Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ κάποιος ἐμφύλιος!!!

Κατ’ ἀρχάς, γιὰ λόγους ἐννοιολογικοὺς καὶ μόνον, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οὐδέποτε στὸν τόπο μας ὑπῆρξε ἐμφύλιος., κατὰ τὴν σύχρονο ἱστορία. Ἐμφύλιος σημαίνει κυριολεκτικῶς ὁ πόλεμος μεταξὺ μελῶν τῆς αὐτῆς φυλῆς. Ἐμεῖς ὅμως δὲν πάσχουμε ἀπὸ κάτι τέτοιο, ἐφ΄ ὅσον, ἀπὸ πλευρᾶς φυλετικῆς, εἴμαστε τὰ πάντα, ποὺ συγκροτοῦν τὸ (κατ’ ἐπίφασιν) Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἀκριβῶς διότι παραμένουμε ἀπόγονοι πολλῶν ἐλληνικῶν φύλων, ὁποιαδήποτε πολεμικὴ σύγκρουσις δὲν συνιστᾶ ἐμφύλιο, παρὰ μόνον πόλεμο.
Ἀλλὰ καὶ ἐπ΄ αὐτοῦ πάλι, καλὸ εἶναι νὰ ξανά-βάλουμε τὰ πράγματα στὴν σωστή τους διάστασιν.
Ἐὰν κι ἐφ΄ ὄσον τελικῶς καταλήξουμε σὲ πολεμικές, μεταξύ μας, συγκρούσεις, αὐτὲς δὲν θὰ εἶναι ἐμφυλιοπολεμικές, ἀλλὰ σκέτο πολεμικές.

Ἐπεὶ δὴ ἤδη λοιπὸν σιγοψιθυρίζεται (ἐκ νέου καὶ γιὰ πολλοστὴ φορά!!!) ἡ πιθανότης ἐμφυλιοπελμικῶν συγκρούσεων…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκόμη κι ὁ παπαχελᾶς/ΕΛΙΑΜΕΠ/Μπίλντεμπεργκ ἀρθρογραφεῖ ἐπ΄ αὐτοῦ…
Κι ἐπεὶ δὴ πρὸ τῶν διαφόρων γεγονότων προελαύνει ἡ σχετικὴ προπαγάνδα, πρὸ κειμένου νὰ …λειάνῃ μυαλὰ καὶ νὰ «ἐντοπίσῃ» προθύμους γιὰ νὰ τὴν καταπιοῦν …ἀμάσσητη!!!
…ἐπανέρχομαι σήμερα γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμήσω πόσο πολὺ μᾶς ἐπεξεργάζονται ἅπαντες.

Ἂς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὸν πρόσφατο «ἐμφύλιο», γιὰ τὸν ὁποῖον, στὴν πλειοψηφία μας, ἀγνοοῦμε καὶ τὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοπούς.
(Κατὰ τὰ παρακάτω ὅμως ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς «ἐμφυλίους» τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ παρόμοια γεγονότα τοῦ παρελθόντος!!!)
Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν.

 • Ὁ «Ἐθνικὸς Διχασμός», δημιούργημα τοῦ βενιζέλου, ποὺ ἐπάνω του ἐστήθη καὶ ὁ πρόσφατος «ἐμφύλιος» εἶναι ἐπίσης μία καλοστημένη παράστασις, πρὸ κειμένου νὰ …«πεισθῇ» ἡ κοινὴ γνώμη καὶ τελικῶς νὰ συρθῇ σὲ μίαν μεγάλη συμφορά, ποὺ ἀκόμη πληρώνουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ οἱ ὑπαίτιοι κι ἐμπνευστές της ὄχι μόνον παραμένουν ἐκτὸς «κάδρου», ἀλλὰ ἐπὶ πλέον δοξάζονται ὡς «ἐθνάρχες».
 • Ἀπότοκον τοῦ «Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ» φυσικὰ ἦταν ἡ συμμετοχή μας στὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἡ Μικρασιατικὴ Ἐστρατεία ποὺ κατέληξε ἡ μεγαλυτέρα παγίδευσις (καὶ ἂπαρχὴ μεγάλων δεινῶν) γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς λαοὺς τῆς περιοχῆς γενικότερα. Τὸ χείριστον ὅλων εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ σήμερα ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀγνοοῦμε καὶ τὰ αἴτια καὶ τοὺς σκοποὺς καὶ (τελικῶς) τὴν (ἀκουσία ἢ ἐκουσία) συνενοχή μας.
 • Ὁ Β’ Παγκόσμιος ἐστήθη ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους γιὰ νὰ …ἀποσυμφορηθῇ πληθυσμιακῶς ἡ Εὐρώπη (κι ὄχι μόνον), διότι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ γίνονται οἱ πόλεμοι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ νὰ …«αἰτιολογηθῇ» ἡ «ἀνάγκη δημιουργίας» τοῦ Ἰσραήλ.
 • Ὁ διαμοιρασμὸς τοῦ κόσμου μας (λίγο πρὸ τοῦ τέλους τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) ἦταν σαφὴς καὶ τέτοιου ἐπιπέδου, ποὺ «τὰ ὀρφανὰ τοῦ Στάλιν» τελικῶς ἐξυπηρέτησαν (ὄχι πάντα ἐν ἀγνοίᾳ τους) τὸν διαμελισμὸ τῆς χώρας (βλέπε τὶς θέσεις τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θρᾴκη) γιὰ λόγους …«ἰδεολογικοὺς» (μὲ τὸ …ἀζημίωτον, βεβαίως-βεβαίως γιὰ τοὺς πρωταγωνιστές!), ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἕνα ἄλλο, πιὸ …ἄγνωστον σχέδιον, ποὺ σχετίζετο μὲ τὶς σὲ βάθος ἠθικὲς διαβρώσεις μας καὶ τελικῶς τὸν ἐκκομμουνισμό μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἕναν ἐκκομμουνισμό, ποὺ τελικῶς ἀπὸ σταλινικὸς (ῥωσσοκεντρικὸς ἢ -ἐπὶ τῆς πρὸ κειμένης περιόδου- ῥωσσο-ἐθνοκεντρικὸς) κατήντησε διεθνιστικὸς / τροτσκιστικός, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχεται πλήρως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους μας τοκογλύφους». (Ὄχι δῆλα δὴ πὼς καὶ ὁ ἄλλος ἦταν ἀνεξέλεγκτος ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους μας τοκογλύφους», ἀλλὰ αὐτὴν τὴν περίοδο τοὺς ἐξυπηρετεῖ μόνον ἡ διεθνιστικὴ ἐκδοχή του.)
 • Ὁ ῥόλος τοῦ Ἰσραήλ, ἂν καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀμυντικὸς/ἐπιθετικὸς γιὰ λόγους ἐπιβιώσεώς του, εἶναι πολὺ βαθύτερος καὶ σχετίζεται μὲ τὶς σημερινὲς ἐξελίξεις στὴν εὑρυτέρα περιοχὴ τῆς Μέσης καὶ τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς. Ὡς θέατρον ἐπιχειρήσεων δέ, ἡ ἐν λόγῳ περιοχή, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἕναν καὶ μόνον σκοπὸ ἐξυπηρετοῦσε καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη (ἐπίσημος) ἀφορμὴ ἢ αἰτία εἶναι γιὰ τὰ …πανηγύρια καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίζῃ!!! (Ἀπαντήσεις θὰ ἀναζητήσετε στὴν ἀπωτέρα ἱστορία μας, σὲ κάποιους μύθους -;;;- τοῦ Πλάτωνος καὶ σὲ κάποιες ἄλλες, ἄγνωστες συνήθως, μάχες ποὺ οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν ἀγνοοῦμε.)
 • Ἐν κατακλείδι, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν παραπάνω αἰτίων, τὸ Ἰσραὴλ χρησιμοποιεῖτο καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς …βιτρίνα καὶ ὡς …προωθητικὴ μηχανὴ (ἐλέῳ τοῦ θεοῦ τους!!!) , πρὸ κειμένου νὰ βλέπουμε μόνον ἑβραίους καὶ οὐδέποτε τοὺς ἐμπνευστὲς (καὶ αὐτῆς) τῆς (νέας) τραγῳδίας ποὺ ἐξυφαίνεται γιὰ τοὺς λαοὺς τοῦ πλανήτου. 
 • Οἱ «φίλοι μας» οἱ Ἄγγλοι, τὰ ἀπόλυτα δουλικὰ τῶν τοκογλύφων, ἔστησαν ὅλην τὴν μηχανὴ τοῦ προσφάτου ἐμφυλίου, μὲ χρήματα ποὺ ὑπεξῄρεσαν εἴτε ἀπὸ τὰ δημόσια ταμεία μας εἴτε ἀπὸ τὸν βασιλικὸ χρυσό.
 • Οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς σκηνοθεσίας κατέληξαν …ζάμπλουτοι!!!
 • Τὰ κορόιδα ποὺ ἔσπευδαν νὰ ὑπηρετήσουν οἱανδήποτε πλευρά, ἁπλῶς κατέληξαν …πτώματα, ὑπηρετῶντας ὅμως πάντα (στὰ μυαλά τους καὶ μόνον!!!) κάποιον μεγάλο σκοπό!!!
 • Αὐτὰ τὰ κορόιδα, μὰ καὶ οἱ ἀπόγονοί τους (ἐμεῖς δῆλα δὴ οἱ χαχόλοι), πληρώσαμε (καὶ πληρώνουμε ἀκόμη) τὸ «μάρμαρο» καὶ σὲ χρῆμα (βλέπε «τὰ ἀναγκαστικὰ πολεμικὰ δάνεια»), μὰ καὶ σὲ λοβοτομὲς (δὲς πόσοι εἶναι ἀκόμη οἱ ὑμνητὲς τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης «πλευρᾶς) ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδον ἀποδομήσεως (κοινωνικῆς, ἠθικῆς, ἐθνικῆς), ἐφ΄ ὅσον «γιὰ τὴν κοινωνικὴ συμφιλίωσιν» ὅλοι ἐργάζονται, ἀρκεῖ βέβαια νὰ χειροκροτοῦμε ἅπαντες τὸ σύγχρονο (διεθνικιστικὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος) μοντέλο.
 • Ἡ μὴ ἐνασχόλησις τῶν ἱστορικῶν μὲ τοὺς (πραγματικοὺς) ἐμπνευστὲς καὶ τοὺς (πραγματικοὺς) χρηματοδότες τοῦ προσφάτου «ἐμφυλίου», παρὰ μόνον μὲ τὶς βιτρίνες του, οὐσιαστικῶς δηλώνει συνενοχὴ σὲ ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον στὴν πλειοψηφία τους συντηροῦν (καί, τελικῶς συνεργοῦν μὲ) τὸ «ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρον» μίας καλοστημένης φάρσας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, μίας ἀκόμη συνωμοσίας εἰς βάρος μας..
 • Ὅλο τὸ σύστημα ἀπαιδείας ὑπηρετεῖ, κατὰ περίπτωσιν, τὴν «λογικὴ (τῆς ὑπάρξεως) τοῦ ἐμφυλίου», διότι κάτι τέτοιο λειτουργεῖ ὡς «μαγιὰ» γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν ἐπερχόμενες ἐμφυλιοπολεμικοῦ τύπου) συμφορές. Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει πὼς ἅπαντα τὰ σαπρόφυτα (ἐκτὸς ἀπὸ ἠλίθιοι, ἐφ΄ ὅσον ἀδυνατοῦν νὰ ἐννοήσουν τὸ καλό τους), παρέμεναν καὶ παραμένουν στὴν γραμμὴ ἐξαρτήσεών τους, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογιῶν καὶ πάντα μὲ τὸ ἀζημίωτον.

Τί δέν μάθαμε ἀπό ὅλα αὐτά; Δὲν μάθαμε πὼς ἐμφύλιος οὐδέποτε ὑπῆρξε, παρὰ μόνον πόλεμος μεταξὺ φανατικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσαν -ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους- ληστάρχους καὶ πλιατσικολόγους. Πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν πολεμιστῶν ἦσαν ἁπλῶς ἕνας συνήθης μισθοφορικὸς στρατὸς (ἰδίως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΔΣΕ), ποὺ εἴτε εἶχε ἤδη λάβη τὸ …κάτι τίς του, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογῇ (στὸν ἑαυτόν του) τὶς σφαγὲς τῶν συμπατριωτῶν του εἴτε ἦσαν τόσο κορόιδα (ναί, ὑπῆρξαν κι αὐτοί!!!), ποὺ ἔσπευδαν νὰ θυσιασθοῦν, τὴν ὥρα ποὺ κάποιοι στὶς πλάτες τους ἔκαναν συμφωνίες κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ πάντα πρὸς ὄφελος τῆς …τσέπης τους.

Γενικότερα, δὲν μάθαμε πὼς μόνον τὸ χρῆμα, ὡς πρόσχημα (καὶ μόνον!!!), ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, εἶναι τὸ μέσον χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν, ἐφ΄ ὄσον εἴθισται, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, οἱ μάζες νὰ παραμένουν ἐν πενίᾳ, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται καλλίτερα. Τὰ περὶ ἰδεολογιῶν εἶναι γιὰ ἐλαχίστους ἀνοήτους, ποὺ ὅταν συνειδητοποιήσουν τὴν παγίδα ποὺ ἐντός της ἔπεσαν, συνήθως εἶναι τόσο ἀργά, διότι κατέληξαν ἄψυχα …πτώματα!!! (Κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς!!!)

Συνεπῶς; Συνεπῶς ἐμφύλιος, κατ’ ἐμέ, ὄχι μόνον δὲν ὑπῆρξε, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια (τοὐλάχιστον!!!) προπαγανδίζεται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ παραπέμπει σὲ κάτι ἄλλο ποὺ ἐξυφαίνεται εἰς βάρος μας, τὸ ὁποῖον φυσικὰ καὶ θὰ ἔχη τὸν τίτλο τοῦ «ἐμφυλίου» ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα θὰ στοχεύη καὶ σὲ νέες ἐκκαθαρίσεις ἀλλὰ καὶ σὲ νέα -ἀκραία- πλιατσικολογήματα, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν (βάσει τῶν ὑπαρχόντων σχεδιασμῶν) ὡς «ἀναγκαία συνθήκη», πρὸ  κειμένου νὰ «ἀλλάξῃ τὸ πολιτικὸ σύστημα».
(Ἔχουμε ἤδη δημοσιεύση σὲ διάφορες ἀναρτήσεις τὸν σκοπὸ αὐτῆς τῆς μηχανῆς. Παρακάτω θὰ δοθοῦν σχετικοὶ σύνδεσμοι.)

Ἀκριβῶς λοιπὸν ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο ἐκεῖνο οἰκογενειοκρατικὸ σύχρονο οἰκοδόμημα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ προηγούμενον «αὐτοκρατορικὸ οἰκοδόμημα», ποὺ ὅμως ἀλλάζει διαρκῶς ὀνόματα ἀλλὰ τελικῶς καταλήγουμε μὲ τοὺς ἰδίους ἀπογόνους τῶν ἰδίων σαπροφύτων…
…θὰ ἔλεγα, γιὰ ἀρχὴ νὰ ξεκολλήσουμε τὰ μυαλά μας ἀπὸ αὐτὰ τὰ σενάρια καὶ νὰ διακρίνουμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ἐμεῖς δὲν θὰ ἐμπλακοῦμε σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς προσχεδιασμένες παραστάσεις.

Τί πρόκειται νά συμβῇ;
Θὰ ἐξαπολύσουν, ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν διαφόρων Μ.Κ.Ο. ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς «ἐπενδυτὲς» πρὸ κειμένου νὰ «αἰτιολογηθῇ» μία, μεγάλες ἐκτάσεως, ἐκκαθαριστικὴ μηχανή, γιὰ ἀρχή.

Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας!!!2

Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας!!!3

Τὸν νοῦ μας!!!

Τὸν νοῦ μας (β)!!!

Γιατί θά συμβῆ αὐτό; Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, παρά-ξυπνήσαμε ὡς κοινωνίες.
Καί, ναί, αὐτὸ εἶναι γεγονός. Τὸ γνωρίζουν θαυμάσια τὰ σαπρόφυτα καὶ ἔχουν ἀποφασίση νὰ τὸ σταματήσουν, πρὸ κειμένου οἱ ἐναπομείναντες νὰ ἀκολουθήσουν ἀδιαμαρτύρητα κάθε νέα παρανοϊκότητα, δίχως ἀντιῤῥήσεις.

Μέ τί ὅπλα θά τό ἐπιτύχουν αὐτό;
Γιὰ τὴν ὥρα μὲ τὴν προπαγάνδα ἀλλά, συντόμως καί, μὲ τὸν φόβο.
Ἐὰν δὲν βασιλεύσῃ ὁ φόβος, σὲ ἀπόλυτα ἐπίπεδα, γιὰ νὰ λουφάξουν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἐν δυνάμει, νὰ ἀποτελέσουν σοβαρὲς μορφὲς ἀντιστάσεως (ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ θὰ διαφύγουν τῆς πολὺ στοχευμένης ἐκκαθαρίσεως ποὺ σχεδιάζεται…!!!), δὲν μποροῦν νὰ προχωρήσουν στὸ ἐπόμενον στάδιον, ποὺ λέγεται «ἀπόλυτος μαζανθρωποίησις».

Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ τὸ ἰσλάμ…!!!

Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ βέβαια θὰ «ὑποχρεώση» τοὺς (φερομένους ὡς) κρατοῦντες νὰ «λάβουν τὰ μέτρα τους» μὲ νόμους τέτοιους, «ἀντιτρομοκρατικούς», ποὺ στὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι ἀπολύτως κατασταλτικοί, γιὰ κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα, μὰ κυρίως θὰ ἀποτελοῦν τοὺς πυλῶνες ποινικοποιήσεως τῆς ἀνθρωπίνου ἐλευθέρας σκέψεως.

Ἡ ὁλοκλήρωσις δὲ τῆς μαζανθρωποιήσεως θὰ μᾶς ὑποχρεώση, ἅπαντες, νὰ ἀσπασθοῦμε τὴν νέα πανθρησκεία ποὺ τόσο προσεκτικὰ ἑτοιμάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια.
Κι αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω σήμερα, εἶναι εὐκόλως ἐννοούμενα κι ἀντιληπτά, ἐὰν ἐπὶ τέλους, γιὰ λίγο, ἀπεκδυθοῦμε  τὶς «ἰδεολογίες» μας καὶ ἀποφασίσουμε νὰ ἑστιάσουμε στὸ βάθος τῶν γεγονότων, δίχως κομματικὰ ἢ ἄλλα πρίσματα.
Κι ὅσο γιὰ τὸν «ἐμφύλιο», νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς κάποιοι πληρώνονται (καὶ θὰ πληρωθοῦν) πολὺ καλά, πρὸ κειμένου νὰ σκηνοθετήσουν τέτοιες συνθῆκες, ποὺ γιὰ μερικοὺς ἀκόμη αἰῶνες νὰ τὸν …μνημονεύουμε. Ὅμως πάλι καὶ πάλι θὰ εἶναι κάτι ἐμφυτευμένο ποὺ σκοπό του θὰ ἔχη τὸν ἔλεγχό μας καὶ ὄχι τὴν «ἰδεολογικὴ ἀντιπαλότητα». Πρὸς τοῦτον καὶ ἀπαιτεῖται, ὅσο οὐδέποτε ἄλλοτε, νὰ ἑστιάζουμε στὸ πῶς θὰ ἀποδομοῦμε τὶς κορῶνες τῶν διαφόρων παπαγάλων, στὸ πῶς θὰ ἐνημερώνουμε ἀδιακρίτως καὶ ὄχι στὸ πῶς θὰ ἐντοπίζουμε σημεία τριβῆς μας μὲ τοὺς γύρω μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἀπὸ τὴν μία καὶ οἱ τοκογλῦφοι (μὲ τὰ τσιράκια τους) ἀπὸ τὴν ἄλλην.
Ποιοί εἶναι οἱ περισσότεροι;

Συνεπῶς;
Συνεπῶς τὰ διάφορα παπαγαλάκια ἔπιασαν δουλειὰ πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ τέτοιες ὑστερίες, ποὺ τελικῶς θὰ φαντάζη πολὺ «λογικὴ ἐξέλιξις» κάθε ἔγκλημα ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ εἰς βάρος μας. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη. Ἡ συσκότισις τῶν γεγονότων, μέσῳ τῆς παραπληροφορίας (καί, φυσικά, τοῦ αἵματος) θὰ ἐπέλθη, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκρύψη πὼς ἡ «ἀλλαγὴ βάρδιας» ποὺ σχεδιάζεται ἦταν κάτι ἀπολύτως προετοιμασμένον, σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές του, μὲ στόχο τὸ νὰ ἀποδεκτοῦμε ὅλοι μας τὶς νέες ἐξελίξεις ὡς κάτι …ἀναγκαῖον.

Καί πῶς νά πάῃ λοιπόν τό μυαλό μας στά ὑπόλοιπα, ἐάν ἐμεῖς θά μιμούμεθα ῥόλους πού μᾶς φοροῦν;
Μά, ἀπὸ τὴν ἄλλην… Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτά τά σκύβαλα, ἐάν παίξουμε στά παιχνίδια τους ὁποιονδήποτε ῥόλο;

Ἂς προβληματισθοῦμε ἐπὶ τέλους σοβαρά, διότι ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἀπέμεινε εἶναι ἐλάχιστος.  

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν μᾶς ἀπειλεῖ κάποιος ἐμφύλιος!!!

 1. Φιλονόη: Ἐξαιρετικό! Εἰδικῶς αὐτὰ ποὺ λὲς γιὰ τοὺς “ἐμφύλιους” ποὺ δὲν εἶναι ἐμφύλιοι, ἦταν θέμα ἄρθρου ποὺ ἑτοιμαζόμουν νὰ σοῦ στείλω.

Leave a Reply