Χρειαζόμεθα περισσοτέρους Ἄσανζ

«Μοῦ ἀρνῶνται κάθε δυνατότητα προετοιμασίας γιὰ τὴν ὑπεράσπισή μου.

Μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές,
δὲν ἔχω πρόσβαση σὲ φορητὸ ὑπολογιστή, στὸ διαδίκτυο, σὲ βιβλιοθήκη,
ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν εἶχα, θὰ ἦταν γιὰ μισὴ μόλις ὥρα
σὲ ἑβδομαδιαία βάση καὶ μαζὺ μὲ ἄλλους.

Μπορεῖτε νὰ μὲ ἐπισκεφθεῖτε μόνο δύο φορὲς τὸν μῆνα
ἀλλὰ χρειάζονται ἑβδομάδες
γιὰ νὰ γραφθῇ κάποιος στὴν λίστα τῶν κλήσεων
καὶ μὲ τρόπο μάλιστα ἄσκοπο,
ὅπου ὅλα τὰ δεδομένα μεταφέρονται στὸ κέντρο ἐλέγχου ἀσφαλείας.

Σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅλες οἱ τηλεφωνικὲς κλήσεις σῦν τοῦ δικηγόρου
ἠχογραφῶνται κι εἶναι περιορισμένες στὰ 10 λεπτὰ τὴν ἡμέρα,
μέσα σὲ ἕνα περιθώριο τῶν 30 λεπτῶν
στὰ ὁποῖα ὅλοι οἱ κρατούμενοι συναγωνίζονται γιὰ τὸ τηλέφωνο.

Οἱ εἰσερχόμενες κλήσεις ἀπαγορεύονται.

Ὅσο γιὰ τὰ χρήματα ποῦ χρειάζονται γιὰ τὶς τηλεφωνικὲς κλήσεις;
Αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Ἐνῶ ἐπιτρέπονται μερικὰ μόλις βιβλία γιὰ κάθε ἑβδομάδα.

Ἐδῶ καὶ 9 χρόνια, μία ὑπερδύναμις προετοιμάζεται γιὰ τὴν δίκη
μὲ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους καὶ ἀμέτρητα ἑκατομμύρια.

Δὲν μπορῶ νὰ ὑπερασπισθῶ τὸν ἑαυτό μου
καὶ στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου σὲ ἐσᾶς
καὶ σὲ ἄλλα ἄτομα καλῆς θελήσεως καὶ ἠθικῆς,
γιὰ νὰ διασφαλίσω τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀκεραιότητά μου.

Παραμένω σῶος, ἀλλὰ εὑρίσκομαι ἀνάμεσα σὲ ἐγκληματίες.

Οἱ ἡμέρες ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ μελετήσω, νὰ μιλήσω καὶ νὰ ἀμυνθῶ,
νὰ ὑπερασπισθῶ τὶς ἰδέες μου καὶ τὸν κόσμο μου
ἔχουν περάση, ἔχουν χαθῆ,
μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ εἶμαι καὶ πάλι ἐλεύθερος.

Θὰ πρέπει τώρα ἐσεῖς νὰ τὸ κάνετε γιὰ μένα.

Ἡ κυβέρνησις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν,
ἢ οἱ ἄθλιες δυνάμεις ποὺ ἀπεχθάνονται τὴν ἐλευθερία,
τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀλήθεια,
προτιμοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ἀπάτη καὶ τὴν νοθεία
γιὰ νὰ ἐνθαῤῥύνουν τὴν ἔκδοσή μου, ἀκόμη καὶ τὸν θάνατό μου
ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιτρέψουν στὸν κόσμο νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀλήθεια
γιὰ τὴν ὁποία ἔχω λάβει κατὰ καιροὺς
τὶς ὑψηλότερες δημοσιογραφικὲς διακρίσεις
καὶ ὑπῆρξα ἑπτὰ φορὲς ὑποψήφιος γιὰ τὸ βραβεῖο Νόμπελ Εἰρήνης.

Σὲ τελευταία ἀνάλυση,
δὲν μᾶς μένει κάτι ἄλλο παρὰ ἡ ἀλήθεια.»

Τζούλιαν Ἀσὰνζ

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ποιὸ εἶναι τὸ ἔγκλημα τοῦ Τζούλιαν Ἀσάνζ;

Κατὰ βάσιν ὅτι ἔβγαλε στὴν φόρα ἀρκετὰ ἄπλυτα
τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς (ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικῆς) πολιτικῆς.

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι στὸ στόχαστρο ἐπειδὴ προσέφερε
τὴν κατάλληλο πλατφόρμα καὶ τὶς τεχνικὲς ἐγγυήσεις
ὥστε ἄλλοι θαῤῥαλέοι ἄνθρωποι
νὰ μποροῦν νὰ φέρνουν τὴν ἀλήθεια στὸ φῶς.

