή σου ὡς κακόν, προσπέρνα τὸν.
 • Μὴν κοινολογῇς τὰ μυστικά.
 • Νὰ κατηγορεῖς τὸν ἄλλον μὲ τὴν ἰδέα ὅτι γρήγορα θὰ γίνης φίλος του.
 • Οἱ νόμοι σου νὰ εἶναι παλαιοί, τὰ φαγητά σου φρέσκα.
 • Νὰ μὴν ἀρκεῖσαι στὸ νὰ τιμωρῇς αὐτοὺς ποὺ κάνουν σφάλματα, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ποὺ πρόκειται νὰ κάνουν νὰ τοὺς ἐμποδίζῃς.
 • Κρῦβε τὴν δυστυχία σου, γιὰ νὰ μὴ δώσῃς χαρὰ στοὺς ἐχθρούς σου.

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ: ΣΤΟΒΑΙΟΣ ~ Ἀνθολόγιον 3.1.172-173 (3.1.172η)

Σὲ Νεοελληνικὴ ἀπόδοση Δ. Λυπουρλῆ:

Ὁ Περίανδρος ὁ Κορίνθιος (668 π.Χ. – 584 π.Χ.) ἦταν τύραννος τῆς Κορίνθου ποὺ διεδέχθη τὸν πατέρα του Κύψελο.
Ὁ Περιανδρὸς ὑπῆρξε ὁ κοινωνικὸς ἀναμορφωτής, νομοθέτησε κατὰ τῆς ἀσωτίας, πολυτελείας, εὑρέσεως ἐργασίας σὲ φτωχοὺς καὶ φορολογίας τῶν πλουσίων. Προστάτευσε τὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες καὶ κατέστησε τὴν αὐλὴ τοῦ κέντρο πνευματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς δημιουργίας. Γιὰ δὲ τὴν σπανία θυμοσοφία του κατετάγη μεταξὺ τῶν ἑπτὰ σοφῶν του ἀρχαίου κόσμου.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply