Λίγο πρὸ τοῦ τέλους τῶν (κάθε λογῆς) κατσαπλιάδων…

Μὲ (αὐθαίρετες) -προληπτικὲς ἐνίοτε- προσαγωγὲς πολιτῶν ποὺ διεμερτύροντο γιὰ τὴν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν (ἀλλὰ ὄχι μόνον), καθὼς καὶ μὲ (αὐθαίρετο) ἔλεγχο στοιχείων, ἀπαντοῦν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνητικοὶ παράγοντες πλέον ἀνοικτά, δίχως προσχήματα καὶ δίχως δικαιολογίες. Μᾶς ἀναβαπτίζουν δὲ ἅπαντες …ἀκροδεξιούς, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογοῦν, στοὺς πιστοὺς (καὶ ἀπολύτως ἐξηρτημένους) χειροκροτητές τους, τὰ ἀδικαιολόγητα.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ συνελήφθησαν, γιὰ λόγους …προλήψεως, ἦταν καὶ ἡ φίλη μας Ντίνα Λαπαθιώτου, ἐπεὶ δὴ ἀπεκάλεσε τὸν βο(υ)λευτὴ Ἀργολίδος τοῦ τΣΥΡΙΖΑ (μετὰ τὸ πέρας τῆς παρελάσεως) Γκιόλα Γιάννη «προδότη».  (Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὴν Ντίνα, κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς ἀπομακρύνσεώς της).

Ἡ περιπέτεια τῆς Ντίνας ἔληξε ἀργότερα, ἀλλὰ τὸ περιστατικόν, ἀπὸ μόνον του, μαρτυρᾶ τὸν πανικὸ τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων, ποὺ ἐπιχειροῦν ὄχι μόνον νὰ χειραγωγήσουν καὶ νὰ καταστείλουν τὶς ἀντιδράσεις, ἀλλά, κυρίως, νὰ μᾶς …«πείσουν» γιὰ τὸν «ὄμορφο κόσμο, τὸν τΣΥΡΙΖΑϊκό», ποὺ ἔστησαν καὶ πού, κατ’ αὐτοὺς πάντα, εἶναι ἰδανικός, μά, κυρίως, παντοδύναμος καὶ ἀμετακίνητος!!!
Τί κι ἄν, ἰδίως μετὰ τὴν «συμφωνία» τους, ποὺ ὑπέγραψαν (κατ’ ἐντολὴν τοῦ ἀφεντικοῦ τους πSoros), ὁ κόσμος, κυριολεκτικῶς, ξεπερνᾶ κάθε εἴδους ἀναστολή του καί αὐξάνει τίς ἀντιδράσεις του; Οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι στὴν κοσμάρα τους δηλώνουν, ἂν καὶ τὸ φυλλοκάρδι τους τρέμῃ… Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀποδείξεις τοῦ τρόμου τους εἶναι οἱ προληπτικὲς προσαγωγὲς καὶ οἱ συλλήψεις, ἰδίως ἐὰν πρόκειται νὰ ἐμφανισθοῦν κάπου γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὸ (ἀνύπαρκτον) λαοπρόβλητό τους… Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὴν διάλυσιν τοῦ τελευταίου συλλαλητηρίου, μὲ καθαρὰ (καὶ εὐθαρσῶς παραδεδεγμένα) παρακρατικὰ σκουπίδια, τότε μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ πρόβλημά τους εἶναι πολὺ μεγαλύτερον ἀπὸ ὅσο, ἐκ πρώης ὄψεως, φαίνεται…

Ὁ τρόμος τους ἐπερίσσευσε καὶ καθρεπτίζεται σὲ κάθε ἔξοδό τους μά, κυρίως, σὲ κάθε τους ὑπογραφή. Οἱ τελευταῖες δὲ νομο-ἐπεμβάσεις τους, περὶ ἀθωῴσεώς τους …προληπτικῶς, γιὰ κάθε ἔγκλημα ἐθνικῆς (καὶ ὄχι μόνον) ὑφῆς, ἀπόδεικνύουν τῶν σκέψεών μου τὸ ἀληθές. Γνωρίζουν πὼς αὐτοὶ θὰ πληρώσουν γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα τῶν προκατόχων τους καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀπομειώσουν, ὅσο τὸ δυνατόν, τὸ τίμημά τους.
Μὰ ἄργησαν…

Ἀφῆστε δὲ τὶς δηλώσεις τους ποὺ πλέον ἔχουν καταντήση ἀκραῖα γελοιότατες. Δὲν φθάνει ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν μὲ -ἂς ποῦμε- στοιχειωδῶς λογικὰ ἐπιχειρήματα τὶς παπαρολογίες τους, διαρκῶς ἐκτοξεύουν διαφόρων τύπου προκλητικότατες κορῶνες κι ἀσυναρτησίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς ἀκόμη …ὑπάρχουν γιὰ νὰ μᾶς …ἀπασχολοῦν. Ἐλπίζουν τὰ ἀδιανόητα αὐτὰ σκουπίδια πὼς μὲ τὸ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐνασχολουμένους μὲ τὶς παπάτζες τους διαρκῶς, κερδίζουν χρόνο. Ἀρνῶνται δὲ νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς εἶναι, ἐκ τῶν πραγμάτων πλέον, μονόδρομος τὸ νὰ πληρώσουν αὐτοὶ γιὰ κάθε εἰς βάρος μας ἔγκλημα, ποὺ κάθε προκάτοχός τους διέπραξε. Ἐπιχειροῦν δῆλα δὴ νὰ διασκεδάσουν τὶς ἐναντίον τους διαρκῶς διογκούμενες ἀντιδράσεις ἀφ΄ ἐνός, ἐνᾦ παραλλήλως, χρησιμοποιῶντας κάθε εἴδους προπαγάνδα, πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς θὰ διαφύγουν ἀτιμώρητοι… Ἀλλὰ γνωρίζουν….

Εἶναι ἀπελπισμένοι καὶ πανικόβλητοι, διότι πλέον ἀντιλαμβάνονται πὼς θὰ καταντήσουν οἱ ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι μίας, ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, συσσωρευμένης -καὶ διογκουμένης- ὀργῆς, ἀπὸ διεπιστωμένες (καὶ μή), ἐθνικὲς μειοδοσίες, ποὺ ἁπλῶς «ἔτυχε» νὰ (φαίνεται) πὼς τὴν ὁλοκληρώνουν τὰ ἐν λόγῳ κουδουνισμένα. Καὶ ἰσχυρίζομαι πὼς «ἔτυχε», διότι, ὡς γνωστόν, τὰ ἴδια θὰ ἔκανε καὶ ὁ (κάθε) κούλης, ὅπως κι ὁ (κάθε) «ποτάμης», καθὼς φυσικὰ καὶ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, μΠατΣοΚο-ἀναθρεμμένος ἤ μη. Κάθε ἕνας ἐκ τῶν 300 μελῶν τῆς γνωστῆς συμμορίας, ἐὰν θὰ ἐλάμβανε σχετικὴ ἐντολή, ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, τοὺς τοκογλύφους, σὲ οὐδὲν θὰ διέφεραν οἱ πράξεις του καὶ οἱ ὑπογραφές του ἀπὸ αὐτὲς ποὺ οἱ ὑπάρχοντες κουδουνισμένοι νομομαγειρεύουν. Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται πανεύκολα ἀπὸ τὶς ἐπίσημες …«ἰδεολογίες» τους.

Σοσια-λΗστές!!!