Ἄνθρωποι σὰν τὴν Τσέλσι Μάνινγκ,
ποῦ μὲ μεγάλο κόστος ἔφερε στὸ φῶς τὰ ἐγκλήματα πολέμου τῶν ΗΠΑ
στοὺς βρώμικους πολέμους στὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστᾶν,
ἢ σὰν τὸν Ἔντουαρντ Σνόουντεν
ποῦ ἀπεκάλυψε πόσο ἐκτεταμένο καὶ ἐξελιγμένο
εἶναι τὸ σύστημα παρακολουθήσεως
ποὺ ἔχουν ἐγκαταστήση οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ Ἀσὰνζ εἶναι μεγάλη.

Γιατί ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὰ Wikileaks,
στὴν δημιουργία τῶν ὁποίων συνέβαλε καθοριστικά,
ἔφεραν στὸ προσκήνιο κρίσιμα στοιχεῖα
ποῦ δείχνουν πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι σήμερα οἱ ἰσχυροί του κόσμου.

Ἀπὸ τὸν κυνισμὸ τῆς Χίλαρι Κλίντον
μέχρι τὸ ἰδιαίτερα ἐξελιγμένο λογισμικὸ παρακολουθήσεως
(ἀλλὰ καὶ παραπληροφορήσεως) ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ CIA.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπεδίωκαν τόσα χρόνια

νὰ εὕρουν τρόπο νὰ τὸν συλλάβουν καὶ νὰ τὸν ἐκδώσουν στὶς ΗΠΑ
μὲ σκοπὸ νὰ εὑρεθῇ στὴν ἀπομόνωση
μίας ὁμοσπονδιακῆς φυλακῆς ὑψίστης ἀσφαλείας.

Καὶ τὰ κατάφεραν γιατί κατὰ βάσιν ἡ σημερινὴ κυβέρνηση τοῦ Ἰσημερινοῦ
(στὴν πρεσβεία τοῦ ὁποίου στὸ Λονδίνο εἶχε εὔρη καταφύγιο ὁ Ἀσὰνζ)
εἶναι καὶ διεφθαρμένη καὶ ἀποφασισμένη
νὰ κάνῃ ὅλα τὰ χατίρια στοὺς δυτικούς.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἔδωσε τὴν ἄδεια γιὰ τὴν σύλληψη ἀπὸ τὶς βρεταννικὲς ἀρχές.

Λὲν ὁρισμένοι
ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ ἀποκαλύπτονται «κρατικὰ μυστικά».

Πιστεύω ὅτι ἰσχύει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο.

Ὅσο περισσότερα μυστικὰ ἔχει τὸ κράτος,
ὅσο περισσότερο οἱ πολῖτες δὲν γνωρίζουν τί κάνει,
ὅσο περισσότερο οἱ ὑπηρεσίες του λειτουργοῦν στὸ σκοτάδι,
τόσο πιὸ ἀνήσυχοι πρέπει νὰ εἴμαστε.

Ἡ Δημοκρατία στηρίζεται στὴν πλήρη δημοσιότητα καὶ στὴν διαφάνεια.

Ὅσο πιὸ πολλὰ ξέρουν οἱ πολῖτες,
τόσο πιὸ ὥριμη μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀπόφασίς τους.

Ὅσο πιὸ πολλὰ εἶναι τὰ «μυστικὰ» καὶ τὰ «ἀπόῤῥητα»
τόσο πιὸ ὑπονομευμένη εἶναι ἡ Δημοκρατία.

Γιατί πολὺ ἁπλά, «μυστικὰ» σημαίνουν ὅτι πράγματα, ἀποφάσεις,
μηχανισμοί, ἐξουσίες ποὺ λειτουργοῦν πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τῶν πολιτῶν
εἶναι κατὰ τεκμήριον ἐναντίον τους.

Καὶ ἐδῶ εἶναι ποὺ ἀποκτᾶ νόημα ἡ δημοσιογραφία.

Γιατί δημοσιογραφία εἶναι καὶ νὰ βγάζῃις τὰ μυστικὰ στὸ φῶς.

Νὰ σπᾷς τὸ ἀπόῤῥητο.

Νὰ δημοσιοποιῇς αὐτὰ ποὺ ἡ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξουσία
δὲν θέλει νὰ γνωρίζουν οἱ πολίτες.

Δὲν εἶναι τυχαῖο, πόσες ἐπιθέσεις δέχονται σήμερα οἱ δημοσιογράφοι,
πόσα ἐμπόδια μπαίνουν στὸ ἔργο τους,
πόσα δικαστήρια εἶναι ἕτοιμα
πρακτικὰ νὰ καταργήσουν μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο
τὸ δικαίωμα τῶν πολιτῶν στὴν ἀλήθεια.

Ἰδίως αὐτὴν ποὺ κάποιοι θέλουν νὰ τὴν κρατοῦν κρυφή.

Καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀνεχθοῦμε.

Ἐὰν θέλουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ πρόοδο
χρειαζόνεθα πολὺ περισσότερους Ἀσάνζ.

Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply