Ὥρα νὰ διδαχθοῦμε κι …ἀλήθειες γιὰ τὸν τύμβο τῆς Ἀμφιπόλεως…

…κι ὄχι μόνον.

Σήμερα, κατ΄ ἐξαίρεσιν, κεντρικό μας θέμα μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωσις-διάλεξις ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ στὶς Σέῤῤαις, μὲ κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν διαδικτυακὸ φίλο καὶ ἐξαιρετικὰ ἐπιμελῆ ἐρευνητὴ Ἀστέριο Τσίντσιφο.

Ἡ ὁμιλία ἀναφέρεται στὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὴν νομισματικὴ ἔρευνα δεκάδων νομισματικῶν τύπων τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀποτύπωσαν διαχρονικὰ τὸν Τύμβο Καστᾶ, κι ἀποκαλύπτουν τί ἦταν τὸ μνημεῖο, πῶς λειτούργησε, ποιὲς χρήσεις εἶχε, ποιὸς τὸ κατεσκεύασε, ποιὸς καὶ πότε τὸ κατέχωσε, τὴν σχέση του μὲ τὸν Φίλιππο, τὴν Ὀλυμπιάδα καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, τὴν τελευταία δυναστεία τῶν Τημενιδῶν. Μετὰ ἀπὸ τὴν διάλεξη αὐτή, θὰ μάθη ὁ κόσμος, ὅλα ὅσα ἡ ἀνασκαφικὴ ὁμάδα, οὐδέποτε εἶπε!

Συχνὰ τμήματα τῶν ἐν λόγῳ ἐρευνῶν παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν σελίδα μας, ἀλλὰ οὐδέποτε κάτι ἀνάλογον.
Εἰδικῶς μάλιστα τώρα, ποὺ ἡ κατάχωσις διέγραψε (ἐπισήμως) ὁριστικῶς τὸν Τύμβο ἀπὸ τὶς ἱστορικές μας πηγές, κρίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπικτακτικὸν τὸ νὰ ἀγωνισθοῦμε, στὸ βαθμὸ ποὺ ἀναλογεῖ στὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν ὄχι μόνον τὰ ἱστορικὰ στοιχεία ποὺ ἔχουν ἀλλοιωθῆ, ἀλλὰ καὶ ὅλος ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς ποὺ στηρίζει τὴν γενικοτέρα ἀνιστορικότητά μας ὡς λαοῦ. Διότι δὲν εἴμαστε τυχαίως ἀνιστόρητοι, ἀλλὰ κάποιοι, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μᾶς θέλουν ἔτσι ἀκόμη καὶ διὰ τῆς βίας, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἐλέγχουν ἀποτελεσματικότερα.

Προσωπικῶς (δυστυχῶς μου) ἀδυνατῶ νὰ ἔλθω, ἀλλὰ συστήνω σὲ ὅσους δύνανται νὰ παρευρεθοῦν, νὰ σπεύσουν. Δὲν γίνονται τυχαίως αὐτὲς οἱ δράσεις καὶ δὲν ἀπευθύνονται μόνον στοὺς (ἐπισήμως δηλωθέντες ὡς) ἀρχαιολόγους, ἐρευνητὲς καὶ ἱστορικούς. Αὐτὲς οἱ διαλέξεις εἶναι γιὰ ὅλους μας καὶ μόνον νὰ κερδίσουμε ἔχουμε.
Εὐελπιστῶ δὲ συντόμως νὰ ἐμφανισθῇ καὶ στὸ διαδίκτυον ἡ μαγνητοσκόπησις, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τὴν ἀπολασύσουμε κι ἐμεῖς ποὺ δὲν θὰ συμμετάσχουμε σὲ αὐτήν.

Φιλονόη.

(Visited 219 times, 1 visits today)
One thought on “Ὥρα νὰ διδαχθοῦμε κι …ἀλήθειες γιὰ τὸν τύμβο τῆς Ἀμφιπόλεως…

Leave a Reply