Μᾶς τὸ ἔχουν ἀποδείξη πολλάκις μὲ τὸν τρόπο ποὺ …«ψηφίζουν» μνημόνια καὶ λοιπὲς νομομαγειρευτικὲς ἀποφάσεις, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς διατηροῦν διαχρονικῶς δεσμίους στὰ δίκτυα τῶν ἐργοδοτῶν τους, μὴ ἐγγίζοντας τὴν τοκογλυφικὴ δικτατορία, ποὺ ἐξυφαίνεται πλέον ἐπισήμως εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Μὰ σήμερα μιλᾶμε γιὰ τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα… Αὐτὰ τὰ τυχάρπαστα ὐπανθρωπίδια, ποὺ πλέον ὁδεύουν πρὸς τὸ τέλος τους. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ τὰ τελευταία ἀπόνερα ἑνὸς μηχανισμοῦ ποὺ καταῤῥέει, εἶναι καὶ τὰ πλέον γελοία ὅλων τῶν προηγουμένων. Ἐπιχειροῦν δὲ νὰ μᾶς πείσουν πὼς θὰ εἶναι παντοδύναμα, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα διαρκῶς ἀποδομῶνται, μὲ καλπάζοντες ῥυθμούς, συμπαρασύροντας μαζύ τους στὴν ἄβυσσο ὅλο τὸ ἐναπομείναν καθεστὼς ποὺ τοὺς ἀνέδειξε. Ἡ δὲ προπαγάνδα τους πλέον κατήντησε κάτι περισσότερο ἀπὸ γελοία, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ τὰ εὐτελισμένα ἀποπαίδια τοῦ καθεστῶτος ἀδυνατοῦν πλέον στοιχειωδῶς νὰ αἰτιολογήσουν τὶς κοτσάνες τους, ποὺ πετοῦν σωρηδὸν πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν. Οἱ κάθε λογῆς, ἐπιπέδου κι ἐντάσεως κορῶνες τους δὲ ἐκτοξεύονται μὲ ῥυθμοὺς ἀνεξελέγκτους, γιὰ νὰ ἀποδείξουν καὶ ἐμπράκτως πὼς ἔχουν τελειώση, ἀλλὰ στέκουν τόσο μακρὰν τῆς πραγματικότητος, ποὺ ἀδυνατοῦν, στὴν πλειοψηφία τους, νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν.

Ἄλλως τε…  ὡς γνωστόν, κάτι ποὺ τελειώνει ναὶ μὲν κραυγάζει γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὰ νέα κτυπήματα ἐκ τῶν ἐχθρῶν του, ἀλλὰ ἀδυνατεῖ ἐπὶ τῆς οὐσίας νὰ τρομοκρατήσῃ, ἀκόμη καὶ στιγμιαίως, τὸν ἐχθρό του. Τὸ θηρίον ξεψυχᾶ, πονᾶ καὶ σκούζει καὶ ναὶ μὲν βρυχᾶται, ἀλλὰ εἶναι οἱ τελευταῖοι του βρυχηθμοί. Τὸ βλέμμα του ἔχει ἤδη θολώση, ἡ ἀντίληψίς του ἔπαυσε, ἡ ἀντιληπτικότης του ἐξανεμίσθη, τὰ ἀντανακλαστικά του δηλητηριάζονται ἀπὸ τὶς τοξίνες τοῦ θανάτου του καί, τελικῶς, ὅσο περισσότερο κινεῖται, τόσο ἐπιταχύνεται ὁ θάνατός του.
Ὁ χρόνος τους τελειώνει καί, τὰ (ἂς ποῦμε) ἀξιόμαχά τους στελέχη τὸ γνωρίζουν.

Οἱ προσαγωγές, πολύωρες ἢ μή, ποὺ πραγματοποιῶνται πλέον μὲ κάθε πρόσχημα, στόχο δὲν ἔχουν τοὺς ἰδίους τοὺς πολῖτες ποὺ διαμαρτύρονται, ἀλλὰ τὸ ἠθικὸ τοῦ συνόλου. Διότι γνωρίζουν πὼς ἐὰν καθυστερήσουν, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐλάχιστα χρονικὰ διαστήματα, τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πλήθους, ἴσως νὰ προλάβουν νὰ διαφύγουν. Ἴσως… μὰ ἡ ὀργὴ ὑπάρχει καὶ ἐξαπλώνεται… Ξεχειλίζει κυριολεκτικῶς… Ἀκόμη ὅμως παραμένει …βουβή!!! Μὰ ὅσο ἡ ὀργὴ παραμένει βουβή, τόσο τὰ τΣΥΡΙΖΑιόπανα τρέμουν…

Ἀκριβῶς στὴν ἰδίαν αὐτὴν λογική, τῆς κατατρομοκρατήσεως μὲ σκοπὸ τὴν ἀναστολὴ (διότι ἡ ἀκύρωσις ἀποκλείεται) τῶν ἀντιδράσεων, πατᾶ καὶ ἡ κάθε σύλληψις μὲ οἰκονομικά, λέει, αἴτια.

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Εἴτε λοιπὸν συλλαμβάνονται 90χρονες γιαγιάδες…

Ὑπάρχουν πολλοὶ …«ἐγκληματίες καστανάδες» ἀνάμεσά μας!!!

Εἴτε συλλαμβάνονται καστανάδες…

Ναὶ ῥέ, εἴμαστε ΟΛΟΙ καστανᾶδες!!!

Εἴτε ἀκόμη κι ὁ κάθε κουλουρᾶς, καλὸ εἶναι νὰ κατανοήσουμε πὼς στόχος δὲν εἶναι ὁ βιοπαλαιστής, μὰ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ διανοηθῇ ὁποιανδήποτε μορφὴ ἀντιστάσεως στὴν δικτατορία τῶν τοκογλύφων.
Γιατί ἄλλως τέ πρῶτα ἐκαπελώθησαν ὅλα τά κινήματα (κατὰ διοδίων, «δὲν πληρώνω», πλειστηριασμῶν κλπ κλπ κλπ…) ἀπό τά γνωστά ὑπαλληλάκια τοῦ Γιώργη τοῦ πΣόρος
(γιὰ νὰ ἐλέγχονται, βεβαίως βεβαίως);
Στόχος, ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἐξ ἀρχῆς, δὲν ἦταν ἡ ὁποία περιουσία τῶν Ἑλλήνων (καὶ ὄχι μόνον), ἀλλὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, οἱ ἐλευθερίες καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτοδιαχειρίσεώς μας. Τὸι πλιάτσικο εἶναι πρόσχημα γιὰ νὰ μᾶς ἀκινητοποιήσουν μὲ «νόμους» κομμένους καὶ ῥαμμένους στὰ μέτρα τῶν τοκογλύφων.

Δημοπρατήριον ἡ «Γενικὴ Γραμματεία Ἐσόδων»!

Διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ ἰδία ἡ περιουσία ἀλλὰ τὸ ποιὸς θὰ τὴν διαχειρίζεται. Ἡ περιουσία, οὔτως ἢ ἄλλως, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι δική μας. Ἀπλῶς μὲ τὰ νομομαγειρεύματα μᾶς …«πείθουν» (ἢ τέλος πάντων νομίζουν πὼς μᾶς …«πείθουν», ἀσκῶντας καὶ τὴν δέουσα τρομοκρατία), πρὸ κειμένου νὰ ὑποταχθοῦμε στὶς ἐντολὲς τους. Ἐντολὲς ποὺ στὴν πραγματικότητα μᾶς ἐπιβάλλονται μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας μας. Τὰ σπίτια, τὰ δημόσια κτίρια, ἔως καὶ τὴν ἱστορική μας κληρονομία, ὄσο καὶ νὰ τὰ λεηλατήσουν, ἐδῶ θὰ παραμείνουν. Ἐὰν ὅμως ἐμεῖς πιστεύουμε (πού, σὲ ἔναν βαθμὸ τὸ πιστεύουμε) πὼς αὐτοὶ εἶναι οἰ διαχειριστές, διαφορετικῶς τοὺς ἀντιμετωπίζουμε, ἀπὸ ὅσα ἡ κοινὴ λογικὴ ἐπιτάσσει. Καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ ὑπαγορεύει πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι προσχήματα ποὺ στοχεύουν στὸ νὰ παραιτηθοῦμε ἐθελουσίως (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό), ἀπὸ τὰ αὐτονόητα δικαιώματά μας.

Φίλοι μου τὸ καθεστὼς αὐτὸ καταῤῥέει καὶ ὁ τρόμος του ἐπιφέρει ἀκραία βιαιότητα, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε διαπιστώση. Αὐτὰ ποὺ ἔως τώρα συνέβησαν εἶναι …χαδάκια, ἐμπρὸς στὴν βιαιότητα ποὺ δύναται νὰ ἐξαπολύσῃ ἐναντίον μας. Μὰ ἐὰν γνωρίζουμε πὼς θὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία του πρᾶξις, νομίζω πὼς ἀρκεῖ γιὰ νὰ πάρουμε τὰ ἀναγκαία κουράγια καὶ νὰ ὁρμήξουμε, ὅταν ἡ στιγμὴ θὰ τὸ ἀπαιτήση.
Ἔως τότε ὅμως ἂς μὴν τρομάζουμε… Οὐδὲ μίαν ἀξίαν ἔχουν καὶ οἱ νόμοι τους καὶ οἱ ὑπογραφές τους.

Φιλονόη

(Visited 211 times, 1 visits today)
Leave a Reply