Ὡραία μέθοδος …ἀνασυντάξεως ἡ ἐκεχειρία

Πενθήμερο, λέει, ἐκεχειρία ἐπέτυχαν οἱ Η.Π.Α. στὸν Πόλεμο Τουρκίας-Κούρδων-Συρίας.

Νὰ θυμήσω  μόνον ἐδῶ, στοὺς μὴ γνωρίζοντες ἢ στοὺς …λησμονῶντες, πὼς ἐπίσης ἐκεχειρία οἱ ΗΠΑ ἢ οἱ ΟΗΕδες ζητοῦσαν καὶ ἐπέβαλαν κάθε φόρα ποὺ ὁ «δικός» τους δὲν τὰ πήγαινε καλὰ κι ἔπρεπε νὰ πάρῃ χρόνο γιὰ νὰ ἀναδιοργανωθῇ.

Ἔτσι κάθε φορᾶ ποὺ οἱ Βόσνιοι ἢ οἱ Κροάτες τὰ εὕρισκαν μπαστούνια μὲ τοὺς Σέρβους ἔπεφτε μία ἐκεχειρία, μέχρι νὰ ἀνασυνταχθοῦν «οἱ δικοί μας» ἢ μέχρι νὰ φθάσουν τὰ κονβόϊ τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ΟΗΕ ποὺ περιεῖχαν Δυτικὰ ὄπλα.

Ἐκεχειρία ἐπεχειρήθη καὶ ὅταν οἱ καταδρομεῖς ἀπέκρουσαν τοὺς Τούρκους ἀλλὰ καὶ τοὺς ΟΗΕδες ποὺ ἤθελαν νὰ πέσῃ τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Λευκωσίας στοὺς Μογγόλους, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες ἠρνήθησαν νὰ ἀποχωρήσουν.

Ἐπίσης ἐκεχειρία εἴχαμε καὶ μεταξὺ τῶν Ἀττίλα 1 καὶ 2 στὴν Κύπρο καὶ βάσει ἐγκύρων πληροφοριῶν Τοῦρκοι ἀξιωματικοὶ μὲ στολὲς κυανοκράνων εἰσχωροῦσαν στὶς Ἑλληνικὲς γραμμὲς καὶ κατέγραφαν τὶς θέσεις τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν μετέπειτα εἰσβολή.

Τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ΟΗΕ ἢ οἱ ΗΠΑ, ἀπὸ ποιοὺς ἐλέγχονται καὶ γιὰ ποίων τὰ συμφέροντα ἐνεργοῦν ἂς μὴ τὸ σχολιάσουμε καλλίτερα…

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply